Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2021 г.

                                                  

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

ПРАВНА РЕГЛАМЕНТАЦИЯ.  ПРИНЦИПИ И ЦЕЛИ:

Настоящата програма за управление и разпореждане с общински имоти през 2021 г. съблюдава нормативните изисквания на чл. 8, ал. 9 от Закона за Общинската Собственост и привежда в изпълнение Стратегията за управление на общинска собственост за мандат 2019-2023 г., приета с Решение 4-7/28.01.2020 г, изм. с Решение № 5-1/ 28.02.2020 г. на Общински Съвет град Добрич.

Управлението на общинската собственост визира и обхваща действията по експлоатация, поддръжка, ремонт, опазване на общинската собственост и разпореждане със същата.

При осъществяването на горепосочените действия са залегнали принципите на законосъобразност, публичност, състезателност при разпореждане и приоритетна защита на обществения интерес.

Общинската собственост е един от най-важните инструменти за осъществяване политиката в общината - икономическа, социална, екологична.

Ето защо настоящата програма е заложила на предварителният финансов анализ, като способ за избор на оптимално управленско решение, съобразено и с приетата политика на общината. Финансовият анализ предпоставя избор не само на оптималния способ за управление или разпореждане с общинската собственост, но и подходящия метод за това.

Основните  цели при управлението на общинската собственост са:

- осигуряване на устойчиво развитие на общината, подобряване селищната среда, създаване на условия за бизнес, култура, спорт, отдих, туризъм и повишаване на сигурността;

- опазване и подобряване на екологичната среда;         

- повишаване на инвестиционния потенциал на общината;

- гарантиране на ефективно управление и повишаване приходите от стопанисването на общинската собственост. 

 Идентифициране на обема и функционалните характеристики и вида  на съществуващата общинска собственост.

Пълното идентифициране на обема общинска собственост е основна предпоставка за вземане на управленски решения по управление и разпореждане, което прави тази цел първостепенна и приоритетна.

 

ІІ. ОБХВАТ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОГРАМАТА

 

Настоящата Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост обхваща бюджетната 2021 година и съдържа:

 

1. ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ ОТ УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО ЗА БЮДЖЕТНАТА 2021 ГОДИНА:

 

1.

Приходи от наеми на имущество

650 000.00 лева

1.1.

Приходи от наеми на общ. жилища

1 020 000.00 лева

2.

Приходи от наеми на земя

270 000.00 лева

3.

Приходи от продажба на общински жилища

800 000.00 лева

4.

Приходи от учредено право на строеж + УППО

40 000.00 лева

5.

Приходи от продажба на земя

1 800 000.00 лева

 

6.

Приходи от концесии

195 551.00 лева

 

Общо:

4 775 551.00 лева

 

Забележка:

Посочените стойности са без включен ДДС.

В приходите са включени и наемите от ОП ”Общински пазари”, ОП ”Спортни имоти” и ОП „Обреден дом”.

 

2. ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ

 

2.1. Общински терени, обекти и вещи:

 

И м о т

Площ

Предназначение

 

 

кв. м

 

 

1. Обекти:

 

 

1

Сграда по ул. „Васил Левски” № 7

1133,00

офиси за административни нужди

 

2

Помещение по ул. „Клокотница”

80,00

производствени дейности и услуги

 

3

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.607.998.2.11, по бул. Добруджа 32а, ет. 1,

прилежащи части- рампа

 

фоайе

45,97

 

 

29,40

 

2,50

особен вид дейности

 

 

 

 

автомат за топли напитки

 

4

Сгради с 72624.622.3660.3, 72624.622.3660.4, 72624.622.3660.5 в ПИ 72624.622.3660 на ул. „Цар Самуил“ 14

215,70

образователни услуги

 

5

Помещение - подземна градска тоалетна „Фонтана”

89,80

търговия за обществено обслужване

 

6

Сграда с идентификатор 72624.625.139.1 по ул. „Димитър Петков” № 5 /бивша стоматологична поликлиника/

1342,00

лекарски, стоматологични кабинети и офиси  за административни нужди; заведение за хранене и развлечение

 

7

Училищна сграда в ПИ 72624.614.2423 на ул. „Отец Паисий“ № 16 – ОУ „Отец Паисий“

-Двуетажна сграда – учебен корпус на изба

-Масивно едноетажна сграда

2700,00

 

 

963,00

66,00

закрит образователен процес

социални и образователни услуги;

читалищна дейност;

спортна дейност

 

8

Помещение по ул. „Хан Тервел”

32,40

услуги

 

9

Помещение /метален склад/ по бул. „25-ти септември”

96,00

услуги

 

10

Помещения по ул. „Отец Паисий” № 26

93,45

търговия и услуги

 

11

Помещение № 1 с идентификатор 72624.625.5757.1.1 на ул. „Иван Пенаков” №15, вх. Г, сутерен -1

102,40

офис за административни нужди

 

12

Сграда с идентификатор 72624.604.1034.1 по ул. „Войнишка“

542,00

производствени дейности и услуги

 

13

Помещения в сграда с идентификатор 72624.624.4954.1(Детска ясла № 4) по ул. „Любен Каравелов” №55

57,10

дейност с нестопанска цел

 

14

Сграда по ул. „Независимост” № 7-б

293,83

дейност с нестопанска цел;

търговия,

заведение за хранене и развлечение

 

15

Част от фоайе на I-ви етаж в сградата на Дом за стари хора в ПИ 72624.904.111

7,50

търговия; автомат за сладолед, автомат за топли напитки, автомат за пакетирани изделия и безалкохолни напитки

 

16

Едноетажна сграда с идентификатор 72624.623.644.1 по ул. „Славянска” № 20

192,00

заведение за хранене и развлечение

 

17

Масивна едноетажна сграда с идентификатор 72624.623.8030.1 на ул. „Славянска” 24

100,00

дейност с нестопанска цел

 

18

Сграда с идентификатор 72624.624.8020.1 по ул. „Максим Горки” № 8

 

108,35

дейност с нестопанска цел

 

19

Помещения в партерния етаж на жилищна сграда на бул. „25-ти септември” № 5

200,35

дейност с нестопанска цел

 

20

Част от фоайе в сграда на ул. „Независимост” № 7 /Корпус ІІІ/

2,50

автомати за топли напитки

 

21

Помещение по ул. „Христо Ботев”

31,50

производствени дейности и услуги

 

22

Помещение по ул. “Ген. Георги Попов“ до ОУ „Й. Йовков” с идентификатор 72624.618.296.1

11,20

производствени дейности и услуги

 

23

Помещение по ул. „Суха река” и пресечката с ул. ”Вардар”

25,70

услуги

 

24

Помещение в обект – разсадника

44,00

производствени дейности и услуги

 

25

Помещение м/у бл.4 и бл.6 в жк. „Христо Ботев”

43,30

производствени дейности и услуги

 

26

Част от фоайе на І-ви етаж в административна сграда на бул. „Добруджа“ № 8-А

2,50

автомат за топли напитки

 

27

Част от фоайе на първи етаж в сграда на ул. „Суха Река“ № 37

2,50

поставяне на автомат за напитки, закуски и др.

 

28

Едноетажна сграда в УПИ ХVI-11 - „за ОДО“, кв.7 по ПУП-ПРЗ на Дружба 1,2 и 4 по ул. „Никола Петков”

 

 

200,60

производствени дейности и услуги;

заведение за хранене и развлечение; търговия;

особен вид дейност

 

29

Сграда с идентификатор 72624.619.214.9 находяща се по ул. „Агликина поляна”

389,50

търговия; офиси за административни нужди;

дейност с нестопанска цел

 

30

Едноетажна сграда с идентификатор 72624.619.432.1 в УПИ I кв.54 на жк. „Балик Йовково”- юг до бл.21

125,00

търговия

 

31

Помещение в административната сграда на Център за защита на природата и животните

44,67

заведение за хранене и развлечение

 

32

Помещения в подлез на бул. „Добруджа” до „КАТ”

132,50

търговия и услуги

 

33

Павилион (част от спирка на градски транспорт) по бул. „Трети март” до Летен театър, град Добрич, включен в УПИ І, кв. 816 по действащия кадастрален и ПУП-ПРЗ на ЦГЧ (част от имот с идент. 72624.626.4570)

4,00

търговия

 

34

Павилион (част от спирка на градски транспорт) по бул. „Трети март” срещу Летен театър, град Добрич, включен в УПИ ХІ, кв. 67 по действащия кадастрален и ПУП-ПРЗ на ЦГЧ ( част от имот с идент. 72624.624.950)

4,00

търговия

 

35

Павилион – част от спирка на градски транспорт, ПИ 72624.621 ул. „Батовска” (до старо обръщало на тролейбусен транспорт)

6,00

 

 

 

търговия

 

36

Павилион - част от спирка на градски транспорт, находящ се в общинско място с идентификатор 72624.624.9501, публична общинска собственост, по ул. „Панайот Хитов”, срещу МБАЛ

4,00

 

 

 

 

търговия

 

37

Павилион по ул. „Христо Ботев” до бл.12 в жк. „Балик-Йовково”-север

6,00

търговия

 

38

Павилион, в ПИ 72624.623.9511 по ул. „Независимост”, в улична регулация, пред северната страна на УПИ IV в кв. 46 на ЦГЧ

3,15

 

 

търговия – продажба на ядки, цигари и алкохол

 

39

Павилион, в ж.к. „Дружба 2” пред УПИ XVI-11, кв. 7 по ПУП-ПРЗ на ж.к. „Дружба 1, 2 и 4” на град Добрич

2,52

 

 

търговия

 

40

Павилион – част от спирка на градски транспорт, находящ се в общинско място с идентификатор 72624.618.31, публична общинска собственост, по ул. „Христо Ботев“ до пазара

6,00

 

 

 

търговия

 

 

2. Земя

 

 

 

41

Имот в землището на град Добрич с идентификатор ПИ 72624.11.3 по КККР на град Добрич

100002,00

 

 

земеделска земя

 

 

42

 

Поземлен имот с идентификатор 72624.603.100 по КККР на град Добрич

21924,00

 

земеделска земя

 

43

Общинско място в жк. ”Балик” ПИ 72624.618.138

5000,00

Паркинг

 

44

Част от ПИ 72624.621.91 по КККР на град Добрич, по ул. „Любен Станчев“ град Добрич, в улична регулация, по плана на жк „Добротица“

912,00

 

 

Паркинг

 

45

Общинско място в УПИ VII, кв.18 по ул. „Теменуга”

2612,00

Паркинг

 

46

ПИ с идентификатор 72624.620.14 по ул. Стефан Стамболов

1265,00

Паркинг

 

47

Общинско място по бул.”25-ти септември”, пред бившия магазин „Млад техник“

6,00

поставяне на павилиони по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност

 

48

Общинско място по ул. ”Независимост”/до градинката на ритуален дом/

4,60

поставяне на павилиони по чл. 56 от ЗУТ за продажба на пуканки и сладка царевица

 

49

Общинско място в УПИ І, кв. 1267 на жк. „Север” 2 по бул. „25-ти септември”

15,00

поставяне на павилиони по чл. 56 от ЗУТ за поставяне на тото-пункт

 

50

Общинско място в УПИ І, кв. 86 по ул. „Неофит Бозвели”

15,00

поставяне на павилиони по чл. 56 от ЗУТ за поставяне на тото-пункт

 

51

Общинско място в УПИ ХVІІ, кв. 15 на ЦГЧ /до Битовия комбинат/

15,00

 

 

поставяне на павилиони по чл. 56 от ЗУТ за поставяне на тото-пункт

 

52

Общинско място в УПИ V, кв. 67 по бул. „3-ти март” /до кубинките/

 

15,00

поставяне на павилиони по чл. 56 от ЗУТ за поставяне на тото-пункт

 

53

Общинско място в УПИ ІІ, кв. 702 на жк „Добротица”

 

15,00

 

 

поставяне на павилиони по чл. 56 от ЗУТ за поставяне на тото-пункт

 

54

Общинско място в УПИ VIII, кв.3 на жк „Балик-Йовково“ – север по ул. „Христо Ботев“

15,00

 

 

поставяне на павилиони по чл. 56 от ЗУТ за поставяне на тото-пункт

 

55

Общинско място по ул. „Агликина поляна” в УПИ Х, кв.43 по Кадастрален и ЗРП на жк. “Балик –Йовково” - юг, северно от бл. 31

15,00

 

 

поставяне на павилиони по чл. 56 от ЗУТ за поставяне на тото-пункт

 

56

Общинско място в улична регулация до северната страна на заслон за градски транспорт по ул.”Цар Петър”

6,00

 

 

 

поставяне на павилиони по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност

 

57

Общинско място по ул. ”Отец Паисий”, в улична регулация, североизточно от УПИ ІІ, кв.79 по плана на ЦГЧ

6,00

поставяне на павилиони по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност

 

58

Общинско място по бул. „25-ти септември”, в уличната регулация, в градинката до НЕК

6,00

поставяне на павилиони по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност

 

59

Общинско място в поземлен имот 72624.611.178 по бул. „Русия”, пред УПИ III, кв. 1113 на жк. „Север” І

6,00

поставяне на павилиони по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност

 

60

Общинско място в поземлен имот 72624.614.1752 по бул. „Русия”, между Агромагазин и Автогара пред УПИ IV, кв. 507 на жк. „Русия” I

6,00

поставяне на павилиони по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност

 

61

Общинско място в УПИ V, кв. 546 на жк. „Русия” 1 по ул. „Дунав”

6,00

поставяне на павилиони по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност

 

62

Общинско място в УПИ ІV, кв. 563 на жк. „Русия”1 по бул. „Русия”

6,00

 

поставяне на павилиони по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност

 

63

Част от имот с идентификатор 72624.623.332 по ул. „Независимост“ пред УПИ Х - "за Обществено обслужване и трафопост" /кино Добрич/ в кв. 26 на ЦГЧ

3,50

поставяне на павилиони по чл. 56 от ЗУТ за вестници и списания

 

64

Част от общински имот по ул. „Райна Княгиня“ с лице към бул. „25-ти септември“ (до Професионална гимназия по туризъм

3,50

поставяне на павилиони по чл. 56 от ЗУТ за вестници и списания

 

65

Част от общински имот по ул. „Димитър Петков” в улична регулация, непосредствено до УПИ II-за „Поликлиника“ в кв. 13 на ЦГЧ

3,50

поставяне на павилиони по чл. 56 от ЗУТ за вестници и списания

 

66

Част от общински имот в улична регулация, непосредствено до УПИ I-за „Озеленяване и ОО“ в кв. 48 на ЦГЧ (северната страна на градинката пред площад „Свобода“

3,50

поставяне на павилиони по чл. 56 от ЗУТ за вестници и списания

 

67

Част от имот с идентификатор 72624.625.9516 в УПИ Х - "за Озеленяване и подлез" в кв. 14 на ЦГЧ

3,50

поставяне на павилиони по чл. 56 от ЗУТ за вестници и списания

 

68

Част от общински имот в УПИ II-за „КЖС и подземни гаражи“ в кв. 519 на жк „Русия 1“, на североизточната страна на кръстовището на ул. „Александър Стамболийски“ с ул. „Полковник Калотинов“

3,50

поставяне на павилиони по чл. 56 от ЗУТ за вестници и списания

 

69

Част от общински имот по ул. „България“, в улична регулация, пред южната част на градинката пред УПИ I-за „Хотелски комплекс, обществено обслужване и озеленяване“ в кв. 50 на ЦГЧ (пред северния вход на хотел „България“)

3,50

 

поставяне на павилиони по чл. 56 от ЗУТ за вестници и списания

 

70

Част от общински имот по ул. „Независимост“, в улична регулация пред южната част на градинката пред УПИ II-за „Обществено обслужване и трафопост“ в кв. 17 на ЦГЧ (пред хотел „Добруджа“)

3,50

поставяне на павилиони по чл. 56 от ЗУТ за вестници и списания

 

71

Част от общински имот по ул. „Независимост“, в улична регулация, пред северната страна на УПИ IV-за „Обществено обслужване“ в кв. 46 на ЦГЧ, в най-западния джоб на градинката пред Галерията

3,50

поставяне на павилиони по чл. 56 от ЗУТ за вестници и списания

 

72

Част от общински имот на югозападната част на пресечката на ул. „Райко Цончев“ с бул. „3-ти март“, непосредствено до тротоара, в УПИ VII-за „ЖС и озеленяване“ в кв. 71 на ЦГЧ

3,50

поставяне на павилиони по чл. 56 от ЗУТ за вестници и списания

 

73

Общинско място по ул. „Отец Паисий”, южно от спирка до бивша Стоматологична поликлиника

2.50

поставяне на автоматична пощенска станция по чл. 56 от ЗУТ

 

74

Общинско място в УПИ ХХІІІ, кв. 511 по Кадастрален и ЗРП на жк. „Русия” 1 /до тоалетната на ЦКП

6,00

 

поставяне на павилиони по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност

 

75

Общинско място на пл. „Свобода” в УПИ І за „Озеленяване и обществено обслужване” в кв. 48 на ЦГЧ

4,60

поставяне на павилиони по чл. 56 от ЗУТ за продажба на пуканки и царевица

 

76

Общинско място на пл. „Свобода” в УПИ І за „Озеленяване и обществено обслужване” в кв. 48 на ЦГЧ

3,00

 

 

поставяне на павилиони по чл. 56 от ЗУТ за продажба на прясно изцедени сокове

 

77

Общинско място по ул. „Димитър Петков” на северния тротоар пред УПИ ІІ за „Поликлиника” в кв. 13 на ЦГЧ

3,00

поставяне на павилиони по чл. 56 от ЗУТ продажба на прясно изцедени сокове

 

78

Част от имот, частна общинска собственост, находящ се в УПИ I кв. 563 по кадастрален и ЗРП на „ЖК Русия-1“ град Добрич

12,00

 

 

за поставяне на преместваем обект – павилион по одобрен модел

 

79

Общинско място по бул.”25-ти септември” в УПИ І в кв. 711 на жк. „Добротица”/срещу зала Добротица/

6.00

поставяне на павилиони по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност

 

80

Част от общински имот в ПИ 72624.623.9517 по ул. „България“ в улична регулация, срещуположно на северния вход на хотел „България“

3,50

 

Поставяне на павилион по чл. 56 от ЗУТ, за цветя

 

81

Общинско място в УПИ XIV -353,392, кв. 15 по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ на ул. „Даме Груев” № 1-Б

12,00

поставяне на павилион по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност

 

82

Общинско място в УПИ I, кв. 43 на жк. „Балик-Йовково”- юг на ул. „Агликина поляна” и ул. „Ясна поляна“

6,00

 

 

поставяне на павилиони по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност

 

83

Общинско място по ул. „Никола Петков”, в уличната регулация, на западния тротоар пред РУМ

6,00

 

 

поставяне на павилиони по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност

 

84

Общинско място по бул. „Добруджа“, на тротоара пред КАТ

6,00

 

поставяне на павилиони по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност

 

85

Общинско място по бул. „Добруджа“, на тротоара срещу на КАТ

6,00

 

поставяне на павилиони по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност

 

86

Общинско място по ул. „Христо Ботев“, в улична регулация на северния тротоар пред пощата в жк „Балик”

6,00

поставяне на павилиони по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност

 

87

Общинско място № 1 в УПИ IX -5, кв..3 на жк. „Дружба” 1,2 и 4

12.00

поставяне на павилиони по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност

 

88

Общинско място № 2 в УПИ IX -5, кв. 3 на жк. „Дружба” 1,2 и 4

12,00

поставяне на павилиони по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност

 

89

Общинско място № 3 в УПИ IX -5, кв..3 на жк. „Дружба” 1,2 и 4

12,00

поставяне на павилиони по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност

 

90

Част от общински имот в улична регулация пред УПИ І, кв. 554 по Кадастрален и ПРЗ на жк „Русия 1“

12,00

 

 

поставяне на преместваем павилион по одобрен модел за търговска дейност

 

91

Част от общински имот, в УПИ VIII, квартал № 2 по ПУП-ПРЗ на ж.к. „Дружба 1, 2 и 4” до бл. 9

12,00

 

за поставяне на преместваем обект по одобрен модел, за услуги

 

92

Общинско място в УПИ І, кв. 4 по плана на жк „Строител” до бл. 59

12,00

поставяне на павилиони по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност

 

93

Общинско място по ул. „Христо Ботев” в УПИ І, кв. 30 на жк. „Балик-Йовково”-юг до бл. 7

12,00

 

поставяне на павилиони по чл. 56 от ЗУТ за административни услуги

 

94

Част от имот, публична общинска собственост, находящ се в градски парк „Свети Георги"

 

4,20

 

 

за поставяне на преместваем обект – готово заводско изделие с унифициран дизайн – „Павилион за продажба на прясно изцедени сокове”

 

95

Общинско място в улична регулация, находящо се на ул. „България” идентификатор 72624.623.332 до площад „Демокрация”, северно от сграда с идентификатор 72624.623.628.1 /пред заведение – сладкарница „Шоколад”/

4,00

 

 

 

 

 

поставяне на хладилна витрина за сладолед по чл. 56 от ЗУТ

 

96

Общинско място в улична регулация, находящо се на ул. „Независимост” с идентификатор 72624.623.9515, южно от имот с идентификатор 72624.623.1124 /пред сграда - Дом на науката и техниката И. Попов/

4,00

 

 

 

 

 

поставяне на хладилна витрина за сладолед по чл. 56 от ЗУТ

 

97

Общинско място в улична регулация, находящо се на бул. „25-ти септември” с идентификатор 72624.625.9501, на изток от имот с идентификатор 72624.623.642 /хотел „България”/

4,00

 

 

 

