Основен ремонт на тротоари - 24.04.2008

 

Община град Добрич открива процедура по възлагане на обществена поръчка -

"Основен ремонт на тротоари"

 

Описание на обекта на обществената поръчка:

Обществената поръчка включва осем обособени позиции.

Обособена позиция 1: Пешеходна връзка със стълбище между бул."Русия" и ул."Опълченска"

Обособена позиция 2: Основен ремонт на тротоар към дом за стари хора

Обособена позиция 3: Основен ремонт на тротоар към гробищен комплекс

Обособена позиция 4: Основен ремонт на тротоар по ул."Георги Бенковски"

Обособена позиция 5: Основен ремонт на тротоар по ул."Хан Крум" от ул."В. Левски" до ул."Цар Самуил"

Обособена позиция 6: Основен ремонт на тротоар в ЖК "Дружба" - бл.20

Обособена позиция 7: Основен ремонт на тротоар в ЖК "Дружба" - бл.18, 19 и 22

Обособена позиция 8:Основен ремонт на тротоар в ЖК "Балик" от ул."Ясна поляна" до кооперативен пазар

 

Място на изпълнение на поръчката:

град Добрич

 

Общо количество или обем:

Очакван обем около 15000кв.м. настилка

 

Условия за участие

Условия свързани с изпълнение на поръчката

Изискуеми депозити и гаранции:

Гаранцията за участие е парична сума внесена по сметка : "Общинска банка"АД, клон Добрич, IBAN:BG71SOMB 91303310000501, BIC SOMBBGSF или банкова гаранция за същата стойност и за срок не по-малък от срока на валидност на офертата.Гаранциите  за участие за всяка обособена позиция са както следва:

Обособена позиция 1 -167лв.

Обособена позиция 2 -167лв.

Обособена позиция 3 -375лв.

Обособена позиция 4 -250лв.

Обособена позиция 5 -250лв.

Обособена позиция 6 -84лв.

Обособена позиция 7 -250лв.

Обособена позиция 8 -125лв.

Гаранцията за изпълнение е в размер на 5% от стойността на договора за съответната обособена позиция. При представяне на банкова гаранция за изпълнение, да се има предвид, че нейният срок на действие трябва да бъде не по-малък от гаранционния срок на извършените СМР.

 

Условия и начин на финасиране и плащане:

Финансиране от общинския бюджет, в рамките на планираните средства, по банков път в лева, след подписване на протоколи за извършено строителство и оригинални данъчни фактури

 

Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри:

Изискуеми документи и информация:

Удостоверение за актуално състояние; декларации за липса на всички обстоятелства по чл.47, ал.1,2 и 5 от ЗОП, всички задължителни документи съгласно чл.13, ал.1 от НВМОП и други съгласно указанията за подготовка на офертата. Всички документи в офертата следва да бъдат представени във вид и форма посочени в указанията за подготовка на офертата.Удостоверение за актуално състояние; декларации за липса на всички обстоятелства по чл.47, ал.1,2 и 5 от ЗОП, всички задължителни документи съгласно чл.13, ал.1 от НВМОП и други съгласно указанията за подготовка на офертата. Всички документи в офертата следва да бъдат представени във вид и форма посочени в указанията за подготовка на офертата.

 

Икономически и финасови възможности

Изискуеми документи и информация:

Копие от годишния финансов отчет за 2007год.

 

Минимални изисквания:

Годишен оборот -100000лв.

 

Технически възможности

Изискуеми документи и информация:

Списък на договорите за строителство, изпълнени през последните 5 години, придружен от препоръки за добро изпълнение за най-важните строителни обекти; тези препоръки посочват стойността, датата и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания.

 

Минимални изисквания:

Да е изпълнил не по-малко от 3 обекта с подобен характер

 

Условия за получаване на докуменацията за участие:

Получаване до: 24.04.2008 г.

Цена на офертата: 50 лв.

Час: 17:00

 

Условия за получаване и начин на плащане:

Всеки работен ден от 8 до 12 и от 13 до 17 часа в стая 406 на Община град Добрич, срещу документ за закупена документация от 50лв., внесени в касата на ЦУИ при Общината

 

Срок за подаване на документите:

Дата: 24.04.2008 г.

Час: 17:00

 

Условия при отварянето на офертите:

Дата, час и мястo:

Дата: 25.04.2008 г.

Час: 10.00

Място: Малка заседателна зала на Община град Добрич

 

Подаване на жалби:

Съгласно чл.120, ал.2 от ЗОП жалба може да подава всяко заинтересовано лице в 10 - дневен срок от уведомяването му за съответното решение или действие, а ако не е уведомено - от датата на узнаването или от датата , на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.Жалбата се подава до Комисията за защита на конкуренцията с копие до възложителя, чието решение, действие или бездействие се обжалва.

 

Лице за контакти:

инж.Кина Стефанова, Никола Сърбов

ул."България"-12 стая 406

тел. 058/ 600 - 705

факс: 058/ 600 - 166

e-mail: dobrich@dobrich.bg

 

 

 

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
18.14° C ясно небе
Нагоре