Преасфалтиране на част от уличната мрежа на град Добрич и полагане на бетонови настилки

 

 

Община град Добрич открива процедура по възлагане на обществена поръчка -

"Преасфалтиране на част от уличната мрежа на град Добрич и полагане на бетонови настилки"

 

Описание на обекта на обществената поръчка:

Обществената поръчка "Преасфалтиране на част от уличната мрежа на град Добрич и полагане на бетонови настилки" включва 8 /осем/ обособени позиции:

Обособена позиция 1: „Преасфалтиране на ул. „Кубадин" от ул."Отец Паисий" до ул."Люле Бургас";

Обособена позиция 2: „Преасфалтиране на ул. „Генерал Гурко" от ул."Отец Паисий" до ул."Александър Стамболийски";

Обособена позиция 3: „Преасфалтиране на ул. „Батак" от ул."Отец Паисий" до ул."Гоце Делчев";

Обособена позиция 4: „Преасфалтиране на ул. „Славянска" от ул."Максим Горки" до бул."25-ти септември";

Обособена позиция 5: „Преасфалтиране на ул. „кап. Димитър Списаревски" от ул."Васил Левски" до ул."Независимост";

Обособена позиция 6: „Полагане на армирана бетонова настилка по уличното платно на ул. "Трепетлика";

Обособена позиция 7: „Полагане на армирана бетонова настилка по уличното платно на ул."Цар Симеон" от ул."Цар Петър" до ул."Хан Крум";

Обособена позиция 8: „Полагане на армирана бетонова настилка по уличното платно на ул."Тополите".

 

Място на изпълнение на поръчката:

град Добрич

 

Общо количество или обем:

Очакван обем около 8 740 кв. м. настилка

 

Условия за участие

Условия свързани с изпълнение на поръчката

Изискуеми депозити и гаранции:

Гаранцията за участие е в размер на:

за ОП 1 - 720 лв.;

за ОП 2 - 1 800 лв.;

за ОП 3 - 1 090 лв.;

за ОП 4 - 2 080 лв.;

за ОП 5 - 400 лв.;

за ОП 6 - 830 лв.;

за ОП 7 - 450 лв.;

за ОП 8 - 410 лв.

Гаранцията за участие се  представя в една от следните форми:

Парична сума, внесена по сметка на "Общинска банка" АД клон Добрич, IBAN BG 71 SOMB 91303310000501 BIC SOMBBGSF, титуляр Община град Добрич или оригинал на банкова гаранция на същата стойност и със срок не по-кратък от срока на валидност на офертата;

Гаранция за изпълнение на договора:

за ОП 1  - 5 % от стойността на договора;

за ОП 2  - 5 % от стойността на договора.

за ОП 3  - 5 % от стойността на договора;

за ОП 4  - 5 % от стойността на договора;

за ОП 5  - 5 % от стойността на договора;

за ОП 6  - 5 % от стойността на договора;

за ОП 7  - 5 % от стойността на договора;

за ОП 8  - 5 % от стойността на договора.

Гаранцията за изпълнение на договора се представя в една от следните форми:

Парична сума, внесена по сметка на "Общинска банка" АД клон Добрич, IBAN BG 71 SOMB 91303310000501 BIC SOMBBGSF, титуляр Община град Добрич или оригинал на банкова гаранция на същата стойност и за срок не по-кратък от гаранционния срок за извършените СМР.

 

Условия и начин на финасиране и плащане:

Финансирането е от общинския бюджет, в рамките на планираните средства за 2009 г. Плащанията ще се извършват по банков път, след подписване на протоколи за извършено строителство и представяне на оригинални данъчни фактури.

 

Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри:

Изискуеми документи и информация:

- попълнено и подписано заявление /оферта/ съгласно приложения образец;

- удостоверение за актуално състояние  - оригинал, издаден не по-рано от 30 дни преди подаване на офертата, ЕИК /единен идентификационен код/ съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър за българско юридическо лице или документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство, а когато е физическо лице - копие от документ за самоличност;

- техническо предложение за изпълнение на поръчката /съгласно техническите спецификации приложени в документацията/;

- декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал.1 от ЗОП;

- декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал.2 от ЗОП;

- декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал.5 от ЗОП;

- декларация за използването /или не/ на подизпълнител по време на изпълнението на поръчката, и дела на неговото участие, ако участникът предвижда подизпълнител- за ОП1; ОП2, ОП3; ОП4; ОП5; ОП6; ОП7; ОП8;

- срок за изпълнение на поръчката /в образеца на офертата - срокът не може да бъде по-дълъг от посочения в обявлението/;

- предлагана цена /попълва се образеца на ценовото предложение/;

- декларация, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда- за ОП1; ОП2, ОП3; ОП4; ОП5; ОП6; ОП7; ОП8;

- срок на валидност на офертата /в образеца на офертата - срокът не може да бъде по-кратък от посочения в обявлението/;

- гаранционен срок на подлежащите на извършване СМР /посочен  в офертата/.