поставяне на хладилна витрина за сладолед по чл. 56 от ЗУТ

 

98

Общинско място в улична регулация, находящо се на ул. „Независимост” с идентификатор 72624.623.9511 до пл. „Свобода”, между имот с идентификатор 72624.623.333 /хотел Добруджа/ и имот с идентификатор 72624.623.341 /бл. 29/

4,00

 

поставяне на хладилна витрина за сладолед по чл. 56 от ЗУТ

 

99

Общинско място в улична регулация, находящо се на бул. „25-ти септември” с идентификатор 72624.625.9501, между сграда с идентификатор 72624.625.413.1 /Централна Поща/ и сграда с идентификатор 72624.625.9555.1 /читалище ”Йордан Йовков”/

4,00

поставяне на хладилна витрина за сладолед по чл. 56 от ЗУТ

 

100

Общинско място в улична регулация, находящо се на ул. „Славянска” с идентификатор 72624.623.9545, между сграда с идентификатор 72624.623.552.1 /до аптека „ВИВА”/ и сграда с идентификатор 72624.624.715.3 /кафе-аперитив „Калисто”/

4,00

 

 

 

 

поставяне на хладилна витрина за сладолед по чл. 56 от ЗУТ

 

101

Общинско място в улична регулация, находящо се на бул. „25-ти септември” с идентификатор 72624.625.9501, между сграда с идентификатор 72624.625.5657.1 и сграда с идентификатор 72624.625.67.1 /на западния край на паркинга зад Съдебна палата/

4,00

 

 

 

поставяне на хладилна витрина за сладолед по чл. 56 от ЗУТ

 

102

Част от общински имот, находящ се на ул. „Димитър Петков“ пред поземлен имот 72624.625.139 (бивша стоматологична поликлиника)

4,00

 

за поставяне на хладилна витрина (фризер, автомат, машина) за сладолед по одобрен модел

 

103

Част от общински имот, находящ се на бул. „25-ти септември“ на север от УПИ І, кв. 117 по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ на град Добрич (до кафе „Калисто“)

 

4,00

 

 

за поставяне на хладилна витрина (фризер, автомат, машина) за сладолед по одобрен модел

 

104

Част от общински имот, находящ се на бул. „Русия“ в УПИ VІ, в кв. 507 по кадастрален и ЗРП на жк „Русия 1“

5 x 12,00

за поставяне на преместваем обект по одобрен модел (проект) до 60.00 кв. м (5 х 12.00 кв. м)

 

105

Част от общински имот, находящ се в ПИ 72624.615.65, УПИ VI в квартал № 572 по Кадастрален и ЗРП на жк. „Русия 2”

12,00  

поставяне на павилион на основание чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност (продажба на пакетирани стоки)

 

106

Част от общински имот от УПИ ХХХІ, кв.45 по ул. Орфей

8,00

поставяне на павилион на основание  чл. 56 от ЗУТ, за обущарски услуги

 

107

ПИ 72624.621.201 по регулационен и паркоустройствен план на Градски парк „Свети Георги“

97581.00

поставяне на павилиони по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност; поставяне на детски механизирани колички

 

108

Стадион Дружба, представляващ ПИ 72624.621.204, находящ се в Градски парк "Свети Георги"

28000

дейност с нестопанска цел

 

109

Поземлен имот с идентификатор 72624.619.548 по КККР на град Добрич

2684,00

терен за складиране на стоки

 

110

Общински места по ул. „Ангел Стоянов” в ПИ 72624.610.130, 72624.611.182

 

поставяне на рекламно-информационни елементи

 

111

Общински места по бул. „25-ти септември” в ПИ 72624.622.1092, 724.608.1, 72624.611.141, 72624.625.9501,  72624.613.9503, 72624.621.63, 

 

поставяне на рекламно-информационни елементи

 

112

Общински места по бул. „Добруджа” в ПИ 72624.604.999; 72624.617.11; 72624.620.16; 72624.609.15; 72624.607.998.2

 

поставяне на рекламно-информационни елементи

 

113

Общински места по бул. „3-ти март” в ПИ 72624.624.9521; 72624.603.88; 72624.603.90; 72624.603.93; 72624.410.32

 

поставяне на рекламно-информационни елементи

 

114

Общински места по бул. „Добричка епопея” в ПИ 72624.627.9501

 

поставяне на рекламно-информационни елементи

 

115

Общински места по бул. „Русия” в ПИ 72624.617.32; 72624.615.9013; 72624.616.573

 

поставяне на рекламно-информационни елементи

 

116

Общински места по ул. „Независимост” в ПИ 72624.623.9511; 72624.623.9515

 

поставяне на рекламно-информационни елементи

 

117

Общински места по ул. „Независимост” и ул. „България” в ПИ 72624.623.141; 72624.623.332

 

поставяне на рекламно-информационни елементи

 

118

Общински места по ул. „България” в ПИ 72624.623.9517;  72624.623.9516

 

поставяне на рекламно-информационни елементи

 

119

Общинско място по ул. ”Ген лейтенант Т. Кантарджиев” в ПИ 72624.611.179

 

поставяне на рекламно-информационни елементи

 

120

Рекламна площ но западния калкан на сграда с идентификатор 72624.607.998.2 на бул. „Добруджа“ № 32а

18,00

поставяне на рекламно-информационен елемент

 

121

Рекламна площ на борда на покрива на сграда с идентификатор 72624.607.998.2 на бул. „Добруджа“ № 32а

10,00

поставяне на рекламно-информационен елемент

 

122

Поземлен имот с идентификатор 72624.619.586 по КККР на град Добрич, находящ се в жк „Балик“

1505,00

терен за складиране на стоки

 

 

3. Училища

 

123

СУ „Св. Св. Кирил и Методий”

в ПИ 72624.607.804

Сгради с идентификатори:

72624.607.804.1;

72624.607.804.2;

72624.607.804.3;

72624.607.804.4;

72624.607.804.5;

72624.607.804.6

 

23462,00

 

1068,00

297,00

303,00

54,00

500,00

15,00

действащ образователен процес

 

124

ОУ „Стефан Караджа“

в ПИ 72624.622.4374

Сгради с идентификатор

72624.622.4374.1

72624.622.4374.2

72624.622.4374.3

72624.622.4374.6

72624.622.4374.8

 

6768,00

 

816,00

225,00

389,00

105,00

168,00

действащ образователен процес

 

125

ОУ „Христо Ботев”

 в ПИ 72624.622.3660

Сгради с идентификатори:

72624.622.3660.1

72624.622.3660.2

72624.622.3660.3

72624.622.3660.4

72624.622.3660.5

72624.622.3660.6

 

4369,00

 

1021,00

495,00

55,00

57,00

22,00

50,00

действащ образователен процес

 

126

ОУ „Христо Смирненски”

в ПИ 72624.625.400;

Сгради с идентификатори:

 72624.625.400.1;

72624.625.400.2;

72624.625.400.6;

72624.625.400.7

 

4782,00

 

478,00

67,00

630,00

684,00

действащ образователен процес

 

127

ОУ „Николай. Вапцаров”

 в ПИ 72624.608.1710;

Сгради с идентификатори: 72624.608.1710.1;

72624.608.1710.4

 

3884,00

 

539,00

276,00

действащ образователен процес

 

128

ПГ „Иван Вазов”

В ПИ 72624.626.4576

Сгради с идентификатор:

-72624.626.4576.1;

-72624.626.4576.2;

-72624.626.4576.3;

-72624.626.4576.1.1;

 

7768,00

 

1022,00

539,00

391,00

600,70

действащ образователен процес

 

129

СУ „П. Р. Славейков”

 в ПИ 72624.624.4572

сгради с идентификатор:

 - 72624.624.4572.1;

- 72624.624.4572.2;

- 72624.624.4572.3;

- 70624.624.4572.4;

 

11123,00

 

1269,00

241,00

382,00

568,00

действащ образователен процес

 

130

ЕГ „Гео Милев”

В ПИ 72624.623.4560

сгради с идентификатор:

- 72624.623.4560.1;

- 72624.623.4560.2;

- 72624.623.4560.3;

 

8336,00

 

1204,00

373,00

15,00

действащ образователен процес

 

131

Училище „Дора Габе”

в ПИ 72624.620.18

сгради с идентификатор:

72624.620.18.1;

72624.620.18.2;

72624.620.18.3;

72624.620.18.4

 

29082,00

 

1248,00

573,00

381,00

215,00

закрит образователен процес

 

132

ОУ „Панайот Волов”

 в ПИ 72624.619.88

сгради с идентификатори:

72624.619.88.1

72624.619.88.4

72624.619.88.6

72624.619.88.7

 

10819,00

 

1256,00

567,00

237,00

374.00

действащ образователен процес

 

133

СУ „Георги Стойков Раковски”

в ПИ 72624.617.97

 

23342,00

действащ образователен процес

 

134

СУ „Св. Св. Климент Охридски”

в ПИ 72624.617.969

 

16472,00

действащ образователен процес

 

135

Училище “Бачо Киро“

 в ПИ 72624.617.614

сгради с идентификатори:

72624.617.614.1

72624.617.614.2

 

6883,00

 

685,00

242,00

закрит образователен процес

 

136

СУ „Димитър Талев”

 в ПИ 72624.619.503

сгради с идентификатори:

72624.619.503.1;

72624.619.503.2

72624.619.503.3

72624.619.503.4

72624.619.503.5

 

11321,00

 

847,00

640,00

183,00

57,00

12,00

действащ образователен процес

 

137

СУ „Любен Каравелов”

в ПИ 72624.619.5

сгради с идентификатори:

72624.619.5.3

72624.619.5.4

72624.619.5.5

72624.619.5.6

 

21095,00

 

235,00

576,00

249,00

384,00

действащ образователен процес

 

138

ОУ „Йордан Йовков”

 в ПИ 72624.618.1

сгради с идентификатори:

72624.618.1.1;

72624.618.1.2

72624.618.1.3

72624.618.1.4

72624.618.1.6

 

11726,00

 

191,00

643,00

421,00

307,00

151,00

действащ образователен процес

 

139

ОУ „Хан Аспарух“

в ПИ 72624.621.14  и

   ПИ 72624.621.15

 

22473.00

 

действащ образователен процес

 

140

Професионална Гимназия по Аграрно Стопанство в ПИ 72624.611.176

100459,00

действащ образователен процес

 

4. AEMO “СТАРИЯ ДОБРИЧ“

 

141

Помещение в АЕМО ”Стария Добрич” АОС № 2162

21,30

ателие за извършване на художествена дейност

 

142

Помещение в АЕМО ”Стария Добрич” АОС № 2163

33,60

занаятчийска работилница на малките майстори

 

143

Помещение в АЕМО ”Стария Добрич”  АОС № 2141

32,14

тъкачница

 

144

Помещение в АЕМО ”Стария Добрич”  АОС № 2143

15,40

берберница (бръснаро - фризьорски салон)

 

145

Помещение в АЕМО “Стария Добрич” АОС № 2139

31,05

златарска работилница

 

146

Помещение в АЕМО “Стария Добрич” АОС № 2157

99,00

изработване на национални костюми

 

147

Помещение в АЕМО “Стария Добрич” АОС № 2155

16,15

щампаджийница

 

148

Помещение в АЕМО “Стария Добрич” АОС № 2142

73,77

кафене

 

149

Помещение в АЕМО “Стария Добрич” АОС 2122

32,40

ножарска работилница и художествена работа с цветни метали

 

150

Помещение в АЕМО “Стария Добрич” АОС № 2137

30,85

бивша кожухарска работилница

 

151

Помещение в АЕМО “Стария Добрич” АОС 2163

33,00

бивша металическа работилница

 

152

Помещение в АЕМО “Стария Добрич” АОС №2146

62,10

бивша аптека

 

153

Експозиционна зала- занаяти(навес) АОС№2148

33.40

експозиционна зала- занаяти (навес)

 

5. ОП „Спортни имоти”

 

154

Помещения – част от административна сграда с идентификатор 72624.624.715.2 по бул. „25-ти септември” № 10

400,55

офиси за административни нужди

 

155

Помещения по бул. „25-ти септември” №13

88,00

търговия

 

156

Помещения в сграда на ул. „Иван Хадживълков” № 10

339,20

спортна дейност

 

157

ПИ 72624.621.207 в УПИ ХІV, кв.1 по плана на ЦГЧ, жк. „ Добротица”, бул. 25-ти септември № 1, ведно с сграда с идентификатор 72624.621.207.1

15071,00

 

 

102,00

спортна дейност и търговия

 

158

Общинско място в ПИ 72624.621.208 в УПИ ХІV, кв. 1 по плана на ЦГЧ, жк. „Добротица”, бул. „25-ти септември” № 1 с изградени постройки с идентификатори 72624.621.208.1;

 72624.621.208.2;

 72624.621.208.3;

 72624.621.208.4;

72624.621.208.5;

 72624.621.208.6;

72624.621.208.7;

72624.621.208.10;

 72624.621.208.11

125216,00

 

 

 

7506,00

467,00

312,00

731,00

66,00

337,00

79,00

168,00

19,00

офиси за административни нужди, спортна дейност, производствени дейности и, услуги; търговия

 

6. ОП „Общински пазари”

 

159

Сграда – Хали с идентификатор 72624.614.2387.8 по ул. „Отец Паисий”

358,00

търговия

 

160

Централен кооперативен пазар

4268,00

търговия

 

161

МП „Дружба 1” с идентификатор72624.620.61

3107,00

търговия

 

162

Център за Базарна търговия

1245,00

търговия

 

163

МП „Христо Ботев” с идентификатор 72624. 618.300

 

689,00

търговия

 

7. ОП „Обреден дом”

 

164

Павилион № 1 по схемата за преместваеми обекти на паркинга пред Гробищен парк и прилежаща площ

9,00

14,00

търговия

 

165

Павилион № 2 по схемата за преместваеми обекти на паркинга пред Гробищен парк и прилежаща площ

 

9,00

13,50

търговия

 

166

Щанд № 1 по схемата за преместваеми обекти на паркинга пред Гробищен парк и прилежаща площ

2,10

5,40

търговия

 

167

Щанд № 2 по схемата за преместваеми обекти на паркинга пред Гробищен парк и прилежаща площ

2,10

5,40

търговия

 

168

Щанд № 3 по схемата за преместваеми обекти на паркинга пред Гробищен парк и прилежаща площ

2,10

5,40

търговия

 

169

Щанд № 4 по схемата за преместваеми обекти на паркинга пред Гробищен парк и прилежаща площ

2,10

5,40

търговия

 

170

Щанд № 5 по схемата за преместваеми обекти на паркинга пред Гробищен парк и прилежаща площ

2,10

5,40

търговия

 

8. Вещи

 

 

Вид

брой

 

171

Стоматологични столове:

ЮС-5m

Медиа

Сименс

Херана

 

19

2

1

1

 

172

Стоматологични машини:

ЮС-5m

Медиа

Сименс М-1

Херана

22

2

1

1

 

173

Стерилизатори

2

 

174

Компресори

3

 

                       

 

2.2. Общински жилищни имоти (апартаменти)

N:

Адрес

Вид жилище

Квадрат.

