Годишна Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016 година

Г О Д И Ш Н А П Р О Г Р А М  А

ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИTE ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА

2016 година

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

ПРАВНА РЕГЛАМЕНТАЦИЯ

 

Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2016 г. е разработена в съответствие с изискванията на чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост в изпълнение на приетата с Решение № 3-3/15.12.2015 г. на Общински съвет град Добрич Стратегия за управление на общинската собственост за мандат 2015-2019 г. С програмата се цели да се направи подбор на оптимални управленски решения, които да се основават на приетата политика за развитие през фиксирания период. Реализацията на тази цел изисква анализ на състоянието на общинската собственост и възможностите за нейното развитие, както и най- важните проблеми и приоритети, които общината трябва да реши за подобряване на управлението, стопанисването и опазването на собствеността си. Както до сега, така и за напред ще се ръководим от принципите на законосъобразност, откритост, целесъобразност, прозрачност и гарантиране на обществения интерес.

Програмата има отворен характер в своята реализация, позволяващ актуализирането ù през годината в зависимост от конкретните условия и нормативна уредба.

 

ІІ. ОБХВАТ И СТРУКТУРА НА ПРОГРАМАТА

 

Настоящата Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост обхваща бюджетната 2016 година.

Съгласно Чл. 4а от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Програмата съдържа:

 1. прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост;
 2. описание на имотите, които Общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговски дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на концесия;
 3. описание на имотите, които Общината има намерение да предложи за замяна срещу имоти на граждани или юридически лица, с подробно описание на нуждите и вида на имотите, които Общината желае да получи в замяна;
 4. описание на имотите, които Общината има намерение да придобие в собственост, и способите за тяхното придобиване;

 

 1. Очаквани приходи от управление и разпореждане с общинско имущество за бюджетната 2016 година:

 

1.

Приходи от наеми на имущество

750 000.00 лева

2.

Приходи от наеми на земя

400 000.00 лева

3.

Продажба на сгради

300 000.00 лева

4.

Продажба на НДА

150 000.00 лева

5.

Продажба на земя

1200 000.00 лева

6.

Приходи от концесии

250 000.00 лева

 

Общо:

3 050 000.00 лева

 

В настоящата програма не се предвиждат разходи за извършване на разпоредителни сделки с имоти- общинска собственост, тъй като в НРПУРОИ на Общински съвет град Добрич в хипотезите на чл.42 и чл.43 е залегнало изискването при разпореждане с имоти физическите и юридическите лица, закупили съответния имот да заплащат режийни разноски в размер на 3% от данъчната основа, както и направените разходи по изготвянето и актуализирането на пазарната оценка.

 

 1. ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ

 

 1. Общински терени и обекти:

 

И м о т

Площ

Предназначение

 

кв. м

 

Помещения в подлеза на Гара юг

324,00

услуги

Детски център /до ОУ Христо Ботев/по ул. Цар Самуил 14 с идентификатор 72624.622.3660

134,00

учебно възпитателна дейност

Подземна градска тоалетна „Фонтана”

89,80

обществено обслужване

Общинско място по бул.25-ти септември, пред бившия магазин „Млад техник“

6,00

изграждане на заслон за градския транспорт и поставяне на павилион

Помещение по ул. Хан Тервел

32,40

услуги

Част от административна сграда с идентификатор 72624.624.715.2 по бул. 25-ти септември № 10

 

офиси

Помещения по бул. 25-ти септември № 13

88,00

търговска дейност

Физкултурен салон на ул. Иван хаджи Вълков

270,00

спортни цели

Помещение по ул. Иван хаджи Вълков

64,05

търговска дейност

Масивна четириетажна сграда с идентификатор 72624.621.208.1

7506,00

спортна сграда

Масивна едноетажна сграда с идентификатор 72624.621.208.5

66,00

склад

Масивна едноетажна сграда с идентификатор 72624.621.208.6

337,00

производство и услуги

Масивна едноетажна сграда с идентификатор 72624.621.208.7

79,00

склад

Масивна едноетажна сграда с идентификатор 72624.621.208.10

168,00

административни нужди

Масивна едноетажна сграда с идентификатор 72624.621.208.11

19,00

производство и услуги

Част от имот с идентификатор 72624.621.208

2000,00

паркинг

Част от имот с идентификатор 72624.621.207 в жк Добротица

6,00

монтаж на павилион за топли напитки

Общинско място по ул.Независимост пред кино Добрич

 

3,50

монтаж на универсален търговски павилион за продажба на вестници и списания

 

Общинско място по ул.Независимост пред сградата на НТС

 

3,50

монтаж на универсален търговски павилион за продажба на вестници и списания

Общинско място по ул.”Цар Петър” в уличната регулация.

 

6

монтаж на преместваем павилион за търговска дейност

Помещение по ул. Клокотница

80,00

производствени дейности и услуги

Имот в землището на град Добрич с идентификатор ПИ 72624.11.3 по КККР на град Добрич

100002,00

земеделска земя

 

Общинско място в УПИ І, кв. 957 по Кадастрален и ЗРП на ЖК „Рилци”, град Добрич

6.00

поставяне на преместваем павилион

Общинско място в УПИ І, кв. 1267 на жк Север 2 по бул. 25-ти септември

15,00

поставяне на павилион за тото-пункт

Общинско място в УПИ І, кв. 86 по ул. Неофит Бозвели

15,00

поставяне на павилион за тото-пункт

ХГ „Св. Св. Кирил и Методий” с идентификатор № 72624.607.804.1,2,3,4,5,6

1068,00

 

ОУ „Стефан Караджа” с идентификатор № 72624.622.4374

6768,00

 

ОУ „Христо Ботев с идентификатор № 72624.622.3660

1021,00

 

Общинско място по ул.”Независимост”/до градинката на ритуален дом/.

4,60

поставяне на павилион за продажба на пуканки и сл. царевица

Общинско място в улична регулация до северната страна на заслон за градския транспорт по ул. Цар Петър

6,00

поставяне на павилион за търговска дейност

Общинско място в ПИ 72624.610.130, 72624.611.182 по ул.Ангел Стоянов

 

РИЕ

Общинско място в ПИ 72624.622.1092 по бул.25-ти септември

18.30

РИЕ

Помещение с идентификатор 72624.615.3122.1.70 на партерния етаж по бул. 25-ти септември №18

54,00

офис

Помещения по ул. Отец Паисий № 26

93,45

търговия и услуги

Сграда с идентификатор 72624.625.139.1 по ул. Димитър Петков № 5 /бивша стоматологична поликлиника/

1342,00

кабинети, офиси и административни нужди

Сграда по ул. Даме Груев 1 – Б

72.00

клубна база

Сграда с идентификатор 72624.614.2423 /ОУ „Отец Паисий”/ по ул. Отец Паисий №16

1106,00

 

Общинско място по ул. П Р Славейков

400,00

охраняем паркинг

Втори етаж от триетажна сграда по бул. Добруджа 9-А

146,11

административни нужди

ОУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ” – ПИ 72624.625.400; Сгради с идентификатори: 72624.625.400.1; 72624.625.400.2; 72624.625.400.6; 72624.400.7

4782,00

 

ОУ „НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ” – ПИ 72624.608.1710; Сгради с идентификатори: 72624.608.1710.1; 72624.608.1710.4

3884,00

 

Цветарница в АЕМО ”Стария Добрич” с идентификатор 72624.625.112.2

21.00

ателие за извършване на художествена дейност

Помещение в АЕМО ”Стария Добрич” с идентификатор 72624.625.112.2

33,60

за производство на био кисело мляко

Тъкачница в АЕМО ”Стария Добрич” с идентификатор 72624.625.100.9

30,91

Тъкачница

Помещение в АЕМО ”Стария Добрич” с идентификатор 72624.625.100.9

15,40

за берберница (бръснаро - фризьорски салон)

Помещение в АЕМО “Стария Добрич” с идентификатор 72624.625.100.11

31,05

за художествена обработка на метали

Металическа работилница в АЕМО “Стария Добрич” с идентификатор 72624.625.100.19

33,00

Обработка на метали

Общинско място по ул.Отец Паисий, в улична регулация, североизточно от УПИ ІІ, кв.79 по плана на ЦГЧ

6,00

изграждане на заслон за градския транспорт и поставяне на павилион

Общинско място по бул. 25-ти септември, в уличната регулация, в градинката до НЕК

6,00

изграждане на заслон за градския транспорт и поставяне на павилион

Общинско място по бул. Добруджа, в уличната регулация на южния тротоар, северно от УПИ ІІ, кв. 501 по плана на жк „Русия” 1

6,00

изграждане на заслон за градския транспорт и поставяне на павилион

Общинско място по бул. Добруджа, на североизточната част на кръстовището с ул.Отец Паисий, източно от подлеза

6,00

изграждане на заслон за градския транспорт и поставяне на павилион

Масивна едноетажна сграда – Хали с идентификатор 72624.614.2387.8 по ул. Отец Паисий

358,00

търговска дейност

Централен кооперативен пазар

4268,00

търговска дейност

МП „Дружба 1” с идентификатор72624.620.61

3107,00

търговска дейност

Център за Базарна търговия

1245,00

търговска дейност

МП „Христо Ботев” с идентификатор 72624. 618.300

689,00

търговска дейност

Павилион – част от спирка на градски транспорт, ПИ 72624.625 (до Дом-паметник „Йордан Йовков”)

6.00

за търговия

Общинско място в поземлен имот 72624.625.9534 по бул.25-ти септември доПрофесионална гимназия по туризъм

3.50

монтаж на универсален търговски павилион за продажба на вестници и списания

 

Общинско място в улична регулация по ул. Димитър Петков до УПИ ІІ, кв. 13 на ЦГЧ пред І-во ДКЦ

3.50

монтаж на универсален търговски павилион за продажба на вестници и списания

Общинско място в поземлен имот 72624.625.9501 в УПИ І, кв. 48 на ЦГЧ на пл.Свобода

3.50

монтаж на универсален търговски павилион за продажба на вестници и списания

Общинско място в поземлен имот 72624.625.9516 в УПИ Х, кв. 14 по ул.Охрид до подлеза на пазара

3,50

монтаж на универсален търговски павилион за продажба на вестници и списания

Общинско място в поземлен имот 72624.625.9501 в УПИ І, кв. 48 на ЦГЧ на пл.Свобода

