Община Добрич обявява конкурс за управители на ДКЦ I и ДКЦ II

         О Б Я В А

 

 

         Община град Добрич на основание чл.44, ал.1, т.1 , т.2  от ЗМСМА ; чл.3, ал.1 и ал.2, чл.4, ал.1 и ал.2 и чл.7, ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения (ДВ,бр.55/2000 г.,изм.и доп.ДВ,бр.15/2001г.,бр.116/2002г.,бр.91//2003г.,бр.4/2006г.,бр.71/2010г. и бр.18/2011 г.)  на Министерство на здравеопазването, Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и сдруженията по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и на основание Решение № 45-12/26.05.2015 г. на Общински съвет град Добрич и Решения № 3 и 4, съгласно Протокол 11/09.06.2015 г. от Общото събрание на съдружниците в Диагностично- консултативен център-I- Добрич" ООД,

 

 

О Б Я В Я В А :

 

            Конкурс за управители на "Диагностично- консултативен център-II- Добрич" EООД  град Добрич и Диагностично- консултативен център-I- Добрич" ООД  град Добрич.

 

И З И С К В А Н И Я :

 

1.Кандидатите за управители :

 

  • да притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователно-квалификационна степен "магистър" по икономика и управление с призната специалност по медицинска информатика и здравен мениджмънт или по икономика на здравеопазването;

 

  • да имат най - малко 5 /пет/ години трудов стаж , като лекар или икономист; кандидатите притежаващи образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина,  да имат придобита специалност;

 

  • да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани;

                       

                                            

                           

Д О К У М Е Н Т И :

 

  • заявление за участие в конкурса / мотивационно писмо /- свободен текст;
  • копие от документ за завършено образование, квалификация, специализации и др.;
  • препис - извлечение от трудовата книжка или осигурителна книжка;
  • свидетелство за съдимост;
  • медицинско свидетелство заверено от Психодиспансер;
  • автобиография с хронологична последователност на заеманите от кандидата длъжности;
  • програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период .

    

Заявленията за участие в конкурса заедно с необходимите документи се подават от кандидатите в запечатан плик и се завеждат в  деловодството на Община град Добрич.

     Програмата за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период  се представя едновременно с документите за участие в конкурса в отделен запечатан плик.

     Заявленията за участие в конкурса заедно с необходимите документи и програмата за развитието и дейността на лечебното заведение се подават  в срок до 17,00 часа на 26.06.2015 г.

      Кандидатите за управители могат да получат информация относно темите - предмет на събеседването в срок до 14,00 часа на 30.06.2015 г.  от Секретаря на комисията по конкурса.

      Конкурсът за управители "Диагностично- консултативен център-II- Добрич" EООД ще се проведе в Малката заседателна зала на Община град Добрич на 30.06.2015 г. от 15,00 часа, а за Диагностично- консултативен център-I- Добрич" ООД на 30.06.2015 г. от 16,00 часа.

          За справки тел. 058/600 050, дирекция ИРЕФ или  058/600 395, деловодство на Община град Добрич.

 

 

 

 

 

 

ДЕТЕЛИНА НИКОЛОВА

Kмет на Oбщина град Добрич

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        

 

                        

Актуално

Новата транспортна схема влиза в сила от 1 май

28.03.2023

От 1 май 2023 г. ще влезе в сила Новата транспортна схема. Това реши днес на свое заседание Общински съвет гр. Добрич с Решение №46-12 от 28.03.2023 г. Припомняме, че схемата беше обявена за обществено обсъждане в периода 21.02 –...

Новата транспортна схема влиза в сила от 1 май
ВИЖ ДОБРИЧ
-2.1° C ясно небе
Нагоре