Социални услуги

 

    СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ В ОБЩНОСТТА

    СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНСТИТУЦИИ

    ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА С ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ЛЕЖАЩО БОЛНИ
   ул. "Лозята" І-ви път, №2; тел: 058 601 686
Директор - Антоанета Пантелеева

e-mail: dzhdobrichbg@gmail.com; apanteleeva@abv.bg

Специализирана институция за предоставяне на социални услуги, насочени към подкрепа на възрастните хора в осъществяване на ежедневните им дейности.

От 2002 г. Домът за стари хора се помещава в нова модерно оборудвана и обзаведена сграда, разположена в западния край на Градски парк "Св.Георги". Домът разполага с 47 стаи с по две легла и 19 стаи с по едно легло. Стаите са модерно обзаведени, със собствен санитарен възел и тераса. Капацитетът на социалното заведение е 115 души.

Всеки етаж разполага с дневна за занимания - с телевизор, видео библиотека и развлекателни игри. Вторият етаж е предвиден за обслужване на трудно подвижни и инвалидизирани хора.

Сградата е газифицирана, разполага с модерно обзаведен кухненски блок.

За възрастните хора се грижи персонал от 50 квалифицирани кадри и помощни служители (социални работници, медицински лица, рехабилитатор и друг специализиран и помощен персонал).

Настаняването на нуждаещите се лица в социалната услуга се извършва от Директора на Дирекция "Социално подпомагане" гр. Добрич - бул. "Добруджа" № 8а, тел.: 667 739.

Нуждаещите се лица могат да получат необходимите документи от дирекциите "Социално подпомагане" по настоящ адрес.

 

 

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ В ОБЩНОСТТА - РЕЗИДЕНТЕН ТИП

Комплекс за социални услуги за деца "ДЪГА" 

с адрес на управление ЖК "Дружба" 57, обединяващ следните социални услуги:

 

ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ - 1, 2, 3

директор: Миглена Георгиева: 0893306906, 058 601 401

 

Център за настаняване от семеен тип е социална услуга, която предоставя жизнена среда за пълноценно израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа. Услугата се предоставя като алтернативна на институционалната грижа и нейната основна цел е отглеждането на децата в среда, максимално близка до семейната, осигуряване на индивидуална грижа и подкрепа.

На територията на общината функционират три Центъра за настаняване от семеен тип с капацитет 45 деца,

които предоставят двадесет и четири часова грижа, включваща задоволяване на основните жизнени потребности на децата от храна, подслон, развитие и подкрепа чрез:

- Оказване съдействие на децата за поддържане на връзката им с родители или близки или при възможност- за приемна грижа или осиновяване;

- Предоставяне възможност за социално включване на всяко дете в естествена за него среда;

- Изграждане на умения за самостоятелен живот съобразно индивидуалните потребности;

- Осигуряване на здравни и образователни услуги, извън мястото за живеене;

- Подготовка на децата за самостоятелен и независим  живот;

- Осигуряване на значим за детето възрастен, с който детето създава значима доверителна връзка. С децата от ЦНСТ работи екип от специалисти: социални работници, възпитатели, педагози, медицинска сестра, помощен персонал. Екипите работят в партньорство с: Отдел „Закрила на детето" при Дирекция „Социално подпомагане"; Център за обществена подкрепа; Държавни и общински институции от секторите „Здравеопазване", „Образование" и „Социална политика"; МКБППМН и Детска педагогическа стая; Неправителствени организации и др.

Трите ЦНСТ разполагат със:

- самостоятелни спални помещения, пригодени за две или три деца;

- кухня и трапезария;

- зала за занимания по интереси;

- зала с маса за тенис.              

Настаняването се извършва със заповед  на Директора на Дирекция "Социално подпомагане" гр. Добрич - бул. "Добруджа" № 8а, тел.: 058 667 739,  по предложение на социален работник от отдел „Закрила на детето", извършил оценка на случая, социален доклад и план за действие.

Подробна информация, кандидатите за ползване на услугата могат да получат на посочените телефони от 8. 00 - 17. 00 всеки работен ден от седмицата.