1

ХРИСТО БОТЕВ 1 А 13

Апартамент

59

2

ХРИСТО БОТЕВ 1 Б 18

Апартамент

59

3

ХРИСТО БОТЕВ 2 А 2

Апартамент

62.7

4

ХРИСТО БОТЕВ 2 А 7

Апартамент

59

5

ХРИСТО БОТЕВ 2 А 10

Апартамент

59

6

ХРИСТО БОТЕВ 2 Б 12

Апартамент

59

7

ХРИСТО БОТЕВ 3 А 3

Апартамент

59

8

ХРИСТО БОТЕВ 3 Г 5

Апартамент

62.7

9

ХРИСТО БОТЕВ 3 Д 3

Апартамент

59

10

ХРИСТО БОТЕВ 4 А 17

Апартамент

42

11

ХРИСТО БОТЕВ 4 А 22

Апартамент

55

12

ХРИСТО БОТЕВ 4 Б 3

Апартамент

55

13

ХРИСТО БОТЕВ 4 В 8

Апартамент

42

14

ХРИСТО БОТЕВ 4 Г 2

Апартамент

58.8

15

ХРИСТО БОТЕВ 4 Г 16

Апартамент

55

16

ХРИСТО БОТЕВ 4 Г 23

Апартамент

58.8

17

ХРИСТО БОТЕВ 4 Д 3

Апартамент

55

18

ХРИСТО БОТЕВ 4 Д 20

Апартамент

42

19

ХРИСТО БОТЕВ 5 А 6

Апартамент

55

20

ХРИСТО БОТЕВ 5 А 24

Апартамент

55

21

ХРИСТО БОТЕВ 5 Б 12

Апартамент

55

22

ХРИСТО БОТЕВ 5 Г 8

Апартамент

42

23

ХРИСТО БОТЕВ 5 Г 17

Апартамент

42

24

ХРИСТО БОТЕВ 5 Г 23

Апартамент

42

25

ХРИСТО БОТЕВ 6 А 2

Апартамент

42

26

ХРИСТО БОТЕВ 6 А 8

Апартамент

42

27

ХРИСТО БОТЕВ 6 А 23

Апартамент

42

28

ХРИСТО БОТЕВ 6 В 15

Апартамент

55

29

ХРИСТО БОТЕВ 6 В 17

Апартамент

42

30

ХРИСТО БОТЕВ 8 А 3

Апартамент

75.8

31

ХРИСТО БОТЕВ 8 Б 2

Апартамент

55

32

ХРИСТО БОТЕВ 8 В 22

Апартамент

75.8

33

ХРИСТО БОТЕВ 8 В 23

Апартамент

42

34

ХРИСТО БОТЕВ 8 Д 12

Апартамент

55

35

ХРИСТО БОТЕВ 8 Д 15

Апартамент

55

36

ХРИСТО БОТЕВ 9 А 15

Апартамент

75.8

37

ХРИСТО БОТЕВ 9 А 17

Апартамент

42

38

ХРИСТО БОТЕВ 9 Б 1

Апартамент

55

39

ХРИСТО БОТЕВ 9 Б 7

Апартамент

55

40

ХРИСТО БОТЕВ 9 Б 11

Апартамент

55

41

ХРИСТО БОТЕВ 9 Б 22

Апартамент

55

42

ХРИСТО БОТЕВ 9 Б 24

Апартамент

55

43

ХРИСТО БОТЕВ 9 В 23

Апартамент

42

44

ХРИСТО БОТЕВ 9 Д 2

Апартамент

42

45

ХРИСТО БОТЕВ 9 Д 7

Апартамент

75.8

46

ХРИСТО БОТЕВ 9 Д 12

Апартамент

55

47

ХРИСТО БОТЕВ 9 Д 15

Апартамент

55

48

ХРИСТО БОТЕВ 9 Д 17

Апартамент

42

49

ХРИСТО БОТЕВ 8 Д 11

Апартамент

42

50

ХРИСТО БОТЕВ 9 Г 18

Апартамент

55

51

ХРИСТО БОТЕВ 2 А 17

Апартамент

62.7

52

ХРИСТО БОТЕВ 3 В 9

Апартамент

59

53

ХРИСТО БОТЕВ 5 В 13

Апартамент

55

54

ХРИСТО БОТЕВ 5 Г 24

Апартамент

55

55

ХРИСТО БОТЕВ 9 Г 19

Апартамент

55

56

ХРИСТО БОТЕВ 1 В 14

Апартамент

62.7

57

ХРИСТО БОТЕВ 7 В 20

Апартамент

42

58

ХРИСТО БОТЕВ 6 Д 11

Апартамент

42

59

ХРИСТО БОТЕВ 4 Б 22

Апартамент

55

60

ХРИСТО БОТЕВ 9 А 20

Апартамент

42

61

ХРИСТО БОТЕВ 8 Г 17

Апартамент

58.8

62

ХРИСТО БОТЕВ 1 Б 12

Апартамент

59

63

ДИМИТЪР КОВАЧЕВ 3 А 19

Апартамент

60.1

64

ДИМИТЪР КОВАЧЕВ 4 А 4

Апартамент

58.3

65

ДИМИТЪР КОВАЧЕВ 4 А 19

Апартамент

38.3

66

ДИМИТЪР КОВАЧЕВ 4 А 20

Апартамент

58.3

67

ДИМИТЪР КОВАЧЕВ 4 Б 17

Апартамент

36.5

68

ДИМИТЪР КОВАЧЕВ 4 Б 18

Апартамент

55.4

69

ДИМИТЪР КОВАЧЕВ 4 Б 19

Апартамент

76.8

70

ДИМИТЪР КОВАЧЕВ 6 А 1

Апартамент

69.2

71

ДИМИТЪР КОВАЧЕВ 6 А 23

Апартамент

38.3

72

ДИМИТЪР КОВАЧЕВ 6 Б 2

Апартамент

36.5

73

ДИМИТЪР КОВАЧЕВ 6 Б 3

Апартамент

55.4

74

ДИМИТЪР КОВАЧЕВ 6 Б 5

Апартамент

36.5

75

ДИМИТЪР КОВАЧЕВ 6 Б 8

Апартамент

36.5

76

ДИМИТЪР КОВАЧЕВ 6 Б 17

Апартамент

36.5

77

ДИМИТЪР КОВАЧЕВ 8 В 14

Апартамент

54.2

78

ДИМИТЪР КОВАЧЕВ 8 В 19

Апартамент

60.1

79

ДИМИТЪР КОВАЧЕВ 8 В 21

Апартамент

60.1

80

ДИМИТЪР КОВАЧЕВ 8 Г 3

Апартамент

55.4

81

ДИМ. КОВАЧЕВ 23 А 10

Апартамент

94.7

82

ДИМ. КОВАЧЕВ 25 А 18

Апартамент

60.1

83

ДИМ. КОВАЧЕВ 25 В 24

Апартамент

60.1

84

ДИМ. КОВАЧЕВ 25 Г 19

Апартамент

55.4

85

ДИМ. КОВАЧЕВ 25 Г 21

Апартамент

76.8

86

ДИМ. КОВАЧЕВ 40 Б 16

Апартамент

42.2

87

ДИМИТЪР КОВАЧЕВ 3 А 24

Апартамент

60.1

88

ДИМ. КОВАЧЕВ 25 А 9

Апартамент

60.1

89

ДИМИТЪР КОВАЧЕВ 4 А 24

Апартамент

58.3

90

ДИМИТЪР КОВАЧЕВ 3 А 18

Апартамент

60.1

91

ДИМ. КОВАЧЕВ 25 Б 6

Апартамент

60.1

92

ДИМИТЪР КОВАЧЕВ 4 А 2

Апартамент

43

93

ДИМИТЪР КОВАЧЕВ 6 Б 1

Апартамент

76.8

94

ДИМ. КОВАЧЕВ 25 В 12

Апартамент

60.1

95

ДИМИТЪР КОВАЧЕВ 3 А 23

Апартамент

54.2

96

ДИМИТЪР КОВАЧЕВ 6 А 19

Апартамент

38.3

97

ДИМИТЪР КОВАЧЕВ 3 А 8

Апартамент

54.2

98

ДИМИТЪР КОВАЧЕВ 8 В 11

Апартамент

54.2

99

ДИМИТЪР КОВАЧЕВ 8 Б 9

Апартамент

65.3

100

ДИМИТЪР КОВАЧЕВ 3 В 5

Апартамент

36.5

101

ДИМИТЪР КОВАЧЕВ 6 А 5

Апартамент

69.2

102

ДИМИТЪР КОВАЧЕВ 6 А 7

Апартамент

38.3

103

ДИМИТЪР КОВАЧЕВ 8 Г 2

Апартамент

36.5

104

ИГЛИКА 2 А 2

Апартамент

42

105

ИГЛИКА 2 А 3

Апартамент

55

106

ИГЛИКА 2 А 4

Апартамент

75.8

107

ИГЛИКА 2 А 9

Апартамент

55

108

ИГЛИКА 2 А 17

Апартамент

42

109

ИГЛИКА 2 А 7

Апартамент

75.8

110

ИГЛИКА 2 Б 1

Апартамент

55

111

ИГЛИКА 2 Б 8

Апартамент

58.8

112

ИГЛИКА 2 Г 1

Апартамент

55

113

ИГЛИКА 2 Д 2

Апартамент

42

114

ИГЛИКА 2 Д 5

Апартамент

42

115

ИГЛИКА 3 Г 1

Апартамент

55

116

ИГЛИКА 3 Г 3

Апартамент

55

117

ИГЛИКА 3 Г 14

Апартамент

58.8

118

ИГЛИКА 3 Г 15

Апартамент

55

119

ИГЛИКА 3 Г 23

Апартамент

58.8

120

ИГЛИКА 5 Б 2

Апартамент

54.2

121

ИГЛИКА 5 Б 3

Апартамент

60.1

122

ИГЛИКА 5 Б 7

Апартамент

60.1

123

ИГЛИКА 5 Б 13

Апартамент

60.1

124

ЕКЗАРХ ЙОСИФ 3 2

Апартамент

80

125

ИГЛИКА 5 Б 4

Апартамент

60.1

126

ИГЛИКА 3 Г 16

Апартамент

55

127

ИГЛИКА 2 Д 14

Апартамент

42

128

БОРЯНА 2 А 3

Апартамент

76.8

129

БОРЯНА 3 В 18

Апартамент

55.4

130

БОРЯНА 4 А 8

Апартамент

58.4

131

БОРЯНА 2 А 14

Апартамент

36.5

132

СИЛИСТРА 51 А 15

Апартамент

65.2

133

СИЛИСТРА 51 Б 22

Апартамент

42.2

134

СИЛИСТРА 53 А 2

Апартамент

86.3

135

СИЛИСТРА 53 А 19

Апартамент

42.2

136

СИЛИСТРА 53 А 22

Апартамент

42.2

137

СИЛИСТРА 53 Б 8

Апартамент

65.2

138

СИЛИСТРА 53 Б 19

Апартамент

65.2

139

СИЛИСТРА 53 Б 20

Апартамент

65.2

140

СИЛИСТРА 53 В 14

Апартамент

84.9

141

СИЛИСТРА 53 В 16

Апартамент

84.9

142

СИЛИСТРА 53 Г 17

Апартамент

62.7

143

СИЛИСТРА 53 Д 1

Апартамент

83.5

144

СИЛИСТРА 53 Е 6

Апартамент

84.9

145

СИЛИСТРА 53 Е 12

Апартамент

84.9

146

СИЛИСТРА 53 Е 16

Апартамент

84.9

147

СИЛИСТРА 53 А 18

Апартамент

85.2

148

СИЛИСТРА 55 16

Апартамент

42.2

149

СИЛИСТРА 53 Б 1

Апартамент

87.2

150

БАЛИК 18 В 17

Апартамент

42.1

151

БАЛИК 18 В 23

Апартамент

62.2

152

БАЛИК 18 В 25

Апартамент

42.1

153

БАЛИК 18 Г 24

Апартамент

42.1

154

БАЛИК 18 А 4

Апартамент

65

155

БАЛИК 18 В 29

Апартамент

42.1

156

БАЛИК 22 В 29

Апартамент

42.1

157

БАЛИК 22 Г 20

Апартамент

42.1

158

БАЛИК 22 Г 29

Апартамент

42.1

159

БАЛИК 22 Б 19

Апартамент

42.1

160

БАЛИК 22 Г 18

Апартамент

45

161

БАЛИК 22 Б 13

Апартамент

42.1

162

БАЛИК 44 А 4

Апартамент

42

163

БАЛИК 44 А 8

Апартамент

42

164

БАЛИК 44 А 19

Апартамент

62

165

БАЛИК 44 А 24

Апартамент

42

166

БАЛИК 44 А 28

Апартамент

42

167

БАЛИК 44 А 31

Апартамент

62

168

БАЛИК 44 А 32

Апартамент

42

169

БАЛИК 44 Б 3

Апартамент

62

170

БАЛИК 44 Б 6

Апартамент

45

171

БАЛИК 44 Б 8

Апартамент

42

172

БАЛИК 44 Б 10

Апартамент

45

173

БАЛИК 44 Б 14

Апартамент

45

174

БАЛИК 44 Б 18

Апартамент

45

175

БАЛИК 44 Б 20

Апартамент

42

176

БАЛИК 44 Б 24

Апартамент

42

177

БАЛИК 44 Б 29

Апартамент

42

178

БАЛИК 50 А 3

Апартамент

97.9

179

БАЛИК 44 А 16

Апартамент

42

180

БАЛИК 44 А 11

Апартамент

62

181

БАЛИК 44 Б 4

Апартамент

42

182

БАЛИК 44 А 3

Апартамент

62

183

БАЛИК 44 Б 22

Апартамент

45

184

БАЛИК 44 Б 11

Апартамент

62

185

БАЛИК 50 А 11

Апартамент

97.9

186

БАЛИК 50 А 13

Апартамент

97.9

187

БАЛИК 50 Б 8

Апартамент

54.2

188

БАЛИК 50 Б 15

Апартамент

60.1

189

БАЛИК 50 Б 19

Апартамент

60.1

190

БАЛИК 50 Б 21

Апартамент

60.1

191

БАЛИК 50 Б 22

Апартамент

60.1

192

БАЛИК 50 Б 24

Апартамент

60.1

193

БАЛИК 50 В 1

Апартамент

60.1

194

БАЛИК 50 В 15

Апартамент

60.1

195

БАЛИК 50 Б 3

Апартамент

60.1

196

БАЛИК 50 А 1

Апартамент

97.9

197

БАЛИК 50 А 2

Апартамент

78.2

198

БАЛИК 50 Б 14

Апартамент

54.2

199

БАЛИК 50 Б 5

Апартамент

54.2

200

БАЛИК 50 Б 11

Апартамент

54.2

201

БАЛИК 57 А 6

Апартамент

60.1

202

БАЛИК 57 А 19

Апартамент

60.1

203

БАЛИК 57 А 24

Апартамент

60.1

204

БАЛИК 57 Б 16

Апартамент

60.1

205

БАЛИК 57 А 1

Апартамент

60.1

206

БАЛИК 57 Б 19

Апартамент

60.1

207

БАЛИК 57 А 13

Апартамент

60.1

208

БАЛИК 57 Б 20

Апартамент

54.2

209

БАЛИК 59 В 1

Апартамент

60.1

210

БАЛИК 59 В 2

Апартамент

54.2

211

БАЛИК 59 В 5

Апартамент

54.2

212

БАЛИК 59 Г 1

Апартамент

55.4

213

БАЛИК 59 Г 3

Апартамент

76.8

214

БАЛИК 59 Г 4

Апартамент

55.4

215

БАЛИК 59 Г 11

Апартамент

36.5

216

БАЛИК 59 Г 13

Апартамент

55.4

217

БАЛИК 61 А 11

Апартамент

54.2

218

БАЛИК 61 Б 2

Апартамент

54.2

219

БАЛИК 61 Б 11

Апартамент

54.2

220

БАЛИК 61 Б 21

Апартамент

60.1

221

БАЛИК 61 Б 24

Апартамент

60.1

222

БАЛИК 61 Г 3

Апартамент

76.8

223

БАЛИК 61 Г 20

Апартамент

36.5

224

БАЛИК 61 Б 1

Апартамент

58.4

225

25 СЕПТЕМВРИ 41 55

Апартамент

58.8

226

25 СЕПТЕМВРИ 39 72

Апартамент

75.7

227

25 СЕПТЕМВРИ 27 Б 3

Апартамент

65.1

228

25 СЕПТЕМВРИ 39 11

Апартамент

58.8

229

ИЛАРИОН МАКАРИОПОЛСКИ 45 8

Апартамент

42.1

230

ИЛАРИОН МАКАРИОПОЛСКИ 45 33

Апартамент

42.1

231

ИЛАРИОН МАКАРИОПОЛСКИ 45 1

Апартамент

56.76

232

ТРЕТИ МАРТ 10 58

Апартамент

42.1

233

ТРЕТИ МАРТ 14 29

Апартамент

42.1

234

ТРЕТИ МАРТ 41 В 11

Апартамент

42.2

235

ТРЕТИ МАРТ 43 В 15

Апартамент

55

236

ТРЕТИ МАРТ 14 35

Апартамент

58.8

237

ХАН ТЕРВЕЛ 194 3

Апартамент

63.1

238

ХАН ТЕРВЕЛ 194 20

Апартамент

42.2

239

ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ 3 Б 2

Апартамент

46

240

ДОБРИЧКА ЕПОПЕЯ 4 Б 11

Апартамент

41.6

241

ДОБРИЧКА ЕПОПЕЯ 10 А 18

Апартамент

59.3

242

ДОБРИЧКА ЕПОПЕЯ 12 Б 32

Апартамент

59.3

243

ДОБРИЧКА ЕПОПЕЯ 12 Б 33

Апартамент

59.3

244

ДОБРИЧКА ЕПОПЕЯ 12 A 33

Апартамент

59.3

245

ДОБРИЧКА ЕПОПЕЯ 12 А 32

Апартамент

59.3

246

ДОБРИЧКА ЕПОПЕЯ 12 Б 28

Апартамент

59.3

247

ДОБРИЧКА ЕПОПЕЯ 10 Б 34

Апартамент

59.3

248

КАПИТАН АНДРЕЕВ 2 1

Апартамент

23.5

249

ЯСНА ПОЛЯНА 2 А 7

Апартамент

55.4

250

КАМЕНИЦА 8 3

Апартамент

60.1

251

ДУНАВ 16 В 20

Апартамент

39.7

252

ДУНАВ 18 Б 5

Апартамент

39.7

253

ДУНАВ 22 А 22

Апартамент

53.1

254

ДУНАВ 22 Г 14

Апартамент

39.7

255

ДУНАВ 22 Ж 23

Апартамент

39.7

256

ДУНАВ 24 А 23

Апартамент

56.8

257

ДУНАВ 24 Б 3

Апартамент

53.1

258

ДУНАВ 24 В 22

Апартамент

53.1

259

ДУНАВ 24 Г 6

Апартамент

75

260

ДУНАВ 24 Д 12

Апартамент

73.5

261

ДУНАВ 24 Д 14

Апартамент

39.7

262

ДУНАВ 24 Д 19

Апартамент

75

263

ДУНАВ 24 Д 22

Апартамент

75

264

ДУНАВ 24 Д 24

Апартамент

73.5

265

ДУНАВ 22 Д 23

Апартамент

39.7

266

ДУНАВ 22 В 23

Апартамент

56.8

267

ДУНАВ 22 Ж 3

Апартамент

53.1

268

ДУНАВ 24 Д 23

Апартамент

39.7

269

ДУНАВ 22 Ж 8

Апартамент

39.7

270

ДУНАВ 22 Е 16

Апартамент

53.1

271

ДРУЖБА 1 2

Апартамент

25

272

ДРУЖБА 1 40

Апартамент

58.7

273

ДРУЖБА 1 44

Апартамент

58.7

274

ДРУЖБА 1 48

Апартамент

58.7

275

ДРУЖБА 1 51

Апартамент

60.5

276

ДРУЖБА 5 3

Апартамент

25

277

ДРУЖБА 5 32

Апартамент

58.7

278

ДРУЖБА 5 48

Апартамент

58.7

279

ДРУЖБА 5 51

Апартамент

60.5

280

ДРУЖБА 5 52

Апартамент

58.7

281

ДРУЖБА 10 26

Апартамент

60.5

282

ДРУЖБА 10 50

Апартамент

60.5

283

ДРУЖБА 14 А 4

Апартамент

53.1

284

ДРУЖБА 14 Б 15

Апартамент

53.1

285

ДРУЖБА 14 Б 18

Апартамент

53.1

286

ДРУЖБА 14 Б 19

Апартамент

73.5

287

ДРУЖБА 14 В 1

Апартамент

53.1

288

ДРУЖБА 14 Г 8

Апартамент

39.7

289

ДРУЖБА 14 Д 13

Апартамент

53.1

290

ДРУЖБА 14 Д 21

Апартамент

52

291

ДРУЖБА 14 Е 2

Апартамент

39.7

292

ДРУЖБА 14 Е 8

Апартамент

39.7

293

ДРУЖБА 14 Е 18

Апартамент

53.1

294

ДРУЖБА 14 Е 23

Апартамент

39.7

295

ДРУЖБА 15 Д 2

Апартамент

56.8

296

ДРУЖБА 15 Е 2

Апартамент

39.7

297

ДРУЖБА 15 Е 23

Апартамент

39.7

298

ДРУЖБА 18 Е 5

Апартамент

39.7

299

ДРУЖБА 18 З 20

Апартамент

39.7

300

ДРУЖБА 18 З 23

Апартамент

39.7

301

ДРУЖБА 19 Б 14

Апартамент

39.7

302

ДРУЖБА 19 Б 23

Апартамент

39.7

303

ДРУЖБА 19 Г 3

Апартамент

53.1

304

ДРУЖБА 19 Г 13

Апартамент

73.5

305

ДРУЖБА 20 А 22

Апартамент

53.1

306

ДРУЖБА 20 Б 1

Апартамент

73.5

307

ДРУЖБА 20 Б 2

Апартамент

39.7

308

ДРУЖБА 20 Б 3

Апартамент

53.1

309

ДРУЖБА 20 Г 1

Апартамент

73.5

310

ДРУЖБА 20 Г 8

Апартамент

39.7

311

ДРУЖБА 20 Г 23

Апартамент

39.7

312

ДРУЖБА 20 Д 4

Апартамент

53.1

313

ДРУЖБА 20 Е 14

Апартамент

39.7

314

ДРУЖБА 20 Е 20

Апартамент

39.7

315

ДРУЖБА 21 А 9

Апартамент

52

316

ДРУЖБА 21 Г 23

Апартамент

39.7

317

ДРУЖБА 21 Д 21

Апартамент

52

318

ДРУЖБА 21 Е 12

Апартамент

53.1

319

ДРУЖБА 21 Е 23

Апартамент

39.7

320

ДРУЖБА 21 Ж 3

Апартамент

52

321

ДРУЖБА 21 З 24

Апартамент

53.1

322

ДРУЖБА 29 В 13

Апартамент

40

323

ДРУЖБА 29 Г 4

Апартамент

63

324

ДРУЖБА 29 Е 3

Апартамент

63

325

ДРУЖБА 29 Ж 18

Апартамент

84

326

ДРУЖБА 29 Ж 21

Апартамент

84

327

ДРУЖБА 30 А 20

Апартамент

63

328

ДРУЖБА 30 Б 10

Апартамент

63

329

ДРУЖБА 30 Г 10

Апартамент

63

330

ДРУЖБА 30 Г 22

Апартамент

63

331

ДРУЖБА 31 Б 13

Апартамент

40

332

ДРУЖБА 31 В 16

Апартамент

63

333

ДРУЖБА 31 Г 10

Апартамент

40

334

ДРУЖБА 31 Г 22

Апартамент

40

335

ДРУЖБА 20 Г 5

Апартамент

39.7

336

ДРУЖБА 29 А 2

Апартамент

83

337

ДРУЖБА 1 45

Апартамент

58.7

338

ДРУЖБА 30 Б 14

Апартамент

64

339

ДРУЖБА 21 Е 11

Апартамент

39.7

340

ДРУЖБА 20 Е 5

Апартамент

39.7

341

ДРУЖБА 15 Г 11

Апартамент

39.7

342

ДРУЖБА 31 А 21

Апартамент

64

343

ДРУЖБА 5 46

Апартамент

60.5

344

ДРУЖБА 29 Г 22

Апартамент

63

345

ДРУЖБА 15 А 2

Апартамент

56.8

346

ДРУЖБА 20 Е 12

Апартамент

53.1

347

ДРУЖБА 29 В 2

Апартамент

83

348

ДРУЖБА 31 Г 21

Апартамент

63

349

ДРУЖБА 20 Д 24

Апартамент

52

350

ДРУЖБА 19 Г 20

Апартамент

39.7

351

ДРУЖБА 18 Б 23

Апартамент

39.7

352

ДРУЖБА 15 В 11

Апартамент

56.8

353

ДРУЖБА 10 43

Апартамент

60.5

354

ДРУЖБА 1 6

Апартамент

60.5

355

ДРУЖБА 31 Б 10

Апартамент

40

356

ДРУЖБА 14 Б 23

Апартамент

39.7

357

ДРУЖБА 20 Д 10

Апартамент

53.1

358

ДРУЖБА 21 Г 8

Апартамент

39.7

359

ДРУЖБА 20 В 24

Апартамент

52

360

ДРУЖБА 14 Е 3

Апартамент

53.1

361

РУСИЯ 49 1

Апартамент

60

362

РУСИЯ 49 4

Апартамент

53

363

РУСИЯ 49 11

Апартамент

53

364

РУСИЯ 49 12

Апартамент

54

365

РУСИЯ 49 14

Апартамент

28

366

РУСИЯ 49 19

Апартамент

54

367

РУСИЯ 49 21

Апартамент

28

368

РУСИЯ 49 25

Апартамент

53

369

РУСИЯ 49 28

Апартамент

28

370

РУСИЯ 49 35

Апартамент

28

371

РУСИЯ 49 41

Апартамент

30

372

РУСИЯ 49 42

Апартамент

28

373

РУСИЯ 49 49

Апартамент

28

374

РУСИЯ 49 62

Апартамент

30

375

РУСИЯ 49 63

Апартамент

28

376

РУСИЯ 49 64

Апартамент

60

377

РУСИЯ 49 69

Апартамент

30

378

РУСИЯ 49 70

Апартамент

28

379

РУСИЯ 49 74

Апартамент

53

380

РУСИЯ 49 76

Апартамент

30

381

РУСИЯ 49 78

Апартамент

60

382

РУСИЯ 49 84

Апартамент

28

383

РУСИЯ 49 91

Апартамент

28

384

РУСИЯ 49 92

Апартамент

60

385

РУСИЯ 49 96

Апартамент

54

386

РУСИЯ 49 97

Апартамент

30

387

РУСИЯ 49 98

Апартамент

28

388

РУСИЯ 49 99

Апартамент

60

389

РУСИЯ 49 100

Апартамент

52

390

РУСИЯ 49 103

Апартамент

54

391

РУСИЯ 49 104

Апартамент

30

392

РУСИЯ 49 105

Апартамент

28

393

РУСИЯ 49 107

Апартамент

52

394

РУСИЯ 49 108

Апартамент

60

395

РУСИЯ 49 106

Апартамент

60

396

РУСИЯ 49 110

Апартамент

54

397

РУСИЯ 49 113

Апартамент

60

398

РУСИЯ 49 114

Апартамент

52

399

РУСИЯ 51 1

Апартамент

60

400

РУСИЯ 51 6

Апартамент

30

401

РУСИЯ 51 9

Апартамент

52

402

РУСИЯ 51 17

Апартамент

60

403

РУСИЯ 51 20

Апартамент

30

404

РУСИЯ 51 28

Апартамент

28

405

РУСИЯ 51 39

Апартамент

53

406

РУСИЯ 51 41

Апартамент

30

407

РУСИЯ 51 42

Апартамент

28

408

РУСИЯ 51 46

Апартамент

53

409

РУСИЯ 51 48

Апартамент

30

410

РУСИЯ 51 53

Апартамент

53

411

РУСИЯ 51 55

