Община Добрич обявява конкурс за директор на Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания

                                           ОБЯВЛЕНИЕ

           

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 91, ал. 1 от Кодекса на труда и Заповед  № 1404 /01.12.2015 г. на Кмета на Община град Добрич

 

 

 

ОБЯВЯВА

 

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ

 

Място на работа – Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания (ЦНСТДМУ)

 

Характер на работа – Ръководи дейностите по постигане целите на Дневен център за деца и младежи с увреждания- предоставяне качествена грижа за децата и младежите в съответствие с утвърдените критерии и стандарти. Прилагане на индивидуален подход спрямо потребностите на всеки потребител, подпомагане на реинтеграцията на децата и младежите в биологичното семейство или осиновяването им, настаняване в  приемно семейство, с цел гарантиране правото на децата и младежите.

 

І. Изисквания за длъжността:

Минимални изисквания:

Образование – висше; образователно-квалификационна степен „магистър”

Професионално направление – специалност “социални дейности”, „психология”,  „социална педагогика” „специална педагогика”

Професионален опит – 3 години трудов стаж в сферата на управление на социални услуги;

Да притежава организационни умения, отлични познания на действащото законодателство; способност да планира, организира и контролира работата си; способност да работи в екип и да ръководи екип; способност да анализира информация, да я синтезира и да представя резултатите.

 

Специфични изисквания:

Да имат практически опит в работата с деца и младежи с увреждания;

Да познават особеностите на целевата група и техните характеристики

ІІ. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът се провежда в два етапа:

a/ Допускане по документи

б/ Интервю

 

 

 

 

До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заеманата длъжност.

Оценяването на кандидатите се извършва с оценъчна карта, с оценки по шестобалната система, от всеки член на комисията, които след това се събират, като средната аритметична оценка представлява резултата от интервюто на всеки кандидат.     Комисията оценява кандидатите, участвали в интервюто, по следните критерии:

  • Компетентност, свързана с познаване и ползване на нормативните актове /разбиране и ползване на основни нормативни актове при изпълнение на задачите в рамките на длъжността „директор” на социално заведение/.
  • Управленска компетентност /способност за формиране на цели, пътища за тяхното постигане и окончателни резултати, способност за решаване на възникнали проблеми, за вземане на решения и за обосноваване на средства за тяхното решаване/.
  • Организационна компетентност /способност за планиране и организиране на дейността и осигуряване на изпълнението на приоритетни задачи/
  • Комуникационна компетентност / умения да се отговаря конкретно, а не общо на въпросите; наличие на добър професионален изказ; умение за   мотивиране и  убеждаване;

ІІІ. Необходими документи за участие в конкурса:

Заявление до Кмета на Община град Добрич за участие в конкурса;

 Професионална автобиография; /европейски формат/;

 Документ за завършено образование /копие/;

 Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит - трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка;

 Свидетелство за съдимост /оригинал/;

 Медицинско свидетелство /оригинал/;

 Други документи, ако кандидатът притежава такива – за професионално-квалификационни степени, компютърна грамотност, владеене на чужд език /копия/;

 

Предоставените копия от документи следва да бъдат заверени от кандидата с текста „Вярно с оригинала” и подпис.

При подаването на документите на всички кандидати се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

ІV. Място и срок за подаване на документите и разработената концепция:

Документите да се подават лично от кандидата или чрез негов пълномощник в

в сградата на Община град Добрич, ул. „България” №12, Център за услуги и информация, тел. 058/ 600 001 всеки работен ден от 09.00 часа до 12.00 часа и от 13.00 часа до 16.00 часа, в срок до 01.01.2016г.

Документите се подават в едномесечен срок от датата на публикуване на обявата за конкурса в местен ежедневник и на електронната страница на Община град Добрич /www.dobrich.bg/. Документи, подадени след изтичане на срока, не се регистрират.

 

 

 

Актуално

Община Добрич обявява обществено обсъждане на Наредба за осигуряване на обществения ред

21.01.2021

Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Наредба за осигуряване на обществения ред, изискванията към шума в жилищни сгради, опазването на общинската собственост, инфраструктура и околната среда на територията на Община град...

Община Добрич обявява обществено обсъждане на Наредба за осигуряване на обществения ред
ВИЖ ДОБРИЧ
9.78° C слаб дъжд
Нагоре