3,50

монтаж на универсален търговски павилион за продажба на вестници и списания

Общинско място в поземлен имот 72624.614.9020 на ул. Александър Стамболийски в УПИ ІІ, кв. 519 на жк „Русия 1 в североизточния ъгъл на кръстовището с ул. Полк. Калотинов

3,50

монтаж на универсален търговски павилион за продажба на вестници и списания

Общинско място в поземлен имот 72624.614.7680 по бул. „Русия”,  до ЖК „Югоизток” пред УПИ IV, кв. 560 на ЖК „Русия I”

6.00

поставяне на павилион и изграждане на заслон на градски транспорт

Общинско място в поземлен имот 72624.611.178 по бул. „Русия”, до „Пени маркет” пред УПИ III, кв. 1113 на ЖК Север І

6.00

поставяне на павилион и изграждане на заслон на градски транспорт

Общинско място в поземлен имот 72624.614.1752 по бул. Русия, между Агромагазин и Автогара пред УПИ IV, кв. 507 на ЖК „Русия I

6.00

поставяне на павилион и изграждане на заслон на градски транспорт

Общинско място в поземлен имот 72624.614.7668по бул. Русия, до магазин „Кауфланд” пред УПИ IV, кв. 529 на ЖК „Русия I

6.00

поставяне на павилион и изграждане на заслон на градски транспорт

Общинско място в УПИ ХVІІ, кв. 15 на ЦГЧ /до Битовия комбинат/

15,00

поставяне на павилион за тото-пункт

Общинско място в УПИ ХV, кв. 1125 по ул. Отец Паисий

15,00

поставяне на павилион за тото-пункт

Общинско място в УПИ V, кв. 546 на ЖК Русия 1 по ул. Дунав

6,00

поставяне на преместваем павилион за търговска дейност

Общинско място в УПИ ІV, кв. 563 на ЖК Русия-1 по бул. Русия

6,00

поставяне на преместваем павилион за търговска дейност

Общинско място по ул. Отец Паисий, южно от спирка до бивша Стоматологична поликлиника

2.50

поставяне на автоматична пощенска станция

Общински места по бул. 25-ти септември в ПИ 72624.621.109; 72624.625.9501; 72624.608.1; 72624.611.141

 

Поставяне на рекламно-информационни елементи

Общински места по бул. Добруджа в ПИ 72624.604.999; 72624.622.9501; 72624.625.9502; 72624.614.9009; 72624.617.11; 72624.620.16; 72624.609.15; 72624.609.1843; 72624.625.449

 

Поставяне на рекламно-информационни елементи

Обект за обществено хранене – стол в сграда на Община град Добрич с идентификатор 72624.623.1128.1

672,40

обществено обслужване

Сграда по ул. Независимост № 7 /Корпус ІІІ/

8 214,35

административни нужди

Масивна триетажна сграда по ул. Независимост № 7-б

293,83

офиси и търговия

Сграда по ул. Максим Горки  № 8

108,35

клубна база

Сграда на ул. Славянска  № 24

82,00

клубна база

Помещения в сграда с идентификатор 72624.623.644.1 по ул. Славянска  № 18

186,70

заведение за хранене и развлечение

Младежки център „Захари Стоянов”

 

административни нужди, търговска дейност, апарат за топли напитки

Дом за стари хора в ПИ 72624.904.111

 

търговска дейност и апарат за топли напитки

Част от сграда с идентификатор 72624.624.4954.1 на втори етаж в югоизточната част на Център за рехабилитация и социална интеграция по ул. Любен Каравелов 55

57,10

дейности с нестопанска цел

Помещение по бул. 25-ти септември № 5

200,35

клубна база

Търговски обект – Сладкарница “Шоколад”

279,00

заведение за развлечение и хранене

Общинско място по ул. България

3,50

монтаж на универсален търговски павилион за продажба на цветя

Стадион „Дружба”, ПИ 72624.621.204, Градски парк „Свети Георги”

 

спортни цели

Павилион (част от спирка на градски транспорт) по бул. „Трети март” до Летен театър, град Добрич, включен в УПИ І, кв. 816 по действащия кадастрален и ПУП-ПРЗ на ЦГЧ (част от имот с идент. 72624.626.4570)

4,00

Павилион - спирка

Павилион (част от спирка на градски транспорт) по бул. Трети март срещу Летен театър, град Добрич, включен в УПИ ХІ, кв. 67 по действащия кадастрален и ПУП-ПРЗ на ЦГЧ ( част от имот с идент. 72624.624.950)

4,00

Павилион - спирка

Общинско място УПИ ХІV, кв.1 по плана на градски парк „Свети Георги”

4000.00

автопазар

Общинско място по бул. 25-ти септември, в уличната регулация на западния тротоар пред зала „Добротица” до уширението на улицата

 

6,00

изграждане на заслон за градския транспорт и поставяне на павилион

Общински терен в ПИ 72624.621.91 в жк „Добротица” по ул. Любен Станчев

912,00

охраняем паркинг

Павилион № 1 в Гробищен парк

9.00

търговия с цветя

Павилион № 2 в Гробищен парк

9.00

търговия с цветя

Щанд № 1 в Гробищен парк

2.52

търговия с цветя

Щанд № 2 в Гробищен парк

2.52

търговия с цветя

Щанд № 3 в Гробищен парк

2.52

търговия с цветя

Щанд № 4 в Гробищен парк

2.52

търговия с цветя

Щанд № 5 в Гробищен парк

2.52

търговия с цветя

Част от фоайе в сградата на ”Обреден дом”

1.00

автомат за топли напитки

Градски парк „Свети Георги” с идентификатори 72624.621.201 и 72624.621.202

 

търговска дейност и услуги

Общинско място по бул.25-ти септември в УПИ І в кв. 711 на ЖК „Добротица”

6.00

Поставяне на павилион и заслон

Павилион – част от спирка на градски транспорт, ПИ 72624.621 ул. Батовска (до старо обръщало на тролейбусен транспорт)

6.00

за търговия

Общинско място на бул. 3-ти март и ул. Райко Цончев

3,50

монтаж на универсален търговски павилион за продажба на вестници и списания

Общинско място по ул. България северно от входа на х-л България

3,50

монтаж на универсален търговски павилион за продажба на вестници и списания

общинско място по ул.Независимост в джоба северно от Картинната галерия

3,50

монтаж на универсален търговски павилион за продажба на вестници и списания

общинско място по ул.Независимост /южно от х-л Добруджа/

3,50

монтаж на универсален търговски павилион за продажба на вестници и списания

общинско място по ул.Независимост между Художествената галерия и Областна управа

3,50

монтаж на универсален търговски павилион за продажба на вестници и списания

Общинско място в ж.к. „Добротица” в УПИI, кв.14

3,50

монтаж на универсален търговски павилион за продажба на вестници и списания

Общинско място на ул. Независимост между хотел Добруджа и бивша пицария Ропотамо

3,50

монтаж на универсален търговски павилион за продажба на ядки, цигари и алкохол

Общинско място на ул. Независимост

3,50

монтаж на универсален търговски павилион за продажба на книги

Общинско място в поземлен имот (ПИ) 72624.627.9501 по бул. „Добричка епопея”, пред ЖП гара пред УПИ I, кв. 125 на ЦГЧ

6,00

поставяне на павилион и изграждане на заслон на градски транспорт

Общинско място в УПИ ІІ, кв. 702 на жк Добротица

15,00

поставяне на павилион за тото-пункт

Общинско място в УПИ V, кв. 67 по бул. 3-ти март /до кубинките/

15,00

поставяне на павилион за тото-пункт

общинско място в ПИ 72624.621.2 пред бивш зоопарк

1345,00

паркинг

Постройка с идентификатор 72624.621.2.1 на бившия зоопарк, разположена в ПИ 72624.621.2

9,00

офис

Част от сграда с идентификатор 72624.621.25.2 в ж.к. „Добротица”

60,00

производствени дейности и услуги

Общинско място в ПИ 72624.624.715 по ул. „Ален мак”

9,00

поставяне на павилион за търговска дейност

 ПМГ „Иван Вазов” , сграда с идентификатор:

- 72624.626.4576.1;

- 72624.626.4576.2;

- 72624.626.4576.3;

- 72624.626.4576.1.1;

и   ПИ 72624.626.4576

1022,00

539,00

391,00

600,70

7768,00

 

СОУ „П.Р.Славейков”, сграда с идентификатор:

 - 72624.624.4572.1;

- 72624.624.4572.2;

- 72624.624.4572.3;

- 70624.624.4572.4;

и ПИ 72624.624.4572

1269,00

241,00

382,00

568,00

11123,00

 

ЕГ „ Гео Милев”, сграда с идентификатор:

- 72624.623.4560.1;

- 72624.623.4560.2;

- 72624.623.4560.3;

и ПИ 72624.623.4560

1204,00

373,00

15,00

8336,00

 

Общински места по бул. „25-ти септември в ПИ 72624.621.63;

 

РИЕ

Общински места по бул. „3-ти март” в ПИ 72624.624.9521; 72624.603.88; 72624.603.90; 72624.603.93; 72624.410.32

 

РИЕ

Общински места в ПИ 72624.627.9501 по бул. „Добричка епопея”

 

РИЕ

Общински места по ул. „Независимост” в ПИ 72624.623.9511; 72624.623.9515

 

РИЕ

Общински места по ул. „Независимост и ул. „България” в ПИ 72624.623.141; 72624.623.332;

 

РИЕ

Общински места по ул. „България” в ПИ 72624.623.9517;  72624.623.9516

 

РИЕ

 

Сграда по ул. Агликина поляна № 19

345,20

търговия и услуги

 

Помещение по ул.Орфей 21-А

93,84

търговия и услуги

 

Павилион в УПИ І, кв. 54 на ж.к „Балик-Йовково-юг” до бл. 21

96,65

търговия и услуги

 

Част от общинско място в УПИ І, кв. 6 ж.к „Строител”

 

700,00

охраняем паркинг

 

Сграда по ул. Ком

172,00

производствени дейности и услуги

 

Сграда с идентификатор 72624.620.11 в ж.к „Дружба 2” по ул. Никола Петков

 

търговия и услуги, заведение за обществено хранене и тото пункт

 

Общинско място в ж.к Дружба по ул. Стефан Стамболов  /пред РУМ/

1265,00

охраняем паркинг

 