Апартамент

30

412

РУСИЯ 51 56

Апартамент

28

413

РУСИЯ 51 58

Апартамент

52

414

РУСИЯ 51 64

Апартамент

60

415

РУСИЯ 51 67

Апартамент

53

416

РУСИЯ 51 69

Апартамент

30

417

РУСИЯ 51 76

Апартамент

30

418

РУСИЯ 51 77

Апартамент

28

419

РУСИЯ 51 79

Апартамент

52

420

РУСИЯ 51 83

Апартамент

30

421

РУСИЯ 51 84

Апартамент

28

422

РУСИЯ 51 98

Апартамент

28

423

РУСИЯ 51 99

Апартамент

60

424

РУСИЯ 51 102

Апартамент

53

425

РУСИЯ 51 105

Апартамент

28

426

РУСИЯ 51 108

Апартамент

60

427

РУСИЯ 51 112

Апартамент

28

428

РУСИЯ 51 113

Апартамент

60

429

РУСИЯ 51 114

Апартамент

52

430

РУСИЯ 53 14

Апартамент

52

431

РУСИЯ 55 2

Апартамент

52

432

РУСИЯ 55 3

Апартамент

60

433

РУСИЯ 55 6

Апартамент

60

434

РУСИЯ 55 26

Апартамент

52

435

РУСИЯ 55 35

Апартамент

54

436

РУСИЯ 55 41

Апартамент

54

437

РУСИЯ 55 51

Апартамент

60

438

РУСИЯ 55 59

Апартамент

54

439

РУСИЯ 55 61

Апартамент

60

440

РУСИЯ 55 66

Апартамент

60

441

РУСИЯ 55 69

Апартамент

60

442

РУСИЯ 55 77

Апартамент

54

443

РУСИЯ 55 82

Апартамент

53

444

РУСИЯ 55 85

Апартамент

60

445

РУСИЯ 55 86

Апартамент

52

446

РУСИЯ 55 88

Апартамент

53

447

РУСИЯ 55 90

Апартамент

60

448

РУСИЯ 55 91

Апартамент

60

449

РУСИЯ 55 95

Апартамент

54

450

РУСИЯ 55 97

Апартамент

60

451

РУСИЯ 57 13

Апартамент

30

452

РУСИЯ 57 16

Апартамент

52

453

РУСИЯ 57 20

Апартамент

30

454

РУСИЯ 57 108

Апартамент

60

455

РУСИЯ 57 109

Апартамент

53

456

РУСИЯ 59 9

Апартамент

52

457

РУСИЯ 59 11

Апартамент

53

458

РУСИЯ 59 14

Апартамент

28

459

РУСИЯ 59 15

Апартамент

60

460

РУСИЯ 59 20

Апартамент

30

461

РУСИЯ 59 27

Апартамент

30

462

РУСИЯ 59 41

Апартамент

30

463

РУСИЯ 59 44

Апартамент

52

464

РУСИЯ 59 61

Апартамент

54

465

РУСИЯ 59 69

Апартамент

30

466

РУСИЯ 59 70

Апартамент

28

467

РУСИЯ 59 76

Апартамент

30

468

РУСИЯ 59 84

Апартамент

28

469

РУСИЯ 59 101

Апартамент

60

470

РУСИЯ 59 104

Апартамент

30

471

РУСИЯ 59 105

Апартамент

28

472

РУСИЯ 59 112

Апартамент

28

473

РУСИЯ 59 114

Апартамент

52

474

РУСИЯ 53 89

Апартамент

54

475

РУСИЯ 51 65

Апартамент

52

476

РУСИЯ 55 49

Апартамент

60

477

РУСИЯ 51 45

Апартамент

60

478

РУСИЯ 57 107

Апартамент

52

479

РУСИЯ 51 81

Апартамент

53

480

РУСИЯ 57 24

Апартамент

60

481

РУСИЯ 55 78

Апартамент

60

482

РУСИЯ 49 95

Апартамент

53

483

РУСИЯ 59 113

Апартамент

60

484

РУСИЯ 49 79

Апартамент

52

485

РУСИЯ 57 76

Апартамент

30

486

РУСИЯ 53 86

Апартамент

52

487

РУСИЯ 53 87

Апартамент

60

488

РУСИЯ 57 97

Апартамент

30

489

РУСИЯ 59 49

Апартамент

28

490

РУСИЯ 59 62

Апартамент

30

491

РУСИЯ 51 93

Апартамент

52

492

РУСИЯ 49 66

Апартамент

60

493

РУСИЯ 49 2

Апартамент

52

494

РУСИЯ 57 45

Апартамент

60

495

РУСИЯ 59 83

Апартамент

30

496

РУСИЯ 51 97

Апартамент

30

497

РУСИЯ 49 51

Апартамент

52

498

РУСИЯ 53 46

Апартамент

53

499

РУСИЯ 49 89

Апартамент

54

500

РУСИЯ 59 1

Апартамент

60

501

РУСИЯ 49 93

Апартамент

52

502

РУСИЯ 57 102

Апартамент

53

503

РУСИЯ 55 75

Апартамент

60

504

РУСИЯ 55 87

Апартамент

60

505

РУСИЯ 51 54

Апартамент

54

506

РУСИЯ 57 101

Апартамент

60

507

РУСИЯ 51 96

Апартамент

54

508

РУСИЯ 51 66

Апартамент

60

509

РУСИЯ 51 80

Апартамент

60

510

РУСИЯ 49 109

Апартамент

53

511

РУСИЯ 51 90

Апартамент

30

512

РУСИЯ 55 63

Апартамент

60

513

РУСИЯ 51 86

Апартамент

52

514

РУСИЯ 51 57

Апартамент

60

515

БАЛИК 4 А 2

Апартамент

42

516

БАЛИК 4 А 4

Апартамент

62

517

БАЛИК 4 А 6

Апартамент

42

518

БАЛИК 4 А 7

Апартамент

45

519

БАЛИК 4 А 11

Апартамент

45

520

БАЛИК 4 А 17

Апартамент

42

521

БАЛИК 4 А 25

Апартамент

42

522

БАЛИК 4 А 30

Апартамент

42

523

БАЛИК 4 Б 2

Апартамент

42

524

БАЛИК 4 Б 3

Апартамент

45

525

БАЛИК 4 Б 5

Апартамент

42

526

БАЛИК 4 Б 13

Апартамент

42

527

БАЛИК 4 Б 15

Апартамент

45

528

БАЛИК 4 Б 16

Апартамент

62

529

БАЛИК 4 Б 17

Апартамент

42

530

БАЛИК 4 Б 18

Апартамент

42

531

БАЛИК 4 Б 23

Апартамент

45

532

БАЛИК 4 А 32

Апартамент

62

533

БАЛИК 4 А 12

Апартамент

62

534

БАЛИК 4 Б 7

Апартамент

45

535

БАЛИК 4 А 20

Апартамент

62

536

БАЛИК 20 В 21

Апартамент

65.5

537

БАЛИК 20 Г 2

Апартамент

85.2

538

БАЛИК 20 Г 7

Апартамент

42.3

539

БАЛИК 20 Д 4

Апартамент

64.3

540

БАЛИК 20 Д 5

Апартамент

65.5

541

БАЛИК 20 Д 9

Апартамент

65.5

542

БАЛИК 20 Д 14

Апартамент

65.5

543

БАЛИК 20 Д 17

Апартамент

65.5

544

БАЛИК 20 Д 22

Апартамент

64.3

545

БАЛИК 20 Е 2

Апартамент

85.2

546

БАЛИК 20 Е 3

Апартамент

65.5

547

БАЛИК 20 Е 4

Апартамент

42.3

548

БАЛИК 4 А 13

Апартамент

42

549

БАЛИК 20 Е 16

Апартамент

42.3

550

БАЛИК 20 Е 18

Апартамент

65.5

551

БАЛИК 20 Е 19

Апартамент

42.3

552

БАЛИК 20 Е 9

Апартамент

65.5

553

БАЛИК 20 Е 8

Апартамент

85.2

554

БАЛИК 20 В 3

Апартамент

65.5

555

БАЛИК 4 А 24

Апартамент

62

556

БАЛИК 20 Е 1

Апартамент

85.2

557

БАЛИК 20 Д 23

Апартамент

65.5

558

БАЛИК 21 А 1

Апартамент

85.2

559

БАЛИК 21 Б 10

Апартамент

42.3

560

БАЛИК 21 Б 11

Апартамент

84.6

561

БАЛИК 21 Б 13

Апартамент

42.3

562

БАЛИК 21 В 1

Апартамент

80.9

563

БАЛИК 21 В 2

Апартамент

106

564

БАЛИК 21 В 9

Апартамент

61.3

565

БАЛИК 21 В 14

Апартамент

84.4

566

БАЛИК 21 Г 1

Апартамент

84.4

567

БАЛИК 21 Г 2

Апартамент

85.2

568

БАЛИК 21 Ж 6

Апартамент

61.3

569

БАЛИК 21 Ж 15

Апартамент

61.3

570

БАЛИК 21 Ж 18

Апартамент

61.3

571

БАЛИК 21 З 12

Апартамент

79.2

572

БАЛИК 21 Ж 20

Апартамент

84.4

573

БАЛИК 21 В 17

Апартамент

84.4

574

БАЛИК 21 З 6

Апартамент

79.2

575

БАЛИК 21 З 1

Апартамент

84.4

576

БАЛИК 24 А 1

Апартамент

81.5

577

БАЛИК 24 В 5

Апартамент

42

578

БАЛИК 24 В 6

Апартамент

45

579

БАЛИК 24 В 12

Апартамент

42

580

БАЛИК 24 В 14

Апартамент

45

581

БАЛИК 24 В 23

Апартамент

62

582

БАЛИК 24 В 27

Апартамент

62

583

БАЛИК 24 В 32

Апартамент

42

584

БАЛИК 24 Г 1

Апартамент

42

585

БАЛИК 24 Г 4

Апартамент

42

586

БАЛИК 24 Г 5

Апартамент

42

587

БАЛИК 24 Г 8

Апартамент

42

588

БАЛИК 24 Г 11

Апартамент

62

589

БАЛИК 24 Г 12

Апартамент

42

590

БАЛИК 24 Г 13

Апартамент

42

591

БАЛИК 24 Г 22

Апартамент

45

592

БАЛИК 24 Г 17

Апартамент

42

593

БАЛИК 24 В 2

Апартамент

45

594

БАЛИК 24 В 19

Апартамент

62

595

БАЛИК 24 В 7

Апартамент

62

596

БАЛИК 24 Г 23

Апартамент

62

597

БАЛИК 24 В 9

Апартамент

42

598

БАЛИК 24 Г 18

Апартамент

45

599

БАЛИК 24 А 8

Апартамент

81.5

600

БАЛИК 24 А 17

Апартамент

81.5

601

БАЛИК 24 В 29

Апартамент

42

602

БАЛИК 24 А 20

Апартамент

81.5

603

БАЛИК 49 А 4

Апартамент

42.3

604

БАЛИК 49 А 21

Апартамент

64.3

605

БАЛИК 49 А 22

Апартамент

42.3

606

БАЛИК 49 Б 1

Апартамент

85.2

607

БАЛИК 49 А 20

Апартамент

85.2

608

БАЛИК 51 А 2

Апартамент

45

609

БАЛИК 51 А 3

Апартамент

62

610

БАЛИК 51 А 5

Апартамент

42

611

БАЛИК 51 А 31

Апартамент

62

612

БАЛИК 51 Б 1

Апартамент

42

613

БАЛИК 51 Б 3

Апартамент

62

614

БАЛИК 51 Б 4

Апартамент

42

615

БАЛИК 51 Б 25

Апартамент

42

616

БАЛИК 51 Б 29

Апартамент

42

617

БАЛИК 51 Б 31

Апартамент

62

618

БАЛИК 51 В 13

Апартамент

62

619

БАЛИК 51 Г 4

Апартамент

42

620

БАЛИК 51 Г 19

Апартамент

42

621

БАЛИК 51 Г 20

Апартамент

85.2

622

БАЛИК 51 А 12

Апартамент

42

623

БАЛИК 51 Б 16

Апартамент

42

624

БАЛИК 51 Г 21

Апартамент

62

625

БАЛИК 51 В 18

Апартамент

62

626

БАЛИК 51 А 21

Апартамент

42

627

БАЛИК 51 Г 1

Апартамент

85.2

628

25 СЕПТЕМВРИ 18 40

Апартамент

36.8

629

25 СЕПТЕМВРИ 42 А 2

Апартамент

37

630

25 СЕПТЕМВРИ 42 Б 10

Апартамент

9

631

БАЛИК 1 А 1

Апартамент

42

632

БАЛИК 1 А 2

Апартамент

42

633

БАЛИК 1 А 3

Апартамент

45

634

БАЛИК 1 А 5

Апартамент

42

635

БАЛИК 1 А 7

Апартамент

45

636

БАЛИК 1 А 9

Апартамент

42

637

БАЛИК 1 А 17

Апартамент

42

638

БАЛИК 1 А 18

Апартамент

42

639

БАЛИК 1 А 21

Апартамент

42

640

БАЛИК 1 А 22

Апартамент

42

641

БАЛИК 1 А 23

Апартамент

45

642

БАЛИК 1 А 28

Апартамент

62

643

БАЛИК 1 Б 1

Апартамент

42

644

БАЛИК 1 Б 2

Апартамент

42

645

БАЛИК 1 Б 9

Апартамент

42

646

БАЛИК 1 Б 10

Апартамент

42

647

БАЛИК 1 Б 11

Апартамент

45

648

БАЛИК 1 Б 15

Апартамент

45

649

БАЛИК 1 Б 16

Апартамент

62

650

БАЛИК 1 Б 17

Апартамент

42

651

БАЛИК 1 Б 20

Апартамент

62

652

БАЛИК 1 Б 21

Апартамент

42

653

БАЛИК 1 Б 22

Апартамент

42

654

БАЛИК 1 А 16

Апартамент

62

655

БАЛИК 1 А 6

Апартамент

42

656

БАЛИК 2 А 18

Апартамент

42

657

БАЛИК 7 Г 15

Апартамент

62

658

БАЛИК 2 А 27

Апартамент

45

659

БАЛИК 2 Б 9

Апартамент

42

660

БАЛИК 2 Б 22

Апартамент

42

661

БАЛИК 2 Б 29

Апартамент

42

662

БАЛИК 2 Б 32

Апартамент

62

663

БАЛИК 2 Б 17

Апартамент

42

664

БАЛИК 2 Б 28

Апартамент

62

665

БАЛИК 3 А 9

Апартамент

42

666

БАЛИК 3 А 11

Апартамент

42

667

БАЛИК 3 А 19

Апартамент

42

668

БАЛИК 3 А 24

Апартамент

62

669

БАЛИК 3 А 27

Апартамент

42

670

БАЛИК 3 Б 5

Апартамент

42

671

БАЛИК 3 Б 12

Апартамент

62

672

БАЛИК 3 Б 16

Апартамент

62

673

БАЛИК 3 Б 25

Апартамент

42

674

БАЛИК 3 А 1

Апартамент

42

675

БАЛИК 3 А 29

Апартамент

42

676

БАЛИК 3 А 25

Апартамент

42

677

БАЛИК 3 А 22

Апартамент

45

678

БАЛИК 3 Б 13

Апартамент

42

679

БАЛИК 3 Б 30

Апартамент

45

680

БАЛИК 3 А 6

Апартамент

45

681

БАЛИК 5 Б 32

Апартамент

42

682

БАЛИК 11 Б 1

Апартамент

84

683

БАЛИК 11 Б 22

Апартамент

42.2

684

БАЛИК 11 А 3

Апартамент

65.2

685

БАЛИК 11 А 7

Апартамент

65

686

БАЛИК 11 А 8

Апартамент

65

687

БАЛИК 19 В 2

Апартамент

106.5

688

БАЛИК 29 Г 19

Апартамент

42.2

689

БАЛИК 45 В 5

Апартамент

88.2

690

БАЛИК 7 А 1

Апартамент

42

691

БАЛИК 7 А 4

Апартамент

42

692

БАЛИК 7 А 5

Апартамент

42

693

БАЛИК 7 А 6

Апартамент

45

694

БАЛИК 7 А 9

Апартамент

42

695

БАЛИК 7 А 10

Апартамент

45

696

БАЛИК 7 А 12

Апартамент

42

697

БАЛИК 7 А 26

Апартамент

45

698

БАЛИК 7 А 27

Апартамент

62

699

БАЛИК 7 А 32

Апартамент

42

700

БАЛИК 7 Б 3

Апартамент

62

701

БАЛИК 7 Б 13

Апартамент

42

702

БАЛИК 7 Б 20

Апартамент

42

703

БАЛИК 7 Б 22

Апартамент

45

704

БАЛИК 7 Б 28

Апартамент

42

705

БАЛИК 7 Б 30

Апартамент

45

706

БАЛИК 7 Б 31

Апартамент

62

707

БАЛИК 7 В 10

Апартамент

45

708

БАЛИК 7 В 17

Апартамент

42

709

БАЛИК 7 В 21

Апартамент

42

710

БАЛИК 7 В 31

Апартамент

62

711

БАЛИК 7 Г 5

Апартамент

42

712

БАЛИК 7 Г 18

Апартамент

45

713

БАЛИК 7 Г 28

Апартамент

42

714

БАЛИК 7 Г 31

Апартамент

62

715

БАЛИК 7 А 31

Апартамент

62

716

БАЛИК 7 В 13

Апартамент

42

717

БАЛИК 7 А 11

Апартамент

62

718

БАЛИК 7 Б 21

Апартамент

42

719

БАЛИК 7 Г 30

Апартамент

45

720

БАЛИК 7 В 19

Апартамент

62

721

БАЛИК 7 Г 7

Апартамент

62

722

БАЛИК 7 Б 17

Апартамент

42

723

БАЛИК 7 Б 27

Апартамент

62

724

БАЛИК 7 Г 19

Апартамент

62

725

БАЛИК 7 В 8

Апартамент

42

726

БАЛИК 8 А 10

Апартамент

65

727

БАЛИК 8 Б 13

Апартамент

42.2

728

БАЛИК 8 Б 14

Апартамент

86.1

729

БАЛИК 8 Б 4

Апартамент

42.2

730

БАЛИК 8 Б 10

Апартамент

42.2

731

БАЛИК 8 А 9

Апартамент

65.2

732

БАЛИК 9 А 17

Апартамент

65

733

БАЛИК 9 А 12

Апартамент

65.2

734

БАЛИК 9 Г 4

Апартамент

42.2

735

БАЛИК 9 Г 7

Апартамент

42.2

736

БАЛИК 9 Г 17

Апартамент

84.9

737

БАЛИК 9 Г 23

Апартамент

84.9

738

БАЛИК 9 А 19

Апартамент

65

739

БАЛИК 9 Б 9

Апартамент

65

740

БАЛИК 9 Г 10

Апартамент

42.2

741

БАЛИК 9 А 3

Апартамент

65.2

742

БАЛИК 9 А 4

Апартамент

65

743

БАЛИК 9 В 2

Апартамент

87.4

744

БАЛИК 9 Г 19

Апартамент

42.2

745

БАЛИК 9 Г 1

Апартамент

86.2

746

БАЛИК 9 Г 22

Апартамент

42.2

747

БАЛИК 13 А 1

Апартамент

42

748

БАЛИК 13 А 3

Апартамент

62

749

БАЛИК 13 А 7

Апартамент

62

750

БАЛИК 13 А 8

Апартамент

42

751

БАЛИК 13 А 13

Апартамент

42

752

БАЛИК 13 А 20

Апартамент

42

753

БАЛИК 13 А 21

Апартамент

42

754

БАЛИК 13 А 22

Апартамент

45

755

БАЛИК 13 А 24

Апартамент

42

756

БАЛИК 13 А 32

Апартамент

42

757

БАЛИК 13 Б 1

Апартамент

42

758

БАЛИК 13 Б 12

Апартамент

42

759

БАЛИК 13 Б 21

Апартамент

42

760

БАЛИК 13 Б 30

Апартамент

45

761

БАЛИК 13 Б 32

Апартамент

42

762

БАЛИК 13 В 1

Апартамент

42

763

БАЛИК 13 В 2

Апартамент

45

764

БАЛИК 13 В 4

Апартамент

42

765

БАЛИК 13 В 7

Апартамент

62

766

БАЛИК 13 В 9

Апартамент

42

767

БАЛИК 13 В 17

Апартамент

42

768

БАЛИК 13 В 18

Апартамент

45

769

БАЛИК 13 В 25

Апартамент

42

770

БАЛИК 13 В 29

Апартамент

42

771

БАЛИК 13 Г 8

Апартамент

42

772

БАЛИК 13 Г 12

Апартамент

42

773

БАЛИК 13 Г 19

Апартамент

62

774

БАЛИК 13 Г 21

Апартамент

42

775

БАЛИК 13 Г 22

Апартамент

45

776

БАЛИК 13 Г 23

Апартамент

62

777

БАЛИК 13 Г 28

Апартамент

42

778

БАЛИК 13 Г 29

Апартамент

42

779

БАЛИК 13 Г 31

Апартамент

62

780

БАЛИК 13 Г 32

Апартамент

42

781

БАЛИК 13 В 31

Апартамент

62

782

БАЛИК 13 Б 3

Апартамент

62

783

БАЛИК 13 Г 1

Апартамент

42

784

БАЛИК 13 А 27

Апартамент

62

785

БАЛИК 15 А 1

Апартамент

42

786

БАЛИК 15 А 12

Апартамент

42

787

БАЛИК 15 А 20

Апартамент

42

788

БАЛИК 15 А 22

Апартамент

45

789

БАЛИК 15 Б 10

Апартамент

45

790

БАЛИК 15 Б 17

Апартамент

42

791

БАЛИК 15 А 4

Апартамент

42

792

БАЛИК 15 А 6

Апартамент

45

793

БАЛИК 15 А 8

Апартамент

42

794

БАЛИК 15 Б 2

Апартамент

45

795

БАЛИК 15 Г 13

Апартамент

42

796

БАЛИК 16 А 2

Апартамент

45

797

БАЛИК 16 А 10

Апартамент

45

798

БАЛИК 16 А 14

Апартамент

45

799

БАЛИК 16 А 15

Апартамент

62

800

БАЛИК 16 А 26

Апартамент

45

801

БАЛИК 16 А 32

Апартамент

42

802

БАЛИК 16 Б 4

Апартамент

42

803

БАЛИК 16 Б 11

Апартамент

62

804

БАЛИК 16 Б 12

Апартамент

42

805

БАЛИК 16 Б 15

Апартамент

62

806

БАЛИК 16 Б 17

Апартамент

42

807

БАЛИК 16 Б 18

Апартамент

45

808

БАЛИК 3 А 12

Апартамент

62

809

БАЛИК 16 В 17

Апартамент

42

810

БАЛИК 16 В 20

Апартамент

42

811

БАЛИК 16 Г 4

Апартамент

42

812

БАЛИК 16 Г 8

Апартамент

42

813

БАЛИК 16 Б 31

Апартамент

62

814

БАЛИК 16 А 27

Апартамент

62

815

БАЛИК 16 Б 19

Апартамент

62

816

БАЛИК 16 А 22

Апартамент

45

817

БАЛИК 16 А 23

Апартамент

62

818

БАЛИК 16 А 3

Апартамент

62

819

БАЛИК 17 А 2

Апартамент

45

820

БАЛИК 17 А 21

Апартамент

42

821

БАЛИК 17 А 31

Апартамент

62

822

БАЛИК 17 А 32

Апартамент

42

823

БАЛИК 17 Б 1

Апартамент

42

824

БАЛИК 17 Б 4

Апартамент

42

825

БАЛИК 17 Б 5

Апартамент

42

826

БАЛИК 17 Б 8

Апартамент

42

827

БАЛИК 17 Б 9

Апартамент

42

828

БАЛИК 17 Б 16

Апартамент

42

829

БАЛИК 17 Б 30

Апартамент

45

830

БАЛИК 17 В 4

Апартамент

42

831

БАЛИК 17 В 12

Апартамент

42

832

БАЛИК 17 В 13

Апартамент

42

833

БАЛИК 17 В 16

Апартамент

42

834

БАЛИК 17 В 24

Апартамент

42

835

БАЛИК 17 В 25

Апартамент

42

836

БАЛИК 17 В 29

Апартамент

42

837

БАЛИК 17 Г 1

Апартамент

42

838

БАЛИК 17 Г 4

Апартамент

42

839

БАЛИК 17 Г 7

Апартамент

62

840

БАЛИК 17 Г 8

Апартамент

42

841

БАЛИК 17 Г 13

Апартамент

42

842

БАЛИК 17 Г 14

Апартамент

45

843

БАЛИК 17 Г 15

Апартамент

62

844

БАЛИК 17 Г 16

Апартамент

42

845

БАЛИК 17 Г 20

Апартамент

42

846

БАЛИК 17 Г 24

Апартамент

42

847

БАЛИК 17 Г 25

Апартамент

42

848

БАЛИК 17 Г 28

Апартамент

42

849

БАЛИК 17 Г 29

Апартамент

42

850

БАЛИК 17 Г 31

Апартамент

62

851

БАЛИК 17 Г 32

Апартамент

42

852

БАЛИК 17 В 20

Апартамент

42

853

БАЛИК 17 Б 2

Апартамент

45

854

БАЛИК 17 В 8

Апартамент

42

855

БАЛИК 17 Г 21

Апартамент

42

856

БАЛИК 17 Г 12

Апартамент

42

857

БАЛИК 17 Г 18

Апартамент

45

858

БАЛИК 31 В 3

Апартамент

65.7

859

БАЛИК 31 В 4

Апартамент

67.3

860

БАЛИК 31 В 5

Апартамент

64.8

861

БАЛИК 31 В 16

Апартамент

67.3

862

БАЛИК 31 В 18

Апартамент

65.7

863

