Програма за управление на Община град Добрич за срока на мандат 2015 - 2019 година

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА ДОБРИЧ 2015-2019

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ДОБРИЧ

 

 • Общността на град Добрич активно участва при формирането и реализацията на общинските политики.
 • Общността на град Добрич осъществява ефективен контрол върху качеството и използването на публичните ресурси.
 • Община град Добрич създава условия за стриктен обществен ред и сигурност на гражданите.
 • Община град Добрич е привлекателно място за живеене и инвестиране.
 • Община град Добрич създава и поддържа жизнена среда с висок стандарт.

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ

на работа през управленския мандат :

 1. Върховенство на закона.
 2. Етичност и диалог с гражданите по всички проблеми, отнасящи се до развитието на Община Добрич. Стимулиране на местните предприемачи.
 3. Непрекъснат стремеж към облагородяване на обществените пространства – мощен възпитателен фактор за формиране на културни ценности и потребности.
 4. Активно използване на възможностите за съфинансиране на общински проекти от европейски и национални фондове
 5. Отчетност, откритост и прозрачност при управление и разпореждане с публични ресурси.

 

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ:

 • Добрич – град с облагородени обществени пространства, възпитаващи културни ценности и културна потребност;
 • Добрич – център на многообразни културни събития;
 • Добрич - среда на сигурност,  качество на живот и предприемачество.
 •  Добрич – икономически стабилен град, уповаващ се на собствен предприемачески потенциал.
 • Добрич – град с еднакъв стандарт за качество на средата във всички градски зони.

Поставените цели ще постигнем посредством:

 • разумно планиране и разходване по приоритети на бюджетните средства;
 • ефективно управление на общинската собственост;
 • подобряване на дейността на общинските предприятия и търговски дружества;
 • повишаване на компетентността и капацитета на общинската администрация;
 • активно партньорство с гражданите

 

            За постигане на стратегическите цели Община град Добрич си поставя следните приоритети:

 

ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ:

 • Открито и динамично управление.
 • Развитие и модернизация на инфраструктурата;
 • Подобряване привлекателността и качеството на живот в общината.
 • Постигане на условия за развитие на конкурентноспособна икономика, основани на прозрачно управление и ясни правила
 • Сигурност

 

Дейностите, които Община Добрич предприема за реализация на основните приоритети и стратегическите цели:

 

 1. Открито и динамично управление
 • Развитие на местното самоуправление чрез ангажиране на гражданите,  гражданските сдружения и професионалните организации в осъществяване на публичните политики и гражданския контрол върху тях. Срок постоянен
  • Ефективно работещи обществени съвети.
  • Редовни заседания на тристранния съвет.
  • Партньорство с неправителствени организации.
  • Предприемане на активни мерки за участие на гражданите при публично обсъждане на бюджетите и годишните програми за капиталови разходи.
  •  Организиране на публични обсъждания.
  • Провеждане на конкурси, дискусии, информационни кампании по различни тематики.

 

 • Прозрачност и отчетност  в дейностите  на всички звена на  общинската администрация.
 • Оптимизиране на организацията на общинските дейности, свързани с административното обслужване. Срок  2017 г
 • Подобряване дейността на търговските дружества с общинско участие  и едноличните дружества собственост на Общината и засилване на текущия контрол. Срок постоянен
 • Увеличаване броя на електронните услуги, предлагани чрез уебсайта на   Община Добрич. Срок  2017 г
 • Подобряване на административното обслужване и комуникацията с гражданите. Срок постоянен
 • Изпълнение на мерки за “подмладяване” на администрацията чрез  привличане на мотивирани млади хора с подходящо образование.
 • Разширяване на обема на предлаганите електронни административни услуги, с цел улеснение на гражданите и на бизнеса.
 • Създаване на модел на активна комуникация и индивидуален подход към проблемите, запитванията, предложенията и сигналите на гражданите.
 1. Развитие и модернизация на инфраструктурата с цел повишаване на привлекателността на общината за живеене и инвестиции
 • Рехабилитация и доизграждане на канализационна мрежа и пречиствателни съоръжения за отпадни води, отговарящи на стандартите на ЕС  чрез реализация на проекта за водния цикъл. Срок 2019 г, чрез:
 • Проект „Интегриран проект за подобряване на водния сектор в гр.Добрич-фаза I. Срок за подаване на проектната документация 01.03.2016 г.
 • Поетапно и навременно възлагане на работни проекти в съответствие с Проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич” в тясно сътрудничество с граждански и професионални организации. Срок 2019 г.
 • Подобряване на инженерната и комуникационна инфраструктура, рехабилитация на уличната настилка и благоустройство на жилищните квартали, чрез
 • Проект „ Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа” , вкл. улици от зона за въздействие с преобладаващ социален характер.
 • Проект ” Рехабилитация и реконстукция на улична мрежа и тротоари”,  включва обекти от зона за въздействие с преобладаващ икономически характер.
 • Проект „Енергийна ефектиност в многофамилни жилищни сгради.
 • Създаване на нова транспортна схема с преосмисляне на пътните връзки и стимулиране на алтернативите на автомобилното придвижване. Срок 2019 г.;
 • Проект „Развитие на интегрирана система  за градски транспорт на гр.Добрич” .
 • Реализация на дейности по благоустрояване на жилищните квартали, включително и чрез:
 • Програмата за благоустрояване на обекти–общинска собственост с участие на местното население. Срок ежегодно  

