ч. г.

Здравеопазване и социална политика

Социални услуги

 

    СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ В ОБЩНОСТТА

    СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНСТИТУЦИИ

    ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА С ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ЛЕЖАЩО БОЛНИ
   

ул. "Лозята" І-ви път; тел. 601 686
Ръководител - Антоанета Пантелеева

e-mail: dzh.dobrichbg@gmail.com

Специализирана институция за предоставяне на социални услуги, насочени към подкрепа на възрастните хора в осъществяване на ежедневните им дейности.

От 2002г. Домът за стари хора се помещава в нова модерно оборудвана и обзаведена сграда, разположена в западния край на Градски парк "Св.Георги". Домът разполага с 42 стаи с по две легла и 19 стаи с по едно легло. Стаите са модерно обзаведени, със собствен санитарен възел и тераса. Капацитетът на социалното заведение е 115 души.

Всеки етаж разполага с дневна за занимания - с телевизор, видео библиотека и развлекателни игри. Вторият етаж е предвиден за обслужване на трудно подвижни и инвалидизирани хора.

Сградата е газифицирана, разполага с модерно обзаведен кухненски блок.

За възрастните хора се грижи персонал от 41 квалифицирани кадри и помощни служители (социални работници, медицински лица, рехабилитатор и друг специализиран и помощен персонал).

Настаняването на нуждаещите се лица в Дома се извършва от Директора на Дирекция "Социално подпомагане" гр. Добрич - бул. "Добруджа" № 8а, тел.:667 739.

Нуждаещите се лица могат да получат необходимите документи от дирекциите "Социално подпомагане" по постоянен адрес.

 

 

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ В ОБЩНОСТТА - РЕЗИДЕНТЕН ТИП

 

ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП

 

ЦНСТ 1 и 2

жк. "Дружба 3" , №57

Директор: Миглена Кателиева

Тел.: 058/601401

 

ЦНСТ 3

жк. "Дружба 3" , №57

Лице за контакт: Зорница Желева

Тел.: 661 266

 

         Център за настаняване от семеен тип е социална услуга, която предоставя жизнена среда за пълноценно израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа. Услугата се предоставя като алтернативна на институционалната грижа и нейната основна цел е отглеждането на децата в среда, максимално близка до семейната, осигуряване на индивидуална грижа и подкрепа.

         На територията на общината функционират три Центъра за настаняване от семеен тип с капацитет 45 деца,

които предоставят двадесет и четири часова грижа, включваща задоволяване на основните жизнени потребности на децата от храна, подслон, развитие и подкрепа чрез:

         - Оказване съдействие на децата за поддържане на връзката им с родители или близки или при възможност- за приемна грижа или осиновяване;

         - Предоставяне възможност за социално включване на всяко дете в естествена за него среда;

         - Изграждане на умения за самостоятелен живот съобразно индивидуалните;

         - Осигуряване на здравни и образователни услуги, извън мястото за живеене;

         - Подготовка на децата за самостоятелен и независим  живот;

         - Осигуряване на значим за детето възрастен, с който детето създава значима доверителна връзка         С децата от ЦНСТ работи екип от специалисти: социални работници, възпитатели, педагози, медицинска сестра, помощен персонал. Екипите работят в партньорство с: Отдел „Закрила на детето" при Дирекция „Социално подпомагане"; Център за обществена подкрепа; Държавни и общински институции от секторите „Здравеопазване", „Образование" и „Социална политика"; МКБППМН и Детска педагогическа стая; Неправителствени организации и др.

         Трите ЦНСТ разполагат със:

- самостоятелни спални помещения, пригодени за две или три деца;

- кухня и трапезария;

- зала за занимания по интереси;

- зала с маса за тенис.              

Настаняването  се извършва със заповед  на Директора на Дирекция "Социално подпомагане" гр. Добрич - бул. "Добруджа" № 8а, тел.:667 739,  по предложение на социален работник от отдел „Закрила на детето, извършил оценка на случая, социален доклад и план за действие.

