План за дейности по прозрачно и ефективно управление и противодействие на корупцията 2016-2017 и Отчет за изпълнението през 2016 г.

ПЛАН

за дейности по прозрачно и ефективно управление и противодействие на корупцията (за изпълнение през 2016 - 2017 г.)

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ПРЕЗ 2016 година

Община град Добрич е трикратен носител на Етикета за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа (2011 г., 2013 г., 2015 г.) и в този смисъл настоящият План е съобразен със Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа.

Планът е в съответствие

с принципите за добро демократично управление на местно ниво, залегнали в европейската Стратегия, със Стратегията за развитие на електронното управление в Република България 2014-2020 и с познаване на Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България 2015-2020,

с приоритетите и целите, заложени в Общински план за развитие 2014-2020 г. и в Програмата за управление на Община град Добрич за мандат 2015-2019,

с Политиката по управление на Интегрираната система за управление на качеството и околната среда по международни стандарти ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004,

а с изпълнението му се цели надграждане на досега постигнатите резултати от внедрени добри практики и подходи за осъществяване на добро управление в сътрудничество с местната общност.

 

1. Предприемане на мерки от новата местна изпълнителна и законодателна власт за осигуряване на приемственост и условия за потвърждаване и надграждане на дейности за иновации и добро управление на местно ниво. Върховенство на закона.

 

  1. Преглед на регламентите на утвърдени общински програми и действащи нормативни документи и внасяне на предложения за промени при преценка за необходимост: Програмата за реализиране на малки благоустройствени мероприятия върху обекти общинска собственост с участие на местното население; Програмата за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност; Правилник за работата на ОП „Общински пазари”, наредби и др. – първо тримесечие на 2016 г.

ОТЧЕТ: През първото тримесечие на 2016 г. действащи програми и правила бяха преразгледани и някои от тях – актуализирани: С Решение 6-18/29.03.2016 г. на Общински съвет бяха приети нови Ред и условия за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност от бюджета на Община град Добрич. Със същото решение общинските съветници отмениха досегашните Ред и условия, действали от 2006 г.

След обществено обсъждане, включително множество проведени срещи, с Решение 8-4/25.05.2016 г. Общински съвет прие нов Правилник за организацията и реда за ползване на общинските пазари на територията на Община град Добрич.

В съответствие с промени в нормативната уредба и отразяване на обществените отношения, през 2016 г. бяха публично обсъждани и съответно приети от Общински съвет наредби за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, Наредбата за определяне размера на местните данъци, Наредбата за осигуряване на обществения ред, поддържането и опазването на общинската собственост и околната среда, Наредбата за цялостната организация по поемането, обслужването и управлението на общинския дълг, Наредбата за търговската дейност, Наредбата за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти, Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост и други.

 

  1. Внасяне на предложение и приемане от ОбС на Политиката по управление на Интегрираната система за управление (ИСУ) на качеството и околната среда; преподписване на Политиката по ИСУ; разработване на целите на дирекциите по ИСУ съгласно актуализирана административна структура – първо тримесечие на 2016 г.

ОТЧЕТ: С Решение 4-14/28.01.2016 г. Общински съвет изрази своята ангажираност и подкрепа на Политиката по управление на Интегрираната система за управление на качеството и околната среда. Съгласно протокол от заседание на Съвета по качеството от 13.04.2016 г. разработените цели на дирекциите за 2016 г. са одобрени, като същевременно са одобрени и отчетите на дирекциите за 2015 г.

 

  1. Привеждане на вътрешните нормативни документи на Община град Добрич и приложимите практики в работата в съответствие с промени в нормативната уредба – нов Закон за обществените поръчки, изменения в Закона за достъп до обществена информация, в Закона за нормативните актове и др., касаещи прилагане на ясни и точни регламенти, повишаване на прозрачността и широкото гражданско участие – първата половина на 2016 г.

