Изграждане на подходи в междублокови пространства

 

Община град Добрич открива процедура по възлагане на обществена поръчка -

"Изграждане на подходи в междублокови пространства"

 

Описание на обекта на обществената поръчка:

Обществената поръчка включва шест обособени позиции:

Обособена позиция 1: „Изграждане на подход към ЖБ №6 по ул. "Димитър Ковачев";

Обособена позиция 2: „Изграждане на подход към ЖБ 2, 4 и 6 по бул. "Добричка епопея"; №16 и №18 по ул. "Панайот Хитов";

Обособена позиция 3: „Изграждане на подход към ЖБ №10 в ЖК "Христо Ботев";

Обособена позиция 4: „Изграждане на подходи към междублокови пространства по ул. "Васил Левски" - ЖСК "Любимец" и по ул. "кап. Димитър Списаревски" - кв. 22;

Обособена позиция 5: „ Изграждане на подход към ЖСК "Добрич";

Обособена позиция 6: „Изграждане на подход към ЖБ №46 в ЖК "Добротица" - І етап".

При изпълнение на подходите ще се извършат земни работи за преодоляване на денивелацията между изградените улици и жилищните кооперации, отводняване на междублоковите пространства. Предвижда се изграждане на основа от трошен камък или фрезован асфалтобетон и полагане на бетонови бордюри. Подходите ще се изграждат от армирана бетонова настилка.

 

Място на изпълнение на поръчката:

град Добрич

 

Общо количество или обем:

Очакван обем бетонови настилки 5 964 кв. м.

 

Условия за участие

Условия свързани с изпълнение на поръчката

Изискуеми депозити и гаранции:

Гаранцията за участие е в размер на:

за ОП 1 - 541 лв.;

за ОП 2 - 791 лв.;

за ОП 3 - 250 лв.;

за ОП 4 - 500 лв.;

за ОП 5 - 833 лв.;

за ОП 6 - 416 лв.

Гаранцията за участие се  представя в една от следните форми:

Парична сума, внесена по сметка на "Общинска банка" АД клон Добрич, IBAN BG 71 SOMB 91303310000501 BIC SOMBBGSF, титуляр Община град Добрич или оригинал на банкова гаранция на същата стойност и със срок не по-кратък от срока на валидност на офертата;

Гаранция за изпълнение на договора:

за ОП 1  - 5 % от стойността на договора;

за ОП 2  - 5 % от стойността на договора;

за ОП 3  - 5 % от стойността на договора;

за ОП 4  - 5 % от стойността на договора;

за ОП 5  - 5 % от стойността на договора;

за ОП 6  - 5 % от стойността на договора.

Гаранцията за изпълнение на договора се представя в една от следните форми:

Парична сума, внесена по сметка на "Общинска банка" АД клон Добрич, IBAN BG 71 SOMB 91303310000501 BIC SOMBBGSF, титуляр Община град Добрич или оригинал на банкова гаранция на същата стойност и за срок не по-кратък от гаранционния срок за извършените СМР.

 

Условия и начин на финасиране и плащане:

Финансирането е от общинския бюджет, в рамките на планираните средства за 2009 г. Плащанията ще се извършват по банков път, след подписване на протоколи за извършено строителство и представяне на оригинални данъчни фактури.

 

 

Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри:

Изискуеми документи и информация:

- попълнено и подписано заявление /оферта/ съгласно приложения образец;

- удостоверение за актуално състояние /оригинал или заверено копие с мокър печат от институцията издала оригинала / - издадено не по-рано от 30 дни от датата на подаване на офертата, ЕИК/ единен идентификационен код / съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър за ЮЛ, или документ за регистрация на чуждестранно лице съобразено с националното му законодателство а когато е физическо лице - копие от документ за самоличност;

- декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП;

- декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 2 от ЗОП;

- декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП;

- декларация за използването /или не/ на подизпълнител по време на изпълнението на поръчката, и дела на неговото участие, ако участникът предвижда подизпълнител;

- декларация, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда;

- срок за изпълнение на поръчката /в образеца на офертата -срокът не може да бъде по-дълъг от посочения в обявлението/;

- предлагана цена /попълва се образеца на ценовото предложение/;

- срок на валидност на офертата /в образеца на офертата - срокът не може да бъде по-кратък от посочения в обявлението/;

- гаранционен срок на подлежащите на извършване СМР / в образеца на офертата/;

- документ за внесена гаранция за участие - оригинал /в зависимост от позицията за която се кандидатства/;

- списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника.

Всички документи в офертата следва да бъдат представени във вид и форма посочени в указанията за подготовка на офертата.

 

Икономически и финасови възможности

Изискуеми документи и информация:

Копие от годишния финансов отчет за 2008 год.

 

Минимални изисквания:

минимален годишен оборот - 100 000 лв.

Технически възможности

Изискуеми документи и информация:

Списък на договорите за строителство изпълнени през последните 5 /пет/ години, придружен от препоръки за добро изпълнение за най-важните строителни обекти. В тези препоръки трябва да е посочена стойността, датата и мястото на строителството, както и дали е изпълнено професионално и в съответствие с действащите нормативи.

 

Минимални изисквания:

да е изпълнил не по-малко от 3 /три/ обекта с подобен характер.

 

Условия за получаване на докуменацията за участие:

Получаване до: 30.04.2009 г.

Цена на офертата: 20 лв.

Час: 17:00

 

Условия за получаване и начин на плащане:

Документацията за участие се получава всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа в Центъра за услуги и информация /ЦУИ/ в сградата на Община град Добрич срещу документ за закупена документация в размер на 20 лв., внесени в касата на ЦУИ.

 

Срок за подаване на документите:

Дата: 07.05.2009 г.

Час: 17:00

 

Условия при отварянето на офертите:

Дата, час и мястo:

Дата: 08.05.2009 г.

Час: 10.00

Място: Малка заседателна зала на Община град Добрич

 

Подаване на жалби:

Съгласно чл.120, ал.2 от ЗОП жалба може да подава всяко заинетересовано лице в 10-дневен срок от уведомяването му за съответното решение или действие, а ако не е уведомено  - от датата на узнаването или от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие. Жалбата се подава до Комисията за защита на конкуренцията с копие до възложителя, чието действие или решение се обжалва.

 

Лица за контакти:

Никола Сърбов

ул."България"-12 стая 317

тел. 058/ 600 - 705

факс: 058/ 600 - 166

e-mail: dobrich@dobrich.bg

Актуално

Община Добрич Ви кани на поклонение по повод 141 години от освобождението от османско владичество

22.01.2019

Община град Добрич Ви кани на поклонение по повод 141 години от освобождението на  град Добрич от османско  владичество с участието на НД „Традиция – РК „46-и пехотен Добрички полк“.  ...

Община Добрич Ви кани на поклонение по повод 141 години от освобождението от османско владичество
ВИЖ ДОБРИЧ
4.01° C тъмни облаци
Нагоре