Подробна информация, кандидатите за ползване на услугата могат да получат на посочените телефони от 8. 00 - 17. 00 всеки работен ден от седмицата.

 

 

ПРЕХОДНО ЖИЛИЩЕ

жк. "Дружба 3" , №57

Директор: Николай Раданов

Тел.: 6056001

 

Преходното жилище е форма на социална услуга, в която хората водят независим начин на живот, подпомогнати от професионалисти, с цел подготовка за извеждането им от специализирана институция.

Социалната услуга е разкрита на 01.01. 2010 г. с решенвие на Общински съвет и Заповед на директора на Агенцията за социално подпомагане. Капацитетът на заведението е  8 лица, персоналът - социален ., соц. Педагог, психолог, охранител,

Целите на социалната услуга са свързани със: създаване на условия за подпомагане, взаимопомощ, ефективна защита и социална интеграция на потребителите на социалната услуга; осъществяване на дейности за постигане на социално включване; осигуряване на пълноценен и самостоятелен начин на живот в подходяща преходна среда, с възможност за подкрепа и изява.

Предоставяни услуги:

Организаране процеса на хранене съвместно с потребителите на услугата.

- разпределението на бюджетните средства за седмицата, определени в началото на месеца;

- определяне на седмично меню;

- избора на ролите: пазаруване, готвене, сервиране и почистване.

Здравни грижи:

- осигуряване на личен лекар;

- изготвяне на план за здравни грижи(при необходимост).

Образователни услуги и информация:

- осигуряване на съдействие за участие в образователна програма в съответствие с възрастта и личния избор на потребителите;

- осигуряване на достъп до информация.

Организация на свободното време и личните контакти:

- осигуряване на възможност на потребителите от „Преходното жилище" за самостоятелно организиране на свободното си време;

- осигуряване на възможност на потребителите за лични контакти със семейството, приятелите и с други лица;

- планиране на културни, спортни и други дейности и насърчаване на потребителите да участват в тях.

Настаняването на нуждаещите се лица се извършва от Директора на Дирекция "Социално подпомагане" гр. Добрич - бул. "Добруджа" № 8а, тел.:667739.

         Подробна информация, кандидатите за ползване на услугата могат да получат на посочените телефони от      8. 00 - 16. 00  ч. всеки работен ден от седмицата.

 

ЗАЩИТЕНИ ЖИЛИЩА ЗА ЛИЦА С ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ

Ж.К. "Дружба", ул. "Суха река " № 37

Ръководител: Даниела Христова

Телефон : 058/600379

 

На територията на Община град Добрич са разкрити две Защитени жилища за лица с интелектуални затруднения, като услуга, предоставяна в общността. Помещават се в модерно обзаведени помещения в сградата на Комплекс за социални услуги.

Капацитетът  на защитените жилища е  6 и 8 места.

Дейностите в "Защитено жилище" са насочени към осигуряване на възможността на лица с интелектуални затруднения да водят относително независим живот чрез изграждането на поддържаща среда, близка до семейната. 

Това  постигаме чрез:

-  индивидуален подход към всеки потребител на услугата за развитие на личния потенциал, придобиване на нови знания и ежедневни умения поддържане на лична хигиена, повишена  самоувереност, по-добра комуникативност и по-широки социални контакти, развитие на трудови навици, съдействие в търсене и намиране на работа.

- Подкрепяща среда за потребителите създава екип от  специалисти и помощен персонал.

         Настаняването на нуждаещите се лица се извършва от Директора на Дирекция "Социално подпомагане" гр. Добрич - бул. "Добруджа" № 8а, тел: 667739.

         Подробна информация, кандидатите за ползване на услугата могат да получат на посочения телефон          от 8. 00 - 17. 00 ч. всеки работен ден от седмицата.  

 

 

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ В ОБЩНОСТТА

ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ

ул. "Суха река"№35

тел.: 604 275

Ръководител - Елена Янева

 

Създаден с решение на Общински съвет през 2003 г. с цел оказване подкрепа на семействата, отглеждащи деца с увреждания.  През 2009 година той е пребазиран и се помещава на първи етаж в сградата на Комплекс за социални услуги.

