Община Добрич обявява конкурс за управител на "Център за психично здраве д-р Петър Станчев"ЕООД

 

О Б Я В А

 

 

         Община град Добрич на основание чл.44, ал.1, т.1 , т.2  от ЗМСМА ; чл.3, ал.1 и ал.2, чл.4, ал.1 и ал.2 и чл.7, ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения (ДВ,бр.55/2000г.,изм.и доп.ДВ,бр.15/2001г.,бр.116/2002г.,бр.91//2003г.,бр.4/2006г.,бр.71/2010г. и бр.18/2011 г. и бр.57/2012 г.)  на Министерство на здравеопазването, Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и сдруженията по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и на основание Решение № 42-20 / 16.02.2015 г. на Общински съвет град Добрич,

 

О Б Я В Я В А :

 

            Конкурс за управител на “Център за психично здраве д-р Петър Станчев - Добрич”  ЕООД .

 

 

И З И С К В А Н И Я :

 

1.Кандидатите за управител :

 

  • да притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, с призната специалност по психиатрия и с квалификация по здравен мениджмънт;

 

  • да имат най - малко 5 /пет/ години трудов стаж , като лекар; кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина,  да имат призната специалност по психиатрия;

 

  • да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани;

                       

                                                                   

Д О К У М Е Н Т И :

 

  • заявление за участие в конкурса / мотивационно писмо /- свободен текст;
  • копие от документ за завършено образование, квалификация, специализации и др.;
  • препис - извлечение от трудовата книжка или осигурителна книжка;
  • свидетелство за съдимост;
  • медицинско свидетелство заверено от Психодиспансер;
  • автобиография с хронологична последователност на заеманите от кандидата длъжности;
  • програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период .

    

     Заявленията за участие в конкурса заедно с необходимите документи се подават от кандидатите в запечатан плик и се завеждат в  деловодството на Община град Добрич.

     Програмата за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период  се представя едновременно с документите за участие в конкурса в отделен запечатан плик.

     Заявленията за участие в конкурса заедно с необходимите документи и програмата за развитието и дейността на лечебното заведение се подават  в срок до 17,00 часа на 03.04.2015 г.

          Кандидатите за управител могат да получат информация относно темите - предмет на събеседването в срок до 14,00 часа на 07.04.2015 г.  от Секретаря на комисията по конкурса.

Конкурсът за управител ще се проведе в Малката заседателна зала на Община град Добрич на 07.04.2015 г. от 15.00 часа.

          За справки тел. 058 /600 050, дирекция ИРЕФ или  058/600 395, Деловодство.

 

 

 

 

 

 

ДЕТЕЛИНА НИКОЛОВА

Кмет на Община град Добрич

 

 

 

 

                  

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
6.68° C облачно
Нагоре