 

ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА

Ръководител екип: Галина Неделчева

Телефон: 058 601 401;  058 601 088

e-mail: centyr2@abv.bg

 

Центърът за обществена подкрепа - 2 е комплекс от социални услуги предназначени за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието и отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване, обучение и подкрепа на приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми и прояви.

Предоставяните  услуги в центъра са безплатни.

         Децата ползват услугите в свободното от учебни занимания време, получават подкрепа, информация и консултации в съответствие със степента на индивидуалното си развитие и нужди.

         Центъра за обществена подкрепа предлага социални услуги и работи с целеви групи - Деца от 0 до 18 години в социален риск и техните семейства, както следва:

         - семейства, при които има риск от изоставяне или настаняване на детето в специализирана институция;

         - семейства, при които има риск от разрушаване на семейните отношения;

         - семейства, чийто деца са настанени в специализирани институции или в друго семейство-приемно, близки или роднини;

         - кандидати за или вече одобрени приемни семейства;

         - кандидати за или вече одобрени осиновители;

         - семейства, които не могат да се справят с проблемите на децата си и търсят професионална подкрепа за отглеждането и възпитанието им;

         - деца от специализирани институции, на които предстои извеждане от институцията;

         - деца от общността за работа по превенция на рисково поведение.

         В Център за обществена подкрепа работи екип от специалисти, който включва: ръководител екип, психолози, педагог, социални работници. Екипът работи в партньорство с:

         - Отдел за закрила на детето при дирекция „Социално подпомагане";

         - Социални услуги в общността от резидентен тип и институции;

         - Държавни и общински институции от секторите „Здравеопазване", „Образование" и „Социална политика"; МКБППМН и Детска педагогическа стая; Неправителствени организации и др.

         Направленията за ползване на услугите в ЦОП от нуждаещите се деца и семейства се издават от Директора на Дирекция "Социално подпомагане" гр. Добрич - бул. "Добруджа" № 8а.

         Подробна информация, кандидатите за ползване на услугата могат да получат на посочените телефони от 8.00 - 16.00 всеки работен ден от седмицата.  

 

КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 

ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ

2 БРОЯ

ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ

2 БРОЯ

жк. "Балик – Ѝовково юг" №72-73 и № 71-74, блок А, блок Б, блок В, блок Г

Директор: Снежана Ванкова

Тел.:  0896450872

е-mail: centrove1@abv.bg 

Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи (ЦНСТДМ) е нова форма на социална услуга в страната, насочена към децата и младежите с увреждания, които имат нужда от грижа извън тяхното семейство и подкрепа за самостоятелен живот. Това е социална услуга от резидентен тип, която е разкрита на база на оценка на специфичните характеристики на децата и младежите в общността и потребностите от социални услуги на потенциалните ползватели.

В центъра се създава среда близка до семейната, при която децата/младежите получават необходимата им индивидуализирана грижа, подкрепа за личностно развитие и за изграждане на умения за самостоятелен и независим живот. Организирането на живота и дейностите в него са насочени към създаването на условия и възможности за децата и младежите да участват равнопоставено в живота на местната общност.

Центърът за настаняване от семеен тип за деца и младежи осигурява подходящо място за живеене на децата/младежите и възможност за поддържане на връзка със семейството и значими за детето/младежа хора, когато това е в техен интерес.

Центърът се състои от четири самостоятелни къщи, чиито капацитет е по 12  деца/младежи с увреждания и още по 2 места за деца и младежи от общността. Децата и младежите, които живеят в ЦНСТДМ са на различна възраст, пол, степен на увреждане и ниво на автономност.

Ползвателите на Център за настаняване от семеен тип са:

 • Деца до 18-годишна възраст, за които до момента на настаняването им в ЦНСТДМ няма възможност да бъдат отглеждани в биологичното им семейство, в семейството на близки и роднини или в приемно семейство;
 • Лица от 18 до 35-годишна възраст (младежи), за които не е възможно да бъдат подкрепени в семейството или да водят самостоятелен начин на живот.