Предлага социални услуги за 58 деца от 3- до 18-годишна възраст с физически и ментални увреждания, заболявания на централната и периферна нервна система, забавено интелектуално развитие.

Има обособена група за ползване на целодневни социални услуги - деца с тежка умствена изостаналост, които не могат да бъдат рехабилитирани и ресоциализирани за посещение във формите на масовите училища. Съществува група за почасови услуги, предоставяни от логопед, психолог, арттерапевт, кинезитерапевт.

Екипът работи по утвърдена програма на Министерството на труда и социалната политика, съобразно възрастовите и индивидуални особености на децата.

Социалното заведение не предоставя образователен ценз.

Настаняването в Центъра се извършва от Директора на Дирекция "Социално подпомагане" град Добрич - бул. "Добруджа" № 8а, тел.: 667 739, след подаване на необходимите документи.

Подробна информация, кандидатите за ползване на услугата могат да получат на посочените телефони от 8. 00 - 17. 00  ч. всеки работен ден от седмицата.  

 

ПРИЮТ ЗА БЕЗНАДЗОРНИ ДЕЦА И СИРАЦИ

Ул."Суха река"№35

Ръководител: Елена Янева

 GSM 0884311447
 

Разкрит с решение на Общински съвет през месец декември 2005 година, като съвместна дейност въз основа на договор между Община град Добрич и Църковно настоятелство на храм "Света Троица" в сградата на Духовен център.

Разкриването на приюта стана възможно благодарение на защитен проект пред МТСП - Фонд "Социално подпомагане" и има за цел:

 • осигуряване на безопасен подслон, достъп до здравна помощ и образование, развиване програми за подготовка на 20 деца за самостоятелен живот;
 • създаване на условия за защита висшите интереси на децата, на превантивна среда, която да доведе до намаляване престъпленията, извършвани от тях.

Дейността в приюта е организирана съобразно Наредба за критериите и стандартите за предоставяне на социални услуги за деца. С децата се работи по индивидуален план, съобразен с тяхното развитие.

Стаите са модерно оборудвани. С децата работят квалифицирани специалисти и помощен персонал.

Настаняването на нуждаещите се деца, става със заповед на директора на Дирекция "Социално подпомагане" град Добрич.

Подробна информация, кандидатите за ползване на услугата могат да получат на посочените телефони от 8. 00 - 17. 00 всеки работен ден от седмицата

 

 

ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА

ул. "Георги Бенковски" № 12

Ръководител екип: Кирил Петров

Телефон : 058/605472

 

 

         През 2009 г. разкрития от БЧК Център за социална интеграция, по Проект с Австрийския младежки червен кръст, стана делигирана от държавата дейност -социална услуга в общността „Център за обществена подкрепа".

Сградата, в която се помещава е  на два етажа и е в много добро състояние, с  добре оформен двор. Включва: зала за трудотерапия и артерапия; учебен кабинет; трапезария с кухненски блок; медицински кабинет, стая за прием и информационен център; кабинет за психотерапия;  игротека.

Услугите се предоставят по договор за съвместна дейност с БЧК - Добрич.

Целева група: деца на възраст от 6 до 18 години и техните семейства, живеещи  в риск.

Предлага социални услуги на 25 деца, свързани с превенция на отпадане от образователната система; превенция на насилието, превенция на отклонящо се поведение.

Дейностите, които са извършват в тази посока са: образователна подкрепа спрямо индивидулните потребности; организация на свободното време; арт и трудотерапия; семейно консултиране; психотерапевтични индивидуални и групови  сесии с децата и техните родители или настойници; посредничество с други институции.

Услугите се предоставят от петима квалифицирани специалиста.

По проект на БЧК с Австрийския младежки червен кръст е осигурено допълнително финансиране за получаване на топъл обяд за потребителите на услугите в центъра.

От началото на 2011 г. със заповед на Кмета на общината, управлението на услугата „ Център за обществена подкрепа"е предоставено на  БЧК - Добрич.