- декларация, че кандидатът е запознат с Политиката по управление на Община град Добрич, със значимите аспекти на околната среда, целите по управление на околната среда и Програмата за тяхното постигане;

- декларация за приемане клаузите на договора;

- декларация за приемане условията на поръчката;

- документ за внесена гаранция за участие - оригинал;

- документ за закупена тръжна документация - оригинал;

- сведения за участника /попълва се приложения образец в документацията/;

- списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от кандидата.

Всички документи в офертата следва да бъдат представени във вид и форма посочени в указанията за подготовка на офертата.

 

Икономически и финасови възможности

Изискуеми документи и информация:

Доказателства за икономическо и финансово състояние на участника по чл. 50 ЗОП:

-  Копие от застрахователна полица за професионална отговорност, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ /заверено от кандидата/ за ОП 1; ОП 2, ОП3; ОП4; ОП5; ОП6; ОП7; ОП8;

-  Копие от отчета за приходи и разходи за 2006 г., 2007 г. и 2008 г. /за ОП 1; ОП 2, ОП3; ОП4; ОП5; ОП6; ОП7; ОП8/;

-  Справка - декларация за годишния оборот от СМР-та подобни с предмета на поръчката за 2008 г. с посочени име на обекта, възложител и стойност на изпълнените СМР /по образец/.

 

Минимални изисквания:

- минимален оборот за изпълнени СМР по основен и текущ ремонт на пътна и улична мрежа за всяка от последните три години, не по-малко от 5 мил. лева за ОП 1; ОП 2, ОП3; ОП4; ОП5 и 500 хил. лева за ОП6; ОП7; ОП8.

 


Технически възможности

Изискуеми документи и информация:

Доказателства за технически възможности и / или квалификация по чл. 51 ЗОП :

-  Списък на договорите за строителство със сходен предмет, изпълнени през последните 3 /три/ години /по образец/, придружен от препоръки за добро изпълнение за най-важните строителни обекти; тези препоръки посочват стойността, датата и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания - за ОП1; ОП2, ОП3; ОП4; ОП5; ОП6; ОП7; ОП8;

-  Удостоверение за вписване в централния професионален регистър на строителя - копие - за ОП 1; ОП 2, ОП3; ОП4; ОП5; ОП6; ОП7; ОП8;

-  Декларация за собствена и наета строителна техника, необходима за изпълнението на обекта /по образец/, в която се описва техническото оборудване, което участникът ще използва при изпълнение на поръчката /за ОП 1; ОП 2, ОП3; ОП4; ОП5; ОП6; ОП7; ОП8/;

-  Копие на договорите за наетата техника или документ доказващ собствеността на същата - за ОП 1; ОП 2, ОП3; ОП4; ОП5; ОП6; ОП7; ОП8;

-  Справка - декларация за наличните асфалтови бази придружена със заверено копие на документа доказващ собствеността или договора за наем и заверено копие от утвърден от РИОСВ доклад за собствени периодични замервания - за ОП 1; ОП 2, ОП3; ОП4; ОП5;

-  Списък на техническите лица, които ще участват при изпълнението на договора, включително на тези отговарящи за контрола на качеството /по образец/, придружен с копия от дипломите доказващи тяхното образование и професионална квалификация - за ОП 1; ОП 2, ОП3; ОП4; ОП5; ОП6; ОП7; ОП8;

-  Сертификат за въведена система за управление на качеството ISO 9001:2000 с обхват по предмета на обществената поръчка - за ОП 1; ОП 2, ОП3; ОП4; ОП5; ОП6; ОП7; ОП8;

-  Сертификат за въведена интегрирана система за управление на условия на труд OHSAS 18001:2002 с обхват по предмета на обществената поръчка /непредставянето на сертификат не е основание за отстраняване на участника/ - за ОП 1; ОП 2, ОП3; ОП4; ОП5; ОП6; ОП7; ОП8;

-  Сертификат за въведена интегрирана система за управление на околната среда ISO 14001:2004 с обхват по предмета на обществената поръчка /непредставянето на сертификат не е основание за отстраняване на участника/ - за ОП 1; ОП 2, ОП3; ОП4; ОП5; ОП6; ОП7; ОП8.