Помещение в административната сграда на Център за защита на природата и животните

35.10

кафе – аперитив

 

Помещение в масивна сграда по ул.Ивайло № 27

72.46

производствени дейности и услуги

 

Общинско място в ж.к. ”Балик” ПИ 72624, 618.138 по кадастралната карта на гр. Добрич

5000.00

 паркинг

 

Спирка по ул. Христо Ботев до бл. 12 в ж.к.”Балик-Йовково”- север пред УПИ-V, кв.23

6.00

Павилион - спирка

 

Общинско място по ул.Христо Ботев, в уличната регулация на северния тротоар пред пощата в ж.к „Балик”

6,00

изграждане на заслон за градския транспорт и поставяне на павилион

 

Общинско място по ул. Никола Петков, в уличната регулация, на западния тротоар пред РУМ

6,00

изграждане на заслон за градския транспорт и поставяне на павилион

 

Общинско място по ул.Никола Петков, срещу ученическото общежитие

6,00

поставяне на павилион до съществуваш заслон за градския транспорт

 

Общинско място по бул.Добруджа, на тротоара пред КАТ

6,00

поставяне на павилион до съществуващ заслон за градския транспорт

 

Общинско място по бул.Добруджа, на тротоара срещу на КАТ

6,00

поставяне на павилион до съществуващ заслон за градския транспорт

 

Общинско място по ул. Агликина поляна, срещу  Кооперативния пазар

6,00

поставяне на павилион до съществуващ заслон за градския транспорт

 

Общинско място № 1 в УПИ ІІІ, кв.3 до бл.21 в ж.к Дружба 2

12,00

поставяне на павилион по одобрен модел по чл.56 от ЗУТ за търговия и услуги

 

Общинско място № 2 в УПИ ІІІ, кв.3 до бл.21 в ж.к

Дружба 2

12,00

поставяне на павилион по одобрен модел по чл.56 от ЗУТ за търговия и услуги

 

Общинско място № 3 в УПИ ІІІ, кв.3 до бл.21 в ж.к Дружба 2

12,00

поставяне на павилион по одобрен модел по чл.56 от ЗУТ за търговия и услуги

 

Общинско място по ул. Димитър Ковачев, пред УПИ – VІ в кв. 52 на ЖК „Балик – Йовково”

 

6.00

заслони за градски транспорт

 

Общинско място в ж.к „Дружба” 2 в УПИ V, кв. 592 на ж.к „Русия” 2 пред блок 12

3,50

монтаж на универсален търговски павилион за продажба на вестници и списания

 

Общинско място на ул. „Агликина поляна” в УПИ I, кв. 43 на ж.к. „Балик-Йовково-юг” (в югоизточния ъгъл на кръстовището с ул. Ясна поляна)

3,50

монтаж на универсален търговски павилион за продажба на вестници и списания

 

Общинско място в УПИ І, кв. 4 по плана на ж.к „Строител” до бл. 59

12,00

монтаж на универсален търговски павилион за продажба на плодове и зеленчуци

 

Общинско място в УПИ І, кв.7 по ул. Емона ж.к „Балик-Йовково-север”

8,00

монтаж на павилион за обущарски услуги

 

Помещение по ул. Суха река

25,70

услуги

 

Общинско място в поземлен имот (ПИ) 72624.201.40 по ул. оп. Димитър Ковачев

6.00

поставяне на павилион и изграждане на заслон на градски транспорт

 

Общинско място в УПИ VIII, кв.3 на ж.к.“Балик-Йовково“- север по ул.“Христо Ботев“

15,00

Поставяне на павилион за тото-пункт

 

ОУ “Бачо Киро“- сграда с идентификатор № 72624.617.614.1 

                                        ПИ 72624.617.614

                                        ПИ 72624.617.614.2

 

685.00

6883.00

242.00

 

 

СОУ „Димитър Талев”-сграда с идентификатор № 72624.619.503.1 ;2;3;4;5

                                         ПИ 72624.619.503                                          

 

1739.00

11321.00

 

 

СОУ „Любен Каравелов”

сграда с идентификатор № 72624.619.5.3

                                         ПИ 72624.619.5

1235.00

21095.00

 

 

ОУ „Йордан Йовков”

сграда с идентификатор № 72624.618.1.1

                                        ПИ 72624.618.1        

191.00

11726.00

 

 

ОУ „Панайот Волов”

Сграда с идентификатор № 72624.619.88.1

                                           ПИ 72624.619.88

1256.00

10819.00

 

 

Спортно училище „Г.С.Раковски” с

ПИ 72624.617.97

23342.00

 

 

СОУ „Климент Охридски” с

ПИ 72624.617.969

16472.00

 

 

Общински места по бул. „Русия“ в

ПИ 72624.616.573; 72624.617.32; 72624.615.9013

 

РИЕ

 

Общински места по бул.“25-ти Септември“ в ПИ 72624.611.30

 

РИЕ

 

Общински места по ул.“Христо Ботев“ в ПИ 72624.609.15; 72624.617.1; 72624.618.196; 72624.619.410

 

 

РИЕ

 

Общински места по ул.“Никола Петков“в ПИ 72624.617.31 ; 72624.620.33; 72624.615.9042

 

РИЕ

 

Общинско място в ПИ 72624.618.95 в УПИ V кв.6 на жк “Балик-Йовково“-север

15,00

Поставяне на павилион за бързо хранене-търговия

 

Общинско място в ПИ 72624.619.1 в УПИ II кв.30 на ж.к.“Балик-Йовково“-юг

15,00

Поставяне на павилион за бързо хранене-търговия

 

Пешеходен подлез „КАT”под бул.“Добруджа“

132.50

Търговия  и услуги

 

Помещение по ул.“Ген.Георги Попов“

№ 66

11.20

 За услуги

 

Помещение по ул.“Родопи“

10.00

 За услуги

 

Помещение по ул.“Христо Ботев“

20.00

 За услуги

 

Общински имот в кв. 572, парцел ХХІІІ, находящ се по ул. Суха река № 37 с идентификатор 72624.7626 по КК на град Добрич

8 450.00

 

 

2.50 кв.м. – поставяне на автомат за топли напитки

 

 

Част от общински имот, находящ се в ЖК „Балик” по ул. Маргарита от ПИ 92624.619.575 по КК на град Добрич

12.00

Поставяне на павилион за услуги

 

 

2.1.1    Учредяване право на ползване:

 

И м о т

Площ (кв. м)

Предназначение

ПИ с идентификатор 72624.176.52 по КККР на град Добрич

10366,00

Пустееща необработваема земя

 

2.1.2    Учредяване безвъзмездно право на ползване:

 

И м о т

Площ (кв. м)

Предназначение

Сграда по ул. Васил Левски № 7

 

1133,00

административни нужди

І-ви етаж и II –ри етаж и стаи с №№ 4, 5 и 6 на ІІІ-ти етаж в сграда по ул. Йордан Йовков №17от сграда по ул. Йордан Йовков № 17,с ПИ 72624.623.251.2

341,00

офиси

Самостоятелен обект в сграда по бул.”25-ти септември” №25

263,60

Административни нужди

Общински нежилищен имот по ул.”Климент Охридски” №36А

214,50

Клуб  на инвалидите

Общински имот във вход Б на общежитие №2 по ул. „Калиакра” 54

 

Пощенска станция

Сграда с идентификатор 72624.609.1811 по ул. Отец Паисий 62

75,36

Клубна база

Сграда с идентификатор 72624.614.2888.1 по ул. Вардар 45

397,00

Административна сграда

Сграда с идентификатор 72624.625.5649.2.9 по бул. 25-ти септември 62

482,00

Административна сграда

Част от двуетажна сграда с идентификатор 72624.608.1779.2 /Корпус І от Втора градска поликлиника/, представляваща целия първи етаж

 

260,00

Аптека

Сграда с идентификатор 72624.624.1123.1 по бул. 3-ти март № 38

68,00

 

Общински имот с идентификатор 72624.623.4469.1.2 на ул. „Шипка” № 5А

74,42

 

Помещения в сграда на ОУ „Хан Аспарух” с идентификатор 72624.621.14.7

и част от ПИ 72624.621.14

234.00

7280,00

 

Общински нежилищен имот по бул.“Русия“,

№ 88

95,00

Клубна база

Административна сграда по бул.“Добруджа“

№ 8Ас идентификатор №72624.619.14

1218.00

 

Административни нужди

Част от сграда на ЦДГ № 20 в ж.к.“Балик“

4.05

За млечна кухня

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.625.111.1.3. по ул. „д-р Константин Стоилов” № 2

206.00

 

 

Репетиционна зала

 

 1. Общински земеделски земи (лозя):

Поземлен имот

Местност

Площ

(кв. м)

