Община Добрич обявява конкурс за 13 социални асистенти и 1 общ работник

О Б Я В А

 

Във връзка с изпълнението на проект BG051PO001-5.2.12-0051-C0001 «Шанс за по-добър живот», финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Бюджетна линия BG051PO001-5.2.12, „РАЗКРИВАНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА”

 

 

ОБЩИНА ДОБРИЧ

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ПОДБОР  НА ПЕРСОНАЛ

на Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания – 4 броя

 

 

Настоящата обява се публикува в изпълнение на процедура за подбор на персонал, утвърдена от  Кмета  на община Добрич, промяна в  Договор BG051PO001-5.2.12-0051-C0001  за безвъзмездна финансова помощ и удължаване срока на изпълнение на дейностите по проект”Шанс за по-добър живот” до 30.11.2015г..                                                                                                                                                            

            Подборът на персонал се извършва за целите на предоставянето на нови социални услуги на територията на община Добрич - Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания – 4 броя. Персоналът се подбира на базата на  необходимите квалификация и опит, така че да изпълнява заложените в проекта  дейности.

 

 

 1. Подаване на документи. Срок и място за подаване.

Документите на кандидатите  се приемат в срок от 30.06.2015г. до 03.07.2015 г. включително, в стая № 1107, етаж 11 в сградата на бивш партиен дом /адрес: гр. Добрич, ул. „Независимост” №7.

 

 1. Извършване на подбор.

   Подборът се извършва в два етапа.

 

      2.1 Първи етап: Разглеждане на подадените документи:

Комисията разглежда подадените за участие в конкурса документи и съставя протокол, който се утвърждава от кмета на община Добрич. Списъците с допуснати и недопуснати кандидати се обявяват на информационното табло в сградата на Община Добрич и на сайта на Община Добрич на 07.07.2015.

За целите на провеждане на втория етап от конкурса, комисията съставя график за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати, които ще бъдат информирани за часа и датата за събеседване.

Забележка: Кандидатите, които не са представили всички необходими документи или представените документи не отговарят на изискванията за заемане на съответната длъжност, няма да бъдат допуснати до втори етап на конкурса.

 

 

      2.2 Втори етап: Събеседване с допуснатите кандидати

 

Събеседването с допуснатите кандидати се проведе на  08.07.2015 г. от 9,30 часа, в стая 707 , етаж 7 на бившия партиен дом.

 Събеседването цели изясняване на:

 • мотивите за кандидатстване;
 • очакванията към работата;
 • професионалните компетенции;
 • уменията за работа в екип и общуване;
 • нагласите за вземане на решения;
 • нагласите за работа с деца и лица с увреждания, осигуряване на грижа в среда близка до семейната и взаимодействие  с близки и роднини  на децата.

 

 1. Класиране

За работата си, комисията съставя протокол, който се утвърждава от кмета на община Добрич. Списъкът с класираните кандидати се обявява на сайта на Община Добрич и на  информационното табло в сградата на Община Добрич на 10.07.2015 г.  Комисията предлага на Кмета на община Добрич да сключи трудови договори с класираните кандидати за целите и в рамките на изпълнение на проекта.

 

 1.  Спецификация  на длъжностите за ЦНСТ:

 

1/  Социален асистент – 13 работни позиции,

 

2/  Общ работник -  1 работна  позиция  

 

 1. Изисквания  за заемане на длъжностите

 

5.1 Общи изисквания  за заемане на длъжностите  в ЦНСТ -  Община Добрич:

 • Добри комуникативни умения, мотивация за работа в екип;
 • Готовност  за работа по  график;
 • Готовност за активно участие в обучителен процес, дейности свързани с  обмяна на опит;
 • Готовност за работа с деца и младежи с увреждания;
 • Кандидатите да не са поставени под запрещение, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, да не са лишени по съответен ред от правото да заемат длъжността, за която кандидатстват.

 

5.2 Специфични изисквания за заемане на длъжностите

 

 1. Социален асистент

 Специфични изисквания  за заемане на длъжността:

 

 • Минимална образователна степен – средно образование;
 • Условия за стаж по специалността – не се изисква, стажа и опита  с деца/лица с увреждания се считат  за предимство;
 • Владеене писмено и говоримо на български език.
 • Умения и  нагласа  за работа с деца/лица с увреждания;
 • Допълнителни квалификации  и опит са предимство.
 •  

 

 1. Общ работник

 Специфични изисквания  за заемане на длъжността:

 

 • Образование –  средно/основно ;
 • Специални умения – извършване на обща работа при ремонтни дейности, товаро-разтоварни и преносни работи, почистване на помещения , складови и дворни площи, други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността;
 • Условия за стаж по специалността – не се изисква, стажа и опита се считат  за предимство;
 • Нагласа  за работа с деца/лица с увреждания;
 • Умения за работа в екип;

 

 

 1.   Документи за кандидатстване.
 • Заявление за допускане до конкурс – по образец;
 • Професионална автобиография (CV);
 • Копия на документи, удостоверяващи трудов стаж и/ или опит в съответната сфера;
 • Копие от диплома за завършено образование;
 • Други приложими документи /удостоверения, сертификати за преминати обучения и др./.

 

* При кандидатстване за повече от една длъжност, се представят отделни комплекти с документи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуално

Детска млечна кухня гр. Добрич ще предлага възможност за регистрация и заявки по електронен път

26.05.2023

На пресконференция днес бе представена пред местните средства за масова информация новата електронна услуга „Виртуална кухня“, която въвежда от 5 юни 2023 г. Община град Добрич. Абонатите на Детска млечна кухня в гр....

Детска млечна кухня гр. Добрич ще предлага възможност за регистрация и заявки по електронен път
ВИЖ ДОБРИЧ
18.05° C облачно
Нагоре