Направленията за ползване на услугите в ЦОП от нуждаещите се деца и семейства се издават от Директора на Дирекция "Социално подпомагане" гр. Добрич - бул. "Добруджа" № 8а.

Подробна информация, кандидатите за ползване на услугата могат да получат на посочените телефони от 8. 00 - 16. 00 всеки работен ден от седмицата.

 

 

ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА

ул. жк. "Дружба 3" , №57

Директор- Миглена Кателиева

Ръководител екип: Галина Неделчева

Телефон: 058/601401;  601088

e-mail: centyr2@abv.bg

 

         Центърът за обществена подкрепа -2 е комплекс от социални услуги предназначени за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието и отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване, обучение и подкрепа на приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми и прояви.

         Предоставяните  услуги в центъра са безплатни.

         Децата ползват услугите в свободното от учебни занимания време, получават подкрепа, информация и консултации в съответствие със степента на индивидуалното си развитие и нужди.

         Центъра за обществена подкрепа предлага социални услуги и работи с целеви групи - Деца от 0 до 18 години в социален риск и техните семейства, както следва:

         - семейства, при които има риск от изоставяне или настаняване на детето в специализирана институция;

         - семейства, при които има риск от разрушаване на семейните отношения;

         - семейства, чийто деца са настанени в специализирани институции или в друго семейство-приемно, близки или роднини;

         - кандидати за или вече одобрени приемни семейства;

         - кандидати за или вече одобрени осиновители;

         - семейства, които не могат да се справят с проблемите на децата си и търсят професионална подкрепа за отглеждането и възпитанието им;

         - деца от специализирани институции, на които предстои извеждане от институцията;

         - деца от общността за работа по превенция на рисково поведение.

         В Център за обществена подкрепа работи екип от специалисти, който включва: ръководител екип, психолози, педагог, социални работници. Екипът работи в партньорство с:

         - Отдел за закрила на детето при дирекция „Социално подпомагане";

         - Социални услуги в общността от резидентен тип и институции;

         - Държавни и общински институции от секторите „Здравеопазване", „Образование" и „Социална политика"; МКБППМН и Детска педагогическа стая; Неправителствени организации и др.

         Направленията за ползване на услугите в ЦОП от нуждаещите се деца и семейства се издават от Директора на Дирекция "Социално подпомагане" гр. Добрич - бул. "Добруджа" № 8а.

         Подробна информация, кандидатите за ползване на услугата могат да получат на посочените телефони от           8. 00 - 16. 00 всеки работен ден от седмицата.  

 

ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

жк. „Дружба"3 - ул. „Суха река" №35

Директор - Албена Донева

тел. 058 602 689 ; e-mail: dzvu@abv.bg

 

От 1. 10. 2006 г. отвори врати Дневен център за възрастни хора с увреждания като социална услуга предоставяна в общността. Помещава се в просторната сграда на бивша Целодневна детска градина № 30.

Центърът предоставя социални услуги на лица с физически и ментални увреждания на възраст над 18 години.

Разполага с богата материална база, включваща трапезария, зала за отдих, зала за занимателна терапия, зала за лечебна физкултура, кабинети за индивидуални консултации и лечебен масаж, медицински кабинет.

Дейността на социалното заведение е насочена към подпомагане социалната адаптация на лица в неравностойно положение и повишаване тяхната пригодност за самостоятелен и качествен живот.

Социалните услуги са целодневни с включен обяд /по желание на потребителите/ и почасови, включващи индивидуална работа с различни специалисти.

Дейностите, са разнообразни и включването в тях става съобразно потребностите на клиента.

Центърът предлага следните услуги:

 • Двигателна рехабилитация
 • Арт терапия -общуване чрез изкуство
 • Занимателна и функционална трудотерапия - бродиране, шиене, моделиране, цветарство
 • Психологическо консултиране
 • Включване в групи за взаимопомощ
 • Социално консултиране на потребителите по действащи нормативни документи, касаещи социалните услуги и подпомагане, рехабилитация и интеграция на хората с увреждания
 • Организация на свободното време - занимателни игри, чествания на обичаи и празници
 • Медицинско наблюдение

За конфорта на клиентите и качественото предоставяне на социалните услуги се грижат 12 души квалифициран и помощен персонал.

