Община град Добрич обявява конкурс за длъжността "Социален работник"

Oбщина град Добрич в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проект „Приеми ме 2015“ - BG05M9OP001-2.002-0132-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, обявява конкурс за длъжността »Социален работник » – 2 бройки към проекта. Конкурсът ще се проведе чрез подбор по документи и интервю.

 

І. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА СОЦИАЛНИЯ РАБОТНИК

            Основни функции:

 1. Познава и прилага нормативната уредба в сферата на закрила на детето и в т.ч. услугата “Приемна грижа”;
 2. Познава подробно всички дейности, свързани с услугата ”Приемна грижа”и ги прилага в работата с приемните семейства;
 3. Участва в разработването на план за ползване на услугата “Приемна грижа”;
 4. Консултира приемните родители, в зависимост от техните потребности;
 5. Предоставя подкрепящи услуги – обучения на кандидати за приемни родители, индивидуални и групови консултации, групи за самопомощ;
 6. Работи в тясно сътрудничество с отдел ”Закрила на детето” към Дирекция “Социално подпомагане” обслужващ територията на съответната община;
 7. Поддържа връзка с други организации и институции, касаещи проблемите и потребностите на приемните родители и децата настанени в приемни семейства;
 8. Отговаря за правилното и своевременно водене и съхраняване на цялата документация по случаите, за които отговаря, съгласно изискванията за информиране и публичност на Оперативна програма ”Развитие на човешки ресурси”;
 9. Участва в организираните обучения от екипа за организация и управление на проекта.
 10. Участва при провеждане на екипни срещи;
 11. Спазва професионалната етика и съхранява професионална тайна. Не разпространява лична информация за потребителите, станала му известна при или по повод изпълнение на служебните си задължения, която би довела до нарушаване правата или интересите им;
 12. Познава и спазва Етичния кодекс на работещите с деца;

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 1. Висше образование – завършена образователна степен бакалавър, в професионална област: социални, стопански и правни науки на висшето образование или педагогически науки;
 2. Професионален опит – доказан професионален опит в дейности по закрила на детето;
 3. Опит при изпълнение на проекти е предимство.

 

Специфични изисквания:

 1. Компютърна грамотност - MicrosoftWord, MicrosoftExcel, Internet;
 2. Опит при работа в екип.

 

Длъжността се заема чрез сключване на трудов договор по чл. 67, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда.

Възнаграждението по трудовия договор се осигурява по проект ”Приеми ме 2015” съфинансиран със средства от Европейски социален фонд.

ІI. РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА

1. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:

 • Писмено заявление за кандидатстване (образец);
 • Автобиография (образец);
 • Декларация (образец);
 • Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителни квалификации.
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
 1. Документите следва да се подават лично или чрез пълномощник /валидна е датата на получаване/ в Община град Добрич, за проект ”Приеми ме 2015” в едномесечен срок от датата на публикуване на обявата.

При подаването на документите на всички кандидати се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

 1. Всяко постъпило заявление за участие в конкурса в рамките на обявения срок се разглежда от комисия, определена със заповед на Кмета на Община град Добрич, в която участва представител на Дирекция “Социално подпомагане”.
 2. Конкурсът протича в два етапа:
  • Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания, в 3 (три) дневен срок от изтичане срока на обявлението;
  • Интервю в 3 (три) дневен срок след проверката на съответствията на представените документи.

 

            До по – нататъшно участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не отговарят на изискванията.

Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю  кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на интервюто се обявяват на интернет страницата на Община град Добрич и на информационното табло на служебния вход на сградата на Община град Добрич.

В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им.

Интервюто се провежда от комисията по т. 3 и има за цел да се установи в каква степен всеки кандидат притежава професионалните и делови качества и мотивация, необходими за изпълнението на длъжността.

След приключване на работата си комисията изготвя протокол с резултатите от интервюто и списък с класираните кандидати в 3 (три) дневен срок от провеждането на интервюто.

Извлечение от протокола, отразяващ резултатите, се изпраща на допуснатите кандидати по електронната поща, по факс или се връчва лично.

Кметът на Община  град Добрич сключва трудов договор с класираните на първо и второ място кандидати.

III. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА.

 

            Център за обществена подкрепа -2  град Добрич, ЖК»Дружба-3», №57, ет.1

Приложения:

 • Заявление по образец;
 • Автобиография по образец;

Декларация по образец.

Актуално

Новата транспортна схема влиза в сила от 1 май

28.03.2023

От 1 май 2023 г. ще влезе в сила Новата транспортна схема. Това реши днес на свое заседание Общински съвет гр. Добрич с Решение №46-12 от 28.03.2023 г. Припомняме, че схемата беше обявена за обществено обсъждане в периода 21.02 –...

Новата транспортна схема влиза в сила от 1 май
ВИЖ ДОБРИЧ
0.48° C предимно облачно
Нагоре