1

72624.2.106

БОГДАН

1877.00

2

72624.2.685

БОГДАН

469.00

3

72624.2.694

БОГДАН

503.00

4

72624.2.697

БОГДАН

354.00

5

72624.2.702

БОГДАН

465.00

6

72624.2.705

БОГДАН

484.00

7

72624.2.710

БОГДАН

500.00

8

72624.2.711

БОГДАН

500.00

9

72624.2.722

БОГДАН

625.00

10

72624.2.724

БОГДАН

679.00

11

72624.2.731

БОГДАН

698.00

12

72624.2.738

БОГДАН

550.00

13

72624.2.740

БОГДАН

565.00

14

72624.2.745

БОГДАН

558.00

15

72624.2.746

БОГДАН

330.00

16

72624.2.749

БОГДАН

575.00

17

72624.2.750

БОГДАН

486.00

18

72624.2.751

БОГДАН

611.00

19

72624.2.752

БОГДАН

582.00

20

72624.2.753

БОГДАН

430.00

21

72624.4.762

БОГДАН

634.00

22

72624.4.777

БОГДАН

477.00

23

72624.5.357

БОГДАН

497.00

24

72624.5.378

БОГДАН

372.00

25

72624.5.894

БОГДАН

707.00

26

72624.5.901

БОГДАН

1029.00

27

72624.5.906

БОГДАН

549.00

28

72624.5.913

БОГДАН

482.00

29

72624.280.1

МИНКОВО

642.00

30

72624.280.469

МИНКОВО

488.00

31

72624.280.47

МИНКОВО

492.00

32

72624.280.65

МИНКОВО

496.00

33

72624.280.675

МИНКОВО

298.00

34

72624.436.10

ХИПОДРУМА

452.00

35

72624.436.100

ХИПОДРУМА

549.00

36

72624.436.103

ХИПОДРУМА

571.00

37

72624.436.106

ХИПОДРУМА

500.00

38

72624.436.107

ХИПОДРУМА

500.00

39

72624.436.108

ХИПОДРУМА

500.00

40

72624.436.111

ХИПОДРУМА

469.00

41

72624.436.112

ХИПОДРУМА

504.00

42

72624.436.16

ХИПОДРУМА

465.00

43

72624.436.17

ХИПОДРУМА

496.00

44

72624.436.21

ХИПОДРУМА

484.00

45

72624.436.22

ХИПОДРУМА

494.00

46

72624.436.27

ХИПОДРУМА

464.00

47

72624.436.31

ХИПОДРУМА

492.00

48

72624.436.40

ХИПОДРУМА

461.00

49

72624.436.41

ХИПОДРУМА

491.00

50

72624.436.43

ХИПОДРУМА

407.00

51

72624.436.44

ХИПОДРУМА

387.00

52

72624.436.45

ХИПОДРУМА

423.00

53

72624.436.46

ХИПОДРУМА

490.00

54

72624.436.47

ХИПОДРУМА

469.00

55

72624.436.48

ХИПОДРУМА

447.00

56

72624.436.49

ХИПОДРУМА

512.00

57

72624.436.50

ХИПОДРУМА

495.00

58

72624.436.53

ХИПОДРУМА

492.00

59

72624.436.73

ХИПОДРУМА

421.00

60

72624.436.8

ХИПОДРУМА

694.00

61

72624.436.87

ХИПОДРУМА

543.00

62

72624.436.88

ХИПОДРУМА

500.00

63

72624.436.91

ХИПОДРУМА

500.00

64

72624.436.95

ХИПОДРУМА

500.00

65

72624.436.96

ХИПОДРУМА

463.00

66

72624.436.99

ХИПОДРУМА

506.00

67

72624.900.10

АЛМАЛИЙ

678.00

68

72624.900.100

АЛМАЛИЙ

538.00

69

72624.900.114

АЛМАЛИЙ

482.00

70

72624.900.116

АЛМАЛИЙ

500.00

71

72624.900.128

АЛМАЛИЙ

524.00

72

72624.900.135

АЛМАЛИЙ

509.00

73

72624.900.142

АЛМАЛИЙ

524.00

74

72624.900.143

АЛМАЛИЙ

465.00

75

72624.900.146

АЛМАЛИЙ

274.00

76

72624.900.171

АЛМАЛИЙ

494.00

77

72624.900.21

АЛМАЛИЙ

493.00

78

72624.900.214

АЛМАЛИЙ

480.00

79

72624.900.227

АЛМАЛИЙ

538.00

80

72624.900.25

АЛМАЛИЙ

748.00

81

72624.900.297

АЛМАЛИЙ

482.00

82

72624.900.300

АЛМАЛИЙ

479.00

83

72624.900.310

АЛМАЛИЙ

654.00

84

72624.900.32

АЛМАЛИЙ

482.00

85

72624.900.336

АЛМАЛИЙ

537.00

86

72624.900.337

АЛМАЛИЙ

488.00

87

72624.900.341

АЛМАЛИЙ

978.00

88

72624.900.35

АЛМАЛИЙ

535.00

89

72624.900.4

АЛМАЛИЙ

642.00

90

72624.900.40

АЛМАЛИЙ

638.00

91

72624.900.42

АЛМАЛИЙ

498.00

92

72624.900.43

АЛМАЛИЙ

499.00

93

72624.900.46

АЛМАЛИЙ

568.00

94

72624.900.49

АЛМАЛИЙ

639.00

95

72624.900.5

АЛМАЛИЙ

511.00

96

72624.900.516

АЛМАЛИЙ

1020.00

97

72624.900.52

АЛМАЛИЙ

506.00

98

72624.900.55

АЛМАЛИЙ

486.00

99

72624.900.57

АЛМАЛИЙ

471.00

100

72624.900.58

АЛМАЛИЙ

626.00

101

72624.900.68

АЛМАЛИЙ

642.00

102

72624.900.73

АЛМАЛИЙ

503.00

103

72624.900.74

АЛМАЛИЙ

505.00

104

72624.900.75

АЛМАЛИЙ

495.00

105

72624.900.76

АЛМАЛИЙ

497.00

106

72624.900.77

АЛМАЛИЙ

518.00

107

72624.900.79

АЛМАЛИЙ

505.00

108

72624.900.80

АЛМАЛИЙ

515.00

109

72624.900.8

АЛМАЛИЙ

704.00

110

72624.900.82

АЛМАЛИЙ

519.00

111

72624.900.9

АЛМАЛИЙ

601.00

112

72624.901.109

АЛМАЛИЙ

502.00

113

72624.901.134

АЛМАЛИЙ

131.00

114

72624.901.145

АЛМАЛИЙ

635.00

115

72624.901.217

АЛМАЛИЙ

661.00

116

72624.901.297

АЛМАЛИЙ

593.00

117

72624.901.36

АЛМАЛИЙ

513.00

118

72624.901.37

АЛМАЛИЙ

491.00

119

72624.901.39

АЛМАЛИЙ

503.00

120

72624.901.54

АЛМАЛИЙ

507.00

121

72624.901.66

АЛМАЛИЙ

462.00

122

72624.902.111

АЛМАЛИЙ

535.00

123

72624.902.122

АЛМАЛИЙ

853.00

124

72624.902.125

АЛМАЛИЙ

620.00

125

72624.902.165

АЛМАЛИЙ

702.00

126

72624.902.277

АЛМАЛИЙ

511.00

127

72624.902.280

АЛМАЛИЙ

262.00

128

72624.902.281

АЛМАЛИЙ

615.00

129

72624.902.297

АЛМАЛИЙ

593.00

130

72624.902.32

АЛМАЛИЙ

924.00

131

72624.902.343

АЛМАЛИЙ

639.00

132

72624.902.347

АЛМАЛИЙ

1227.00

133

72624.902.348

АЛМАЛИЙ

1050.00

134

72624.902.40

АЛМАЛИЙ

375.00

135

72624.902.8

АЛМАЛИЙ

494.00

136

72624.903.14

ГААЗИ БАБА

533.00

137

72624.903.19

ГААЗИ БАБА

637.00

138

72624.903.5

ГААЗИ БАБА

517.00

139

72624.903.6

ГААЗИ БАБА

608.00

140

72624.904.145

ГААЗИ БАБА

894.00

141

72624.904.199

ГААЗИ БАБА

917.00

142

72624.904.345

ГААЗИ БАБА

264.00

143

72624.904.380

ГААЗИ БАБА

1002.00

144

72624.904.49

ГААЗИ БАБА

1358.00

145

72624.905.137

ГААЗИ БАБА

541.00

146

72624.905.143

ГААЗИ БАБА

681.00

147

72624.905.144

ГААЗИ БАБА

539.00

148

72624.905.148

ГААЗИ БАБА

610.00

149

72624.905.149

ГААЗИ БАБА

882.00

150

72624.905.152

ГААЗИ БАБА

432.00

151

72624.905.154

ГААЗИ БАБА

1039.00

152

72624.905.197

ГААЗИ БАБА

631.00

153

72624.905.204

ГААЗИ БАБА

855.00

154

72624.905.249

ГААЗИ БАБА

452.00

155

72624.905.28

ГААЗИ БАБА

409.00

156

72624.905.30

ГААЗИ БАБА

421.00

157

72624.905.31

ГААЗИ БАБА

290.00

158

72624.905.313

ГААЗИ БАБА

392.00

159

72624.905.316

ГААЗИ БАБА

491.00

160

72624.905.317

ГААЗИ БАБА

438.00

161

72624.905.341

ГААЗИ БАБА

554.00

162

72624.905.46

ГААЗИ БАБА

500.00

163

72624.905.5

ГААЗИ БАБА

458.00

164

72624.905.569

ГААЗИ БАБА

1539.00

165

72624.905.580

ГААЗИ БАБА

479.00

166

72624.905.637

ГААЗИ БАБА

620.00

167

72624.905.67

ГААЗИ БАБА

677.00

168

72624.906.11

ГААЗИ БАБА

1271.00

169

72624.906.141

ГААЗИ БАБА

998.00

170

72624.906.216

ГААЗИ БАБА

337.00

171

72624.906.248

ГААЗИ БАБА

557.00

172

72624.906.253

ГААЗИ БАБА

648.00

173

72624.906.260

ГААЗИ БАБА

1016.00

174

72624.906.261

ГААЗИ БАБА

487.00

175

72624.906.275

ГААЗИ БАБА

473.00

176

72624.906.279

ГААЗИ БАБА

659.00

177

72624.906.280

ГААЗИ БАБА

1004.00

178

72624.906.281

ГААЗИ БАБА

470.00

179

72624.906.282

ГААЗИ БАБА

517.00

180

72624.906.283

ГААЗИ БАБА

410.00

181

72624.906.293

ГААЗИ БАБА

462.00

182

72624.906.304

ГААЗИ БАБА

468.00

183

72624.906.313

ГААЗИ БАБА

497.00

184

72624.906.314

ГААЗИ БАБА

492.00

185

72624.906.332

ГААЗИ БАБА

477.00

186

72624.906.338

ГААЗИ БАБА

437.00

187

72624.906.355

ГААЗИ БАБА

427.00

188

72624.906.411

ГААЗИ БАБА

477.00

189

72624.906.420

ГААЗИ БАБА

443.00

190

72624.906.428

ГААЗИ БАБА

713.00

191

72624.906.463

ГААЗИ БАБА

712.00

192

72624.906.59

ГААЗИ БАБА

506.00

193

72624.906.61

ГААЗИ БАБА

441.00

194

72624.906.67

ГААЗИ БАБА

532.00

195

72624.906.75

ГААЗИ БАБА

820.00

196

72624.906.94

ГААЗИ БАБА

1006.00

197

1964

ЧОРЧОЛИЙКИ

500.00

198

1965

ЧОРЧОЛИЙКИ

500.00

199

1998

ЧОРЧОЛИЙКИ

900.00

200

2003

ЧОРЧОЛИЙКИ

450.00

201

2007

ЧОРЧОЛИЙКИ

500.00

202

2007

ЧОРЧОЛИЙКИ

500.00

203

2007

ЧОРЧОЛИЙКИ

500.00

204

6122

ЧОРЧОЛИЙКИ

807.00

 