Настаняването в центъра се извършва от Дирекция „Социално подпомагане". По - подробна информация, кандидатите за ползване на услугата могат да получат на посочения телефон от 8. 00 - 17. 00 всеки работен ден от седмицата.

 

ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ЛИЦА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА

 

ул. "Панайот Хитов" № 24

Ръководител: д-р Новоселска - Управител на Центъра за психично здраве „Д-р Петър Станчев"

Мениджър екип: Сашо Герджиков

Тел.: 820046

 

През 2009 г. Община град Добрич разкри Дневен център за лица с психични разстройства, като социална услуга предоставяна в общността. Помещава се в сградата на Обособена част в сутерена на ОДЗСП" Д-р Петър Станчев". Разполага с богата материална база, включваща зала за трудотерапия и артерапия; зала за двигателна рехабилитация; трапезария с кухненски блок; зала за музикална терапия,  групова социална работа; медицински кабинет; малка изложбена зала за изделия на потребителите; стая за прием и информационен център.

 Помещенията са ремонтирани и оборудвани със средства получени по проект" Подобряване  качеството на живот на лицата с психични разстройства в общността" , който е финансиран от МТСП и Програма ФАР" Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността на рискови групи".

Капацитетът на центъра е 30 места.

Услугите в  социалното заведение са  насочени към подпомагане социалната адаптация на лица с психични разстройства  и повишаване тяхната пригодност за самостоятелен и качествен живот

Дейностите, които са извършват в тази посока са:

-подобряване на емоционалния статус;

-повишено самочувствие и самоувереност;

-по-добра комуникативност и по-широки социални контакти;

-придобиване на нови знания, ежедневни умения и развитие на специфичните възможности на всеки един потребител;

         -  повишаване на двигателната активност;

-  помощ в търсене и намиране на работа.

Включването в тях става съобразно потребностите на клиента.

         За конфорта на потребителите и качественото предоставяне на социалните услуги се грижи квалифициран и помощен персонал.

От началото на  2011 г. със заповед на Кмета на общината, управлението на услугата „Дневен център за лица с психични разстройства е предоставено на  Центъра за психично здраве „Д-р Петър Станчев" град Добрич.

          Направления за ползване на услугите в центъра се издава, след подаване на заявление за ползване на услугите,  от Дирекция „Социално подпомагане" гр. Добрич - бул. "Добруджа" № 8а.

         Подробна информация, кандидатите за ползване на услугата могат да получат на посочения телефон от 8. 00 - 17. 00 всеки работен ден от седмицата.

 

ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ

Ж.К. "Дружба"3, ул. "Суха река" 37

Директор - Албена Донева

тел.: 604 703

 

Разкрит е през 1998 г. с решение на Общински съвет град Добрич. Услугите, които предлага екип от специалисти, подпомагат възможностите за водене на самостоятелен начин на живот на деца и възрастни с увреждания на зрителния апарат.

В центъра са обособени кабинети по компютърна грамотност, готварство, ориентиране, мобилност и зрителна рехабилитация, които месечно се посещават от 48 клиенти.

Центърът разполага с брайлов софтуер и принтер за незрящи. Това прави обучението възможно и ефективно.

През 2006 година той е пребазиран и се помещава на втори етаж в сградата, намираща се на ул. "Суха река"№35.

Настаняването на нуждаещите се лица се извършва от Директора на Дирекция "Социално подпомагане" гр. Добрич - бул. "Добруджа" № 8а, тел.: 667 739.

 

ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ

ул. "Лозята" І-ви път; тел. 601 686

Ръководител - Северина Савова

 

От 01.09.1974 г. в Добрич е разкрито заведение за предоставяне на социални услуги в обичайна домашна среда - Домашен социален патронаж.

От месец април 2002 г. социалният патронаж се помещава в новата сграда на Дома за стари хора гр. Добрич.

