Доставка на МПС за нуждите на Община град Добрич - 20.11.2006

Описание на обекта на обществената поръчка:
"Доставка на МПС за нуждите на Община град Добрич ", в следните обособени позиции:
ОП 1. Доставка на 1 (един) бр. употребявана (втора употреба) специализирана техника - автовишка с работна височина 16 - 17 м.
ОП 2. Доставка на 1  (един) бр. нов автомобил с висока проходимост с пет врати.
ОП 3. Доставка на 1 (един) бр. употребяван (втора употреба) пътнически микробус с девет места. 

Място на изпълнение на поръчката:
град Добрич 

Общо количество или обем:
Доставка на един специализиран автомобил втора употреба - автовишка, един нов автомобил с висока проходимост и един пътнически микробус - втора употреба 

Условия, свързани с изпълнението на поръчката:
Гаранцията за участие е парична сума или банкова гаранция, внесени по банкова сметка на Община град Добрич IBAN - BG  71 SOMB   9130  33  10000501, банков код BIC - SOMBBGSF при Общинска банка АД клон Добрич, както следва: за ОП 1 - 500 лв.; за ОП 2 - 150 лв.; за ОП 3 - 100 лв. Гаранцията за изпълнение на Договора е парична сума или банкова гаранция в размер на 2 (два)% от стойността на Договора за съответната обособена позиция, внесени по горепосочената банкова сметка на Община град Добрич. 

Условия и начин на финансиране и плащане:
Плащането на доставката се извършва по банков път до 10 дни след изпълнение на доставката и представяне на Фактура и приемо - предавателен Протокол, подписан от изпълнителя и представител на получателя.  

Други особенни условия:
Участник в открития конкурс може да бъде физическо лице или юридическо лице. Участници в процедурата могат да бъдат лица, за които не са налице условията по чл. 47 ал. 1, ал.2 и ал.5 от Закона за обществените поръчки, както и другите подробно посочени по вид и съдържание в Указанията за попълване на офертата. 

Условия за участие 
Изисквания към кандидатите:
Документ за първоначална съдебна регистрация - заверено копие /ако е търговец, регистриран по ТЗ/; Удостоверение за актуално състояние  - оригинал, издаден не по - късно от 30 дни от датата на подаване на офертата, ако е физическо лице - заверено копие от личната карта на участника. Декларации за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП; Документ за регистрация по ЗДДС и Булстат -  заверено копие и други посочени в Указанията за попълване на офертата. 

Икономически и финасови възможности
Изискуеми документи и информация:
Годишен финансов отчет на участника за 2005 г. - заверено копие /когато е приложимо/. 

Минимални изисквания:
- за ОП 1 - участникът да има минимум 500 000 лв. годишен оборот, когато е приложимо;
- за ОП 2 - участникът да има минимум 200 000 лв. годишен оборот, когато е приложимо;
- за ОП 3 - участникът да има минимум 100 000 лв. годишен оборот, когато е приложимо.  

Техничекси възможности
Изискуеми документи и информация:
1.  фотографски снимки на МПС, което ще се доставя. 

Минимални изисквания:
минимум по 3 фотографски снимки. 

Условия за получаване на докуменацията за участие:
Получаване до: 20.11.2006 г.
Цена на офертата: 30 лв. 

Условия за получаване и начин на плащане:
Документацията се заплаща и получава от 08:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч. в Община град Добрич, ул. "България" 12, Център за услуги и информация, на гише "Каса" . Начин на плащане - в брой. 

Срок за подаване на документите:
Дата: 20.11.2006 г.
Час: 17:00 

Условия при отварянето на офертите:
Дата, час и мястo:
Дата: 21.11.2006 г.
Час: 10.00
Място: Малката заседателна зала на Община град Добрич 

Лица, които могат да присъстват, при отварянето на офертите:
Участниците в процедурата или упълномощени техни представители. 

Лице за контакти:
инж. Георги Василев Василев
ул.”България”-12
стая
202
тел. 058/ 600 – 702
факс: 058/ 600 – 166
e-mail:dobrich@dobrich.bg

Актуално

Община Добрич получава допълнителен трансфер от 1 470 000 лв. за ремонт на улици

27.01.2021

С постановление на Министерски съвет е одобрен допълнителен трансфер за други целеви разходи по бюджета на Община Добрич в размер на 1 470 000 лева. Средствата ще се използват за ремонти на улица „Генерал майор Стефан...

Община Добрич получава допълнителен трансфер от 1 470 000 лв. за ремонт на улици
ВИЖ ДОБРИЧ
-2.08° C ясно небе
Нагоре