ОТЧЕТ: След приемането на нов Закон за обществените поръчки в общината са разработени нови Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки, утвърдени със заповед № 564/11.05.2016 г. на кмета на общината. След промяната в Закона за достъп до обществена информация бе разработена актуализация на Вътрешните правила за предоставяне на достъп до информация в Община град Добрич (от 2011 г.), утвърдена със заповед № 340/22.03.2016 г. С влизане в сила на промяната на Закона за нормативните актове всички проекти на нормативни актове, разработвани в общината и внасяни в Общински съвет, се публикуват за 30-дневно публично обсъждане, вместо за 14 дни, което повишава възможностите за участие на гражданите и заинтересуваните страни. Бе разработен и утвърден нов Устройствен правилник за организацията и дейността на общинска администрация (м. април 2016 г.) и, актуализирана Хартата на клиента (м. март 2016 г.). С цел предоставяне на повече възможности на бизнеса и гражданите за ползване на бази данни и в изпълнение решение на Министерски съвет от м. март 2016 г. за приемане на Списък с набори от данни по приоритетни области, които се публикуват в отворен формат, общинска администрация извърши публикуването на данни и регистри в Портала за отворени данни на МС opendata.government.bg.

 

  1. Участие в обучения за компетентност и разработване за внедряване на новите версии на системите - ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015 в общинска администрация – втората половина на 2017 г.

 

2. Подобряване/ увеличаване на каналите и качеството на информацията за гражданите и бизнеса, предоставяна по електронен път и чрез печатни материали относно административните услуги и условията за ползването им и относно цялостната дейност на Общинска администрация (ОА) и ОбС

 

2.1. Организиране директното видео-излъчване на заседанията на Общински съвет в официалния сайт на общината – в срок от м. март 2016 г.

ОТЧЕТ: За подобряване на информираността и комуникацията с гражданите от м. май 2016 г. общинска администрация организира и осигури онлайн излъчване на заседанията на Общински съвет и проследяването им в реално време чрез официалния сайт на общината.

 

2.2. Преглед и актуализиране на заявленията и технологичните карти за услугите, предоставяни от ОА за съответствие с променени изисквания и нормативна уредба. Актуализиране на данните в локалната мрежа и официалния сайт на Общината – текущо за периода.

ОТЧЕТ: Оптимизирани са административни процедури по две изменени от Общински съвет наредби: (1) процедурата Налагане на глоба с фиш по Наредба за организацията, безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Община град Добрич и (2) уведомителна процедура при извършване на строителни или ремонтни работи, свързани с разкопаване на терени общинска собственост - улични и тротоарни настилки, вътрешно-квартални пространства, площади, зелени площи и други, съгласно Наредбата за осигуряване на обществения ред, поддържането и опазването на общинската собственост и околната среда. Текущо се актуализират данните в локалната мрежа и в сайта на Общината.

 

2.3. Повишаване на прозрачността на работа чрез разкриване на нови рубрики в сайта и прилагане на нови практики и подходи, например: рубрика Свободни работни места с пълна информация за всички места; промяна в регламентите за определяне на места за базари на открито чрез жребийна система и др. – от първото тримесечие на 2016 г. и текущо в развитие.

ОТЧЕТ: През м. юли 2016 г. стартира обновеният официален общински сайт, в който бе разкрита нова рубрика – Свободни работни места, поддържана с обявления на всички места. Сайтът включи и нова електронна услуга – Система за подаване на сигнали за нередности. За първите шест месеца от внедряване на услугата са постъпили 104 сигнала, по които са предприети/ планирани съответни мерки. С цел улесняване на гражданите и принципност при подбора, през 2016 г. в сайта заработи още една нова е-услуга – Прием в детските заведения. За базара за мартеници през 2016 г. бе въведено разпределение на местата за търговия на открито чрез публичен жребий, с което бяха преодолени негативни нагласи и процеси и удовлетворени исканията на участниците в базари.

 

2.4. Увеличаване/ разнообразяване на формите за директен контакт и взаимодействие с гражданите: разработване на официална фейсбук страница на общината с цел подобряване и разширяване на диалога с физически и юридически лица относно всички въпроси от общинска компетентност, в това число възможностите за подобряване на инженерната инфраструктура и параметрите на околната среда, особено в междублоковите пространства; възобновяване провеждането на изнесени приемни дни на ръководството и др. – от първото тримесечие на 2016 г.