Капацитетът на заведението е 300 обслужвани лица. Право за ползване на социални услуги от ДСП имат хората, навършили 60 години или с над 70% трайно намалена работоспособност.

Дейността на социалното заведение е насочена към подпомагане лицата от третата възраст и тези, нуждаещи се от специални грижи, които не са в състояние да организират и задоволяват своите жизнени потребности в обичайна домашна среда.

Предоставяните социални услуги са:

 • доставятне топла и разнообразна храна по домовете
 • почистване на дома
 • оказване на помощ и съдействие при поддържане на лична хигиена, възникнали социални, здравословни, битови проблеми и обогатяване културния живот .

Дейността в ДСП се извършва от 33-ма души квалифициран и помощен персонал.

Документи за кандидатстване се получават на посочения адрес на социалното заведение.


КЛУБОВЕ НА ПЕНСИОНЕРА

На територията на Община град Добрич функционират девет клуба на пенсионера.

"Димят" - ул. "Л. Каравелов" № 6

"Калинка Вълчева" - ул. "Л. Каравелов" № 6

"Брацигово" - ул. "Брацигово" № 20

"Любимец" - ул. "Любимец" № 2

"Дунав" - ул. "Ал. Стамболийски" № 46

"Отец Паисий" - ул. "Отец Паисий" № 82

"Хр. Ботев" - кв. "Христо Ботев" № 77

"Добруджански глас" - кв. "Христо Ботев" № 77

"Рилци" - кв. "Рилци", ул. "Хемус" № 25

Създадени са с решение на Общински съвет, с цел даване възможност на възрастните хора да осмислят и разнообразят живота си. Обслужват се от четирима уредника, които подпомагат дейността на пенсионерите.

В клубовете се води активен културен живот. Множество са участията и наградите на певческите и танцови състави в национални и международни фестивали на художествената самодейност.

 

 

ИЗПЪЛНЯВАНИ ПРОЕКТИ, СВЪРЗАНИ С ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

 

 Oбщина Добрич в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, е конкретен бенефициент и изпълнява  проект „И аз имам семейство" по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Приеми ме", бюджетна линия BG051РО001-5.2.11

Обща цел на проекта:

Да се подкрепи процеса на деинституционализация на деца като създаде и реализира устойчив модел за развитие на заместваща семейна грижа за деца, настанени в специализирани институции и на деца, в риск от изоставяне.

Специфични цели:

 • Прилагане в национален мащаб на нов подход за предоставяне на услугата „Приемна грижа"- доброволна, професионална и заместваща.
 • Разширяване на възможностите за развитие на приемната грижа чрез нарастване на броят на приемните семейства и желаещите да предоставят тази социална услуга в Национален мащаб.
 • Създаване на условия за намаляване на бедността, особено в малките населени места, чрез създаване на заетост като приемни родители на безработни лица.
 • Децентрализиране на услугата „Приемна грижа" и разгръщането й на общинско ниво, като инструмент за превенция на настаняването в специализирана институция на децата от целевите групи и/или тяхната деинституционализация.

Подробна информация за Проекта можете да получите на  адрес ул. жк. "Дружба 3" , №57, Ръководител екип: Галина Неделчева, тел.: 058/ 601088 


    
    ПРЕВАНТИВНО - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
    ул."Независимост" 7, кабинет 1104
  тел. 058 / 600 577
    Секретар на Общински Обществен съвет
    по наркотични вещества - Иванка Нанова
    iv.nanova@abv.bg


    Създаден с цел подпомагане на Общинския Обществен съвет по наркотични вещества в изпълнение на общинската политика за борба срещу злоупотребата с наркотичн вещества.Работи в изпълнение на дългосрочна Програма за превенция на зависимости.
    Самостоятелно или съвместно с други организации Превантивно-информационният център провежда работни срещи, дискусии, обучителни семинари, тренинги на тема наркомании. Той е център за събиране, анализиране и предоставяне на информация по проблема.
    Издава информационни материали за здравословен начин на живот, свободен от наркотици, алкохол и тютюнопушене.

Забележка: Информацията в тази секция е актуална към 15.11.2012 г.


Нагоре