Основните цели и задачи на ЦНСТДМУ са:

 • Да се задоволят основните жизнени потребности на децата/младежите от подслон, храна, сигурност, развитие и да се осигурят условия за по-добро качество на живот;
 • Да се осигури безопасна и сигурна среда за живеене, в която децата/младежите да израстват и развиват пълноценно своя потенциал и възможности;
 • Да се осигури гарантиран достъп до специализирани здравни и социални услуги в общността и обучителни и образователни дейности;
 • Да се осигури равнопоставено участие в живота на местната общност чрез възможност за достъп на децата/младежите до читалища, библиотеки, детски клубове и занимални, общински центрове за работа с деца, спортни клубове, детски площадки и др.;
 • Да се осигури необходимата за тяхното развитие подкрепяща среда, съобразена с потребностите им, която включва и архитектурен достъп, оборудване и други условия, необходими за постигане на максимална самостоятелност на децата/младежите с увреждания;
 • Да се предоставя набор от дейности за възпитание и занимания за формиране и развитие на хигиенни навици, умения за общуване, упражняване на различни социални роли и тяхното овладяване, както и подкрепа за реализиране на пазара на труда след навършване на пълнолетие;
 • Да се осигурят възможности за информиране и включване на семейството в живота на детето/младежа по време на неговия престой в резидентната услуга, когато това би повлияло положително на неговото психофизиологично състояние и развитие;
 • Да се оказва подкрепа на децата/младежите за изграждане и поддържане на връзки с родители и близки;
 • Да се оказва подкрепа и подготовка на децата при промяна на целите в плана и възникването на възможност за настаняване в приемна грижа или за осиновяване;
 • Да се подготвят младежите за самостоятелен и пълноценен живот след напускането на ЦНСТДМ и включване в живота на общността, когато това е възможно;
 • Да се гарантира планирането и индивидуализирането на грижите за всяко дете/младеж, въз основа на екипно обсъждане и екипно вземане на решения, като децата/младежите участват в обсъждането или се взема предвид тяхното мнение в процеса на планиране, когато това е възможно;
 • Да се осигури адаптацията на детето в ЦНСТДМ чрез предварителна подготовка преди настаняването и подкрепа след постъпването, като планирането на грижите се основава на първоначалния период на наблюдение и обсъждане в екип;
 • Да се има предвид и да се интегрира личната история на детето/младежа в процеса на обгрижване и работата с него, като се документират и отразяват по-важните събития от живота му в негов личен албум;
 • Да се осигури възможност на децата/младежите за изразяване на мнения по различни въпроси, свързани с бита, живота и взаимоотношенията в ЦНСТДМ, преди вземане на решения, които пряко или косвено засягат техния живот.

Настаняването  в ЦНСТДМУ се извършва със заповед  на Директора на Дирекция "Социално подпомагане" гр. Добрич - бул. "Добруджа" № 8а, тел.:058667 739,  по предложение на социален работник, извършил оценка на случая, социален доклад и план за действие.

Подробна информация, кандидатите за ползване на услугата могат да получат на посочените телефони от 8. 00 - 17. 00 всеки работен ден от седмицата.

            

ПРЕХОДНО ЖИЛИЩЕ

жк. "Дружба 3" , №57

Директор: Николай Раданов

Тел.: 058 605 601

 

Преходното жилище е форма на социална услуга, в която хората водят независим начин на живот, подпомогнати от професионалисти, с цел подготовка за извеждането им от специализирана институция.

Социалната услуга е разкрита на 01.01.2010 г. с решенвие на Общински съвет и Заповед на директора на Агенцията за социално подпомагане. Капацитетът на заведението е  8 лица, персоналът - социален работник, социален педагог, психолог, охранител.

Целите на социалната услуга са свързани със: създаване на условия за подпомагане, взаимопомощ, ефективна защита и социална интеграция на потребителите на социалната услуга; осъществяване на дейности за постигане на социално включване; осигуряване на пълноценен и самостоятелен начин на живот в подходяща преходна среда, с възможност за подкрепа и изява.