За екипа ни благоустрояването на кварталите не е въпрос само на инфраструктура, но и въпрос са култура. Създаването на по-добри битови условия възпитава ценности, затова развитието и модернизацията на инфраструктурата пряко кореспондира и със следващия приоритет.

 1. Подобряване привлекателността и качеството на живот в общината

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ Осигуряване на модерно, достъпно и качествено здравеопазване на жителите на община Добрич чрез:

 • Подкрепа и развитие на болничния сектор :
  • Финансово подпомагане на МБАЛ Добрич чрез целеви трансфери за закупуване на високотехнологична медицинска апаратура и оборудване
  • Логистична подкрепа за подготовка на проекти за европейско финансиране за реновиране на материално-техническата база
  • Осигуряване на общински жилища за медицински специалисти с цел привличането им

 

 • Осъществяване на дейности по обществено здравеопазване :
 • Промоция на здравето и профилактика на болестите с фокус на хроничните незаразни болести
 • Разработване и изпълнение на програми по социално-значими заболявания и здравни проблеми.
 • Методическа помощ  на здравните медиатори, подпомагащи дейността на медицинските специалисти
 • Продължаване дейността на Първичен здравен център с медицинска практика и услуги на здравните медиатори
 • Подкрепа от Община град Добрич при реализиране на различни здравни програми и проекти на неправителствения сектор, пациентски организации и др.
 • Създаване на ефективни механизми за превенция на рисково поведение, реализиране на програми за промоция на здраве сред подрастващите.
 • Подпомагане дейността при събиране и разпространение на информация за добри практики за работа по превенция на насилието и популяризирането й чрез информационни средства на Община Добрич, електронните страници и други издания.
 • Обучение на мултидисциплинарни екипи, които да осъществяват превенция на зависимостите на общинско ниво. Прилагане на възрастово специфични превантивни програми за ученици с подкрепата на Община Добрич
 • Засилване ролята и отговорността на Общински съвет по наркотични вещества чрез разширяване дейността на ПИЦ
 • Реализиране на общинска програма "Превенция и  контрол на ХИВ/СПИН"
 • Повишаване качеството и ефективността на здравните услуги в общинските лечебни заведения :
 • Прилагане и изпълнение на медицинските стандарти и въвеждане на системи за управление на качеството.
 • Осигуряване на условия за развитие на еднодневната хирургия/амбулаторна процедура/ в ДКЦ 1 и ДКЦ 2
 • Реновиране на материално-техническата база и стимулиране обновяването на медицинска апаратура чрез привличане на европейски, национални или общински средства
 • Осигуряване на здравословна среда и нормално физическо и психическо развитие на децата :
 • Преструктуриране на съществуващите детски ясли и благоустрояване на тяхната инфраструктура с цел обособяване на функционални зони за игра с различни съоръжения
 • Поетапна смяна на дограмата на детските заведения с цел осигуряване на топлинен комфорт на децата
 • Дооборудване на Детска млечна кухня и разработване на сезонно меню  с цел осигуряване подготовката на здравословна храна, съответстваща на възрастовите особености на децата
 • Подпомагане дейността и контрол на здравни кабинети в училища и детски градини.
 • Изготвяне на Общинска програма за закрила на детето.
 • Анализ на детското и училищно здраве с цел разработване на Общинска програма за детско и училищно здравеопазване

Срок: 2016-2019 г.

