План за дейности по прозрачно и ефективно управление и противодействие на корупцията 2016-2017

ПЛАН

 

за дейности по прозрачно и ефективно управление и противодействие на корупцията

(за изпълнение през 2016 - 2017 г.)

 

Община град Добрич е трикратен носител на Етикета за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа (2011 г., 2013 г., 2015 г.) и в този смисъл настоящият План е съобразен със Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа.

Планът е в съответствие

с принципите за добро демократично управление на местно ниво, залегнали в европейската Стратегия, със Стратегията за развитие на електронното управление в Република България 2014-2020 и с познаване на Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България 2015-2020,

с приоритетите и целите, заложени в Общински план за развитие 2014-2020 г. и в Програмата за управление на Община град Добрич за мандат 2015-2019,

с Политиката по управление на Интегрираната система за управление на качеството и околната среда по международни стандарти ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004,

а с изпълнението му се цели надграждане на досега постигнатите резултати от внедрени добри практики и подходи за осъществяване на добро управление в сътрудничество с местната общност.

 

1. Предприемане на мерки от новата местна изпълнителна и законодателна власт за осигуряване на приемственост и условия за потвърждаване и надграждане на дейности за иновации и добро управление на местно ниво. Върховенство на закона.

 

1.1. Преглед на регламентите на утвърдени общински програми и действащи нормативни документи и внасяне на предложения за промени при преценка за необходимост: Програмата за реализиране на малки благоустройствени мероприятия върху обекти общинска собственост с участие на местното население; Програмата за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност; Правилник за работата на ОП „Общински пазари”, наредби и др. – първо тримесечие на 2016 г.

1.2. Внасяне на предложение и приемане от ОбС на Политиката по управление на Интегрираната система за управление (ИСУ) на качеството и околната среда; преподписване на Политиката по ИСУ; разработване на целите на дирекциите по ИСУ съгласно актуализирана административна структура – първо тримесечие на 2016 г.

1.3. Привеждане на вътрешните нормативни документи на Община град Добрич и приложимите практики в работата в съответствие с промени в нормативната уредба – нов Закон за обществените поръчки, изменения в Закона за достъп до обществена информация, в Закона за нормативните актове и др., касаещи прилагане на ясни и точни регламенти, повишаване на прозрачността и широкото гражданско участие – първата половина на 2016 г.

1.4. Участие в обучения за компетентност и разработване за внедряване на новите версии на системите - ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015 в общинска администрация – втората половина на 2017 г.

 

2. Подобряване/ увеличаване на каналите и качеството на информацията за гражданите и бизнеса, предоставяна по електронен път и чрез печатни материали относно административните услуги и условията за ползването им и относно цялостната дейност на Общинска администрация (ОА) и ОбС

 

2.1. Организиране директното видео-излъчване на заседанията на Общински съвет в официалния сайт на общината – в срок от м. март 2016 г.

2.2. Преглед и актуализиране на заявленията и технологичните карти за услугите, предоставяни от ОА за съответствие с променени изисквания и нормативна уредба. Актуализиране на данните в локалната мрежа и официалния сайт на Общината – текущо за периода.

2.3. Повишаване на прозрачността на работа чрез разкриване на нови рубрики в сайта и прилагане на нови практики и подходи, например: рубрика Свободни работни места с пълна информация за всички места; промяна в регламентите за определяне на места за базари на открито чрез жребийна система и др. – от първото тримесечие на 2016 г. и текущо в развитие.

2.4. Увеличаване/ разнообразяване на формите за директен контакт и взаимодействие с гражданите: разработване на официална фейсбук страница на общината с цел подобряване и разширяване на диалога с физически и юридически лица относно всички въпроси от общинска компетентност, в това число възможностите за подобряване на инженерната инфраструктура и параметрите на околната среда, особено в междублоковите пространства; възобновяване провеждането на изнесени приемни дни на ръководството и др. – от първото тримесечие на 2016 г.

2.5. Преглед и възлагане обновяването на дизайна и организирането на съдържанието в официалния общински сайт съобразно съвременните тенденции; представяне на разработката чрез на нова информационна дипляна – второ и трето тримесечие на 2016 г.

 

3. Прилагане и надграждане на мерки с антикорупционна насоченост и за повишаване на етичността в поведението на служителите

 

3.1. Възстановяване публичното отваряне на кутията за (евентуално) постъпили сигнали за корупция, намираща се във фоайето на основната общинска сграда – от първото тримесечие на 2016 г.

3.2. Активно прилагане на принципа на служебното начало и изискването за еднократно събиране на данни от граждани и фирми и многократното им използване; по-широко прилагане на комплексното административно обслужване, в това число чрез междурегистровия обмен на данни на администрациите; по-нататъшно предоставяне на качествени, ефективни и леснодостъпни електронни услуги за гражданите и бизнеса – 2016 г. и текущо през периода.

3.3. Активно предоставяне/публикуване на данни в отворен формат за свободен достъп при спазване на определените нормативни изисквания, в това число за конфиденциалност и сигурност – втората половина на 2016 г., 2017 г.

3.4. Създаване на нова организация и допълване съдържанието на предоставяната информация в рубриката Достъп до информация на сайта, с оглед цялостно изпълнение на изискванията на променения ЗДОИ – първо тримесечие на 2016 г.

3.5. По-нататъшно публикуване в сайта на обобщена информация за постъпилите в общината сигнали, жалби и предложения и на резултати от анкетиране на клиентите на звената за административно обслужване – най-малко два пъти годишно.

 

4. Прилагане на устойчиви и усъвършенствани форми за ефективно взаимодействие със структурите на гражданското общество и бизнеса

 

4.1. Стриктно прилагане на регламентите за проектиране/ изменение на вътрешни нормативни документи и провеждане на ефективни обществени консултации (вкл. писмени и онлайн консултации със заинтересованите страни, оценка на въздействието), съгласно изискванията на Закона за нормативните актове, на ИСУ и друга приложима нормативна уредба – текущо.

4.2. Ежегодно изготвяне и публикуване на презентация по бюджетния процес на достъпен за гражданите език; публично обсъждане с местната общност на проекта и резултатите от направените предложения – съгласно сроковете по нормативна уредба.

4.3. Разработване и изпълнение на проекти с външно финансиране при прилагане на разнообразни формати за участие на местната общност (проучване мнението на заинтересованите страни, писмени и онлайн консултации за набиране на идеи, привличане на участие, активност и инициатива на обществените съвети и партньорство с НПО) – текущо.

 

Прикачени файлове

Актуално

Програмата на кампанията "Бъди здрав" започва в неделя

29.03.2017

Дата: 02.04.2017 г. Час: 12.00 Хоров Концерт „Детски хор и приятели“ с участието на Детски хор „Маестро Захари Медникаров“ и Дамска хорова формация „Мистика“ . Място: Огледална зала...

Програмата на кампанията "Бъди здрав" започва в неделя
ВИЖ ДОБРИЧ
10° C Ясно небе
Нагоре