Предоставяни услуги:

Организиране процеса на хранене съвместно с потребителите на услугата.

- разпределението на бюджетните средства за седмицата, определени в началото на месеца;

- определяне на седмично меню;

- избора на ролите: пазаруване, готвене, сервиране и почистване.

Здравни грижи:

- осигуряване на личен лекар;

- изготвяне на план за здравни грижи (при необходимост).

Образователни услуги и информация:

- осигуряване на съдействие за участие в образователна програма в съответствие с възрастта и личния избор на потребителите;

- осигуряване на достъп до информация.

Организация на свободното време и личните контакти:

- осигуряване на възможност на потребителите от „Преходното жилище" за самостоятелно организиране на свободното си време;

- осигуряване на възможност на потребителите за лични контакти със семейството, приятелите и с други лица;

- планиране на културни, спортни и други дейности и насърчаване на потребителите да участват в тях.

Настаняването на нуждаещите се лица се извършва от Директора на Дирекция "Социално подпомагане" гр. Добрич - бул. "Добруджа" № 8а, тел.: 058/667739.

         Подробна информация, кандидатите за ползване на услугата могат да получат на посочените телефони от 8.00 - 16.00  ч. всеки работен ден от седмицата.

 

КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА И ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ "ПАЛИТРА"

С адрес на управление ул. "Суха река" №37

Директор: Албена Донева, тел: 0884311448

Включва следните услуги:

 

ЗАЩИТЕНИ ЖИЛИЩА ЗА ЛИЦА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ - ЗЖЛУИ 1 и 2

Ръководител екип: Даниела Димитрова

Телефон : 058 600 379

 

На територията на Община град Добрич са разкрити две Защитени жилища за лица с интелектуални затруднения, като услуга, предоставяна в общността. Помещават се в модерно обзаведени помещения в сградата на Комплекс за социални услуги.

Капацитетът  на защитените жилища е  6 и 8 места.

Дейностите в "Защитено жилище" са насочени към осигуряване на възможността на лица с интелектуални затруднения да водят относително независим живот чрез изграждането на поддържаща среда, близка до семейната. 

Това  постигаме чрез:

-  индивидуален подход към всеки потребител на услугата за развитие на личния потенциал, придобиване на нови знания и ежедневни умения поддържане на лична хигиена, повишена  самоувереност, по-добра комуникативност и по-широки социални контакти, развитие на трудови навици, съдействие в търсене и намиране на работа.

- Подкрепяща среда за потребителите създава екип от  специалисти и помощен персонал.

         Настаняването на нуждаещите се лица се извършва от Директора на Дирекция "Социално подпомагане" гр. Добрич - бул. "Добруджа" № 8а, тел: 058 667 739.

         Подробна информация, кандидатите за ползване на услугата могат да получат на посочения телефон от 8.00 - 17.00 ч. всеки работен ден от седмицата.  

 

ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ

Ръководител екип: Елица Иванова

Създаден с решение на Общински съвет през 2003 г. с цел оказване подкрепа на семействата, отглеждащи деца с увреждания.  През 2009 година той е пребазиран и се помещава на първи етаж в сградата на Комплекс за социални услуги.

Предлага социални услуги за 70 деца от 3- до 18-годишна възраст с физически и ментални увреждания, заболявания на централната и периферна нервна система, забавено интелектуално развитие.

Има обособена група за ползване на целодневни социални услуги - деца с тежка умствена изостаналост, които не могат да бъдат рехабилитирани и ресоциализирани за посещение във формите на масовите училища. Съществува група за почасови услуги, предоставяни от логопед, психолог, арттерапевт, кинезитерапевт.

Екипът работи по утвърдена програма на Министерството на труда и социалната политика, съобразно възрастовите и индивидуални особености на децата.

Социалното заведение не предоставя образователен ценз.

Настаняването в Центъра се извършва от Директора на Дирекция "Социално подпомагане" град Добрич - бул. "Добруджа" № 8а, тел.: 058 667 739, след подаване на необходимите документи.

Подробна информация, кандидатите за ползване на услугата могат да получат на посочените телефони от 8.00 - 17.00  ч. всеки работен ден от седмицата.  

