Заседание № 47 на 28.06.2011 г.

ДНЕВЕН РЕД

1. Предложение за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

2. Предложение за изменение на Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

3. Предложение за прекратяване на договор № 94 от 11.06.2010 година за предоставяне на концесия на имот, публична общинска собственост - "Млекарница" от АЕМО "Стария Добрич".

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

4. Предложение за увеличаване капитала на "Столове" ЕООД с нежилищен имот - общинска собственост.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

5. Докладна записка относно изпълнение на съдебно решение за възстановяване правото на собственост по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ).

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

6. Докладна записка относно обявяване на 25-ти септември 2011 година за празничен и неприсъствен ден за работещите на територията на Община град Добрич

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

7. Предложение за откриване на процедура за приватизация на общински нежилищен обект с идентификатор 72624.610.261.1 по кадастралната карта на град Добрич

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Първи зам.-кмет на Община град Добрич

8. Предложение за продажба на недвижим имот, общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост.

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Първи зам.-кмет на Община град Добрич

9. Предложение за учредяване право на ползване върху недвижим имот, частна общинска собственост, на "Български пощи" ЕАД - Областна пощенска станция - Добрич.

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Първи зам.-кмет на Община град Добрич

10. Предложение за продължаване срока на договора за наем на основание § 78, ал. 2 от Закона за общинската собственост, на "БАЛЧЕВ 111" ЕООД за щанд № 2 и щанд № 6 в Градски хали на Централен кооперативен пазар.

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Първи зам.-кмет на Община град Добрич

11. Предложение за преразглеждане на решение № 46-9 от 31.05.2011 година на Общински съвет град Добрич за продажба правото на собственост.

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Първи зам.-кмет на Община град Добрич

12. Предложение за изменение на Кадастрална карта на град Добрич за имоти с кадастрален идентификатор №№ 72624.509.89; 72624.509.109 и 72624.635.003.

ДОКЛАДВА: Арх. Пламен Ганчев
Зам.-кмет на Община град Добрич

13. Предложение за допускане на изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ - ІІ, ІІІ, ІV и V в кв. 94 и УПИ - І в кв. 93 на ЖК "Север - 3" и изменение на проектна улица между ОК 178 и ОК 181 град Добрич.

ДОКЛАДВА: Арх. Пламен Ганчев
Зам.-кмет на Община град Добрич

14. Докладна записка относно решение за преобразуване чрез вливане на "Газинженеринг" ЕООД град Добрич в "Жилфонд - инвест" ЕООД град Добрич.

ДОКЛАДВА: Инж. Надежда Петкова
Зам.-кмет на Община град Добрич

15. Докладна записка относно издаване на Запис на Заповед/банкова гаранция за авансово плащане по проект "Предотвратяване на последиците от наводнения на територията на град Добрич, чрез укрепване на напречното сечение на р. Добричка", Договор BG161РО001/1.4-06/2010/008, Бюджетна линия: BG161РО001/1.4-06/2010.

ДОКЛАДВА: Инж. Надежда Петкова
Зам.-кмет на Община град Добрич

16. Предложение за увеличаване капацитета на Център за обществена подкрепа - 1 и Център за обществена подкрепа - 2.

ДОКЛАДВА: Камелия Койчева
Зам.-кмет на Община град Добрич

17. Приемане на годишен план за развитие на социалните услуги в Община град Добрич през 2012 година.

ДОКЛАДВА: Камелия Койчева
Зам.-кмет на Община град Добрич

18. Предложение за преименуване на Общински съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси град Добрич, в Общински съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси.

ДОКЛАДВА: Камелия Койчева
Зам.-кмет на Община град Добрич

19. Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за имоти с No 72624.386.26, 72624.372.18,72624.633.23, 72624.383.38, 72624.383.39, 72624.410.32, 72624.410.28, 72 624.410.30 и 72624.603.94 в землището на гр. Добрич във връзка с изграждане на подземен електропровод за присъединяване на обект „Фотоволтаична електрическа централа, находяща се в ПИ No 72624.603.283 по КК на гр. Добрич към подстанция „Добрич" гр. Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

20. ДРУГИ:

1. Докладни записки относно отпускане на персонални пенсии.

- Докладни записки относно опрощаване на дължими държавни вземания (1, 2, 3, 4)

- Изслушване на граждани (ако има заявки)

Актуално

Община град Добрич ще закупи нови контейнери и оборудване за специализиран камион

04.06.2020

Сдружение „Регионално управление на отпадъците – Добрич“ даде своето съгласие Община град Добрич да използва сумата от  262 440 лв. от отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, за закупуване по...

Община град Добрич ще закупи нови контейнери и оборудване за специализиран камион
ВИЖ ДОБРИЧ
16.08° C разкъсана облачност
Нагоре