Окончателни резултати от конкурс за длъжността "Управител" на ДКЦ I

ПРОТОКОЛ

№  13

 

от Общото събрание на съдружниците  в

„ДКЦ-І Добрич” ООД гр.Добрич

 

        Днес, 31.05.2016г. г. 14.00 часа на основание чл.138 ал.1 от Търговския закон съгласно чл.20 ал.1 и чл.21 от Дружествения  договор на „ДКЦ–І Добрич”ООД и във връзка с Искане   № 70-31-16 /19,05,2016 г. на Община  град Добрич, се проведе Общо събрание на съдружниците на „ДКЦ–І Добрич” ООД град Добрич ул.„Д.Петков”№3, в кабинета на Управителя при следния дневен ред, обявен предварително в писмените покани, отправени до съдружниците:

  

1.Одобряване на предложения от Комисията кандидат, спечелил конкурса за избор на Управител на„ДКЦ І- Добрич” ООД, гр. Добрич и класирането на следващите по ред участници,

 

2. Оправомощаване на лице, което да  прекрати договора за управление с управителя на дружеството и да сключи договор за управление на дружеството с класираното на първо място лице в конкурса за избор на нов управител;

 

3. Приемане на информация за финансово – икономическите резултати на дружеството за 2015г. и разпределение на печалбата след данъчно облагане.

 

4. Освобождаване  от отговорност на Управителя за дейността му през 2015година.

 

            Всички съдружници са редовно поканени с писмени покани, връчени  им седем дни преди деня на провеждане на Общото събрание.

           От всички редовно поканени съдружници на събранието присъстваха:

 

  • Магдалена Христова Белчева и Йордан Антонов Белчев - с 1447 дяла представляващи 9,275 % от капитала на Дружеството;

 

  • Община гр.Добрич с представител Йордан Тошков  Йорданов,  – с 12 706 дяла (при ¾ - 11700)  представляващи 81,443% от капитала на Дружеството.

 

          Дяловете на присъстващите съдружници представляват 90.718% от капитала на Дружеството.

           На основание чл.23 ал.1 от Дружествения договор, Общото събрание се председателства от Г-н Йордан Йорданов, представител на Община град Добрич,   собственик на мажоритарен дял от капитала.

           Г-н Йордан Йорданов  откри събранието. Констатира, че е редовно свикано и е  налице кворум за провеждането му. Предложи Общото събрание да протече по  обявения в писмените покани дневен ред. Предложението бе прието единодушно.

           В резултат на разискванията по обсъжданите въпроси, общото събрание на съдружниците взе единодушно/ при гласуване на  представените 90.718 % от капитала / следните         

РЕШЕНИЯ:

 

По т. 1 от дневния ред:

Одобрява решението  на Комисията назначена от Общото събрание на „ ДКЦ – 1 Добрич“ ООД за провеждане на конкурс за избор на управител на лечебното заведение обективирано в  Протокол № 3/ 17,05,2016г. за класирането на кандидатите  участвали в конкурса и предложението за сключване на договор за управление с класираният на първо място   кандидат Д-р Мариян Ананиев .

По т. 2 от дневния ред:

   Упълномощава  Г-н Йордан Йорданов , представител на съдружника Община гр.Добрич  да  прекрати договора за управление с настоящия управител  на дружеството  и да сключи договор за управление на дружеството с класираното на първо място лице в конкурса за избор на нов управител- д-р Мариян Ананиев .

По т. 3 от дневния ред:

Приема  годишния финансов отчет и баланс на дружеството за 2015г..

Приема от печалбата на дружеството за 2015година да не отчислява дивидент за съдружниците , като 100% печалбата след данъчно облагане на дружеството да се отнесе във Фонд „Общи резерви“  за заплащане на вноските  по изплащането на  дигитален мамограф .

По т. 4 от дневния ред:

Освобождава управителя на „ ДКЦ -1 Добрич“ ООД от отговорност  за дейността му  през 2015г.

Общото събрание възлага на Управителя  да извърши необходимите действия за вписване на извършените промени  и годишните финансови отчети на дружеството за 2015г. в Търговския регистър.

Актуално

С цикъл от завладяващи класически концерти през месец април ще се подготвим да посрещнем Възкресението

22.03.2019

Поредицата Великденски концерти, реализирани преди година от Общината по идея на органистката Мария Славова е на път да се превърне в традиционен празник и подготовка за духовното извисяване преди Великден. Богата палитра от...

С цикъл от завладяващи класически концерти през месец април ще се подготвим да посрещнем Възкресението
ВИЖ ДОБРИЧ
9° C ясно небе
Нагоре