 

ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ

Ръководител екип: Йордан Димитров

тел. 058 602 689; e-mail: dzvu@abv.bg

 

От 1.10.2006 г. отвори врати Дневен център за възрастни хора с увреждания като социална услуга предоставяна в общността. Помещава се в просторната сграда на бивша Целодневна детска градина № 30.

Центърът предоставя социални услуги на лица с физически и ментални увреждания на възраст над 18 години.

Разполага с богата материална база, включваща трапезария, зала за отдих, зала за занимателна терапия, зала за лечебна физкултура, кабинети за индивидуални консултации и лечебен масаж, медицински кабинет.

Дейността на социалното заведение е насочена към подпомагане социалната адаптация на лица в неравностойно положение и повишаване тяхната пригодност за самостоятелен и качествен живот.

Социалните услуги са целодневни с включен обяд /по желание на потребителите/ и почасови, включващи индивидуална работа с различни специалисти.

Дейностите, са разнообразни и включването в тях става съобразно потребностите на клиента.

Центърът предлага следните услуги:

 • Двигателна рехабилитация
 • Арт терапия -общуване чрез изкуство
 • Занимателна и функционална трудотерапия - бродиране, шиене, моделиране, цветарство
 • Психологическо консултиране
 • Включване в групи за взаимопомощ
 • Социално консултиране на потребителите по действащи нормативни документи, касаещи социалните услуги и подпомагане, рехабилитация и интеграция на хората с увреждания
 • Организация на свободното време - занимателни игри, чествания на обичаи и празници
 • Медицинско наблюдение

За конфорта на клиентите и качественото предоставяне на социалните услуги се грижат 12 души квалифициран и помощен персонал.

Настаняването в центъра се извършва от Дирекция „Социално подпомагане". По - подробна информация, кандидатите за ползване на услугата могат да получат на посочения телефон от 8.00 - 17.00 всеки работен ден от седмицата. Капацитетът е 40 лица.

ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ

Ръководител екип: Ивелина Карова

 

Разкрит е през 1998 г. с решение на Общински съвет град Добрич. Услугите, които предлага екип от специалисти, подпомагат възможностите за водене на самостоятелен начин на живот на пълнолетни лица с увреждания.

В центъра са обособени кабинети по компютърна грамотност, готварство, ориентиране, мобилност и зрителна рехабилитация, които месечно се посещават от 45 клиенти.

Центърът разполага с брайлов софтуер и принтер за незрящи. Това прави обучението възможно и ефективно.

През 2006 година той е пребазиран и се помещава на втори етаж в сградата, намираща се на ул. "Суха река" №35.

Настаняването на нуждаещите се лица се извършва от Директора на Дирекция "Социално подпомагане" гр. Добрич - бул. "Добруджа" № 8а, тел. 058 667 739.

 

ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА

ул. "Георги Бенковски" № 12

Управител: Десислава Маринова

Телефон : 058 605 472

 

През 2009 г. разкритият от БЧК Център за социална интеграция, по Проект с Австрийския младежки червен кръст, стана делигирана от държавата дейност - социална услуга в общността „Център за обществена подкрепа".

Сградата, в която се помещава е  на два етажа и е в много добро състояние, с  добре оформен двор. Включва: зала за трудотерапия и артерапия; учебен кабинет; трапезария с кухненски блок; медицински кабинет, стая за прием и информационен център; кабинет за психотерапия;  игротека.

Услугите се предоставят по договор за съвместна дейност с БЧК - Добрич.

Целева група: деца на възраст от 6 до 18 години и техните семейства, живеещи  в риск.

Предлага социални услуги на 30 деца, свързани с превенция на отпадане от образователната система; превенция на насилието, превенция на отклонящо се поведение.

Дейностите, които са извършват в тази посока са: образователна подкрепа спрямо индивидулните потребности; организация на свободното време; арт и трудотерапия; семейно консултиране; психотерапевтични индивидуални и групови  сесии с децата и техните родители или настойници; посредничество с други институции.

Услугите се предоставят от петима квалифицирани специалисти.