БАЛИК 31 Г 3

Апартамент

87

864

БАЛИК 31 В 13

Апартамент

67.3

865

БАЛИК 31 В 2

Апартамент

64.8

866

БАЛИК 31 Г 17

Апартамент

44.1

867

БАЛИК 31 В 17

Апартамент

64.8

868

БАЛИК 32 А 5

Апартамент

64.8

869

БАЛИК 32 А 12

Апартамент

65.7

870

БАЛИК 32 Б 3

Апартамент

87

871

БАЛИК 32 Б 5

Апартамент

44.1

872

БАЛИК 32 Б 18

Апартамент

87

873

БАЛИК 32 В 1

Апартамент

65.7

874

БАЛИК 32 В 24

Апартамент

65.7

875

БАЛИК 32 Г 12

Апартамент

87

876

БАЛИК 32 Г 22

Апартамент

65.7

877

БАЛИК 32 Г 23

Апартамент

44.1

878

БАЛИК 32 Б 8

Апартамент

44.1

879

БАЛИК 32 Б 22

Апартамент

65.7

880

БАЛИК 32 Г 24

Апартамент

87

881

БАЛИК 34 А 1

Апартамент

67.3

882

БАЛИК 34 А 14

Апартамент

64.8

883

БАЛИК 34 А 16

Апартамент

67.3

884

БАЛИК 34 Б 3

Апартамент

87

885

БАЛИК 34 Б 11

Апартамент

44.1

886

БАЛИК 34 А 13

Апартамент

67.3

887

БАЛИК 35 Б 16

Апартамент

65.7

888

БАЛИК 36 А 2

Апартамент

106.5

889

БАЛИК 36 А 18

Апартамент

64.8

890

БАЛИК 36 Б 2

Апартамент

86.2

891

БАЛИК 36 Б 8

Апартамент

86.2

892

БАЛИК 36 Б 9

Апартамент

84

893

БАЛИК 36 Б 13

Апартамент

84

894

БАЛИК 39 А 2

Апартамент

85.4

895

БАЛИК 39 А 5

Апартамент

85.3

896

БАЛИК 39 А 6

Апартамент

85.4

897

БАЛИК 39 А 13

Апартамент

85.3

898

БАЛИК 39 А 14

Апартамент

85.4

899

БАЛИК 39 А 16

Апартамент

85.4

900

БАЛИК 39 Б 1

Апартамент

105.9

901

БАЛИК 39 Б 17

Апартамент

62.6

902

БАЛИК 39 Б 21

Апартамент

84.8

903

БАЛИК 39 Б 23

Апартамент

62.6

904

БАЛИК 39 Б 2

Апартамент

83.6

905

БАЛИК 39 А 4

Апартамент

85.4

906

БАЛИК 42 А 1

Апартамент

85.3

907

БАЛИК 42 А 2

Апартамент

85.4

908

БАЛИК 42 А 4

Апартамент

85.4

909

БАЛИК 42 А 8

Апартамент

85.4

910

БАЛИК 42 А 16

Апартамент

85.4

911

БАЛИК 42 Б 1

Апартамент

105.9

912

БАЛИК 42 Б 5

Апартамент

62.6

913

БАЛИК 46 Б 2

Апартамент

45

914

БАЛИК 42 Б 6

Апартамент

84.8

915

БАЛИК 42 Б 10

Апартамент

62.8

916

БАЛИК 42 Б 12

Апартамент

84.8

917

БАЛИК 42 Б 17

Апартамент

62.6

918

БАЛИК 42 Б 18

Апартамент

84.8

919

БАЛИК 42 Б 21

Апартамент

84.8

920

БАЛИК 42 Б 23

Апартамент

62.6

921

БАЛИК 42 Б 13

Апартамент

62.8

922

БАЛИК 42 А 10

Апартамент

85.4

923

БАЛИК 42 А 15

Апартамент

85.3

924

БАЛИК 42 А 11

Апартамент

85.3

925

БАЛИК 42 А 13

Апартамент

85.3

926

БАЛИК 42 Б 3

Апартамент

84.8

927

БАЛИК 42 Б 2

Апартамент

83.6

928

БАЛИК 46 А 5

Апартамент

42

929

БАЛИК 46 А 6

Апартамент

45

930

БАЛИК 46 А 11

Апартамент

62

931

БАЛИК 46 А 12

Апартамент

42

932

БАЛИК 46 А 13

Апартамент

42

933

БАЛИК 46 А 16

Апартамент

42

934

БАЛИК 46 А 17

Апартамент

42

935

БАЛИК 46 А 19

Апартамент

62

936

БАЛИК 46 А 20

Апартамент

42

937

БАЛИК 46 А 21

Апартамент

42

938

БАЛИК 46 А 23

Апартамент

62

939

БАЛИК 46 А 24

Апартамент

42

940

БАЛИК 46 А 25

Апартамент

42

941

БАЛИК 46 А 26

Апартамент

45

942

БАЛИК 46 А 31

Апартамент

62

943

БАЛИК 46 Б 1

Апартамент

42

944

БАЛИК 46 А 3

Апартамент

62

945

БАЛИК 46 Б 8

Апартамент

42

946

БАЛИК 46 Б 9

Апартамент

42

947

БАЛИК 46 Б 10

Апартамент

45

948

БАЛИК 46 Б 14

Апартамент

45

949

БАЛИК 46 Б 15

Апартамент

62

950

БАЛИК 46 Б 17

Апартамент

42

951

БАЛИК 46 Б 19

Апартамент

62

952

БАЛИК 46 Б 23

Апартамент

62

953

БАЛИК 46 Б 24

Апартамент

42

954

БАЛИК 46 Б 26

Апартамент

45

955

БАЛИК 46 Б 32

Апартамент

42

956

БАЛИК 46 Б 12

Апартамент

42

957

БАЛИК 46 Б 29

Апартамент

42

958

БАЛИК 46 Б 30

Апартамент

45

959

БАЛИК 46 А 18

Апартамент

45

960

БАЛИК 46 Б 21

Апартамент

42

961

БАЛИК 47 А 19

Апартамент

64.8

962

БАЛИК 47 А 21

Апартамент

67.3

963

БАЛИК 47 Б 2

Апартамент

87

964

БАЛИК 47 Б 18

Апартамент

65.7

965

БАЛИК 48 А 7

Апартамент

55.4

966

БАЛИК 48 А 16

Апартамент

55.4

967

БАЛИК 48 Б 1

Апартамент

60.1

968

БАЛИК 48 Б 21

Апартамент

60.1

969

БАЛИК 48 В 2

Апартамент

58.4

970

БАЛИК 48 В 3

Апартамент

65.3

971

БАЛИК 48 В 7

Апартамент

76.4

972

БАЛИК 48 Г 6

Апартамент

55.4

973

БАЛИК 48 Г 11

Апартамент

36.5

974

БАЛИК 48 Г 19

Апартамент

76.8

975

БАЛИК 48 В 10

Апартамент

76.4

976

БАЛИК 53 А 3

Апартамент

76.8

977

БАЛИК 53 А 5

Апартамент

36.5

978

БАЛИК 53 А 14

Апартамент

36.5

979

БАЛИК 53 А 17

Апартамент

36.5

980

БАЛИК 53 А 20

Апартамент

36.5

981

БАЛИК 53 А 21

Апартамент

76.8

982

БАЛИК 53 А 22

Апартамент

55.4

983

БАЛИК 53 А 23

Апартамент

36.5

984

БАЛИК 53 А 24

Апартамент

76.8

985

БАЛИК 53 Б 6

Апартамент

65.3

986

БАЛИК 53 Б 10

Апартамент

75.3

987

БАЛИК 53 Б 13

Апартамент

75.3

988

БАЛИК 53 Б 14

Апартамент

58.4

989

БАЛИК 53 В 2

Апартамент

36.5

990

БАЛИК 53 В 10

Апартамент

76.8

991

БАЛИК 53 В 16

Апартамент

76.8

992

БАЛИК 53 А 13

Апартамент

55.4

993

БАЛИК 53 В 4

Апартамент

76.8

994

БАЛИК 53 В 14

Апартамент

36.5

995

БАЛИК 53 В 3

Апартамент

55.4

996

БАЛИК 53 А 19

Апартамент

55.4

997

БАЛИК 53 Б 1

Апартамент

75.3

998

БАЛИК 54 А 19

Апартамент

55.4

999

БАЛИК 54 Б 10

Апартамент

75.3

1000

БАЛИК 54 Б 22

Апартамент

75.3

1001

БАЛИК 54 Б 13

Апартамент

75.3

1002

БАЛИК 55 А 5

Апартамент

36.5

1003

БАЛИК 55 А 8

Апартамент

36.5

1004

БАЛИК 55 А 9

Апартамент

76.8

1005

БАЛИК 55 А 12

Апартамент

76.8

1006

БАЛИК 55 А 14

Апартамент

36.5

1007

БАЛИК 55 Б 3

Апартамент

65.3

1008

БАЛИК 55 Б 5

Апартамент

58.4

1009

БАЛИК 55 Б 6

Апартамент

65.3

1010

БАЛИК 55 Б 7

Апартамент

75.3

1011

БАЛИК 55 Б 8

Апартамент

58.4

1012

БАЛИК 55 Б 9

Апартамент

65.3

1013

БАЛИК 55 Б 10

Апартамент

75.3

1014

БАЛИК 55 Б 11

Апартамент

58.4

1015

БАЛИК 55 Б 12

Апартамент

65.3

1016

БАЛИК 55 Б 15

Апартамент

65.3

1017

БАЛИК 55 Б 16

Апартамент

75.3

1018

БАЛИК 55 В 2

Апартамент

54.2

1019

БАЛИК 55 В 7

Апартамент

60.1

1020

БАЛИК 55 В 8

Апартамент

54.2

1021

БАЛИК 55 В 9

Апартамент

60.1

1022

БАЛИК 55 В 10

Апартамент

60.1

1023

БАЛИК 55 В 15

Апартамент

60.1

1024

БАЛИК 55 В 18

Апартамент

60.1

1025

БАЛИК 55 В 20

Апартамент

54.2

1026

БАЛИК 55 В 21

Апартамент

60.1

1027

БАЛИК 55 Г 15

Апартамент

60.1

1028

БАЛИК 55 Г 20

Апартамент

54.2

1029

БАЛИК 55 Д 7

Апартамент

60.1

1030

БАЛИК 55 Д 9

Апартамент

60.1

1031

БАЛИК 55 Д 15

Апартамент

60.1

1032

БАЛИК 55 Е 2

Апартамент

36.5

1033

БАЛИК 55 Е 8

Апартамент

36.5

1034

БАЛИК 55 Е 14

Апартамент

36.5

1035

БАЛИК 55 Д 16

Апартамент

60.1

1036

БАЛИК 55 А 6

Апартамент

76.8

1037

БАЛИК 55 В 24

Апартамент

60.1

1038

БАЛИК 55 Е 5

Апартамент

36.5

1039

БАЛИК 55 В 22

Апартамент

60.1

1040

БАЛИК 66 А 1

Апартамент

60.1

1041

БАЛИК 66 А 3

Апартамент

60.1

1042

БАЛИК 66 А 4

Апартамент

60.1

1043

БАЛИК 66 А 6

Апартамент

60.1

1044

БАЛИК 66 А 9

Апартамент

60.1

1045

БАЛИК 66 А 10

Апартамент

60.1

1046

БАЛИК 66 А 12

Апартамент

60.1

1047

БАЛИК 66 А 16

Апартамент

60.1

1048

БАЛИК 66 А 18

Апартамент

60.1

1049

БАЛИК 66 Б 1

Апартамент

60.1

1050

БАЛИК 66 Б 2

Апартамент

54.2

1051

БАЛИК 66 Б 3

Апартамент

60.1

1052

БАЛИК 66 Б 4

Апартамент

60.1

1053

БАЛИК 66 Б 5

Апартамент

54.2

1054

БАЛИК 66 Б 6

Апартамент

60.1

1055

БАЛИК 66 Б 7

Апартамент

60.1

1056

БАЛИК 66 Б 8

Апартамент

54.2

1057

БАЛИК 66 Б 12

Апартамент

60.1

1058

БАЛИК 66 Б 9

Апартамент

60.1

1059

БАЛИК 66 А 7

Апартамент

60.1

1060

БАЛИК 66 Б 10

Апартамент

60.1

1061

БАЛИК 66 А 2

Апартамент

54.2

1062

СТРОИТЕЛ 58 А 2

Апартамент

76

1063

СТРОИТЕЛ 58 Б 10

Апартамент

94.7

1064

СТРОИТЕЛ 58 В 10

Апартамент

76.8

1065

СТРОИТЕЛ 61 А 6

Апартамент

78.3

1066

СТРОИТЕЛ 61 А 8

Апартамент

58.4

1067

СТРОИТЕЛ 61 А 17

Апартамент

58.4

1068

СТРОИТЕЛ 61 В 4

Апартамент

60.1

1069

СТРОИТЕЛ 61 В 10

Апартамент

60.1

1070

СТРОИТЕЛ 62 А 2

Апартамент

58.4

1071

СТРОИТЕЛ 62 А 3

Апартамент

75.3

1072

СТРОИТЕЛ 62 Б 1

Апартамент

97.9

1073

СТРОИТЕЛ 62 Б 10

Апартамент

78.2

1074

СТРОИТЕЛ 62 Б 12

Апартамент

78.2

1075

СТРОИТЕЛ 62 В 1

Апартамент

97.8

1076

СТРОИТЕЛ 62 В 2

Апартамент

78.2

1077

СТРОИТЕЛ 63 А 2

Апартамент

54.2

1078

СТРОИТЕЛ 63 А 13

Апартамент

60.1

1079

СТРОИТЕЛ 63 Б 3

Апартамент

55.4

1080

СТРОИТЕЛ 63 Б 16

Апартамент

76.8

1081

СТРОИТЕЛ 64 А 1

Апартамент

60.1

1082

СТРОИТЕЛ 64 А 3

Апартамент

60.1

1083

СТРОИТЕЛ 64 А 15

Апартамент

60.1

1084

СТРОИТЕЛ 64 Б 2

Апартамент

36.5

1085

СТРОИТЕЛ 64 Б 3

Апартамент

55.4

1086

СТРОИТЕЛ 64 А 13

Апартамент

60.1

1087

СТРОИТЕЛ 64 Б 4

Апартамент

76.8

1088

СТРОИТЕЛ 65 Б 8

Апартамент

94.7

1089

СТРОИТЕЛ 65 А 4

Апартамент

76

1090

СТРОИТЕЛ 65 А 3

Апартамент

94.7

1091

СТРОИТЕЛ 66 В 1

Апартамент

97.9

1092

СТРОИТЕЛ 66 В 9

Апартамент

97.9

1093

СТРОИТЕЛ 67 А 2

Апартамент

78.2

1094

СТРОИТЕЛ 67 А 5

Апартамент

97.9

1095

СТРОИТЕЛ 67 А 7

Апартамент

97.9

1096

СТРОИТЕЛ 67 А 9

Апартамент

97.9

1097

СТРОИТЕЛ 67 Б 2

Апартамент

58.4

1098

СТРОИТЕЛ 69 В 3

Апартамент

60.1

1099

СТРОИТЕЛ 69 Г 18

Апартамент

42.5

1100

СТРОИТЕЛ 70 А 8

Апартамент

36.5

1101

СТРОИТЕЛ 70 А 13

Апартамент

76.8

1102

СТРОИТЕЛ 70 А 14

Апартамент

36.5

1103

СТРОИТЕЛ 70 В 7

Апартамент

65.3

1104

СТРОИТЕЛ 70 А 9

Апартамент

55.4

1105

СТРОИТЕЛ 71 Б 19

Апартамент

60.1

1106

СТРОИТЕЛ 71 В 16

Апартамент

60.1

1107

СТРОИТЕЛ 71 Г 2

Апартамент

42.5

1108

СТРОИТЕЛ 71 Г 6

Апартамент

42.5

1109

СТРОИТЕЛ 71 Б 4

Апартамент

60.1

1110

СТРОИТЕЛ 71 Б 5

Апартамент

54.2

1111

СТРОИТЕЛ 71 Б 13

Апартамент

60.1

1112

СТРОИТЕЛ 71 Б 10

Апартамент

60.1

1113

СТРОИТЕЛ 73 Б 3

Апартамент

60.1

1114

СТРОИТЕЛ 73 Б 15

Апартамент

60.1

1115

СТРОИТЕЛ 73 Б 2

Апартамент

54.2

1116

ЕМОНА 2 Б 4

Апартамент

65.3

1117

ЕМОНА 3 В 15

Апартамент

60.1

1118

ЕМОНА 3 В 19

Апартамент

60.1

1119

ЕМОНА 3 В 20

Апартамент

54.2

1120

БАЛИК 66 Б 16

Апартамент

60.1

1121

ЕМОНА 3 В 16

Апартамент

60.1

1122

ЕМОНА 2 А 16

Апартамент

76.8

1123

ЕМОНА 2 Б 3

Апартамент

75.3

1124

ЕМОНА 3 Г 15

Апартамент

56.6

1125

БАЛИК 13 А 31

Апартамент

62

1126

СТРОИТЕЛ 72 Б 14

Апартамент

54.2

1127

СТРОИТЕЛ 71 В 5

Апартамент

54.2

1128

СТРОИТЕЛ 58 А 1

Апартамент

94.7

1129

ПЕТЪР САРИЙСКИ 2 Б 66

Апартамент

48.6

1130

БАЛИК 50 А 5

Апартамент

97.9

1131

25 СЕПТЕМВРИ 23 Г 8

Апартамент

50

1132

ЦАР ПЕТЪР 24 А 15

Апартамент

83.3

1133

КЛИСУРА 6 Б 12

Апартамент

64.2

1134

КЛИСУРА 6 Б 15

Апартамент

72.7

1135

ОТЕЦ ПАИСИЙ 33 Б 17

Апартамент

46.93

1136

ДИМ. КОВАЧЕВ 23 Г 14

Апартамент

36.5

1137

МЕТОДИ КУСЕВИЧ 4 23

Апартамент

126.4

1138

ДРУЖБА 20 Е 3

Апартамент

52

1139

БОРЯНА 4 А 6

Апартамент

75.3

1140

ДУНАВ 22 Г 23

Апартамент

39.7

1141

РУСИЯ 53 38

Апартамент

52

1142

ДОБРИЧКА ЕПОПЕЯ 14 Г 5

Апартамент

44.5

1143

ДИМ. КОВАЧЕВ 25 А 16

Апартамент

60.1

1144

ДИМ. КОВАЧЕВ 25 А 17

Апартамент

54.2

1145

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 А 1

Апартамент

48.5

1146

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 А 2

Апартамент

55.6

1147

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 А 3

Апартамент

55.6

1148

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 А 4

Апартамент

51.8

1149

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 А 5

Апартамент

53.6

1150

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 А 6

Апартамент

55.6

1151

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 А 7

Апартамент

55.6

1152

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 А 8

Апартамент

51.8

1153

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 А 9

Апартамент

53.6

1154

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 А 10

Апартамент

55.6

1155

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 А 11

Апартамент

55.6

1156

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 А 12

Апартамент

51.8

1157

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 А 13

Апартамент

53.6

1158

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 А 14

Апартамент

55.6

1159

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 А 15

Апартамент

55.6

1160

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 А 16

Апартамент

51.8

1161

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 А 17

Апартамент

53.6

1162

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 А 18

Апартамент

55.6

1163

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 А 19

Апартамент

55.6

1164

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 А 20

Апартамент

51.8

1165

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 А 21

Апартамент

53.6

1166

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 А 22

Апартамент

55.6

1167

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 А 23

Апартамент

55.6

1168

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 А 24

Апартамент

51.8

1169

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 А 25

Апартамент

53.6

1170

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 А 26

Апартамент

55.6

1171

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 А 27

Апартамент

55.6

1172

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 А 28

Апартамент

51.8

1173

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 А 29

Апартамент

48.5

1174

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 А 30

Апартамент

55.6

1175

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 А 31

Апартамент

55.6

1176

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 А 32

Апартамент

51.8

1177

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 1

Апартамент

54.6

1178

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 2

Апартамент

55.6

1179

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 3

Апартамент

53.5

1180

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 4

Апартамент

54.6

1181

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 5

Апартамент

54.6

1182

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 6

Апартамент

55.6

1183

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 7

Апартамент

41.6

1184

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 8

Апартамент

54.6

1185

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 9

Апартамент

55.6

1186

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 10

Апартамент

53.5

1187

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 11

Апартамент

54.6

1188

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 12

Апартамент

54.6

1189

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 13

Апартамент

55.6

1190

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 14

Апартамент

41.6

1191

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 15

Апартамент

54.6

1192

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 16

Апартамент

55.6

1193

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 17

Апартамент

53.5

1194

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 18

Апартамент

54.6

1195

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 19

Апартамент

54.6

1196

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 20

Апартамент

55.6

1197

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 21

Апартамент

41.6

1198

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 22

Апартамент

54.6

1199

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 23

Апартамент

55.6

1200

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 24

Апартамент

53.5

1201

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 25

Апартамент

54.6

1202

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 26

Апартамент

54.6

1203

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 27

Апартамент

55.6

1204

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 28

Апартамент

41.6

1205

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 29

Апартамент

54.6

1206

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 30

Апартамент