 

СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ  Осигуряването на достъпни и качествени услуги е пряко обвързано с: насърчаване на социалното включване; промяна на модела на грижа за възрастните хора; осигуряване на равен и ефективен достъп до качествено здравеопазване за уязвимите групи; осигуряване на достъпна среда; подобряване на жилищните условия на уязвими групи и подкрепа на бездомните; подобряване на взаимодействието между сферата на образованието, здравеопазването, заетостта и социалните услуги в общността.

Проекти, включени в инвестиционната програма, касаещи социалните дейности:

Проект „Социални дейности” с вкл. 2 бр. обекти от зона за въздействие с преобладаващ публичен характер

Проект „Социални жилища” с вкл. 4 бр. обекти от зона за въздействие с преобладаващ социален характер.

 • Разработване на  Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в общността:
 • Извършване на ситуационен анализ на социалните  услуги в Община  Добрич
 • Избор на Обществен  съвет по социална  политика
 • Разработване и приемане на правила за дейността на Обществен съвет по социална политика
 • Разширяване обхвата и вида социални услуги на територията на общината на база ситуационния анализ
 • Намаляване процента на предлаганите услуги в специализираните институции за сметка на социалните услуги в общността като трайна тенденция в развитието на социалната политика на Община град Добрич.
 • Участие в програми, осигуряващи работни места за лица с увреждания
 • Осигуряване на достъпна градска среда чрез максимално използване на Европейските оперативни програми, собствен общински ресурс и различни благотворителни кампании
 • Поддържане на материално-техническата база чрез привличане на средства по оперативни програми
 • Увеличаване на достъпа до социални услуги на уязвими групи
 • Разкриване на нови форми на социални услуги
 • Осигуряване на безплатен достъп на хора с увреждания и техните придружители до голям брой прояви, включени в културния календар на Община Добрич
 • Продължаване адаптирането на градската инфраструктура за нуждите на хората с увреждания
 • Деинституционализация и подобряване качеството на резидентната грижа
 • Подобряване състоянието на материално-техническата база на клубовете на пенсионера и инвалида и подкрепа инициативите на лицата от третата възраст за  по-добър и достоен живот.
 • Ориентиране на социалните услуги към най-уязвимите групи: деца в риск и техните семейства, хора с увреждания, възрастни хора, безработни, хора с психични отклонения
 •  Изпълнение на дейностите по Проект „Приеми ме 2015” по ОП ”Развитие на човешките ресурси” чрез предоставяне на услугата „Приемна грижа”-Срок: 2016 – 2020 г.;
 • Продължаване на дейностите по Проект „Подкрепи ме” , изпълняван по схема за БФП ”Независим живот”, чрез предоставяне на услугата „Личен асистент”;
 • Продължаване дейността на 6 /шест/ интегрирани услуги, предоставяни в Общностен център за деца и семейства, чрез изпълнение на Проект ”За равен шанс за децата” по схема ”Услуги за ранно детско развитие”;
 • Подкрепа на деца с увреждания и техните семейства за включване в масови или специализирани учебни заведения като част от изпълнение на услугите

„Ранна интервенция на уврежданията” и „Индивидуална педагогическа подкрепа на децата за училище” по Проект ”За равен шанс за децата”, схема ”Услуги за ранно детско развитие“;

 • Поддържане на дейностите по проект „Обществена трапезария” ;
 • Подкрепа и съдействие на уязвими групи и подкрепа на бездомните - осигуряване на достъп до услуги за бездомните, включително просещите деца и възрастни ;
 •  Увеличаване капацитета на обслужваните потребители на услугата „Домашен социален патронаж” ;
 • Проучване на възможностите за разкриване на Защитено жилище за лица с психични отклонения и /или Наблюдавано жилище;
 • Оптимизиране качеството на грижа в съществуващите социални услуги чрез разширяване спектъра на предоставяните услуги в дневните центрове и ЦНСТ;
 • Продължаване дейността на Центровете за обществена подкрепа в Община град Добрич чрез предоставяне на качествена психологическа, социална и педагогическа подкрепа на децата и техните семейства;
 • Продължаване дейността и подобряване качеството на грижа в  4-те Центъра  за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания и в 3-те Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания ;
 • Подпомагане на сдружения на лица с увреждания при провеждане на спортни състезания, фестивали и различни културни и обучителни мероприятия.
 • Привличане на партньори при предоставяне на социалните услуги: НПО, други институции и бизнеса с цел социална интеграция в общността и подобрено качество на живот
 • Изготвяне на споразумение за партньорство с НПО за съвместна дейност;
 • Провеждане на дарителски кампании за подпомагане на социалните услуги в общността и целеви кампании;
 • Разкриване на Кризисен център за бездомни лица;