По проект на БЧК с Австрийския младежки червен кръст е осигурено допълнително финансиране за получаване на топъл обяд за потребителите на услугите в центъра.

От началото на 2011 г. със заповед на Кмета на общината, управлението на услугата „ Център за обществена подкрепа"е предоставено на  БЧК - Добрич.

Направленията за ползване на услугите в ЦОП от нуждаещите се деца и семейства се издават от Директора на Дирекция "Социално подпомагане" гр. Добрич - бул. "Добруджа" № 8а.

Подробна информация, кандидатите за ползване на услугата могат да получат на посочените телефони от 8.00 - 16.00 всеки работен ден от седмицата.

 

ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ

 

ул. "Панайот Хитов" № 24

Д-р Даниела Събева - Стоева - Управител на Центъра за психично здраве „Д-р Петър Станчев"

Мениджър екип: Люба Владимирова

Тел. 058 820 046

 

През 2009 г. Община град Добрич разкри Дневен център за лица с психични разстройства, като социална услуга предоставяна в общността. Помещава се в сградата на Обособена част в сутерена на ОДЗСП "Д-р Петър Станчев". Разполага с богата материална база, включваща зала за трудотерапия и артерапия; зала за двигателна рехабилитация; трапезария с кухненски блок; зала за музикална терапия,  групова социална работа; медицински кабинет; малка изложбена зала за изделия на потребителите; стая за прием и информационен център.

 Помещенията са ремонтирани и оборудвани със средства получени по проект" Подобряване  качеството на живот на лицата с психични разстройства в общността" , който е финансиран от МТСП и Програма ФАР "Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността на рискови групи".

Капацитетът на центъра е 30 места.

Услугите в  социалното заведение са  насочени към подпомагане социалната адаптация на лица с психични разстройства  и повишаване тяхната пригодност за самостоятелен и качествен живот

Дейностите, които са извършват в тази посока са:

- подобряване на емоционалния статус;

- повишено самочувствие и самоувереност;

- по-добра комуникативност и по-широки социални контакти;

- придобиване на нови знания, ежедневни умения и развитие на специфичните възможности на всеки един потребител;

         -  повишаване на двигателната активност;

-  помощ в търсене и намиране на работа.

Включването в тях става съобразно потребностите на клиента.

         За комфорта на потребителите и качественото предоставяне на социалните услуги се грижи квалифициран и помощен персонал.

От началото на  2011 г. със заповед на Кмета на общината, управлението на услугата „Дневен център за лица с психични разстройства е предоставено на  Центъра за психично здраве „Д-р Петър Станчев" град Добрич.

          Направления за ползване на услугите в центъра се издава след подаване на заявление за ползване на услугите  от Дирекция „Социално подпомагане" гр. Добрич - бул. "Добруджа" № 8а.

         Подробна информация, кандидатите за ползване на услугата могат да получат на посочения телефон от 8.00 - 17.00 всеки работен ден от седмицата.

 

ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ И КЛУБОВЕ НА ПЕНСИОНЕРА

ул. "Лозята" І-ви път; тел: 058 601 686

Директор - Инж. Боряна Костадинова - Георгиева

От 01.09.1974 г. в Добрич е разкрито заведение за предоставяне на социални услуги в обичайна домашна среда - Домашен социален патронаж.

От м. април 2002 г. социалният патронаж се помещава в новата сграда на Дома за стари хора гр. Добрич.

Капацитетът на заведението е 400 обслужвани лица. Право за ползване на социални услуги от ДСП имат хората, навършили 60 години или с над 70% трайно намалена работоспособност.

Дейността на социалното заведение е насочена към подпомагане лицата от третата възраст и тези, нуждаещи се от специални грижи, които не са в състояние да организират и задоволяват своите жизнени потребности в обичайна домашна среда.

Предоставяните социални услуги са:

 • доставятне топла и разнообразна храна по домовете
 • почистване на дома
 • оказване на помощ и съдействие при поддържане на лична хигиена, възникнали социални, здравословни, битови проблеми и обогатяване културния живот .

