Заседание № 42 на 25.01.2011 г.

ДНЕВЕН РЕД

1. Отчет за дейността на Общински съвет град Добрич и неговите комисии през второто шестмесечие на 2010 година.

ДОКЛАДВА: Иван Мандев
Председател на Общински съвет
град Добрич

2. Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет град Добрич през второто шестмесечие на 2010 година.

ДОКЛАДВА:Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

3. Отчет за изпълнение на Програмата за управление на Община град Добрич за третата година от мандат 2007 - 2011 година.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

4. Годишен доклад - отчет за изпълнение на Програмата за реализация на Общински План за Развитие - 2010 година и приемане Общински План за Развитие - Актуализация 2011 година.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

5. Докладна записка относно промяна в общата численост и структурата на общинската администрация.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

6. Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2011 година.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

7. Отчет за работата през 2010 година, плана за работа за 2011 година, приватизационната програма и приходо - разходната сметка за 2011 година.

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Първи зам.- кмет
на Община град Добрич

8. Предложение за намаляване на началната тръжна цена и обявяване на нов търг с явно наддаване за продажба на самостоятелен обект с идентификатор 72624.622.4289.1.82, попадащ в сграда с идентификатор 72624.622.4289.1, находящ се по бул. Добричка епопея 10, град Добрич.

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Първи зам.- кмет
на Община град Добрич

9. Предложение за продължаване срока на договора за наем на основание § 78, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за общинска собственост на „ДИ-НАР" ЕООД за имот частна общинска собственост - УПИ VІІ, кв. 18 по ул. Теменуга, град Добрич.

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Първи зам.- кмет
на Община град Добрич

10. Предложение за продължаване срока на договора за наем на основание § 78, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за общинската собственост, на ЕТ „Светозар Събев" за помещение в сутерена на сградата на „Жилфонд - инвест" ЕООД град Добрич.

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Първи зам.- кмет
на Община град Добрич

11. Предложение за отдаване под наем на имот - публична общинска собственост в ЖК „Балик" (до мини бензиностанция) - ПИ с идентификатор 72624.618.138 град Добрич, за охраняем паркинг.

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Първи зам.- кмет
на Община град Добрич

12. Предложение за учредяване право на безвъзмездно ползване върху имот, частна общинска собственост, на Сдружение „Бизнес център Добрич".

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Първи зам.-кмет
на Община град Добрич

13. Предложение за допускане на изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за имоти (ПУП - ПП) с №№ 72624.906.567; 72624.905.600; 72624.905.604 и 72624.905.67 в землището на град Добрич във връзка с изграждане на БКТП-1х1000 кVа в имот № 72624.905.67 в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: арх. Пламен Ганчев
Зам. - кмет на Община град Добрич

14. Предложение за допускане на изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за имоти (ПУП - ПП) за имоти с №№ 72624.156.64; 72624.156.48; 72624.156.49; 72624.156.53 и 72624.154.4 във връзка с изграждане на външен водопровод за имот № 72624.156.64 - урбанизирана територия за „производствен, складов обект" в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: арх. Пламен Ганчев
Зам. - кмет на Община град Добрич

15. Предложение за изменение на Решение № 3-6 от 18.12.2007 година на Общински съвет град Добрич.

ДОКЛАДВА: арх. Пламен Ганчев
Зам. - кмет на Община град Добрич

16. Предложение за изменение и допълнение на Решение № 41-18 от 21.12.2010 година на Общински съвет град Добрич относно намаляване капитала на „Тролейбусен транспорт" ЕООД.

ДОКЛАДВА:инж. Надежда Петкова
Зам. - кмет на Община град Добрич

17. Докладна записка относно изменение Устава на ПФК „Добруджа" АД.

ДОКЛАДВА:инж. Надежда Петкова
Зам. - кмет на Община град Добрич

18. Докладна записка относно кандидатстване по Мярка 01 „Подобряване на градската среда" по Проект „Красива България" за финансиране изграждане на детски и спортни площадки на територията на град Добрич.

ДОКЛАДВА:инж. Надежда Петкова
Зам. - кмет на Община град Добрич

19. Докладна записка относно кандидатстване по Мярка 02-02 "Спешно подпомагане на социални домове" по Проект „Красива България" за финансиране на Дом за деца, лишени от родителска грижа „Дъга", град Добрич.

ДОКЛАДВА:инж. Надежда Петкова
Зам. - кмет на Община град Добрич

20. Приемане на Програма на Общински съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси за периода 2011 - 2015 година, Отчет за дейността на Общински съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси за 2010 година и План за работата му през 2011 година.

ДОКЛАДВА: Камелия Койчева
Зам. - кмет на Община град Добрич

21. Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в град Добрич през 2010 година.

ДОКЛАДВА: Камелия Койчева
Зам. - кмет на Община град Добрич
Председател на МКБППМН

22. Отчет за дейността на Общински съвет по наркотични вещества град Добрич за 2010 година и План за действие за изпълнение на Общинската стратегия от Общински съвет по наркотични вещества град Добрич за 2011 година.

ДОКЛАДВА: Камелия Койчева
Зам. - кмет на Община град Добрич
Председател на Общински съвет
по наркотични вещества град Добрич

23. Докладна записка относно определяне размера на трудовото възнаграждение на Кмета на Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: Иван Мандев
Председател на Общински съвет

24. ДРУГИ.
• Заявление за отпускане на персонална пенсия
• Изслушване на граждани (ако има заявки)

Актуално

Община град Добрич ще закупи нови контейнери и оборудване за специализиран камион

04.06.2020

Сдружение „Регионално управление на отпадъците – Добрич“ даде своето съгласие Община град Добрич да използва сумата от  262 440 лв. от отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, за закупуване по...

Община град Добрич ще закупи нови контейнери и оборудване за специализиран камион
ВИЖ ДОБРИЧ
16.08° C разкъсана облачност
Нагоре