ОБРАЗОВАНИЕ Съвременното общество акцентира върху въпросите за оптимизирането на устойчива среда в учебните заведения, приобщаване на децата с интелектуални затруднения и увреждания/деца със специални образователни потребности/, дефицитите в процеса на обучение и възпитание, наличието на маломерни паралелки и слети класове, ранното отпадане на ученици от училище, нуждата от модернизиране на материалната база, въпроса за оптимизиране на образователната  структура и инфраструктура за подкрепа на устойчиво местно развитие.

Инвестиционен проект, целящ подобряване на материално техническата база на общински училища:

Проект „Основен ремонт/реконструкция/обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на обекти от образователната инфраструктура в Община гр. Добрич, вкл. ДГ  №№ 12, 18, 25, 32, ЕТ „Гео Милев” , ПМГ „Ив.Вазов”. Обектите са от зони за въздействие с преобладаващ публичен и социален характер. Срок на подаване на документи 31.05.2016г.

 • Гарантиране на равен достъп до качествени образователни услуги за всички граждани на Община Добрич.
 • Изграждане на съвместна система за наблюдение на движението на децата и учениците в задължителна училищна възраст между отделните сектори;
 • Целенасочено и навременно  прилагане на мерки от компетенциите на Общината към родителите, нарушили разпоредбите на Закона за народната просвета за задължителния характер на училищното образование;
 • Целенасочено финансиране на училищни дейности, насочени към превенция на отпадането от училище на деца и ученици в риск от отпадане;
 • Оптимизиране на училищната мрежа- редуциране на неефективни и дублиращи се специалности, разкриване на нови след внимателен анализ на пазара, уплътняване пълняемостта на  паралелките. Насърчаване на ученето през целия живот; постоянно усвояване на нови знания, умения и компетентности, чрез овладяване на нови образователни технологии на преподаване и учене;
 • Успешна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства и деца със специални образователни потребности в различните видове звена от системата на образователната мрежа.
 • Равен достъп на всички до качествено образование и борба срещу изключването на определени слоеве на населението и малцинствени групи от образованието и обществото;
 • Обхващане на всички деца от етническите малцинства в предучилищни групи  и подготвителни класове;
 • Реализиране на проект „Да се подготвим заедно за училище” по ОП „Образование и наука за интелигентен растеж”;
 • Създаване на пакет от мерки за превенция отпадането от училище чрез целодневна организация на учебния процес, професионално обучение на ученици от етническите малцинства с цел професионална реализация и интеграция;
 • Осигуряване на равен достъп до качествено образование и социална интеграция на деца със специални образователни потребности.
 • Създаване на сигурна среда за развитие на децата и учениците в институциите от общинската образователна мрежа
 • Осигуряване на безопасна транспортна инфраструктура около общинските образователни институции;
 • Осигуряване на условия за провеждане на качествено обучение по безопасност на движението;
 • Създаване на благоприятна среда за развитие на децата и учениците с изявени дарби в общинската образователна мрежа.
 • Институционално осигуряване на специална закрила  за деца с изявени дарби и прозрачност на информацията за предприетите мерки за насърчаване;
 • Финансово подпомагане на деца с изявени дарби 
 • Развитие на системата от общински детски градини
 • Саниране на сградите на детски заведения /подмяна на дограма, отоплителна инсталация, ремонт на покриви и топлоизолация/;
 • Осигуряване на достъпна среда за обучение на деца със специфични образователни потребности, чрез изграждане на рампи и асансьори;
 • Реновиране на съществуващи детски площадки и съоръжения на териториите на детските заведения.
 • Пилотно стартиране на автономни детски градини чрез прилагането на делегираните бюджети
 • Развитие на професионално ориентирано образование
 • Осъществяване на контакти с местния бизнес с цел проучване на нуждите от специалисти
 • Оптимизиране нуждите от  актуални профили, професии и специалности, съобразени с желанията на учениците за получаване на висше образование и с пазара на труда.
 • Преструктуриране и оптимизиране на мрежата на общинските училища чрез  промяна в статута на ПГ по аграрно стопанство и ПГ по ветеринарна медицина от държавни  в общински.
 • Въвеждане на дуално образование – пилотно

 

КУЛТУРА Добрич с европейски измерения на художествената култура и утвърден фестивален център

Проекти, касаещи направлението:

Проект „Основен ремонт и обновяване на концертна зала Добрич” , зона за въздействие с публични функции. Срок за подаване на документи 2017 г.