55.6

1207

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 31

Апартамент

53.5

1208

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 32

Апартамент

54.6

1209

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 33

Апартамент

54.6

1210

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 34

Апартамент

55.6

1211

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 35

Апартамент

41.6

1212

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 36

Апартамент

54.6

1213

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 37

Апартамент

55.6

1214

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 38

Апартамент

53.5

1215

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 39

Апартамент

54.6

1216

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 40

Апартамент

54.6

1217

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 41

Апартамент

55.6

1218

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 42

Апартамент

41.6

1219

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 43

Апартамент

54.6

1220

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 44

Апартамент

55.6

1221

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 45

Апартамент

53.5

1222

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 46

Апартамент

54.6

1223

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 47

Апартамент

54.6

1224

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 48

Апартамент

55.6

1225

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 49

Апартамент

41.6

1226

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 50

Апартамент

54.6

1227

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 51

Апартамент

55.6

1228

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 52

Апартамент

53.5

1229

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 53

Апартамент

54.6

1230

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 54

Апартамент

13.65

1231

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 55

Апартамент

55.6

1232

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 56

Апартамент

41.6

1233

БАЛИК 14 Д 1

Апартамент

84.6

1234

БАЛИК 16 В 3

Апартамент

62

1235

БАЛИК 46 Б 7

Апартамент

62

1236

БАЛИК 46 Б 16

Апартамент

42

1237

СТРАЦИН 4 А 4

Апартамент

99.45

1238

ИГЛИКА 1 Д 14

Апартамент

42

1239

ИГЛИКА 1 Д 15

Апартамент

55

 

2.3. Общински земеделски земи (лозя)

Поземлен имот

Местност

Площ

(кв. м.)

1

72624.2.106

"Богдан"

1877

2

72624.2.685

"Богдан"

469

3

72624.2.694

"Богдан"

503

4

72624.2.697

"Богдан"

354

5

72624.2.701

"Богдан"

530

6

72624.2.702

"Богдан"

465

7

72624.2.705

"Богдан"

484

8

72624.2.706

"Богдан"

498

9

72624.2.710

"Богдан"

500

10

72624.2.711

"Богдан"

500

11

72624.2.716

"Богдан"

549

12

72624.2.718

"Богдан"

660

13

72624.2.722

"Богдан"

625

14

72624.2.724

"Богдан"

679

15

72624.2.725

"Богдан"

578

16

72624.2.730

"Богдан"

601

17

72624.2.731

"Богдан"

698

18

72624.2.736

"Богдан"

929

19

72624.2.738

"Богдан"

550

20

72624.2.740

"Богдан"

565

21

72624.2.745

"Богдан"

558

22

72624.2.746

"Богдан"

330

23

72624.2.749

"Богдан"

575

24

72624.2.750

"Богдан"

486

25

72624.2.751

"Богдан"

611

26

72624.2.752

"Богдан"

582

27

72624.2.753

"Богдан"

430

28

72624.4.163

"Богдан"

267

29

72624.4.136

"Богдан"

1043

30

72624.4.762

"Богдан"

634

31

72624.4.777

"Богдан"

477

32

72624.4.790

"Богдан"

464

33

72624.4.791

"Богдан"

253

34

72624.4.799

"Богдан"

529

35

72624.4.801

"Богдан"

482

36

72624.4.802

"Богдан"

571

37

72624.5.357

"Богдан"

497

38

72624.5.378

"Богдан"

372

39

72624.5.894

"Богдан"

707

40

72624.5.900

"Богдан"

511

41

72624.5.901

"Богдан"

1029

42

72624.5.906

"Богдан"

549

43

72624.5.913

"Богдан"

482

44

72624.5.903

"Богдан"

464

45

72624.280.1

"Минково"

642

46

72624.280.6

"Минково"

488

47

72624.280.7

"Минково"

492

48

72624.280.675

"Минково"

298

49

72624.436.10

"Хиподрума"

452

50

72624.436.100

"Хиподрума"

549

51

72624.436.103

"Хиподрума"

571

52

72624.436.106

"Хиподрума"

500

53

72624.436.107

"Хиподрума"

500

54

72624.436.108

"Хиподрума"

500

55

72624.436.111

"Хиподрума"

469

56

72624.436.112

"Хиподрума"

504

57

72624.436.16

"Хиподрума"

465

58

72624.436.17

"Хиподрума"

496

59

72624.436.21

"Хиподрума"

484

60

72624.436.22

"Хиподрума"

494

61

72624.436.27

"Хиподрума"

464

62

72624.436.31

"Хиподрума"

492

63

72624.436.32

"Хиподрума"

445

64

72624.436.40

"Хиподрума"

461

65

72624.436.41

"Хиподрума"

491

66

72624.436.43

"Хиподрума"

407

67

72624.436.44

"Хиподрума"

387

68

72624.436.45

"Хиподрума"

423

69

72624.436.46

"Хиподрума"

490

70

72624.436.47

"Хиподрума"

469

71

72624.436.48

"Хиподрума"

447

72

72624.436.49

"Хиподрума"

512

73

72624.436.50

"Хиподрума"

495

74

72624.436.53

"Хиподрума"

492

75

72624.436.54

"Хиподрума"

437

76

72624.436.70

"Хиподрума"

431

77

72624.436.73

"Хиподрума"

421

78

72624.436.8

"Хиподрума"

694

79

72624.436.87

"Хиподрума"

543

80

72624.436.88

"Хиподрума"

500

81

72624.436.91

"Хиподрума"

500

82

72624.436.95

"Хиподрума"

500

83

72624.436.96

"Хиподрума"

463

84

72624.436.99

"Хиподрума"

506

85

72624.900.10

"Алмалии"

678

86

72624.900.100

"Алмалии"

538

87

72624.900.114

"Алмалии"

482

88

72624.900.116

"Алмалии"

500

89

72624.900.128

"Алмалии"

524

90

72624.900.135

"Алмалии"

509

91

72624.900.142

"Алмалии"

524

92

72624.900.143

"Алмалии"

465

93

72624.900.146

"Алмалии"

274

94

72624.900.171

"Алмалии"

494

95

72624.900.180

"Алмалии"

598

96

72624.900.21

"Алмалии"

493

97

72624.900.214

"Алмалии"

480

98

72624.900.227

"Алмалии"

538

99

72624.900.25

"Алмалии"

748

100

72624.900.297

"Алмалии"

482

101

72624.900.300

"Алмалии"

479

102

72624.900.310

"Алмалии"

654

103

72624.900.32

"Алмалии"

482

104

72624.900.336

"Алмалии"

537

105

72624.900.337

"Алмалии"

488

106

72624.900.340

"Алмалии"

482

107

72624.900.341

"Алмалии"

978

108

72624.900.35

"Алмалии"

535

109

72624.900.4

"Алмалии"

642

110

72624.900.40

"Алмалии"

638

111

72624.900.42

"Алмалии"

498

112

72624.900.46

"Алмалии"

568

113

72624.900.49

"Алмалии"

639

114

72624.900.5

"Алмалии"

511

115

72624.900.516

"Алмалии"

1020

116

72624.900.52

"Алмалии"

506

117

72624.900.55

"Алмалии"

486

118

72624.900.57

"Алмалии"

471

119

72624.900.58

"Алмалии"

626

120

72624.900.68

"Алмалии"

642

121

72624.900.73

"Алмалии"

503

122

72624.900.74

"Алмалии"

505

123

72624.900.75

"Алмалии"

495

124

72624.900.76

"Алмалии"

497

125

72624.900.77

"Алмалии"

518

126

72624.900.79

"Алмалии"

505

127

72624.900.80

"Алмалии"

515

128

72624.900.8

"Алмалии"

704

129

72624.900.82

"Алмалии"

519

130

72624.900.9

"Алмалии"

601

131

72624.901.109

"Гаази баба"

502

132

72624.901.134

"Гаази баба"

131

133

72624.901.145

"Гаази баба"

635

134

72624.901.217

"Гаази баба"

661

135

72624.901.297

"Гаази баба"

593

136

72624.901.36

"Гаази баба"

513

137

72624.901.37

"Гаази баба"

491

138

72624.901.39

"Гаази баба"

503

139

72624.901.54

"Гаази баба"

507

140

72624.901.66

"Гаази баба"

462

141

72624.902.111

"Гаази баба"

535

142

72624.902.122

"Гаази баба"

853

143

72624.902.125

"Гаази баба"

620

144

72624.902.165

"Гаази баба"

702

145

72624.902.277

"Гаази баба"

511

146

72624.902.280

"Гаази баба"

262

147

72624.902.281

"Гаази баба"

615

148

72624.902.297

"Гаази баба"

593

149

72624.902.32

"Гаази баба"

924

150

72624.902.343

"Гаази баба"

639

151

72624.902.347

"Гаази баба"

1227

152

72624.902.348

"Гаази баба"

1050

153

72624.902.40

"Гаази баба"

375

154

72624.902.9

"Гаази баба"

577

155

72624.903.10

"Гаази баба"

655

156

72624.903.14

"Гаази баба"

533

157

72624.903.19

"Гаази баба"

637

158

72624.903.5

"Гаази баба"

517

159

72624.903.6

"Гаази баба"

608

160

72624.904.145

"Гаази баба"

894

161

72624.904.199

"Гаази баба"

917

162

72624.904.345

"Гаази баба"

264

163

72624.904.49

"Гаази баба"

1358

164

72624.904.66

"Гаази баба"

359

165

72624.904.68

"Гаази баба"

869

166

72624.905.137

"Гаази баба"

541

167

72624.905.143

"Гаази баба"

681

168

72624.905.144

"Гаази баба"

539

169

72624.905.148

"Гаази баба"

610

170

72624.905.149

"Гаази баба"

882

171

72624.905.152

"Гаази баба"

432

172

72624.905.154

"Гаази баба"

1039

173

72624.905.197

"Гаази баба"

631

174

72624.905.249

"Гаази баба"

452

175

72624.905.28

"Гаази баба"

409

176

72624.905.30

"Гаази баба"

421

177

72624.905.313

"Гаази баба"

392

178

72624.905.316

"Гаази баба"

491

179

72624.905.317

"Гаази баба"

438

180

72624.905.341

"Гаази баба"

554

181

72624.905.46

"Гаази баба"

500

182

72624.905.5

"Гаази баба"

458

183

72624.905.580

"Гаази баба"

479

184

72624.905.58

"Гаази баба"

672

185

72624.905.637

"Гаази баба"

620

186

72624.905.67

"Гаази баба"

677

187

72624.906.11

"Гаази баба"

1271

188

72624.906.141

"Гаази баба"

998

189

72624.906.153

"Гаази баба"

452

190

72624.906.196

"Гаази баба"

519

191

72624.906.216

"Гаази баба"

337

192

72624.906.248

"Гаази баба"

557

193

72624.906.253

"Гаази баба"

648

194

72624.906.260

"Гаази баба"

1016

195

72624.906.261

"Гаази баба"

487

196

72624.906.269

"Гаази баба"

567

197

72624.906.275

"Гаази баба"

473

198

72624.906.279

"Гаази баба"

659

199

72624.906.281

"Гаази баба"

470

200

72624.906.282

"Гаази баба"

517

201

72624.906.283

"Гаази баба"

410

202

72624.906.289

"Гаази баба"

512

203

72624.906.293

"Гаази баба"

462

204

72624.906.294

"Гаази баба"

420

205

72624.906.304

"Гаази баба"

468

206

72624.906.313

"Гаази баба"

497

207

72624.906.314

"Гаази баба"

492

208

72624.906.332

"Гаази баба"

477

209

72624.906.338

"Гаази баба"

437

210

72624.906.355

"Гаази баба"

427

211

72624.906.369

"Гаази баба"

467

212

72624.906.411

"Гаази баба"

477

213

72624.906.420

"Гаази баба"

443

214

72624.906.428

"Гаази баба"

713

215

72624.906.59

"Гаази баба"

506

216

72624.906.61

"Гаази баба"

441

217

72624.906.63

"Гаази баба"

887

218

72624.906.65

"Гаази баба"

1544

219

72624.906.67

"Гаази баба"

532

220

72624.906.75

"Гаази баба"

820

221

72624.906.94

"Гаази баба"

1006

222

1964

"Чорчолийки"

500

223

1965

"Чорчолийки"

500

224

1998

"Чорчолийки"

900

225

2003

"Чорчолийки"

450

226

2007

"Чорчолийки"

500

227

6122

"Чорчолийки"

807

 

2.4. Пасища, мери

предназначение на имота

кадастрален идентификатор

площ /кв.м

1

пасище, мера

72624.15.147

37 475

2

пасище, мера

72624.300.26

60 735

3

пасище, мера

72624.122.420

742

4

пасище, мера

72624.137.22

10 942

5

пасище, мера

72624.201.40

155 335

6

пасище, мера

72624.201.41

58 502

7

пасище, мера

72624.201.54

56 753

8

пасище, мера

72624.284.74

12 688

9

пасище, мера

72624.289.30

23 987

10

пасище, мера

72624.673.67

113 734

11

пасище, мера

72624.328.21

89 291

12

пасище, мера

72624.174.67

15 144

13

пасище, мера

72624.174.68

100 437

2.5. Полски пътища:

 

предназначение на имота

кадастрален идентификатор

площ /кв.м

1

полски път

72624.66.139

6,577

2

полски път

72624.417.80

1,723

3

полски път

72624.219.28

3,784

4

полски път

72624.308.103

7,591

5

полски път

72624.308.102

4,748

6

полски път

72624.474.86

3,921

7

полски път

72624.284.73

8,036

8

полски път

72624.459.88

4,709

9

полски път

72624.308.101

13,378

10

полски път

72624.308.110

0,208

11

полски път

72624.455.58

0,856

12

полски път

72624.321.197

7,445

13

полски път

72624.11.55

5,907

14

полски път

72624.90.176

4,234

15

полски път

72624.509.109

14,892

16

полски път

72624.308.108

2,767

17

полски път

72624.479.64

1,126

18

полски път

72624.201.42

7,483

19

полски път

72624.187.24

0,483

20

полски път

72624.207.33

2,900

21

полски път

72624.369.18

1,406

22

полски път

72624.110.63

3,081

23

полски път

72624.93.46

5,692

24

полски път

72624.66.139

6,577

25

полски път

72624.462.78

7,645

26

полски път

72624.284.73

8,036

27

полски път

72624.417.80

1,723

28

полски път

72624.300.27

9,114

29

полски път

72624.216.635

15,310

30

полски път

72624.474.80

0,800

31

полски път

72624.90.176

4,234

 

 

3. ПРЕДОСТАВЯНЕ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ЗА УПРАВЛЕНИЕ:

 

Имот

 

Предназначение

1

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.607.998.2.11 по КККР на гр. Добрич, находящ се в гр. Добрич, бул. Добруджа №32а, ет.1, обект 11,  който се намира в сграда с идентификатор 72624.607.998.2, разположена в поземлен имот с идентификатор 72624.607.998, с предназначение: за търговска дейност

за търговска дейност

2

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.607.998.2.1 по КККР на гр. Добрич, находящ се в гр. Добрич, бул. Добруджа №32а, ет.2, обект 1, със застроена площ – 131.69 кв. м и 58.85 кв. м от общите части на сградата, който се намира в сграда с 72624.607.998.2, разположена в поземлен имот с идентификатор 72624.607.998, с предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност

за търговска дейност

3

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.607.998.2.2 по КККР на гр. Добрич, находящ се в гр. Добрич, бул. Добруджа №32а, ет.3, обект 2, със застроена площ – 138.21 кв. м и 61.76 кв. м от общите части на сградата,  който се намира в сграда с 72624.607.998.2, разположена в поземлен имот с идентификатор 72624.607.998, с предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност

за търговска дейност

4

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.607.998.2.3 по КККР на гр. Добрич, находящ се в гр. Добрич, бул. Добруджа №32а, ет.4, обект 3,  със застроена площ – 46.70 кв. м и 20.87 кв. м от общите части на сграда с идентификатор 72624.607.998.2, който се намира в сграда с 72624.607.998.2, разположена в поземлен имот с идентификатор 72624.607.998, с предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност

за търговска дейност

5

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.607.998.2.4 6по КККР на гр. Добрич, находящ се в гр. Добрич, бул. Добруджа №32а, ет.4, обект 4, със застроена площ – 80.46 кв. м и 35.96 кв. м от общите части на сграда с идентификатор 72624.607.998.2, който се намира в сграда с 72624.607.998.2, разположена в поземлен имот с идентификатор 72624.607.998, с предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност

за търговска дейност

6

Самостоятелен обект от сграда с идентификатор 72624.607.998.2.5 по КККР на гр. Добрич, находящ се в гр. Добрич, бул. Добруджа №32а, ет.5, обект 5, със застроена площ – 49.27 кв. м и 22.02 кв. м от общите части на сграда с идентификатор 72624.607.998.2, който се намира в сграда с 72624.607.998.2, разположена в поземлен имот с идентификатор 72624.607.998, с предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност

за търговска дейност

7

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.607.998.2.6 по КККР на гр. Добрич, находящ се в гр. Добрич, бул. Добруджа №32а, ет.5, обект 6,  със застроена площ – 89.36 кв. м и 39.93 кв. м от общите части на сграда с идентификатор 72624.607.998.2, който се намира в сграда с 72624.607.998.2, разположена в поземлен имот с идентификатор 72624.607.998, с предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност

за търговска дейност

8

Самостоятелен обект от сграда с идентификатор 72624.607.998.2.7 по КККР на гр. Добрич, находящ се в гр. Добрич, бул. Добруджа №32а, ет.6, обект 7, със застроена площ - 44.68 кв. м и 19.97 кв. м от общите части на сграда с идентификатор 72624.607.998.2, който се намира в сграда с 72624.607.998.2, разположена в поземлен имот с идентификатор 72624.607.998, с предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност

за търговска дейност

9

Самостоятелен обект от сграда с идентификатор 72624.607.998.2.8 по КККР на гр. Добрич, находящ се в гр. Добрич, бул. Добруджа №32а, ет.6, обект 8, със застроена площ – 74.34 кв. м и 33.22 кв. м от общите части на сграда с идентификатор 72624.607.998.2, който се намира в сграда с 72624.607.998.2, разположена в поземлен имот с идентификатор 72624.607.998, с предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност

за търговска дейност

10

Самостоятелен обект от сграда с идентификатор 72624.607.998.2.9 по КККР на гр. Добрич, находящ се в гр. Добрич, бул. Добруджа №32а, ет.7, обект 9,  със застроена площ – 41.15 кв. м и 18.39 кв. м от общите части на сграда с идентификатор 72624.607.998.2, който се намира в сграда с 72624.607.998.2, разположена в поземлен имот с идентификатор 72624.607.998, с предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност

за търговска дейност

11

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.607.998.2.10 по КККР на гр. Добрич, находящ се в гр. Добрич, бул. Добруджа №32а, ет.7, обект 10,  със застроена площ – 52.59 кв. м и 23.50 кв. м от общите части на сграда с идентификатор 72624.607.998.2, който се намира в сграда с 72624.607.998.2, разположена в поземлен имот с идентификатор 72624.607.998, с предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност

за търговска дейност

12

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.607.998.2.13 по КККР на гр. Добрич, находящ се в гр. Добрич, бул. Добруджа №32а, ет.8, обект 13, със застроена площ – 98.08 кв. м и 43.83 кв. м от общите части на сграда с идентификатор 72624.607.998.2, който се намира в сграда с 72624.607.998.2, разположена в поземлен имот с идентификатор 72624.607.998, с предназначение на самостоятелния обект: за друг вид самостоятелен обект в сграда

за търговска дейност

13

Сграда по ул. Васил Левски № 7 с площ 1133.00 кв. м

административни нужди

14

Кабинети, представляващ част от сграда с идентификатор 72624.614.2423.1 на ул. „Отец Паисий” № 16

репетиционна дейност

15

Административна сграда, представляваща:

-едноетажен корпус (блок А) със ЗП 288,80 кв. м, ет. 1

-триетажен корпус (блок Б) със ЗП 320,00 кв. м, ет.3

-вход на триетажния корпус с площ 18,00 кв. м, ет. 1

Изба с площ 592,00 кв. м

Застроено дворно място с площ 626,80 кв. м, находящо се на бул. „Добруджа“ 8а

административни нужди

16

Помещения в сграда с идентификатор 72624.6144.7676.1 на ул. „Александър Стамболийски“ № 13-А с площ 100,85

клуб на пенсионера

17

Помещения в партерния етаж на бул. „25-ти септември“ № 62 с идентификатор 72624.625.5649.2.9, представляващи I-ви и II-ри етаж с обща площ 492.00 кв. м

репетиционна дейност

18

Административен корпус със застроена площ 120.00 кв. м

Северни занимални на три етажа със застроена площ 183.97 кв. м

Южни занимални на три етажа със застроена площ 395.20 кв. м

Кухненски корпус със застроена площ 125.60 кв. м

Топла връзка със застроена площ 34.20 кв. м

Застроено и незастроено дворно място, представляващо парцел ХХIII в кв. 572 с площ 8450 кв. м на ул. „Суха река“ № 37

социални дейности

19

Сграда на ул. „Независимост“ №7 с площ 8214.35 кв. м

административни нужди, офис

20

Помещение на ул. „Орфей“ №21 с площ 93.83

клуб на пенсионера

21

Част от сграда с идентификатор 72624.619.162.1, находящ се в жк. „Балик” на ул. „Христо Ботев” № 54 с площ 4.05 кв. м, (ДГ № 20)

пункт за получаване на храна от ДМК

22

Апартамент с идентификатор 72624.622. 5564.1.23, по ул. „Методи Кусевич” № 4, ет. 8, ап. 23 с площ 144.75 кв. м

социални услуги

23

Сграда с идентификатор 72624.604.1034.1 по ул. „Войнишка“ със застроена площ 542.00 кв. м

гаражни клетки

24

Помещения в сграда на ОУ „Хан Аспарух“ – учебни кабинети от корпус „Е“  и помещения от корпус „Ж“ с обща площ 234.20 кв. м

Части от имот с идентификатори 72624.621.14.7 и 72624.621.15.1, представляващи помещения в изби с обща площ 345.50 кв. м

Част от имот с идентификатор 72624.621.14

образователна дейност

 

 

 

 

 

автоматична измервателна станция

25

ПИ с идентификатор 72624.621.17 с площ 4807.00 кв. м в УПИ I, кв. 718 по ПУП-ПРЗ на жк „Добротица“ ведно със следните сгради:

Масивна двуетажна сграда със застроена площ 144.00 кв. м с идентификатор 72624.621.17.1

Масивна двуетажна сграда със застроена площ 618.00 кв. м с идентификатор 72624.621.17.2

Масивна едноетажна сграда със застроена площ 356.00 кв. м с идентификатор 72624.621.17.3

Масивна едноетажна сграда със застроена площ 84.00 кв. м с идентификатор 72624.621.17.4

Масивна едноетажна сграда със застроена площ 69.00 кв. м с идентификатор 72624.621.17.6

Дом за медико-социални грижи

26

Детска градина №  7 - Поземлен имот с идентификатор 72624.621.13 по КККР на град Добрич, с площ 5782,00 кв. м, находящ се в жк. „Добротица” №16 в град Добрич, ведно с построените в него сгради:

- масивна двуетажна сграда с идентификатор 72624.621.13.1 по КККР на град Добрич, със застроена площ 130,00 кв. м;

- масивна едноетажна сграда с идентификатор 72624.621.13.2 по КККР на град Добрич, със застроена площ 343,00 кв. м;

- масивна двуетажна сграда с идентификатор 72624.621.13.3 по КККР на град Добрич, със застроена площ 541,00 кв. м;

комплекс за образование

27

Детска градина № 8 - Поземлен имот с идентификатор 72624.624.935 по КККР на град Добрич, с площ 2455,00 кв. м, находящ се на ул. „Генерал Колев” № 13 в град Добрич, ведно с построената в него сграда:

- масивна двуетажна сграда с идентификатор 72624.624.935.1 по КККР на град Добрич, със застроена площ 421,00 кв. м;

обект за детско заведение

28

Детска градина № 9 - Поземлен имот с идентификатор 72624.623.293 по КККР на град Добрич, с площ 2246,00 кв. м, находящ се на ул. „Христо Смирненски” № 5 в град Добрич, ведно с построената в него сграда:

- масивна двуетажна сграда с идентификатор 72624.623.293.1 по КККР на град Добрич, със застроена площ 426,00 кв. м.

обект за детско заведение

29

Детска градина № 10 - Поземлен имот с идентификатор 72624.624.4753 по КККР на град Добрич, с площ 4078,00 кв. м, находящ се на ул. „Даскал Димитър Попов” №1 в град Добрич, ведно с построените в него сгради:

- масивна двуетажна сграда с идентификатор 72624.624.4753.1 по КККР на град Добрич, със застроена площ 424,00 кв. м;

- дървена едноетажна сграда с идентификатор 72624.624.4753.2 по КККР на град Добрич, със застроена площ 383,00 кв. м;

обект за детско заведение,

30

Детска градина № 12 - Поземлен имот с идентификатор 72624.615.3336 по КККР на град Добрич, с площ 3194,00 кв. м, находящ се на ул. „Вардар” №67 в град Добрич, ведно с построените в него сгради:

-масивна двуетажна сграда с идентификатор 72624.615.3336.1 по КККР на град Добрич, със застроена площ 347,00 кв. м;

-масивна едноетажна сграда с идентификатор 72624.615.3336.2 по КККР на град Добрич, със застроена площ 174,00 кв. м;

обект за детско заведение

31

Детска градина № 17 - Поземлен имот с идентификатор 72624.617.1023 по КККР на град Добрич, с площ 4374,00 кв. м, находящ се на ул. „Дуранкулак” №9 в град Добрич, ведно с построените в него сгради:

-масивна двуетажна сграда с идентификатор 72624.617.1023.1 по КККР на град Добрич, със застроена площ 330,00 кв. м;

-масивна двуетажна сграда с идентификатор 72624.617.1023.3 по КККР на град Добрич, със застроена площ 126,00 кв. м;

-масивна едноетажна сграда с идентификатор 72624.617.1023.4 по КККР на град Добрич, със застроена площ 299,00 кв. м;

-масивна двуетажна сграда с идентификатор 72624.617.1023.5 по КККР на град Добрич, със застроена площ 189,00 кв. м;

-масивна едноетажна сграда с идентификатор 72624.617.1023.6 по КККР на град Добрич, със застроена площ 67,00 кв. м;

обект за детско заведение

32

Детска градина № 18 - 8145,50/16291,00 кв. м в идеални части от поземлен имот с идентификатор 72624.620.9 по КККР на град Добрич, с площ 8145,50 кв. м, находящ се на ул. „Дружба” № 44 в град Добрич, ведно с построените в него сгради:

-масивна двуетажна сграда с идентификатор 72624.620.9.1 по КККР на град Добрич, със застроена площ 132,00 кв. м;

-масивна двуетажна сграда с идентификатор 72624.620.9.2 по КККР на град Добрич, със застроена площ 337,00 кв. м;

-масивна двуетажна сграда с идентификатор 72624.620.9.3 по КККР на град Добрич, със застроена площ 197,00 кв. м;

-масивна едноетажна сграда с идентификатор 72624.620.9.8 по КККР на град Добрич, със застроена площ 288,00 кв. м;

-масивна едноетажна сграда с идентификатор 72624.620.9.9 по КККР на град Добрич, със застроена площ 56,00 кв. м;

обект за детско заведение

33

Детска градина № 20 - Поземлен имот с идентификатор 72624.619.162 по КККР на град Добрич, с площ 6457,00 кв. м, находящ се в жк. „Балик” на ул. „Христо Ботев” №54 в град Добрич, ведно с построената в него сграда:

-масивна двуетажна сграда с идентификатор 72624.619.162.1 по КККР на град Добрич, със застроена площ 1181,00 кв. м;

обект за детско заведение

34

Детска градина № 23 – 1.Поземлен имот с идентификатор 72624.607.802 по КККР на град Добрич, с площ 7523,00 кв. м, находящ се на ул. „Велико Търново” №2 в град Добрич, ведно с построените в него сгради:

-масивна двуетажна сграда с идентификатор 72624.607.802.1 по КККР на град Добрич, със застроена площ 1022,00 кв. м;

-масивна едноетажна сграда с идентификатор 72624.607.802.2 по КККР на град Добрич, със застроена площ 151,00 кв. м;

2. Поземлен имот с идентификатор 72624.606.450 по КККР на град Добрич, с площ 2020,00 кв. м, находящ се на ул. „Богдан” № 2 в град Добрич, с начин на трайно ползване: за обект за комплекс за образование, ведно с построените в него сгради:

-масивна двуетажна сграда с идентификатор 72624.606.450.1 по КККР на град Добрич, със застроена площ 429,00 кв. м;

обект за детско заведение

35

Детска градина № 24 - Поземлен имот с идентификатор 72624.614.3227 по КККР на град Добрич, с площ 9793,00 кв. м, находящ се на ул. „Дунав” №16 в град Добрич, ведно с построените в него сгради:

-масивна двуетажна сграда с идентификатор 72624.614.3227.2 по КККР на град Добрич, със застроена площ 177,00 кв. м;

-масивна двуетажна сграда с идентификатор 72624.614.3227.3 по КККР на град Добрич, със застроена площ 145,00 кв. м;

-масивна двуетажна сграда с идентификатор 72624.614.3227.4 по КККР на град Добрич, със застроена площ 142,00 кв. м;

-масивна двуетажна сграда с идентификатор 72624.614.3227.5 по КККР на град Добрич, със застроена площ 147,00 кв. м;

-масивна двуетажна сграда с идентификатор 72624.614.3227.6 по КККР на град Добрич, със застроена площ 151,00 кв. м;

-масивна двуетажна сграда с идентификатор 72624.614.3227.7 по КККР на град Добрич, със застроена площ 144,00 кв. м;

-масивна двуетажна сграда с идентификатор 72624.614.3227.8 по КККР на град Добрич, със застроена площ 229,00 кв. м;

обект за детско заведение,

36

Детска градина № 25 - Поземлен имот с идентификатор 72624.615.3251 по КККР на град Добрич, с площ 6407,00 кв. м, находящ се на ул. „Никола Петков” №28 в град Добрич, ведно с построените в него сгради:

-масивна едноетажна сграда с идентификатор 72624.615.3251.1 по КККР на град Добрич, със застроена площ 1022,00 кв. м;

-масивна двуетажна сграда с идентификатор 72624.615.3251.2 по КККР на град Добрич, със застроена площ 376,00 кв. м;

обект за детско заведение

37

Детска градина № 26 - Поземлен имот с идентификатор 72624.618.79 по КККР на град Добрич, с площ 6031,00 кв. м, находящ се в жк „Балик” на ул. „Опълченец Димитър Ковачев” №2 в град Добрич, ведно с построените в него сгради:

-масивна едноетажна сграда с идентификатор 72624.618.79.1 по КККР на град Добрич, със застроена площ 293,00 кв. м;

-масивна двуетажна сграда с идентификатор 72624.618.79.2 по КККР на град Добрич, със застроена площ 198,00 кв. м;

-масивна двуетажна сграда с идентификатор 72624.618.79.3 по КККР на град Добрич, със застроена площ 131,00 кв. м;

-масивна двуетажна сграда с идентификатор 72624.618.79.4 по КККР на град Добрич, със застроена площ 334,00 кв. м;

обект за детско заведение

38

Детска градина № 27 -1. Поземлен имот с идентификатор 72624.604.471 по КККР на град Добрич, с площ 11668,00 кв. м, находящ се на ул. „Войнишка” №25 в град Добрич, ведно с построените в него сгради:

-масивна едноетажна сграда с идентификатор 72624.604.471.5 по КККР на град Добрич, със застроена площ 233,00 кв. м;

-масивна едноетажна сграда с идентификатор 72624.604.471.6 по КККР на град Добрич, със застроена площ 241,00 кв. м;

-масивна двуетажна сграда с идентификатор 72624.604.471.7 по КККР на град Добрич, със застроена площ 237,00 кв. м;

-масивна едноетажна сграда с идентификатор 72624.604.471.8 по КККР на град Добрич, със застроена площ 66,00 кв. м;

-масивна двуетажна сграда с идентификатор 72624.604.471.9 по КККР на град Добрич, със застроена площ 243,00 кв. м;

-масивна двуетажна сграда с идентификатор 72624.604.471.10 по КККР на град Добрич, със застроена площ 198,00 кв. м;

2. Поземлен имот с идентификатор 72624.601.407 по КККР на град Добрич, с площ 5562,00 кв. м, находящ се на ул. „Искър” № 29а в град Добрич, с начин на трайно ползване: за обект за детско заведение, ведно с построените в него сгради:

-масивна двуетажна сграда с идентификатор 72624.601.407.1 по КККР на град Добрич, със застроена площ 230,00 кв. м;

-масивна едноетажна сграда с идентификатор 72624.601.407.2 по КККР на град Добрич, със застроена площ 394,00 кв. м;

-масивна двуетажна сграда с идентификатор 72624.601.407.3 по КККР на град Добрич, със застроена площ 56,00 кв. м;

-масивна двуетажна сграда с идентификатор 72624.601.407.4 по КККР на град Добрич, със застроена площ 404,00 кв. м;

обект за детско заведение

39

Детска градина № 32 -1. Поземлен имот с идентификатор 72624.612.66 по КККР на град Добрич, с площ 4638,00 кв. м, находящ се в жк „Строител” до бл. 65 в град Добрич, ведно с построените в него сгради:

-масивна триетажна сграда с идентификатор 72624.612.66.1 по КККР на град Добрич, със застроена площ 458,00 кв. м;

-масивна триетажна сграда с идентификатор 72624.612.66.2 по КККР на град Добрич, със застроена площ 251,00 кв. м;

-масивна едноетажна сграда с идентификатор 72624.612.66.3 по КККР на град Добрич, със застроена площ 372,00 кв. м;

-масивна едноетажна сграда с идентификатор 72624.612.66.4 по КККР на град Добрич, със застроена площ 53,00 кв. м;

2. Поземлен имот с идентификатор 72624.619.212 по КККР на град Добрич, с площ 9245,00 кв. м, находящ се в жк „Балик” на ул. „Теменуга” до бл. 24 в град Добрич, с начин на трайно ползване: за обект за детско заведение, ведно с построените в него сгради:

-масивна триетажна сграда с идентификатор 72624.619.212.2 по КККР на град Добрич, със застроена площ 395,00 кв. м;

-масивна двуетажна сграда с идентификатор 72624.619.212.3 по КККР на град Добрич, със застроена площ 155,00 кв. м;

-масивна едноетажна сграда с идентификатор 72624.619.212.4 по КККР на град Добрич, със застроена площ 243,00 кв. м;

-масивна триетажна сграда с идентификатор 72624.619.212.5 по КККР на град Добрич, със застроена площ 218,00 кв. м;

-масивна едноетажна сграда с идентификатор 72624.619.212.6 по КККР на град Добрич, със застроена площ 53,00 кв. м;

обект комплекс за образование

 

 

4. УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ

 

4. 1. Учредяване възмездно право на ползване:

 

И м о т

Площ (кв. м)

Предназначение

ПИ с идентификатор 72624.176.52 по КККР на град Добрич

10366,00

Пустееща необработваема земя

 

4.2.  Учредяване безвъзмездно право на ползване:

 

И м о т

Площ

(кв. м)

Предназначение

1

Сграда по ул. „Васил Левски“ № 7

 

1133.00

административни нужди

2

І-ви и II – ри етаж и стаи с № 4, 5 и 6 на ІІІ-ти етаж в сграда по ул. „Йордан Йовков“ №17 от сграда по ул. „Йордан Йовков“ №17, с ПИ 72624.623.251.2

341.00

офиси

3

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.622.1115.1.57 по бул. „25-ти септември“ №25

275.39

административни нужди

4

Общински нежилищен имот по ул. „Климент Охридски“ №36А

214.50

клуб на инвалидите

5

Общински имот във вход Б на общежитие №2 по ул. „Калиакра” 54

43,00

пощенска станция

6

Сграда с идентификатор 72624.614.2888.1 по ул. Вардар 45

349.90

административна сграда

7

Част от едноетажна сграда, представляваща самостоятелен обект в сграда с идентификатор  72624.625.111.1.3 по ул. „д-р К. Стоилов“

206.00

репетиционна дейност

8

Част от двуетажна сграда с идентификатор 72624.608.1779.2 /Корпус І/, представляваща целия първи етаж, находящ се на бул. „25-ти септември“ № 68

260.00

стопанска дейност

9

Помещение № 1 с идентификатор 72624.625.5757.1.1 на ул. „Иван Пенаков” №15, вх. Г, сутерен -1

102,40

офис административни нужди

10

Сграда с идентификатор 72624.624.1123.1 по бул. 3-ти март № 38,

изба,

гараж

и застроено дворно място

68.00

26.00

16.00

270.00

офиси, клубна база

11

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.604.472.1.116, апартамент № 16 и изба № 6, находящ се на ул. „Силистра” № 53, вх. В, ет. 8

94.01

жилище за социални услуги

12

Общински имот с идентификатор 72624.623.4469.1.2  на ул. „Шипка” № 5А

74.42

център за временно настаняване на хора

13

Общински нежилищен имот по бул. „Русия“    № 88

95.00

клубна база

14

Част от общински поземлен имот с идентификатор 72624.615.9060 по КККР, идeнтичен с УПИ XXIX в кв. 572 по Кадастрален и ЗРП на жк „Русия 2”

3531.00

дейност с нестопанска цел

15

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.607.998.2.10 по КККР на град Добрич, находящ се в град Добрич, бул. „Добруджа” № 32а, ет.7, обект 10, със застроена площ – 52.59 кв. м и 23.50 кв. м от общите части на сграда с идентификатор 72624.607.998.2, който се намира в сграда с 72624.607.998.2, разположена в поземлен имот с идентификатор 72624.607.998.

