ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ на многофамилни жилищни сгради по процедура BG16RFOP001-1.011-Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Добрич

Допълнителен прием на заявления за интерес и финансова помощ

Пакет документи по проект Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в Добрич

!!! „Заявленията за интерес и финансова помощ“ по Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 получени извън срока по предходната покана 28 април 2016 година, следва да бъдат подадени отново по настоящата процедура.

!!! „Заявленията за интерес и финансова помощ“ по Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 получени след крайния по настоящата по поканата/процедурата 30 април 2019 година няма да бъдат завеждани в деловодната система, респективно разглеждани, допускани и оценявани.

!!!  Допускането и класирането на сгради не означава автоматично сключване на договор, същите ще бъдат финансира само в случай на наличие на финансов ресурс, до размера на средствата, които ще бъдат предвидени за проект Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в Добрич по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж“2014-2020 г..

*************************************************************************************************************************

Проектът е част от Инвестиционна програма на Добрич по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020, Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“.

**************************************************************************************************************************

 

ГАЛЕРИЯ "ПРЕДИ И СЛЕД"

Разяснение във връзка с остъкляване на балкони при реализирането на „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

Въпрос №5 от 3 май 2017 г.: 

Във връзка с реализацията на проект за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 имаме следния въпрос: Допустима дейност ли е, ако на етап изпълнение на инженеринг се проектира и изпълни остъкляване на балкони, в случай че към момента на обследването същите не са били остъклени и в енергийното обследване не фигурират като задължително предписание? От страна на собственика има желание балконът му да бъде остъклен и това ще доведе както до по-добра визия на сградата (особено в случаите, когато само една тераса на дадена фасада не е остъклена), така и до значително по-голяма ефективност на изпълнените енергоспестяващи мерки.  

По аналог на Националната програма за енергийно обновяване, при която въпросът дали собствениците желаят остъкляване или не се решава на етап проектиране и тук изпълнителят, извършил обследване за енергийна ефективност, не е провел анкета по този въпрос, с презумпцията да се реши на етап проектиране (когато се решава и визията на сградата), и е заложил следните енергоспестяващи мерки: подмяна на дограма, топлинно изолиране на покрив, топлинно изолиране на външни стени, топлинно изолиране на под. 

Отговор на въпрос №5

Допустими за финансиране дейности съгласно Насоките за кандидатстване по процедурата и Указанията за изпълнение на проекти за енергийна ефективност са: Изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са предписани като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност;

Дейности по конструктивно възстановяване/усилване на сградата, които също трябва да са предписани като задължителни за сградата в техническото обследване;

Съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и съответното възстановяване на общите части на сградата в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ ефект. Съпътстващите строителни и монтажни работи са свързани единствено с възстановяването на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването на общите части и на подмяната на дограма в самостоятелния обект;

СМР по общите части на многофамилните жилищни сгради, които обхващат: ремонт на покрив; подмяна на асансьори; ремонт на стълбищна клетка, площадки, коридори, асансьори, могат да бъдат финансирани само ако сградата постигне най-малко клас на енергопотребление „С“ и минимум 60% енергийни спестявания. Изискването за минимум 60% енергийни спестявания следва задължително да се спазва, когато описаните СМР не са пряко свързани с изпълнението на задължителните мерки за енергийна ефективност, но тези СМР са предписани в техническото обследване.

Инвестиционните проекти, от своя страна, следва да включват всички задължителни енергоспестяващи мерки, предписани в обследването за енергийна ефективност, в т.ч. мерки за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници (при доказана техническа осъществимост и икономическа целесъобразност), които водят до съответствие на сградата с нормативните изисквания за енергийна ефективност - най-малко клас на енергопотребление „С“. Всички разходи за дейности, които не са предписани в резултат на извършеното техническо и енергийно обследване, са недопустими. Предвид че остъкляването на балкони не е предписано в енергийното обследване и също така не представлява конструктивна или съпътстваща енергийните дейности мярка, то би било недопустимо за финансиране с БФП и ако бъде включено в инвестиционния проект и съответно изпълнено по време на строителството, следва да бъде поето като собствен принос на бенефициента. Собственият принос и дейностите, за които ще бъде използван, е необходимо да бъде ясно посочен в бюджета и относимите раздели на формуляра за кандидатстване. В тази връзка, в случай че бенефициентът реши да изпълни допълнителните дейности за остъкляване на балконите за собствена сметка, следва да депозира пред УО на ОПРР искане за подписване на допълнително споразумение, с оглед коректно отразяване на собствения принос в бюджета на проекта.

Обществени поръчки в Община град Добрич по изпълнение на Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 (Инженеринг, Строителен надзор)

Покана за участие в информационна среща

Пакет документи по проект Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в Добрич

Община град Добрич съобщава, че до 28 април 2016 година (включително) е крайният срок за набирането на „Заявленията за интерес и финансова помощ“ по Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

Предстои провеждане на процедурата за извършване на подбор, оценка и сключване на договори с класираните сдружения на собственици на многофамилни жилищни сгради и възлагане на техническо и енергийно обследване.

Община град Добрич ще документира извършената оценка, включително комуникацията с кандидатите.

Актуално

Детска млечна кухня гр. Добрич ще предлага възможност за регистрация и заявки по електронен път

26.05.2023

На пресконференция днес бе представена пред местните средства за масова информация новата електронна услуга „Виртуална кухня“, която въвежда от 5 юни 2023 г. Община град Добрич. Абонатите на Детска млечна кухня в гр....

Детска млечна кухня гр. Добрич ще предлага възможност за регистрация и заявки по електронен път
ВИЖ ДОБРИЧ
14.53° C предимно ясно
Нагоре