Проект „Основен ремонт и обновяване на огледална зала „Нели Божкова”, зона за въздействие с публични функции. Срок за подаване на документи 2017 г.

 • Развитие на общинската политика в областта на културата
 • Сформиране на нов Обществен съвет по култура
 • Разработване на Общинска стратегия за развитие на културата
 • Разработване на Правила за съфинансиране на културни проекти, събития и инициативи на територията на Община град Добрич
 • Устойчивост във финансирането на проектите за книгоиздаване и книгоразпространение
 •  Реклама на културния афиш чрез създаване на фейсбук страница за културните събития
 • Разширяване на участието на местната общност в създаването и реализирането на  културния календар на Община град Добрич в областта на културата
 • Развиване на устойчиви партньорства в областта на културата
 • Съхраняване на културното наследство на Добрич
 • Финализиране на процедурата за повишаване категорията на Военно гробище музей;
 • Консервация и реставрация на недвижими културни ценности - Военно гробище музей, Родната къща на актрисата Адриана Будевска и Художествена галерия
 • Промяна в статута на недвижими културни ценности, собственост на Община град Добрич, съгласно изискванията на Закона за културното наследство
 • Проучване на възможностите за промяна на статута на АЕМО „Старият Добрич“
 • Устойчиво развитие на формите за съхраняване и популяризиране на нематериалното културно наследство - възстановки на традиционни народни празници и обичаи, участие в Националната програма "Живи човешки съкровища", закрила на национална културна идентичност и насърчаване на културното многообразие; и подпомагане дейността и изявите на любителските състави за фолклор, утвърждаването на читалищата като модерни центрове за развитие на местните общности
 • Модернизиране на културната инфраструктура на Добрич
 • Основен ремонт и обновяване на Концертна зала "Добрич", Огледална зала "Нели Божкова", НЧ "Й. Йовков", РБ "Дора Габе", ДТ "Йордан Йовков" чрез реализиране на ИПГВР и Инвестиционната програма на Община град Добрич
 • Решаване на проблемите с базата на Духовия оркестър
 • Развиване и обогатяване на традицията Община град Добрич – център на национални чествания
 • Литературни празници "Йордан Йовков" и "Дора Габе" с връчване на националните литературни награди
 • Честване на: 100 години Добричка епопея, 100 години от рождението на кап. Димитър Списаревски, 120 години от рождението на Анастас Петров, 120 години от рождението на Петър Дачев, 140 години от рождението на Адриана Будевска, 155 години от рождението на ген. Иван Колев, 95 години от рождението на Ивайло Петров, 130 години от рождението на Дора Габе.
 • Развитие на културния календар на база добри практики и традиции, иновации, подкрепа и политики:
 • Устойчивост в развитието на Културния календар на Община град Добрич – запазване разнообразието от културни проекти, насочени към различни целеви групи и на форумите, които формират профила на града - международните конкурси и фестивали: "Сарандев" „Фолклор без граници“, „Надежди, таланти, майстори“, Седмица на камерната музика с международно участие, Международен фестивал на мажоретния танц „Златен помпон", Дни на руската култура в Добрич, Международен хоров фестивал „Маестро Захари Медникаров”.
 • Увеличаване дела на иновативните събития и на културните прояви, представяни    на алтернативни градски пространства.
 • Разширяване на културния обмен чрез развитие на приемаща сцена Добрич; насърчаване и подпомагане мобилността на добрички творци, състави и индивидуални артисти и увеличаване дела на гостуващите прояви.
 • Културата на Община град Добрич с фокус към младите хора
 • Подпомагане развитието и утвърждаването на млади добрички творци и изпълнители;
 • Разширяване на връзката „Култура – училище” чрез реализиране на съвременни образователни програми;
 • Реализиране на иновативни културни прояви, съответстващи на съвременните възприятия на младите хора – уъркшопове, хепънинги, улично изкуство и др.
 • Подкрепа на младежки инициативи.
 1. Постигане на условия за развитие на конкурентноспособна икономика, основани на прозрачно управление и ясни правила, чрез:
 • Привеждане на общинската нормативна уредба в областта на търговията в съответствие с европейските норми и добри практики.  Срок 2016г.
 • Създаване на база данни съдържаща правно-нормативните актове, регулиращи инвестиционната дейност в Общината; елементите на пазарната инфраструктура, производствения потенциал, суровинните ресурси на Общината, свободните производствени площадки и терени .
 • Подаване на проектно предложение „Развитие на Областен информационен център” .