ОТЧЕТ: През м. февруари 2016 г. Община град Добрич стартира своя официална фейсбук страница. Чрез нея предложихме иновативна практика за мнения, сигнали и предложения на гражданите в своеобразна „виртуална приемна“, целяща да се увеличат възможностите за обратна връзка с гражданите, бизнеса и техните организации. Практиката рядко се прилага в други общини, тъй като съществуват консервативни становища относно интернет общуването, а всъщност то е все по-налагащ се съвременен комуникационен канал и начин за диалог с хората. През 2016 г. са публикувани над 40 „виртуални приемни“ с постъпили в тях над 310 въпроси, сигнали и мнения. Допълнително съобщенията са над 180. Екипът на „виртуалната приемна“ отговаря на всички постъпили сигнали, предложения и мнения под публикацията или съответно в „съобщения“. Сигналите, които изискват по-задълбочен анализ и проверка, се регистрират в системата за документооборот и за тях отговорите се подготвят в едномесечен срок. Практиката бе оценена на първо място в конкурса на Института по публична администрация за добри практики от дейността на администрациите за 2016 г. Извън „виртуалната приемна“ в ежеседмичните приемни на членовете на кметския екип през 2016 г. са приети над 1080 граждани. Проведени са и няколко изнесени приемни, например в кв. Рилци.

 

2.5. Преглед и възлагане обновяването на дизайна и организирането на съдържанието в официалния общински сайт съобразно съвременните тенденции; представяне на разработката чрез нова информационна дипляна – второ и трето тримесечие на 2016 г.

ОТЧЕТ: След възлагане и разработка, обновеният официален общински сайт стартира през м. юли 2016 г. Предоставяната информация и услуги са увеличени. В изследване на Института за икономическа политика „Твоята община те очаква онл@йн – второ годишно изследване на интернет страниците на най-големите общини в България“ (м. октомври 2016 г.), сайтът бе класиран на трето място, като две от оценяваните категории са „предлагани услуги“ и „съдържание“.

 

3. Прилагане и надграждане на мерки с антикорупционна насоченост и за повишаване на етичността в поведението на служителите

 

3.1. Възстановяване публичното отваряне на кутията за (евентуално) постъпили сигнали за корупция, намираща се във фоайето на основната общинска сграда – от първото тримесечие на 2016 г.

Не е изпълнено.

 

3.2. Активно прилагане на принципа на служебното начало и изискването за еднократно събиране на данни от граждани и фирми и многократното им използване; по-широко прилагане на комплексното административно обслужване, в това число чрез междурегистровия обмен на данни на администрациите; по-нататъшно предоставяне на качествени, ефективни и леснодостъпни електронни услуги за гражданите и бизнеса – 2016 г. и текущо през периода.

ОТЧЕТ: Принципът на служебното начало се прилага все по-често при услугите по гражданско състояние, взаимодействието с НАП и винаги за служебните проверки в Търговски регистър и проверката за наличие или липса на задължения към общината. Новите електронни услуги, стартирали през 2016 г., са Системата за подаване на сигнали за нередности, Прием в детските заведения, както и осигурения още един канал за обратна връзка чрез фейсбук страницата на общината, в частност и чрез „виртуалната приемна“.

 

3.3. Активно предоставяне/публикуване на данни в отворен формат за свободен достъп при спазване на определените нормативни изисквания, в това число за конфиденциалност и сигурност – втората половина на 2016 г., 2017 г.

ОТЧЕТ: В изпълнение на решение на Министерски съвет от м. март 2016 г. за приемане на Списък с набори от данни по приоритетни области, които се публикуват в отворен формат, както и с цел предоставяне на повече възможности на бизнеса и гражданите за ползване на бази данни, общинска администрация извърши публикуването на данни и регистри в Портала за отворени данни на Министерски съвет opendata.government.bg.

 

3.4. Създаване на нова организация и допълване съдържанието на предоставяната информация в рубриката Достъп до информация на сайта, с оглед цялостно изпълнение на изискванията на променения ЗДОИ – първо тримесечие на 2016 г.

