Въздух

     

      На територията на Община град Добрич качеството на атмосферния въздух се наблюдава главно чрез автоматичната измервателна станция на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС), оборудвана с автоматични монитори за   въглероден оксид, озон, азотни оксиди, серен диоксид и фини прахови частици – ФПЧ10 (с големина на частиците под 10 ?m). Паралелно се провеждат наблюдения на фонови данни за метеорологични условия в приземния слой: посока, скорост на вятъра, атмосферно налягане, температура на въздуха, слънчево греене и влажност на въздуха.
      Освен Националната система за мониторинг град Добрич разполага и с местна система за наблюдение и контрол, организирана от Регионалната здравна инспекция (РЗИ). Използвани са ръчни методи за пробонабиране на атмосферния въздух и стандартизирани методики за анализ на наблюдаваните замърсители: серен диоксид, азотен диоксид, оловни аерозоли и общ суспендиран прах (с големина на частиците от 10 до 100 ?m).
      Нивото на замърсяване на атмосферният въздух с вредни вещества се определя от големината на емисиите им; от техните химични и физични свойства; от характерните особености - релеф, озеленяване, начин на застрояване; от климатичните и метеорологични условия. 
      Основните метеорологични явления, които благоприятстват натрупването на атмосферни замърсители и намаляват самопречистващата способност на атмосферата са:
      -  голяма честота на тихо време, 
      -  ниска средна скорост на вятъра,
      -  значителен брой на дните с мъгла,
      -  наличие на термични инверсии.
      Програма за намаляване на нивата и достигане съответните норми за ФПЧ10, приета с Решение 44-6 от заседание на Общински съвет, проведено на 29 март 2011 година. На основание постъпили указания от МОСВ  с оглед преразглеждане и оценка на ефективността на заложените в програмата мерки за намаляване нивата на замърсяване с ФПЧ10 и установяване на конкретните причини, поради които не е постигнато предвиденото съответствие с нормите за качество на атмосферния въздух (КАВ), Общинската програма за намаляване нивата на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на установените норми за ФПЧ10 е актуализирана. Актуализираната програма е с период на действие 2014 – 2017 г. и е приета с решение на Общински Съвет град Добрич № 29-5 от 11 февруари 2014 г.

       Последна актуализация: Май 2016 г.

 

Актуално

Предстои връчването на Националната литературна награда „Йордан Йовков“

01.04.2020

Община град Добрич ще връчи за единадесети пореден път НЛН „Йордан Йовков“ по повод 140 години от рождението на писателя. Церемонията по връчването ще се състои през м. ноември т. г. Наградата е учредена през 1970 г. Тя се...

Предстои връчването на Националната литературна награда „Йордан Йовков“
ВИЖ ДОБРИЧ
3.93° C слаб дъжд
Нагоре