Дейността в ДСП се извършва от 33-ма души квалифициран и помощен персонал.

Документи за кандидатстване се получават на посочения адрес на социалното заведение.


КЛУБОВЕ НА ПЕНСИОНЕРА

На територията на Община град Добрич функционират девет клуба на пенсионера.

"Димят" - ул. "Л. Каравелов" № 6

"Калинка Вълчева" - ул. "Л. Каравелов" № 6

"Брацигово" - ул. "Брацигово" № 20

"Любимец" - ул. "Любимец" № 2

"Дунав" - ул. "Ал. Стамболийски" № 46

"Отец Паисий" - ул. "Отец Паисий" № 82

"Хр. Ботев" - кв. "Христо Ботев" № 77

"Добруджански глас" - кв. "Христо Ботев" № 77

"Рилци" - кв. "Рилци", ул. "Хемус" № 25

Създадени са с решение на Общински съвет, с цел даване възможност на възрастните хора да осмислят и разнообразят живота си. Обслужват се от четирима уредника, които подпомагат дейността на пенсионерите.

В клубовете се води активен културен живот. Множество са участията и наградите на певческите и танцови състави в национални и международни фестивали на художествената самодейност.

 

СОЦИАЛНА УСЛУГА „АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА" 

            От 05.01.2021г. Община град Добрич, в качеството си на доставчик на социални услуги и в изпълнение на Закона за социалните услуги, предоставя  нова социална услуга - „Асистентска подкрепа“.

            „Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда, предоставяна от лице, назначено на длъжност „Домашен санитар“.

Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно Закона за социалните услуги са следните целеви групи:

 • лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
 • деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

Кандидатите за потребители заявяват желанието си да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа” по настоящ адрес, като необходимите документи за кандидатстване са следните:

 • Заявление-декларация (по образец);
 • Документ за самоличност (за справка);
 • Документ за самоличност на законния представител (за справка, ако е приложимо);
 • Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (копие);
 • Други медицински документи – актуална епикриза и др. (ако е приложимо, копие);
 • Други документи.

            Социалната услуга „Асистентска подкрепа” се предоставя почасово, съобразно изготвена индивидуална оценка на потребностите.

Документи от кандидатите за потребители, желаещи да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа“ се подават на адрес: ул. “Независимост“, №7, ет.11, офис 1105 /сградата на бившия партиен дом/.

Документите по образец за социалната услуга „Асистентска подкрепа“ могат да бъдат изтеглени от официалната интернет страница на Община град Добрич на адрес: dobrich@dobrich.bg

Ръководител на услугата „Асистентска подкрепа“ – инж. Боряна Георгиева -0883385201

За допълнителна информация тел. 058/600103 – Дирекция „Хуманитарни дейности“, Община град Добрич .

 

МЕХАНИЗЪМ ЛИЧНА ПОМОЩ

От 01.09.2019г. Община град Добрич изпълнява дейностите по Механизма за лична помощ, съгласно Наредба №РД-07-7 от 28 юни 2019г. за включване в механизма лична помощ, на лица от следните целеви групи:

• лица с право на чужда помощ и определени 90 и над 90 % трайна намалена работоспособност или вид и степен на увреждане;

• деца с право на чужда помощ с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;

• децата без право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;

Конкретните стъпки за включване в механизма за лична помощ са следните:

Подаване на Заявление-декларация по образец и Формуляр са самооценка в Дирекция „Социално подпомагане“- Добрич, ако настоящият адрес на лицето с увреждане е на територията на Община град Добрич.

Заявлението и формулярът за самооценка се попълват от лицето с увреждане или негов законен или упълномощен представител.

Документите се подават лично, чрез упълномощено лице или от законен представител.

Когато ползвател на лична помощ е малолетен или поставено под пълно запрещение лице, той се представлява от законния му представител, а когато е непълнолетен или поставено под ограничено запрещение лице, се иска съгласието на законния му представител.

След подаване на документите лицето с увреждане ще бъде посетено в неговия дом от служител на Дирекция “Социално подпомагане“, който има задължението да установи реалните затруднения и потребности, и да проведе интервю с лицето с увреждане или негов законен представител или с човека, който полага грижи за лицето с увреждане.