 

Минимални изисквания:

Изисквания за минимален брой на техническото оборудване необходимо за изпълнението на обекта:

- асфалтополагач с електронно нивелиращо устройство - 1 брой /за ОП 1; ОП 2, ОП3; ОП4; ОП5/;

- автогудронатор - 1 брой /за ОП 1; ОП 2, ОП3; ОП4; ОП5/;

- бандажен вибрационен валяк от 6 до 8 тона - 2 броя /за ОП 1; ОП 2, ОП3; ОП4; ОП5/;

- самоходен пневматичен валяк - 1 брой /за ОП 1; ОП 2, ОП3; ОП4; ОП5/;

- водоноска - 1 брой /за ОП 1; ОП 2, ОП3; ОП4; ОП5/;

- еднобандажен вибрационен валяк - 1 брой /за ОП 1; ОП 2, ОП3; ОП4; ОП5/;

- транспортни средства - автомобили за превоз на асфалтови смеси и инертни материали с товароносимост над 10 т. - 5 броя /за ОП 1; ОП 2, ОП3; ОП4; ОП5; ОП6; ОП7; ОП8/;

- автогрейдер - 1 брой /за ОП 1; ОП 2, ОП3; ОП4; ОП5; ОП6; ОП7; ОП8/;

- товарачна машина с обем 1,5 до 3 куб.м. - 1 брой /за ОП 1; ОП 2, ОП3; ОП4; ОП5; ОП6; ОП7; ОП8/;

- багер от 0,8 до 1,5 куб.м. - 1 брой /за ОП 1; ОП 2, ОП3; ОП4; ОП5; ОП6; ОП7; ОП8/;

- пътна фреза - 2 броя /за ОП 1; ОП 2, ОП3; ОП4; ОП5/;

- компресор - 2 броя /за ОП 1; ОП 2, ОП3; ОП4; ОП5/;

- вибрационна плоча - 1 брой /за ОП 1; ОП 2, ОП3; ОП4; ОП5; ОП6; ОП7; ОП8/;

- минимална производителност на асфалтосмесителната  инсталация - 100 t/h /за ОП 1; ОП 2, ОП3; ОП4; ОП5/.

 

Условия за получаване на докуменацията за участие:

Получаване до: 06.08.2009 г.

Цена на офертата: 20 лв.

Час: 17:00

 

Условия за получаване и начин на плащане:

Документацията за участие се получава всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа в Центъра за услуги и информация /ЦУИ/ в сградата на Община град Добрич срещу документ за закупена документация в размер на 20 лв., внесени в касата на ЦУИ.

 

Срок за подаване на документите:

Дата: 13.08.2009 г.

Час: 17:00

 

Условия при отварянето на офертите:

Дата, час и мястo:

Дата: 14.08.2009 г.

Час: 10.00

Място: Малка заседателна зала на Община град Добрич

 

Подаване на жалби:

Съгласно чл.120, ал.2 от ЗОП жалба може да подава всяко заинетересовано лице в 10-дневен срок от уведомяването му за съответното решение или действие, а ако не е уведомено  - от датата на узнаването или от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие. Жалбата се подава до Комисията за защита на конкуренцията с копие до възложителя, чието действие или решение се обжалва.

 

Лица за контакти:

Никола Сърбов

ул."България"-12 стая 317

тел. 058/ 600 - 705

факс: 058/ 600 - 166

e-mail: dobrich@dobrich.bg

Актуално

Община Добрич Ви кани на поклонение по повод 141 години от освобождението от османско владичество

22.01.2019

Община град Добрич Ви кани на поклонение по повод 141 години от освобождението на  град Добрич от османско  владичество с участието на НД „Традиция – РК „46-и пехотен Добрички полк“.  ...

Община Добрич Ви кани на поклонение по повод 141 години от освобождението от османско владичество
ВИЖ ДОБРИЧ
4.01° C тъмни облаци
Нагоре