Община Добрич обявява конкурс за подбор на позиция "Директор" в Център за настаняване от семеен тип

О Б Я В А

 

Във връзка с изпълнението на проект BG051PO001-5.2.12-0051-C0001 «Шанс за по-добър живот», финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Бюджетна линия BG051PO001-5.2.12, „РАЗКРИВАНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА”

 

ОБЩИНА ДОБРИЧ

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ПОДБОР  НА  ПОЗИЦИЯ ” ДИРЕКТОР”

в Център за настаняване от семеен тип   

 

Настоящата обява се публикува в изпълнение на процедура за подбор на персонал, утвърдена от  Кмета  на община Добрич

Подаване на документи. Срок и място за подаване.

Документите на кандидатите  се приемат в срок от 04.03.2015г. до 09.03.2015 г. включително, в стая № 1107, етаж 11 в сградата на бивш партиен дом /адрес: гр. Добрич, ул. „Независимост” №7.

 

 1. Извършване на подбор.

Подборът се извършва в два етапа.

 

      2.1 Първи етап: Разглеждане на подадените документи:

Комисията разглежда подадените за участие в конкурса документи и съставя протокол, който се утвърждава от кмета на община Добрич. Списъците с допуснати и недопуснати кандидати се обявяват на информационното табло в сградата на Община Добрич и на сайта на Община Добрич на 10.03.2015.

Забележка: Кандидатите, които не са представили всички необходими документи или представените документи не отговарят на изискванията за заемане на съответната длъжност, няма да бъдат допуснати до втори етап на конкурса.

 

      2.2 Втори етап: Събеседване с допуснатите кандидати

Събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе на 11.03.2015 г. от 9,00 часа, в стая №707, етаж 7 в сградата на бивш партиен дом /адрес: гр. Добрич, ул. „Независимост” №7.

 

 Събеседването цели изясняване на:

 • мотивите за кандидатстване;
 • очакванията към работата;
 • професионалните компетенции;
 • уменията за работа в екип и общуване;
 • нагласите за вземане на решения;
 • нагласите за работа с деца и лица с увреждания, осигуряване на грижа в среда близка до семейната и взаимодействие  с близки и роднини  на децата.

 

 

 

 

 1. Класиране

 

За работата си, комисията съставя протокол, който се утвърждава от кмета на община Добрич. Списъкът с класираните кандидати се обявява на сайта на Община Добрич и на  информационното табло в сградата на Община Добрич на 12.03.2015 г.  Комисията предлага на Кмета на община Добрич да сключи трудов договор с класираният кандидат за целите и в рамките на изпълнение на проекта.

 

 

3. Специфични изисквания за заемане на длъжността.

 

 

 1. Директор  на ЦНСТ.

Специфични изисквания  за заемане на длъжността:

 • Образование – висше, хуманитарен профил;
 • Специалност – „Социални дейности”; „Социална педагогика”, „Психология”, или  друга специалност – хуманитарен профил ;
 • Управленски опит в сферата  на социални, образователни или други дейности (умения  за управление на персонал, умения за планиране, бюджетиране, управление  на изпълнението  на дейността, умения за отчитане на дейността;)
 • Условия за стаж по специалността –  3 години;
 • Отлично владеене, писмено и говоримо на български език. Владеенето  на друг език е предимство;
 • Владеене на  Microsoft Office, Internet;
 • Умения за работа с деца, с близки и роднини,  умения  за взаимодействие с различни институции;
 • Допълнителни квалификации и опит са предимство

 

 1.   Документи за кандидатстване.
 • Заявление за допускане до конкурс – по образец;
 • Професионална автобиография (CV);
 • Копия на документи, удостоверяващи трудов стаж и/ или опит в съответната сфера;
 • Копие от диплома за завършено образование;
 • Други приложими документи /удостоверения, сертификати за преминати обучения и др./.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящият документ е изготвен с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд. Община Добрич носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията за социално подпомагане.

 

 

Актуално

Държавни финали на ученическите игри по баскетбол 5-7 клас ще се проведат на 2 юни в Добрич

31.05.2023

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА   МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА  БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ СПОРТ ЗА УЧАЩИ           УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ –...

Държавни финали на ученическите игри по баскетбол 5-7 клас ще се проведат на 2 юни в Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
13.98° C облачно
Нагоре