Въз основа на самооценката, представените документи и резултатите от проведеното интервю, на заседание на специализирания отдел към ДСП се изготвя Индивидуална оценка на потребностите на лицето с увреждане.

Броят на часовете за лична помощ се определя в издаденото от ДСП направление, в зависимост от установената степен на зависимост, като за:

1. първа степен са до 15 часа месечно;

2. втора степен са до 42 часа месечно;

3. трета степен са до 84 часа месечно;

4. четвърта степен са до 168 часа месечно;

В 10-дневен срок от изготвяне на индивидуалната оценка на потребностите се издава направление за включване в Механизма лична помощ.

Лицето с увреждане, чиито настоящ адрес е на територията на Община град Добрич, или негов законен или упълномощен представител подава Заявление-декларация/по образец/, за включване в механизма лична помощ /по образец/  в Община град Добрич /ул.”Независимост”, №7, ет.11, стая 1105 – бивш партиен дом/, придружено с направлението, издадено от Дирекция „Социално подпомагане“ с определения брой часове за лична помощ.

Важно!

В заявлението лицето с увреждане или неговият законен представител  изрично дава съгласие:

• За пълнолетните лица - добавката за чужда помощ да се превежда за плащането на ползваната услуга;

• За децата - до 380 лв. от месечната помощ по чл. 8д от ЗСПД /в зависимост от броя на определените в направлението часове/, изплащана за деца с 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане, да се превежда за заплащане на ползваната услуга;

• Даденото съгласие за трансфериране на посочените суми е задължително условие за включване и ползване на Механизма лична помощ. Трансферът се извършва само след сключване на трудов договор с асистент и при реално предоставяне на услугата.
Правата и задълженията на ползвателя на лична помощ, личния асистент и Община град Добрич се уреждат чрез тристранно споразумение, а личният асистент се назначава с трудов договор, сключен между него и Кмета на Община град Добрич.

Изпълнението на трудовите договори с определените асистенти започва от 1-во число на месеца, следващ месеца на сключване на договорите.

Ползвател на механизма лична помощ не може да получава друга подкрепа за задоволяване на същите потребности, финансирана по друг проект, програма или каквато и да е друга финансова схема, произлизаща от държавния бюджет, бюджета на общността или друга донорска програма!

Лица за контакт: ул. ”Независимост”, №7/бивш партиен дом/, етаж 11, стая 1105, Юлия Стоянова – специалист “Социални дейности“- 058/600103

 

    ПРЕВАНТИВНО - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР


    ул."Независимост" 7, кабинет 805 - 0884311409
    тел. 058 / 600 577
    Секретар на Общински съвет
    по наркотични вещества - Анета Кирилова

    osnv.dobrichbg@gmail.com

Кабинет 1104

picdobrich@abv.bg


Създаден с цел подпомагане на Общинския съвет по наркотични вещества в изпълнение на общинската политика за борба срещу злоупотребата с наркотичн вещества. Работи в изпълнение на дългосрочна Програма за превенция на зависимости.
Самостоятелно или съвместно с други организации Превантивно-информационният център провежда работни срещи, дискусии, обучителни семинари, тренинги на тема наркомании. Той е център за събиране, анализиране и предоставяне на информация по проблема.
Издава информационни материали за здравословен начин на живот, свободен от наркотици, алкохол и тютюнопушене.

Забележка: Информацията в тази секция е актуална към 10.06.2020 г.

Актуално

Детска млечна кухня гр. Добрич ще предлага възможност за регистрация и заявки по електронен път

26.05.2023

На пресконференция днес бе представена пред местните средства за масова информация новата електронна услуга „Виртуална кухня“, която въвежда от 5 юни 2023 г. Община град Добрич. Абонатите на Детска млечна кухня в гр....

Детска млечна кухня гр. Добрич ще предлага възможност за регистрация и заявки по електронен път
ВИЖ ДОБРИЧ
18.05° C облачно
Нагоре