 1. Пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд

предназначение на имота

кадастрален идентификатор

площ /кв.м

1

пасище, мера

72624.15.147

37 475

2

пасище, мера

72624.174.57

116 164

3

пасище, мера

72624.300.26

60 735

4

пасище, мера

72624.122.420

742

5

пасище, мера

72624.137.22

10 942

6

пасище, мера

72624.201.40

155 335

7

пасище, мера

72624.201.41

58 502

8

пасище, мера

72624.201.54

56 753

9

пасище, мера

72624.284.74

12 688

10

пасище, мера

72624.289.30

23 987

11

пасище, мера

72624.673.67

113 734

 

 1. ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ ИМОТИ И ВЕЩИ:

 

 1. Продажба на урегулирани поземлени имоти:

 

Имот

Отреждане

Идентификатор по КККР

Площ /кв. м./

1

УПИ IV, кв. 814 по плана на ЦГЧ, ул. „Люлин” №4

жилищно строителство

72624.626.88

439.00

2

УПИ І, кв. 120 по плана на ЦГЧ, ул. „Д-р Ив. Пенаков”, №6

жилищно строителство

72624.625.83

469.00

3

УПИ V, кв. 36 по плана на ЦГЧ, ул. „Иван Вазов”, №8 (ПУЦ)

обществено и делово обслужване

72624.623.4508 72624.623.4549

761.00

4

УПИ V-3726, кв. 95 по плана на ЦГЧ, ул. „Хан Омуртаг”, №17

жилищно строителство

72624.622.3726

291.00

5

УПИ II-3723, кв. 95 по плана на ЦГЧ, ул. „Хан Омуртаг”, №25

жилищно строителство

72624.622.3723

243.00

6

УПИ XI, кв. 738 по плана на жк ”Добротица”, южно от бл. 23

обществено и делово обслужване

72624.621.34

368.00

7

УПИ ІV, кв. 706 по плана на жк ”Добротица”, (северно от бл. 29)

жилищно строителство и делово обслужване

72624.621.337

4698.00

8

УПИ I, кв. 721 по плана на жк ”Добротица”

жилищно строителство

72624.621.274

5687.00

9

УПИ І, кв. 720 по плана на  жк ”Добротица”

обществено и делово обслужване

72624.621.272

7 359

10

УПИ І, кв. 727 по плана на  жк ”Добротица”

жилищно строителство

72624.621.270

5919.00

11

УПИ I, кв. 729 по плана на жк ”Добротица”

жилищно строителство

72624.621.269

6556.00

12

УПИ І, кв. 719 по плана на  жк ”Добротица”

жилищно строителство

72624.621.261

1804.00

13

УПИ II, кв. 5 по плана на жк ”Дружба”, южно от бл. 18

обществено и делово обслужване

72624.620.74

1556.00

14

УПИ VI, кв. 5 по плана на жк ”Дружба”, срещу СОУ „Дора Габе”

обществено и делово обслужване

72624.620.73

2755.00

15

УПИ VIII, кв. 5 по плана на жк ”Дружба”, западно от бл. 18

обществено и делово обслужване

72624.620.71

1547.00

16

УПИ V, кв. 5 по плана на жк ”Дружба”, между бл. 18 и бл. 22

етажен паркинг

72624.620.68

1934.00

17

УПИ XX, кв. 31 по плана на жк ”Балик- Йовково” – юг, ул. „Самарско знаме”, № 29

обществено обслужване

72624.619.578

234.00

18

УПИ V, кв. 67 по плана на жк ”Балик Йовково” – юг, Модерна махала

търговия и услуги

72624.619.459

2073.00

19

УПИ І, кв. 66, жк ”Модерна махала”

обществено обслужване

72624.619.456

6834.00

20

УПИ II, кв. 40 по плана на жк ”Балик – Йовково” – юг, ул. „Христо Ботев”

обществено обслужване

72624.619.430

3982.00

21

УПИ XXX, кв. 45 по плана на жк ”Балик- Йовково- юг”

жилищно застрояване

72624.619.425

429.00

22

УПИ II, кв. 43 по плана на жк ”Балик- Йовково” – юг, източно от бл. 54

търговия и услуги

72624.619.261

232.00

23

УПИ VI, кв. 10 по плана на жк ”Балик- Йовково” – север, ул. „Боряна”

 

обществено обслужване

72624.618.295

490.00

24

УПИ ХХХVІІІ, кв. 20 по плана на жк „Балик-Йовково” – север, ул. „Теменуга”

жилищно строителство

72624.618.291

353.00

25

УПИ ІV в кв. 20 на жк „Балик-Йовково” – север, срещу №10 на ул. „Ружа”

жилищно строителство

72624.618.289

205.00

26

УПИ I, кв. 23 по плана на жк ”Балик – Йовково” – север, ул. „Емона” и ул. „Теменуга”

търговия и услуги

72624.618.266

883.00

27

УПИ VII, кв. 652 по плана на жк ”Русия 3, 4”, бул. „Русия” и ул. „Ивайло”

за трафопост

72624.617.1005

164.00

28

УПИ XXVII, кв. 572 по плана на жк ”Русия 2”, зап. От „Лидл”, ул. „Суха река”

спортен комплекс

72624.615.9059

2808.00

29

УПИ XXVI, кв. 572 по плана на жк ”Русия 2”, източно от № 47 на ул. „Вардар”

обществено обслужване и трафопост

72624.615.9058

710.00

30

„УПИ VІІІ, кв. 529 по плана нажк „Русия 1”, ул. „”Осъм””, южно от № 1А”

обществено и делово обслужване

72624.614.9056

412.00

31

„УПИ VІІ, кв. 529 по плана нажк „Русия 1”, ул. „”Осъм””, южно от № 1А”

обществено и делово обслужване

72624.614.9055

400.00

32

УПИ II, кв. 664 по плана на жк ”Русия 1”, ул. „Осъм” срещу № 4 и 6

обществено обслужване

72624.614.2656

394.00

33

„УПИ I, кв. 664 по плана нажк ”Русия 1”, ул. „”Тунджа”” срещу № 31”

обществено обслужване

72624.614.2655

400.00

34

УПИ VII, кв. 748 по плана на жк ”Изгрев”, ул. „Купен”, №17

жилищно строителство

72624.613.963

288.00

35

УПИ X, кв. 746 по плана на жк ”Изгрев”, ул. „Купен”, №20Б

жилищно строителство

72624.613.959

251.00

36

УПИ XVI, кв. 741 по плана на жк „Изгрев”, ул. „Роза”, №16а

жилищно строителство

72624.613.873

221.00

37

УПИ XVI, кв. 746 по плана на жк „Изгрев”, ул. „Купен”, № 28

жилищно строителство

72624.613.538

216.00

38

УПИ ХХ, кв. 742 по плана на жк „Изгрев“, ул. „Ружа”, №36

жилищно строителство

72624.613.1015

204.00

39

УПИ ХХІ, кв. 742 – ж.к. „Изгрев“, ул. „Ружа”,  №38

жилищно строителство

72624.613.1014 

277.00

40

УПИ І, кв. 742 по плана на жк „Изгрев“, ул. „Роза”, №27

жилищно строителство

72624.613.1013

248.00

41

УПИ III, кв. 745 по плана на жк ”Изгрев”, ул. „Купен”

жилищно строителство

72624.613.1006

350.00

42

УПИ V, кв. 724 по плана на жк ”Изгрев”, ул. „Купен”

жилищно строителство

72624.613.1005

301.00

43

УПИ I-240, 241, кв. 1504 по плана на жк ”Иглика”, ул. „Надежда”, №29

обществено и делово обслужване

72624.612.250

1544.00

44

УПИ XVIII, кв. 4 по плана на ПЗ ”Север”, бул.”25- ти септември”

обществено и делово обслужване

72624.611.9551

495.00

45

УПИ ХІІ, кв. 1125 по плана на жк „Север 1, 2”, ул. „Плиска”, западно от №1

обществено и делово обслужване

72624.609.1888

54.00

46

УПИ XIII- 1824, кв. 1125 по плана на жк ”Север 1, 2”, ул. „Хайдут Пейо”, №2

жилищно строителство

72624.609.1831

237.00

47

УПИ XVIII-1811, кв. 1115 по плана на жк ”Север 1, 2”, ул. „Климент Охридски”,  №22

жилищно строителство

72624.609.1811

145.00

48

УПИ XII-1415, кв. 1120 по плана на жк ”Север 1, 2”, ул. „Асен Златаров”, №39

жилищно строителство

72624.609.1415

235.00

49

УПИ Х, кв. 1247 по плана на жк „Север 1, 2“, ул. „Индже войвода”, №23

жилищно строителство

72624.609.1155

296.00

50

УПИ ІХ, кв. 1247 по плана на жк „Север 1, 2“, ул. „Индже войвода”, №25

жилищно строителство

72624.609.1154

451.00

51

УПИ VІІІ, кв. 1247по плана на жк „Север 1, 2“, ул. „Индже войвода”, №27

жилищно строителство

72624.609.1153

343.00

52

УПИ VІІ, кв. 1247 по плана на жк „Север 1, 2“, ул. „Индже войвода”, №27

жилищно строителство

72624.609.1152

336.00

53

УПИ VІ, кв. 1247 по плана на жк „Север 1, 2“, ул. „Индже войвода”, №25

жилищно строителство

72624.609.1151

391.00

54

УПИ V, кв. 1247 по плана на жк „Север 1, 2“, ул. „Индже войвода”, №23

жилищно строителство

72624.609.1150

376.00

55

УПИ ІV, кв. 1247 по плана на жк „Север 1, 2“, ул. „Вида Димитрова”, №52

жилищно строителство

72624.609.1149

394.00

56

УПИ ІІІ, кв. 1247 по плана на жк „Север 1, 2“, ул. „Вида Димитрова”, №52

жилищно строителство

72624.609.1148

471.00

57

УПИ VІІ, кв. 1101 по плана на жк „Север 1, 2”, бул.”Русия”, № 83

жилищно строителство

72624.609.1159 72624.609.1160

251.00

58

УПИ V-821 в кв. 1246 по плана на жк „Север 1, 2”, ул. „Копривщица”, № 27

жилищно строителство

72624.607.821

933.00

59

УПИ III, кв. 1297 по плана на жк ”Север 1, 2”, ул. „Баба Тонка”, №49а

жилищно строителство

72624.606.550

666.00

60

УПИ ХІ-505, кв. 1247 по плана на жк „Север 1, 2”, ул. „Индже войвода”, №21

жилищно строителство

72624.606.505

346.00

61

УПИ Х, кв. 328 по плана на „Бизнес зона”, ул. „Св. П. Атанасов”