ОТЧЕТ: След влизане в сила на промените в Закона за достъп до обществена информация през м. април 2016 г., предоставяната в общинския сайт информация бе увеличена с допълнителни данни. Бе направена актуализация на Вътрешните правила за предоставяне на достъп до обществена информация (м. март 2016 г.).

 

3.5. По-нататъшно публикуване в сайта на обобщена информация за постъпилите в общината сигнали, жалби и предложения и на резултати от анкетиране на клиентите на звената за административно обслужване – най-малко два пъти годишно.

ОТЧЕТ: В рубриката Администрация/ Отчети/ Други отчети на общинския сайт са поместени двата шестмесечни анализа на постъпилите в общината сигнали, жалби и предложения, а в рубриката Услуги и информация бе публикуван доклад за резултати от анкетиране на клиентите на трите звена за административно обслужване (м. април 2016 г.).

 

4. Прилагане на устойчиви и усъвършенствани форми за ефективно взаимодействие със структурите на гражданското общество и бизнеса

 

4.1. Стриктно прилагане на регламентите за проектиране/ изменение на вътрешни нормативни документи и провеждане на ефективни обществени консултации (вкл. писмени и онлайн консултации със заинтересованите страни, оценка на въздействието), съгласно изискванията на Закона за нормативните актове, на ИСУ и друга приложима нормативна уредба – текущо.

ОТЧЕТ: Освен обществените обсъждания в зала (на Общ устройствен план, по проекта за бюджет, отчета за изпълнението на бюджета за предходната година, по въпроси на развитие на спорта в града и др.) през 2016 г. са обявени 25 онлайн публични обсъждания на проекти на нормативни актове и други документи от основните общински дейности, за да се даде възможност за по-широко гражданско участие и в съответствие със законовите изисквания, както и с цел намаляване на административните тежести и подобряване на административното обслужване на гражданите и бизнеса. С влизане в сила на промените в Закона за нормативните актове от м. ноември 2016 г. всички проекти на нормативни актове, разработвани в общината и внасяни в Общински съвет, се публикуват за 30-дневно публично обсъждане, вместо за 14 дни, което повишава възможностите за участие на гражданите и заинтересуваните страни.

 

4.2. Ежегодно изготвяне и публикуване на презентация по бюджетния процес на достъпен за гражданите език; публично обсъждане с местната общност на проекта и резултатите от направените предложения – съгласно сроковете по нормативна уредба.

ОТЧЕТ: През м. януари 2016 г. бе организирана среща с гражданите след проведеното публично обсъждане на проекта на бюджет и на Програма за капиталовите разходи за 2016 г., на която беше даден конкретен отговор по всяко от постъпилите тогава около 50 предложения – за приемане, отхвърляне, бъдещи възможности за приемане/изпълнение. В края на 2016 г., при организираното обществено обсъждане на проекта на бюджета за 2017 г., както и на предложението за поемане на дългосрочен дълг, активността на гражданите не беше така висока.

 

4.3. Разработване и изпълнение на проекти с външно финансиране при прилагане на разнообразни формати за участие на местната общност (проучване мнението на заинтересованите страни, писмени и онлайн консултации за набиране на идеи, привличане на участие, активност и инициатива на обществените съвети и партньорство с НПО) – текущо.

ОТЧЕТ: През м. декември 2016 г. бе сключен договор за водния сектор на града. Проектът е на стойност близо 115 млн. лв., от които 86,2 млн. лв. безвъзмездно финансиране. Относно този най–мащабен проект на Добрич ще се търси мнението на гражданите дали да се работи наведнъж или поетапно, по зони на града. През м. октомври 2016 г. Община град Добрич организира конкурс за изработване на проект за туристически слоган (послание, мото, рекламно изречение) на град Добрич, който да бъде неразделна част от печатни рекламни материали, информационни и промоционални носители, сувенири и албуми, уеб сайт, електронна реклама и всички възможни медии. Основен съорганизатор бе Консултативният съвет по туризъм, а в конкурса се включи широк кръг участници. Активност бе проявена и в началото на 2017 г. по отношение разширяване обхвата и регулирането на „синя зона“ в Добрич при общественото обсъждане на проекта за нова Наредба за организацията, безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Община град Добрич.

 

Прикачени файлове

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
19° C ясно небе
Нагоре