 

 • Изпълнение на Проект „Активни заедно”,  чиято цел е стимулиране на неактивни младежи до 29 г. към активно поведение на пазара на труда. Повишаване мотивацията и уменията за търсене на работа. Осигуряване на трудова заетост на 34 души в ОП „Устойчиви дейности” като озеленители.
 • Системен и Ефективен контрол върху търговската дейност осъществявана на територията на Община  гр.Добрич.
 • Финансова прозрачност, чрез:
 • Публичност и допитване до населението при съставянето и отчитането на общинския бюджет. Срок постоянен
 • Обстоен преглед на дейностите и звената, финансирани от общинския бюджет с цел оптимизирането им. Срок  постоянен
 • Корекции в размера на местните данъци и такси, след направени периодични анализи и недопускане на необосновано нарастване на данъчното бреме за гражданите на Община Добрич. Срок  постоянен
 • Привличане на средства по национални, европейски и донорски проекти и програми на за проекти в сферата на образователната, здравната, социалната и културната инфраструктура. Срок постоянен.
 • Публикуване на всички процедури, търгове и сделки на общинската администрация в Интернет. Срок постоянен
 • Публикуване на заповедите на кмета с обществена значимост и тяхното популяризиране сред жителите на общината за осигуряване на откритост и прозрачност, условия за надеждност, предсказуемост и отчетност. Срок постоянен.
 • Представяне в ясна и разбираема форма на информация и анализи за разходите на бюджета, за гарантиране на по-добро наблюдение и контрол. Срок постоянен.
 • Ефективно управление и разпореждане с общинска собственост
 • Изпълнение на Стратегията за управление на общинската собственост.
 • Поддържане и актуализиране на интернет регистъра на общинската собственост в подкрепа на инвеститорите и прилагане на принципите на прозрачно управление. Срок  постоянен
 • Поддържане на регистър на свободните имоти и терени, подходящи за наемане и/или осъществяване на инвестиционна дейност.
 • Анализ на дейността и ефективността на търговските дружества със 100 % общинско участие в капитала.
 •  Анализ и преразглеждане на участията на общината в смесени дружества, с цел увеличаване на икономическите ползи и дивиденти за община Добрич.
 • Оптимизиране на контрола на Община Добрич по отношение събираемостта на доходи от отдадено общинско имущество под наем.
 • Ефективно издирване и актуване на имоти общинска собственост, с цел по-пълно обхващане на състоянието на имотния фонд. 
 1. Сигурност - Повишаване сигурността на гражданите, опазване на общинското  и лично имущество
 • Доизграждане на система за  видеонаблюдение за охрана на общинските училища и детски заведения.
 • Изграждане на система за видеонаблюдение и контрол на възлови кръстовища, входно – изходни артерии и уязвими зони в град Добрич.
 • Разработване  и  прилагане  на  система  за  ранна  превенция  на  детската  и ученическата престъпност и попадането под зависимости.
 • Разработване  и  прилагане  на  система  за  ранна  превенция  на  трафика на хора.
 • Създаване на общинска полиция.

 

Приета с решение № 5-1 от 23.02.2016 г. на Общински съвет град Добрич

Прикачени файлове

Актуално

Програмата на Община град Добрич за Националния празник 3 март

26.02.2021

3 март – Национален празник на Република България 09.30 ч. Място: Храм „Св. Георги” Панихида в памет на загиналите за Освобождението на България и празничен водосвет   10.00 ч....

Програмата на Община град Добрич за Националния празник 3 март
ВИЖ ДОБРИЧ
4.66° C ясно небе
Нагоре