производствена и складова дейност (ПСД)

72624.604.1044

3985.00

62

УПИ ІХ, кв. 328 по плана на „Бизнес зона”, ул. „Св. П.Атанасов”

производствена и складова дейност (ПСД)

72624.604.1043

3637.00

63

УПИ XIX, кв. 22 по плана на жк ”Запад”, ул. „Железничарска”, срещу №22

жилищно строителство

72624.604.1017

471.00

64

УПИ XVIII, кв.22 по плана на жк ”Запад”, ул. „Железничарска”, срещу №22

жилищно строителство

72624.604.1016

382.00

65

УПИ V, кв.25 по плана на ж.к.”Запад”, ул.”Хан Тервел” срещу №195

жилищно строителство

72624.604.1014

1200.00

66

УПИ I, кв. 25 по плана на жк ”Запад”, ул. „Хан Тервел”

жилищно строителство

72624.604.1013

1782.00

67

УПИ VIII, кв. 4 по плана на жк ”Запад”, ул. „Св.П.Атанасов”, западно от №14

жилищно строителство

72624.604.1011

251.00

68

УПИ I, кв. 4 по плана на жк ”Запад”, ул. „Катюша”, западно от №7

жилищно строителство

72624.604.1010

336.00

69

УПИ ХІІІ, кв. 957 по плана на жк „Рилци”

жилищно строителство

72624.602.688

1865.00

70

УПИ ІІ-661, 663, кв. 960 по плана на жк „Рилци”, ул. „Сирма войвода”, №47А

жилищно строителство

72624.602.661

870.00

71

УПИ ІІ, кв. 961 по плана на жк ”Рилци”

жилищно строителство

72624.602.1089

667.00

72

УПИ І, кв. 961 по плана на жк ”Рилци”

жилищно строителство

72624.602.1088

726.00

73

УПИ І-660 в кв. 960 по Кадастрален и ЗРП на ЖК „Рилци”

жилищно строителство

72624.602.660

645.00

74

УПИ ІІІ-662 в кв. 960 по Кадастрален и ЗРП на ЖК „Рилци”

жилищно строителство

72624.602.662

857.00

75

УПИ ІV-1084 в кв. 960 по Кадастрален и ЗРП на ЖК „Рилци”

жилищно строителство

72624.602.1084

555.00

76

УПИ ХХІІІ-1085 в кв. 960 по Кадастрален и ЗРП на ЖК „Рилци”

жилищно строителство

72624.602.1085

408.00

77

УПИ ХХІV-1086 в кв. 960 по Кадастрален и ЗРП на ЖК „Рилци”

жилищно строителство

72624.602.1086

536.00

78

УПИ ХХV-1087 в кв. 960 по Кадастрален и ЗРП на ЖК „Рилци”

жилищно строителство

72624.602.1087

458.00

79

УПИ ХХVІ-664 в кв. 960 по Кадастрален и ЗРП на ЖК „Рилци”

жилищно строителство

72624.602.664

268.00

80

УПИ ХІІ-2 в кв. 701 по ПУП-ПРЗ на ЖК „Добротица”

обществено и делово обслужване

72624.621.2

2 205.00

 1. Продажба на земеделски земи:

 

Поземлен имот (идент. По КККР)

Местност

Площ     (кв. м)

Начин на трайно ползване

1

72624.436.100

Хиподрума

549.00

лозе

2

72624.436.103

Хиподрума

571.00

лозе

3

72624.436.95

Хиподрума

500.00

лозе

4

72624.436.96

Хиподрума

463.00

лозе

5

72624.436.99

Хиподрума

506.00

лозе

6

72624.900.14

Алмалий

572.00

лозе

7

72624.900.21

Алмалий

425.00

лозе

8

72624.902.308

Алмалий

1102.00

лозе

9

72624.902.32

Алмалий

924.00

лозе

10

72624.902.8

Алмалий

494.00

лозе

11

72624.903.14

Гаази баба

533.00

лозе

12

72624.904.380

Гаази баба

1002.00

лозе

13

72624.904.49

Гаази баба

1702.00

лозе

14

72624.904.52

Гаази баба

1458.00

лозе

15

72624.905.31

Гаази баба

290.00

лозе

16

72624.905.5

Гаази баба

458.00

лозе

17

72624.906.269

Гаази баба

567.00

лозе

18

72624.906.275

Гаази баба

473.00

лозе

19

72624.906.395

Гаази баба

471.00

лозе

20

72624.626.7037

 

1311.00

 

21

72624.238.94

 

6028.00

пустееща, необработваема земя

22

72624.603.321

 

683.00

изоставена орна земя

23

72624.603.322

 

4146.00

изоставена орна земя

24

72624.603.323

 

2618.00

изоставена орна земя

25

72624.603.327

 

15518.00

изоставена орна земя

 

 1. Продажба на жилищни имоти:

 

1

ап.6 в ЖК Балик, бл.1, вх.А, ет 2

 

жилищен имот, апартамент

2

ап.28 в ЖК Балик, бл.1, вх.А, ет 7

 

жилищен имот, апартамент

3

ап.23 в ЖК Балик, бл.2, вх.А, ет 6

 

жилищен имот, апартамент

4

ап.12 в ЖК Балик, бл.3, вх.А, ет 3

 

жилищен имот, апартамент

5

ап.32 в ЖК Балик, бл.5, вх.Б, ет 8

 

жилищен имот, апартамент

6

ап.10 в ЖК Балик, бл.7, вх.А, ет 3

 

жилищен имот, апартамент

7

ап.27 в ЖК Балик, бл.7, вх.Б, ет.7;

 

жилищен имот, апартамент

8

ап.30 в ЖК Балик, бл.7, вх.Б, ет 8

 

жилищен имот, апартамент

9

ап.31 в ЖК Балик, бл.7, вх.Б, ет 8

 

жилищен имот, апартамент

10

ап.21 в ЖК Балик, бл.7, вх.В, ет 6

 

жилищен имот, апартамент

11

ап.7 в ЖК Балик, бл.7, вх.Г, ет.2;

 

жилищен имот, апартамент

12

ап.9 в ЖК Балик, бл.8, вх.А, ет 4

 

жилищен имот, апартамент

13

ап.4 в ЖК Балик, бл.8, вх.Б, ет 2

 

жилищен имот, апартамент

14

ап.19 в ЖК Балик, бл.9, вх.А, ет.7;

 

жилищен имот, апартамент

15

ап.3 в ЖК Балик, бл.11, вх.А, ет.2;

 

жилищен имот, апартамент

16

ап.27 в ЖК Балик, бл.13, вх.А, ет 7

 

жилищен имот, апартамент

17

ап.32 в ЖК Балик, бл.13, вх.А, ет.8;

 

жилищен имот, апартамент

18

ап.4 в ЖК Балик, бл.15, вх.А, ет 1

 

жилищен имот, апартамент

19

ап.15 в ЖК Балик, бл.16, вх.Б, ет 4

 

жилищен имот, апартамент

20

ап.13 в ЖК Балик, бл.17, вх.В, ет 4

 

жилищен имот, апартамент

21

ап.18 в ЖК Балик, бл.17, вх.Г, ет 5

 

жилищен имот, апартамент

22

ап.4 в ЖК Балик, бл.17, вх.Г, ет.15;

 

жилищен имот, апартамент

23

ап.29 в ЖК Балик, бл.18, вх.В, ет 8

 

 

жилищен имот, апартамент

24

ап.1 в ЖК Балик, бл.20, вх.Е, ет.1;

 

жилищен имот, апартамент

25

ап.18 в ЖК Балик, бл.20, вх.Е, ет.7;

 

жилищен имот, апартамент

26

ап.6 в ЖК Балик, бл.21, вх.З, ет.3;

 

жилищен имот, апартамент

27

ап.20 в ЖК Балик, бл.22, вх.Г, ет 5

 

жилищен имот, апартамент

28

ап.15 в ЖК Балик, бл.24, вх.А, ет 6

 

жилищен имот, апартамент

29

ап.1 в ЖК Балик, бл.24, вх.В, ет.1;

 

жилищен имот, апартамент

30

ап.1 в ЖК Балик, бл.24, вх.Г, ет.1;

 

жилищен имот, апартамент

31

ап.17 в ЖК Балик, бл.24, вх.Г, ет.5;

 

жилищен имот, апартамент

32

ап.19 в ЖК Балик, бл.29, вх.Г, ет 7

 

жилищен имот, апартамент

33

ап.6 в ЖК Балик, бл.32, вх.Б, ет.2;

 

жилищен имот, апартамент

34

ап.24 в ЖК Балик, бл.32, вх.В, ет.8;

 

жилищен имот, апартамент

35

ап.24 в ЖК Балик, бл.32, вх.Г, ет.8;

 

жилищен имот, апартамент

36

ап.14 в ЖК Балик, бл.34, вх.А, ет 5

 

жилищен имот, апартамент

37

ап.16 в ЖК Балик, бл.34, вх.А, ет 6

 

жилищен имот, апартамент

38

ап.3 в ЖК Балик, бл.36, вх.Б, ет.2;

 

жилищен имот, апартамент

39

ап.3 в ЖК Балик, бл.44, вх.А, ет 1

 

жилищен имот, апартамент

40

ап.16 в ЖК Балик, бл.44, вх.А, ет.4;

 

жилищен имот, апартамент

41

ап.10 в ЖК Балик, бл.44, вх.Б, ет 3

 

жилищен имот, апартамент

42

ап.17 в ЖК Балик, бл.46, вх.А, ет 5

 

жилищен имот, апартамент

43

ап.20 в ЖК Балик, бл.49, вх.А, ет.7;

 

жилищен имот, апартамент

44

ап.5 в ЖК Балик, бл.50, вх.А, ет 3

 

жилищен имот, апартамент

45

ап.29 в ЖК Балик, бл.51, вх.Б, ет.8;

 

жилищен имот, апартамент

46

ап.6 в ЖК Балик, бл.53, вх.Б, ет 2

 

жилищен имот, апартамент

47

ап.19 в ЖК Балик, бл.54, вх.А, ет 7

 

 

жилищен имот, апартамент

48

ап.2 в ЖК Балик, бл.55, вх.Е, ет.1;

 

жилищен имот, апартамент

49

ап.13 в ЖК Балик, бл.57, вх.А, ет.5.

 

жилищен имот, апартамент

50

ап.3 в ЖК Балик, бл.59, вх.Г, ет.1;

 

жилищен имот, апартамент

51

ап.2 по ул.Георги Бенковски, 3, вх.Б, ет.1

 

жилищен имот, апартамент

52

ап.3 по бул.25-ти ІХ, 27, вх.Б, ет.1

 

жилищен имот, апартамент

53

ап.5 по бул. Добричка епопея, бл.14, вх.Г, ет.2;

 

жилищен имот, апартамент

54

ап.6 в ЖК Дружба, бл.1, ет.2;

 

жилищен имот, апартамент

55

ап.43 в ЖК Дружба, бл.10, ет.11;

 

жилищен имот, апартамент

56

ап.19 в ЖК Дружба, бл.14, вх.Б, ет 7

 

жилищен имот, апартамент

57

ап.2 в ЖК Дружба, бл.14, вх.Е, ет.1;

 

жилищен имот, апартамент

58

ап.23 в ЖК Дружба, бл.14, вх.Е, ет 8

 

жилищен имот, апартамент

59

ап.20 в ЖК Дружба, бл.19, вх.Г, ет.7;

 

жилищен имот, апартамент

60

ап.19 в ЖК Дружба, бл.20, вх.А, ет 7

 

жилищен имот, апартамент

61

ап.5 в ЖК Дружба, бл.20, вх.Г, ет 2

 

жилищен имот, апартамент

62

ап.4 в ЖК Дружба, бл.20, вх.Д, ет.2;

 

жилищен имот, апартамент

63

ап.9 в ЖК Дружба, бл.21, вх.А, ет 3

 

жилищен имот, апартамент

64

ап.21 в ЖК Дружба, бл.21, вх.З, ет 7

 

жилищен имот, апартамент

65

ап.3 в ЖК Дружба, бл.21, вх.З, ет.1;

 

жилищен имот, апартамент

66

ап.3 в ЖК Дружба, бл.29, вх.Е, ет.2.

 

жилищен имот, апартамент

67

ап.20 в ЖК Дружба, бл.30, вх.А, ет 7

 

жилищен имот, апартамент

68

ап.10 в ЖК Дружба, бл.30, вх.Б, ет.4;

 

жилищен имот, апартамент

69

ап.1 в ЖК Дружба, бл.30, вх.Г, ет.1;

 

жилищен имот, апартамент

70

ап.12 в ЖК Дружба, бл.31, вх.Б, ет.5;

 

жилищен имот, апартамент

71

ап.23 по ул. Дунав, бл.22, вх.Г, ет 8

 

жилищен имот, апартамент

72

ап.16 по ул. Дунав, бл.22, вх.Е, ет 6

 

жилищен имот, апартамент

73

ап.19 по ул. Дунав, бл.22, вх.Е, ет 7

 

жилищен имот, апартамент

74

ап.22 по ул. Дунав, бл.24, вх.В, ет.8;

 

жилищен имот, апартамент

75

ап.15 по ул. Емона, бл. 3, вх.Г, ет.5;

 

жилищен имот, апартамент

76

ап.1 в ЖК Иглика, бл.2, вх.Б, ет 1

 

жилищен имот, апартамент

77

ап.1 в ЖК Иглика, бл.5, вх.Б, ет 1

 

жилищен имот, апартамент

78

ап.1 по ул. Ил. Макариополски, 45, ет 1

 

жилищен имот, апартамент

79

ап. 23 по ул. Методи Кусевич № 4, ет. 8 (6-ти жилищен);

144.75

жилищен имот, апартамент

80

ап.33 по ул. К. и Методий, 3,Мир 1, ет 7

 

жилищен имот, апартамент

81

ап.38 по ул. К. и Методий, 3,Мир 1, ет 8

 

жилищен имот, апартамент

82

ап.1 по ул. Опълч. Д.Ковачев, 6, вх.А, ет 1

 

жилищен имот, апартамент

83

ап.14 по ул.Опълч.Дим.Ковачев 6 – Б – 5;

 

жилищен имот, апартамент

84

ап.12 по ул. Опълченец Д.Ковачев, 25, вх.В, ет 4

 

жилищен имот, апартамент

85

ап.16 по ул. Опълч. Д.Ковачев, 40, вх.Б, ет 6

 

жилищен имот, апартамент

86

ап.15 по ул. Цар Петър, 24, вх.А, ет 3

 

жилищен имот, апартамент

87

ап.25 по бул.Русия, бл.49, ет.4

 

жилищен имот, апартамент

88

ап.69 по бул. Русия, бл.49, ет.10;

 

жилищен имот, апартамент

89

ап.99 по бул. Русия, бл.49, ет.15;

 

жилищен имот, апартамент

90

ап.17 по бул. Русия, бл. 51, ет.3;

 

жилищен имот, апартамент

91

ап.42 по бул. Русия, бл. 51, ет.6;

 

жилищен имот, апартамент

92

ап.45 по бул. Русия, бл. 51, ет.7;

 

жилищен имот, апартамент

93

ап.46 по бул. Русия, бл.51, ет.7;

 

жилищен имот, апартамент

94

ап.48 по бул. Русия, бл. 51, ет.7;

 

жилищен имот, апартамент

95

ап.65 по бул.Русия, бл.51, ет.10

 

жилищен имот, апартамент

96

ап.67 по бул. Русия, бл.51, ет.10

 

жилищен имот, апартамент

97

ап.86 по бул. Русия, бл. 51, ет.13;

 

жилищен имот, апартамент

98

ап.105 по бул.Русия, бл.51, ет.15

 

жилищен имот, апартамент

99

ап.112 по бул. Русия, бл. 51, ет.16;

 

жилищен имот, апартамент

100

ап.2 по бул. Русия, бл.55, ет.1;

 

жилищен имот, апартамент

101

ап.63 по бул. Русия, бл.55, ет.11;

 

жилищен имот, апартамент

102

ап.101 по бул.Русия, бл.59, ет.15

 

жилищен имот, апартамент

103

ап.2 по ул.Силистра, 53, вх.А, ет.1

 

жилищен имот, апартамент

104

ап.1 по ул.Силистра, 53, вх.Б, ет.1

 

жилищен имот, апартамент

105

ап.4 в ЖК Строител, бл.61, вх.В, ет 2

 

жилищен имот, апартамент

106

ап.10 в ЖК Строител, бл.62, вх.Б, ет 5

 

жилищен имот, апартамент

107

ап.3 в ЖК Строител, бл.63, вх.Б, ет.1;

 

жилищен имот, апартамент

108

ап.3 в ЖК Строител, бл.65, вх.А, ет 2

 

жилищен имот, апартамент

109

ап.11 в ЖК Строител, бл.69, вх.В, ет.4;

 

жилищен имот, апартамент

110

ап.4 в ЖК Строител, бл.71, вх.Б, ет.2;

 

жилищен имот, апартамент

111

ап.3 в ЖК Строител, бл.73, вх.Б, ет 1

 

жилищен имот, апартамент

112

ап.15 в ЖК Строител, бл.73, вх.Б, ет.5;

 

жилищен имот, апартамент

113

ап.3 по ул.Хан Тервел, 194, ет.1

 

жилищен имот, апартамент

114

ап.11 по бул.Трети март, бл.41, вх.В, ет.4;

 

жилищен имот, апартамент

115

ап.12 в ЖК Хр.Ботев , бл.2, вх.Б, ет 4

 

жилищен имот, апартамент

116

ап.22 в ЖК Хр.Ботев , бл.4, вх.А, ет 8

 

жилищен имот, апартамент

117

ап.12 в ЖК Хр.Ботев, бл.5, вх.Б, ет.4;

 

жилищен имот, апартамент

118

ап.24 в ЖК Хр.Ботев, бл.8, вх.А, ет.8.

 

жилищен имот, апартамент

119

ап.2 в ЖК Хр.Ботев, бл.8, вх.Б, ет.1;

 

жилищен имот, апартамент

120

ап.15 в ЖК Хр.Ботев, бл.9, вх.А, ет.5;

 

жилищен имот, апартамент

121

Масивна двуетажна сграда с идентификатор № 72624.623.4417.2 по КККР на град Добрич, находяща се на ул. Хан Кардам № 13, ведно с правото на строеж;

116.00

жилищно строителство

122

Апартамент

по КККР на град Добрич

ул. Славянска № 15, вх. А, ет. 1

72624.624.660.1.1

 

 

77.62

апартамент

123

ап.5 в ЖК Балик, бл.7, вх.Г, ет.2

 

жилищен имот, апартамент

124

ап.10 по ул. Опълч.Д.Ковачев, бл. 23, вх.А, ет.5

 

жилищен имот, апартамент

125

ап.1 в ЖК Строител бл.64, вх.А, ет.1

 

жилищен имот, апартамент

126

ап.2 в ЖК Христо Ботев, бл.4, вх.Г, ет.1

 

жилищен имот, апартамент

127

ап.4 в ЖК Христо Ботев, бл.8, вх.В, ет.2

 

жилищен имот, апартамент

128

ап.13 по ул. Отец Паисий, бл.13, вх.Д, ет.5

 

жилищен имот, апартамент

129

ап.34 по ул. Добричка епопея, бл.10, вх.Б ет.7

 

жилищен имот, апартамент

130

ап.17 в ЖК Балик, бл.9, вх.Г, ет.6

 

жилищен имот, апартамент

131

ап.85 по бул. Русия, бл.55, ет.15

 

жилищен имот, апартамент

132

ап.1 в ЖК Строител бл.62, вх.В ет.1

 

жилищен имот, апартамент

133

ап.3 в ЖК Строител бл.66, вх.В ет.2

 

жилищен имот, апартамент

134

ап.3 в ЖК Балик, бл.53, вх.А, ет.1

 

жилищен имот, апартамент

135

ап.8 по ул.Боряна, бл.4, вх.А, ет.3

 

жилищен имот, апартамент

136

ап.20 в ЖК Балик, бл.51, вх.Б, ет.5

 

жилищен имот, апартамент

137

ап.5 в ЖК Балик, бл.39, вх.А, ет.3

 

жилищен имот, апартамент

138

ап.68 по бул. Русия, бл.59, ет.10

 

жилищен имот, апартамент

139

ап.22 в ЖК Балик, бл.31, вх.В, ет.8

 

жилищен имот, апартамент

140

ап.6 в ЖК Строител бл.62, вх.Б, ет.3

 

жилищен имот, апартамент

141

ап.11 в ЖК Христо Ботев, бл.6, вх.Д, ет.4

 

жилищен имот, апартамент

142

ап.13 в ЖК  Иглика, №5, вх.Б, ет.5

 

жилищен имот, апартамент

 

 1. Замяна и прекратяване на съсобственост:

 

                           Имот

Площ

кв.м

             Описание

1.

УПИ X-4401, кв.160 по плана на ЦГЧ,ПИ 72624.622.4401 по КККР, ул. „Васил Левски“, №44

24/210

жилищно строителство

2.

УПИ ІІ-3207, 3208, 3209, кв. 557 по плана на ЖК „Русия 1”, ул. „Ал.Стамболийски“, №42

 

жилищно строителство

3.

УПИ VІ, кв. 561 по плана на ЖК „Русия 1”, ул. „Дунав“, №22

14.50/190

обществено обслужване

4.

УПИ VІІІ-171, кв. 115 по плана на ЦГЧ град Добрич, ул. Тимок № 2, ПИ 72624.622.171 по КККР на град Добрич

14/638

жилищно строителство

5.

ПИ 72624.622.4306 по КККР на град Добрич; УПИ V-4306, кв. 106 по плана на ЦГЧ град Добрич, находящ се по ул. Хан Аспарух № 11

15/315

жилищно строителство

6.

ПИ 72624.622.4309 по КККР на град Добрич; УПИ ІV-4309, кв. 106 по плана на ЦГЧ град Добрич, находящ се по ул. Хан Аспарух № 13

28/454

жилищно строителство

7.

ПИ 72624.280.129 по КККР на град Добрич, находящ се в местност лозя „Минково”

111/511

лозе

8.

ПИ 72624.622.3850 по КККР на град Добрич; УПИ І – 3850, кв. 87 по действащия план на ЦГЧ, находящ се по бул. Добруджа № 39

118/369

жилищно строителство

9.

ПИ 72624.900.112 по КККР на град Добрич, местност „Алмалий”

21/500

ниско застрояване

10.

ПИ 72624.609.1821 по КККР на град Добрич; УПИ VІІІ-1821, кв. 1122 по действащия план на „Север 1”, град Добрич, находящ се на ул. Асен Златаров № 20

 

 

4/204

 

 

жилищно строителство

11.

ПИ 72624.624.4883 по КККР на град Добрич, идентичен с УПИ ХХІІ-4883 в кв. 63 по ПУП – ПРЗ на ЦГЧ на град Добрич, находящ се на ул. Витоша № 18

 

31/411

 

жилищно строителство

12.

ПИ 72624.900.47 по КККР на град Добрич, находящ се в местността „Алмалий”

 

68/618

 

лозе

13.

Част от ПИ 72624.608.1539 по КККР на град Добрич, с площ 4 кв.м.; УПИ ХІ-1539,1540, кв. 1108 по действащия план на „Север 1”, град Добрич, находящ се по ул. Иларион Макариополски № 48-А.

 

4/208

 

жилищно строителство

14.

Част от ПИ 72624.608.1540 по КККР на град Добрич, с площ 4 кв.м.; УПИ ХІ-1539,1540, кв. 1108 по действащия план на „Север 1”, град Добрич, находящ се по ул. Иларион Макариополски № 48

 

 

 

4/242

 

 

 

жилищно строителство

 

 

 

 1. Продажба на вещи:

 

Наименование

Количество

Ескаватори – двустранни

135 бр.

Клещи - хирургически; технически

31 бр.

Лъжици – мярка отпечатък

74 бр.

Пинсети

120 бр.

Борчета – фисурни

300 бр.

Канало пълнители

600 бр.

Сепаратори метални

210 бр.

Графити коксове

33 бр.

Злато – припой проба 916

103.075 гр.

Злато – припой проба 780

44.255 гр.

 

 

 1. УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ:

 

Имот

Площ  (кв. м)

Отреждане

Идентификатор по КККР

1

УПИ VІІІ, кв. 32 по плана на ЖК „Балик-Йовково" - юг

2556.00

за гаражи

72624.619.73

2

УПИ ІV, кв. 35 по плана на ЖК„Балик-Йовково" - юг

5194.00

за гаражи

72624.619.474

3

УПИ ІІІ, кв.13 по плана на ЖК”Балик- Йовково" - север, ул."Оп. Д. Ковачев"

1162.00

за гаражи

72624.618.246

4

УПИ XI, кв. 572 по плана на ЖК”Русия 2”

3163.00

за гаражи

72624.615.7631

5

УПИ XXV, кв.1510 по плана на ЖК ”Иглика”

52.00

за трафопост

72624.612.248

6

УПИ XI-25, кв. 305 по плана на част от "Северна индустриална зона", бул. "25-ти септември" и ул. "Войвода Д. Калъчлията"

4485.00

за жилищно строителство

72624.611.25

7

УПИ ХХІІ, кв. 1 по Кадастрален и ЗРП  на ЖК „Балик – Йовково” – Север на град Добрич

54.00

за гаражи и търговия

72624.618.223

8

УПИ ХХVІ, кв. 1 по Кадастрален и ПРЗ на ЖК „Балик-Йовково” – север на град Добрич

78.00

за озеленяване и ходрофорна помпена станция

72624.618.314

9

УПИ V-821, кв. 1246 по ПУП-ПРЗ на ЖК „Север 2” на град Добрич

80.25

за жилищно строителство

72624.607.821

 

 1. ИМОТИ/ОБЕКТИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ, ЗА КОИТО ПРЕДСТОЯТ ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ПО РЕДА НА ЗК:

 

 

1

Част от имот публична общинска собственост за изграждане на крематориум със застроена площ до 400 кв.м. със средства на концесионера, представляващ част от Гробищен парк, гр. Добрич, целия с площ от 250082 кв.м., поземлен имот с идентификатор 72624.436.444 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич.

 

2

Имот публична общинска собственост,бивше ОУ „Бачо Киро“, поземлен имот с площ 6883,00 кв.м, с идентификатор 72624.617.614 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич след осъществяване на частични строителни и монтажни работи, съгласно виза от гл. архитект с разрешение за проектиране на преустройство на училище в „Дом за настаняване на стари хора”, и услуга от обществен интерес: социални услуги извън обичайната домашна среда – дом за стари хора.

 

3

Имот публична общинска собственост за изграждане на открити обекти за спортни и културни дейности, площадки за игри и преместваеми обекти, обслужващи горепосочените дейности със средства на концесионера - дворно място с площ 3123,00 кв.м. с идентификатор 72624.615.38 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич по ул. „Батовска”, град Добрич.

4

 

 

Част от нежилищен имот – публична общинска собственост (Детска градина в ОУ”Христо Ботев”), включващ:

            - сграда 72624.622.3660.3 - застроена площ 55 кв.м., бр. етажи – 2;

            - сграда 72624.622.3660.4 - застроена площ 57 кв.м., бр. етажи – 1;

            - сграда 72624.622.3660.5 - застроена площ 22 кв.м., бр. етажи – 1

и избени помещения с обща площ 26,70 кв. м., обща застроена площ – 134 кв.м., находящ се по ул.”Цар Самуил” № 14, град Добрич.

5

Част от имот публична общинска собственост, представляващ спирка, находяща се по бул. “Трети март” до Летен театър, гр. Добрич, включенa в УПИ І, кв. 816 по действащия кадастрален и ПУП – ПРЗ на ЦГЧ, град Добрич, (част от имот с идент. 72624.626.4570)

6

Имот публична общинска собственост – “Металическа работилница”, находящ се в АЕМО “Стария Добрич”, град Добрич,  включен в УПИ І, кв. 119 по действащия кадастрален и ПУП – ПРЗ на ЦГЧ град Добрич, със застроената площ 33,00 кв. м, Кич – 0,20912 % от 157,80 кв. м., гр. Добрич (част от сграда с идент. 72624.625.100.19)

7

Имот публична общинска собственост - пешеходен подлез “КАТ” под бул. „Добруджа”, град Добрич с търговска площ – 132,5 кв. м. , град Добрич.

 

IІІ. ЗАКЛЮЧЕНИЯ

 

Настоящата Програма обхваща бюджетната 2016 година. Тя се приема на основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост. По своята същност тя е отворен документ и може да бъде актуализирана през годината.

 

Приета с решение № 4-9 от 28.01.2016 на Общински съвет град Добрич, доп. с решение № 5-5 от 23.02.2016 г., доп. с решение № 6-15 от 29.03.2016 г., доп. с решение № 7-16 от 26.04.2016 г.; доп. с решения №№ 8-11, 8-12 и 8-13 от 25.05.2016 г., доп. с решения №№ 9-15;  9-19 и 9-21 от 28.06.2016 г.;  доп. с решения №№ 10-17, 10-20, 10-22 и 10-24 от 26.07.2016 г.; доп. с решения №№ 11-19 и 11-22 от 20.09.2016 г.; доп. с решения №№ 13-18 и 13-21 от 25.10.2016 г.; доп. с решения №№ 14-6 и 14-11 от 29.11.2016 г.; доп. с решения №№ 15-13 и 15-14 от 20.12.2016 г.

Прикачени файлове

Актуално

481 участници ще рецитират любими стихове в V областен конкурс рецитал „За да я има България"

24.02.2021

В V Областен конкурс рецитал „За да я има България“ ще участват 481 деца и ученици от общините Добрич, Добричка, Тервел, Генерал Тошево, Каварна, Крушари. I възрастова група – деца от подготвителна група участниците са...

481 участници ще рецитират любими стихове в V областен конкурс рецитал „За да я има България"
ВИЖ ДОБРИЧ
3.92° C лека мъгла
Нагоре