52.59

офис и провеждане на безплатни скринингови прегледи

 

16

Поземлен имот с идентификатор 72624.620.18, ведно с:

-Масивна четириетажна сграда с идентификатор 72624.620.18.1 с площ 1 248.00 кв. м и изба с площ 1 248.00 кв. м;

-Масивна едноетажна сграда с идентификатор 72624.620.18.2, със застроена площ 573.00 кв. м и изба с площ 573.00 кв. м;

-Част от масивна двуетажна сграда с идентификатор 72624.620.18.4 с площ 215.00 кв.м

-Масивна едноетажна сграда с идентификатор 72624.620.18.3 с площ 381.00 кв. м и изба с площ 381.00 кв.м;

-Малък физкултурен салон, представляващ изба с площ 215.00 кв. м. към масивна двуетажна сграда с идентификатор 72624.620.18.4

29 085.00

читалищни, образователни, здравни, социални, хуманитарни дейности

 

 

 

 

-спортни дейности;

 

- спортни дейности

17

Сграда по ул. „Даме Груев” 1Б

72.00

дейност с нестопанска цел

18

Първи етаж от масивна двуетажна сграда с идентификатор 72624.619.214.9, находящ се в град Добрич, ул. „Агликина поляна“ №19

172.60

Пункт за раздаване на хранителни продукти

 

 

5. УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ:

 

Имот

Площ  (кв. м)

Отреждане

Идентификатор по КККР

1

УПИ XI, кв. 572 по плана на ЖК „Русия“ 2

3163.00

за гаражи

72624.615.7631

2

УПИ XXV, кв.1510 по плана на ЖК ”Иглика”

52.00

за трафопост

72624.612.248

3

УПИ III, кв.1501 по ПУП- ПРЗ на ЖК „Иглика”

1 000.00

за обществено и делово обслужване

72624.612.255

4

УПИ XІІ, кв.15 по Кадастрален и ЗРП на ЖК „Балик- Йовково“ – север

3 295.00

за гаражи и озеленяване

72624.618.230

 

5.1. Учредяване право на пристрояване и/или надстрояване, на основание чл. 38, ал. 2 от ЗОС

 

Имот

Площ (кв. м)

Отреждане

Идентификатор по КККР

 

 

 

 

 

 

 

6. ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ ИМОТИ:

 

6.1. Продажба на урегулирани поземлени имоти:

 

Имот

Отреждане

Идентификатор по КККР

Площ /кв. м./

1

УПИ XI, кв. 738 по ПУП-ПРЗ на   ЖК ”Добротица”, южно от бл. 23

обществено и делово обслужване

72624.621.34

368.00

2

УПИ ІV, кв. 721 по ПУП-ПРЗ на ЖК ”Добротица”

жилищно строителство

72624.621.361

922.00

3

УПИ V, кв. 721 по ПУП-ПРЗ на ЖК ”Добротица”

жилищно строителство

72624.621.362

624.00

4

УПИ IX, кв. 721 по ПУП-ПРЗ на ЖК ”Добротица”

жилищно строителство

72624.621.366

1035.00

5

УПИ І, кв. 720 по ПУП-ПРЗ на ЖК ”Добротица”

обществено и делово обслужване

72624.621.272

7 359.00

6

УПИ І, кв. 727 по ПУП-ПРЗ на ЖК ”Добротица”

жилищно строителство

72624.621.270

5 919.00

7

УПИ I, кв. 731 по ПУП-ПРЗ на ЖК ”Добротица”

жилищно строителство

72624.621.275

4 573.00

8

УПИ II, кв. 5 по плана на ЖК ”Дружба”, южно от бл. 18

обществено и делово обслужване

72624.620.74

1 556.00

9

УПИ VI, кв. 5 по плана на ЖК ”Дружба”, срещу СОУ „Дора Габе”

обществено и делово обслужване

72624.620.73

2 755.00

10

УПИ VIII, кв. 5 по плана на ЖК ”Дружба”, западно от бл. 18

обществено и делово обслужване

72624.620.71

1 547.00

11

УПИ V, кв. 5 по плана на ЖК ”Дружба”, между бл. 18 и бл. 22

етажен паркинг

72624.620.68

1 934.00

12

УПИ V, кв. 67 по плана на ЖК ”Балик Йовково” – юг, ЖК ”Модерна махала”

търговия и услуги

72624.619.459

2 073.00

13

УПИ І, кв. 66, по плана на ЖК ”Балик Йовково” – юг, ЖК ”Модерна махала”

обществено обслужване

72624.619.456

6 834.00

14

УПИ I, кв.59 по Кадастрален и ЗРП на ЖК ”Балик- Йовково”- Юг

жилищно строителство

72624.619.487

609.00

15

УПИ I, кв.63 по Кадастрален и ЗРП на ЖК ”Балик- Йовково”- Юг

търговия, услуги, паркинг и озеленяване

72624.619.513

9 858.00

16

УПИ II, кв.59 по Кадастрален и ЗРП на ЖК ”Балик- Йовково”- Юг

жилищно строителство

72624.619.488

432.00

17

УПИ III, кв.59 по Кадастрален и ЗРП на ЖК ”Балик- Йовково”- Юг

жилищно строителство

72624.619.489

432.00

18

УПИ IV, кв.59 по Кадастрален и ЗРП на ЖК ”Балик- Йовково”- Юг

жилищно строителство

72624.619.490

588.00

19

УПИ V , кв.59 по Кадастрален и ЗРП на ЖК ”Балик- Йовково”- Юг

жилищно строителство

72624.619.491

448.00

20

УПИ VI, кв.59 по Кадастрален и ЗРП на ЖК ”Балик- Йовково”- Юг

жилищно строителство

72624.619.492

476.00

21

УПИ XXXI, кв. 45 по плана на ЖК ”Балик- Йовково”- Юг, ул. „Орфей”

за пазар

72624.619.426

978.00

22

УПИ ХІ в кв. 5 по плана на жк „Балик – Йовково“ – север, ул. „Горски извор“

за търговия

72624.618.315

231.00

23

УПИ VI, кв. 10 по плана на ЖК ”Балик- Йовково” – Север, ул. „Боряна”

обществено обслужване

72624.618.295

490.00

24

УПИ I, кв. 23 по плана на ЖК ”Балик – Йовково” – Север, ул. „Емона” и ул. „Теменуга”

търговия и услуги

72624.618.266

883.00

25

„УПИ VІІІ, кв. 529 по плана на ЖК „Русия 1”, ул. Осъм, южно от № 1А

обществено и делово обслужване

72624.614.9056

412.00

26

„УПИ VІІ, кв. 529 по плана на ЖК „Русия 1”, ул. „Осъм”, южно от № 1А

обществено и делово обслужване

72624.614.9055

400.00

27

УПИ II, кв. 664 по плана на ЖК ”Русия 1”, ул. „Осъм”, срещу №4 и 6

обществено обслужване

72624.614.2656

394.00

28

УПИ ХV, кв. 735 по плана на жк „Изгрев“, ул. „Детелина“ №13а

жилищно строителство

72624.613.912

239.00

29

УПИ XVI, кв. 741 по плана на ЖК „Изгрев”, ул. Роза  №16а

жилищно строителство

72624.613.873

221.00

30

УПИ I- 467, кв.725 по ПУП- ПРЗ на ЖК ”Изгрев”, ул. „Купен” №68

жилищно строителство

72624.613.467

328.00

31

УПИ I- 240, 241, кв. 1504 по плана на ЖК ”Иглика”, ул. „Надежда”  №29

обществено и делово обслужване

72624.612.250

1 544.00

32

УПИ XVIII, кв. 4 по плана на ПЗ ”Север”, бул. „25- ти септември”

обществено и делово обслужване

72624.611.9551

495.00

33

УПИ XIII- 1824, кв. 1125 по плана на ЖК ”Север 1, 2”, ул. „Хайдут Пейо” №2

жилищно строителство

72624.609.1831

237.00

34

УПИ XIV, кв. 1127 по плана на ЖК ”Север 1, 2”,

ул. „Триадица” №8

жилищно строителство

72624.609.1478

133.00

35

УПИ V, кв. 1191 по ПУП-ПРЗ на жк „Север 1“

за гаражи

72624.608.2009

634.00

36

УПИ Х-1086, кв. 1124 по ПУП-ПРЗ на жк „Север 1“

за обществено и делово обслужване

72624.608.1860

1 148.00

37

УПИ ІІ, кв. 1118 по плана на жк „Север 1“, ул. „Иван Рилски“ №2

жилищно строителство

72624.608.1583

211.00

38

УПИ ХХХІV в кв. 1246 по плана на жк „Север 1, 2“, ул. „Вида Димитрова“

жилищно строителство

72624.607.

375.00

39

УПИ ХХХV в кв. 1246 по плана на жк „Север 1, 2“, ул. „Вида Димитрова

жилищно строителство

72624.607.

492.00

40

УПИ ХХХVІ в кв. 1246 по плана на жк „Север 1, 2“, ул. „Вида Димитрова

жилищно строителство

72624.607.

496.00

41

УПИ III, кв. 1297 по плана на ЖК ”Север 1, 2”, ул. „Баба Тонка” №49а

жилищно строителство

72624.606.550

664.00

42

УПИ Х, кв. 328 по ПУП- ПРЗ на „Бизнес зона”, ул. „Св. П. Атанасов”, ведно с построената в него масивна едноетажна сграда с идентификатор 72624.604.1044.21 със ЗП-1670.00 кв. м.

производствена и складова дейност (ПСД)

72624.604.1044

3 985.00

43

УПИ ІХ, кв. 328 по ПУП- ПРЗ на „Бизнес зона”, ул. „Св. П. Атанасов”, ведно с построената в него масивна едноетажна сграда с идентификатор 72624.604.1043.22 със ЗП-809.00 кв. м.

производствена и складова дейност (ПСД)

72624.604.1043

3 637.00

44

УПИ V, кв.25 по плана на ЖК ”Запад”, ул. „Хан Тервел”, срещу №195

жилищно строителство

72624.604.1014

1 200.00

45

УПИ I, кв. 25 по плана на ЖК ”Запад”, ул. „Хан Тервел”

жилищно строителство

72624.604.1013

1 782.00

46

УПИ VIII, кв. 4 по плана на ЖК ”Запад”, ул. „Св. П. Атанасов”, западно от №14

жилищно строителство

72624.604.1011

251.00

47

УПИ I, кв. 4 по плана на ЖК ”Запад”, ул. „Катюша”, западно от №7

жилищно строителство

72624.604.1010

336.00

48

УПИ ХІІІ, кв. 957 по Кадастрален и ЗРП на ЖК „Рилци”

жилищно строителство

72624.602.688

1 865.00

49

УПИ ІІ-661, 663, кв. 960 по Кадастрален и ЗРП на ЖК „Рилци”, ул. „Сирма войвода”  №47А

жилищно строителство

72624.602.661

871.00

50

УПИ ІІ, кв. 961 по Кадастрален и ЗРП на ЖК ”Рилци”

жилищно строителство

72624.602.1089

670.00

51

УПИ І, кв. 961 по Кадастрален и ЗРП на ЖК ”Рилци”

жилищно строителство

72624.602.1088

726.00

52

УПИ І- 660, кв. 960 по Кадастрален и ЗРП на ЖК „Рилци”

жилищно строителство

72624.602.660

645.00

53

УПИ ІІІ- 662, кв. 960 по Кадастрален и ЗРП на ЖК „Рилци”

жилищно строителство

72624.602.662

857.00

54

УПИ ІV- 1084, кв. 960 по Кадастрален и ЗРП на ЖК „Рилци”

жилищно строителство

72624.602.1084

555.00

55

УПИ ХХІІІ- 1085, кв. 960 по Кадастрален и ЗРП на ЖК „Рилци”

жилищно строителство

72624.602.1085

408.00

56

УПИ ХХІV- 1086, кв. 960 по Кадастрален и ЗРП на ЖК „Рилци”

жилищно строителство

72624.602.1086

536.00

57

УПИ ХХV- 1087, кв. 960 по Кадастрален и ЗРП на ЖК „Рилци”

жилищно строителство

72624.602.1087

458.00

58

УПИ ХХVІ-664 в кв. 960 по Кадастрален и ЗРП на ЖК „Рилци”

жилищно строителство

72624.602.664

268.00

59

УПИ I-83 в кв. 120 по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ, ул. „Доктор Иван Пенаков“ №6

жилищно строителство

72624.625.83

469.00

60

УПИ I в кв. 702 по ПУП-ПРЗ на жк „Добротица“

жилищно строителство

72624.621.319

3 939.00

 

6.2. Продажба на земеделски земи (лозя):

 

Поземлен имот (идент. по КККР)

Местност

Площ      

(кв. м.)

Начин на трайно ползване

1

72624.436.100

"Хиподрума"

549.00

лозе

2

72624.436.103

"Хиподрума"

571.00

лозе

3

72624.436.92

„Хиподрума“

500.00

лозе

4

72624.436.95

"Хиподрума"

500.00

лозе

5

72624.436.96

"Хиподрума"

463.00

лозе

6

72624.436.99

"Хиподрума"

506.00

лозе

7

72624.603.95

Землище град Добрич

81 830.00

друг вид земеделска земя

8

72624.603.327

Землище град Добрич

15 518.00

изоставена орна земя

9

72624.900.14

"Алмалии"

572.00

лозе

10

72624.900.21

"Алмалии"

425.00

лозе

11

72624.900.91

„Алмалии“

511.00

лозе

12

72624.900.116

„Алмалии“

500.00

лозе

13

72624.900.132

„Алмалии“

596.00

лозе

14

72624.900.135

„Алмалии“

510.00

лозе

15

72624.902.32

"Гаази баба"

924.00

лозе

16

72624.902.281

"Гаази баба"

615.00

лозе

17

72624.902.308

"Гаази баба"

1 102.00

лозе

18

72624.903.14

"Гаази баба"

533.00

лозе

19

72624.903.19

"Гаази баба"

637.00

лозе

20

72624.904.49

"Гаази баба"

1 702.00

лозе

21

72624.906.220

„Гаази баба“

1 052.00

лозе

22

72624.906.269

"Гаази баба"

567.00

лозе

23

72624.906.275

"Гаази баба"

473.00

лозе

24

72624.5.900

„Богдан“

511.00

лозе

25

72624.176.90

бивши лозя „Чорчулийките“

1 222 687.00

друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение

 

6.3. Продажба на жилищни имоти (апартаменти):

 

Адрес

Предназначение

1

 ЖК "Балик", бл. 1, вх. А, ет. 2, ап. 6

жилищен имот, апартамент

2

ЖК "Балик", бл. 1, вх. А, ет. 7, ап. 28

жилищен имот, апартамент

3

ЖК "Балик", бл. 3, вх. А, ет. 3, ап. 12

жилищен имот, апартамент

4

ЖК "Балик", бл. 5, вх. Б, ет. 8, ап. 32

жилищен имот, апартамент

5

ЖК "Балик", бл. 7, вх. А, ет. 3, ап. 10

жилищен имот, апартамент

6

ЖК "Балик", бл. 7, вх. Б, ет. 7, ап. 27

жилищен имот, апартамент

7

ЖК "Балик", бл. 7, вх. Б, ет. 8, ап. 30

жилищен имот, апартамент

8

ЖК "Балик", бл. 7, вх. Г, ет. 2, ап. 7

жилищен имот, апартамент

9

ЖК "Балик", бл. 8, вх. Б, ет. 2, ап. 4

жилищен имот, апартамент

10

ЖК "Балик", бл. 9, вх. А, ет. 7, ап. 19

жилищен имот, апартамент

11

ЖК "Балик", бл. 9, вх. Г, ет. 6, ап. 17

жилищен имот, апартамент

12

ЖК "Балик", бл. 11, вх. А, ет. 2, ап. 3

жилищен имот, апартамент

13

ЖК "Балик", бл. 13, вх. А, ет. 7, ап. 27

жилищен имот, апартамент

14

ЖК "Балик", бл. 13, вх. А, ет. 8, ап. 32

жилищен имот, апартамент

15

ЖК "Балик", бл. 16, вх. Б, ет. 4, ап. 15

жилищен имот, апартамент

16

ЖК "Балик", бл. 17, вх. В, ет. 4, ап. 13

жилищен имот, апартамент

17

ЖК "Балик", бл. 17, вх. Г, ет. 5, ап. 18

жилищен имот, апартамент

18

ЖК "Балик", бл. 18, вх. В, ет. 8, ап. 29

жилищен имот, апартамент

19

ЖК "Балик", бл. 20, вх. Е, ет. 1, ап. 1

жилищен имот, апартамент

20

ЖК "Балик", бл. 21, вх. З, ет. 3, ап. 6

жилищен имот, апартамент

21

ЖК "Балик", бл. 24, вх. Г, ет. 5, ап. 17

жилищен имот, апартамент

22

ЖК "Балик", бл. 29, вх. Г, ет. 7, ап. 19

жилищен имот, апартамент

23

ЖК "Балик", бл. 34, вх. А, ет. 5, ап. 14

жилищен имот, апартамент

24

ЖК "Балик", бл. 34, вх. А, ет. 6, ап. 16

жилищен имот, апартамент

25

ЖК "Балик", бл. 39, вх. А, ет. 3, ап. 5

жилищен имот, апартамент

26

ЖК "Балик", бл. 44, вх. А, ет. 1, ап. 3

жилищен имот, апартамент

27

ЖК "Балик", бл. 44, вх. А, ет. 4, ап. 16

жилищен имот, апартамент

28

ЖК "Балик", бл. 44, вх. Б, ет. 3, ап. 10

жилищен имот, апартамент

29

ЖК "Балик", бл. 44, вх. Б, ет. 6, ап. 22

жилищен имот, апартамент

30

ЖК "Балик", бл. 49, вх. А, ет. 7, ап. 20

жилищен имот, апартамент

31

ЖК "Балик", бл. 51, вх. Б, ет. 8, ап. 29

жилищен имот, апартамент

32

ЖК "Балик", бл. 51, вх. В, ет. 7, ап. 18

жилищен имот, апартамент

33

ЖК "Балик", бл. 53, вх. А, ет. 1, ап. 3

жилищен имот, апартамент

34

ЖК "Балик", бл. 53, вх. Б, ет. 2, ап. 6

жилищен имот, апартамент

35

ЖК "Балик", бл. 54, вх. А, ет. 7, ап. 19

жилищен имот, апартамент

36

ЖК "Балик", бл. 55, вх. Е, ет. 1, ап. 2

жилищен имот, апартамент

37

ЖК "Балик", бл. 57, вх. А, ет. 5, ап. 13

жилищен имот, апартамент

38

ЖК "Балик", бл. 66, вх. А, ет. 6, ап. 16

жилищен имот, апартамент

39

ЖК "Дружба", бл. 1, ет. 2, ап. 6

жилищен имот, апартамент

40

ЖК "Дружба", бл. 14, вх. Б, ет. 7, ап. 19

жилищен имот, апартамент

41

ЖК "Дружба", бл. 14, вх. Е, ет. 8, ап. 23

жилищен имот, апартамент

42

ЖК "Дружба", бл. 19, вх. Г, ет. 7, ап. 20

жилищен имот, апартамент

43

ЖК "Дружба", бл. 20, вх. Г, ет. 2, ап. 5

жилищен имот, апартамент

44

ЖК "Дружба", бл. 20, вх. Д, ет. 2, ап. 4

жилищен имот, апартамент

45

ЖК "Дружба", бл. 21, вх. А, ет. 3, ап. 9

жилищен имот, апартамент

46

ЖК "Дружба", бл. 29, вх. Е, ет. 2, ап. 3

жилищен имот, апартамент

47

ЖК "Дружба", бл. 30, вх. Б, ет. 4, ап. 10

жилищен имот, апартамент

48

ЖК "Иглика", бл. 2, вх. Б, ет. 1, ап. 1

жилищен имот, апартамент

49

ЖК "Иглика", бл. 5, вх. Б, ет. 5, ап. 13

жилищен имот, апартамент

50

ЖК "Строител", бл. 61, вх. В, ет. 2, ап. 4

жилищен имот, апартамент

51

ЖК "Строител", бл. 62, вх. В, ет. 1, ап. 1

жилищен имот, апартамент

52

ЖК "Строител", бл. 64, вх. А, ет. 1, ап. 1

жилищен имот, апартамент

53

ЖК "Строител", бл. 65, вх. А, ет. 2, ап. 3

жилищен имот, апартамент

54

ЖК "Строител", бл. 71, вх. Б, ет. 2, ап. 4

жилищен имот, апартамент

55

ЖК "Строител", бл. 73, вх. Б, ет. 1, ап. 3

жилищен имот, апартамент

56

ЖК "Строител", бл. 73, вх. Б, ет. 5, ап. 15

жилищен имот, апартамент

57

ЖК "Хр. Ботев", бл. 4, вх. А, ет. 8, ап. 22

жилищен имот, апартамент

58

ЖК "Хр. Ботев", бл. 5, вх. Б, ет. 4, ап. 12

жилищен имот, апартамент

59

ЖК "Хр. Ботев", бл. 6, вх. Д, ет. 4, ап. 11

жилищен имот, апартамент

60

ЖК "Хр. Ботев", бл. 8, вх. Б, ет. 1, ап. 2

жилищен имот, апартамент

61

ЖК "Хр. Ботев", бл. 9, вх. А, ет. 5, ап. 15

жилищен имот, апартамент

62

ЖК "Хр. Ботев", бл. 4, вх. Г, ет. 1, ап. 2

жилищен имот, апартамент

63

ЖК "Хр. Ботев", бл. 8, вх. В, ет. 2, ап. 4

жилищен имот, апартамент

64

бул."25-ти септември", №27, вх. Б, ет. 1, ап. 3

жилищен имот, апартамент

65

бул. "Добр. епопея", №14, вх. Г, ет. 2, ап. 5

жилищен имот, апартамент

66

бул. "Русия", бл. 49, ет. 15, ап. 99

жилищен имот, апартамент

67

бул. "Русия", бл. 51, ет. 7, ап. 45

жилищен имот, апартамент

68

бул. "Русия", бл. 51, ет. 7, ап. 46

жилищен имот, апартамент

69

бул. "Русия", бл. 51, ет. 7, ап. 48

жилищен имот, апартамент

70

бул. "Русия", бл. 51, ет. 10, ап. 65

жилищен имот, апартамент

71

бул. "Русия", бл. 51, ет. 10, ап. 67

жилищен имот, апартамент

72

бул. "Русия", бл. 51, ет. 13, ап. 86

жилищен имот, апартамент

73

бул. "Русия", бл. 51, ет. 16, ап. 112

жилищен имот, апартамент

74

бул. "Русия", бл. 55, ет. 11, ап. 63

жилищен имот, апартамент

75

бул. "Русия", бл. 55, ет. 15, ап. 85

жилищен имот, апартамент

76

бул. "Русия", бл. 59, ет. 15, ап. 101

жилищен имот, апартамент

77

ул. "Боряна", бл. 4, вх. А, ет. 3, ап. 8

жилищен имот, апартамент

78

ул. "Г. Бенковски", №3, вх. Б, ет. 1, ап. 2

жилищен имот, апартамент

79

ул. "Дунав", бл.22, вх.  Г, ет. 8, ап. 23

жилищен имот, апартамент

80

ул. "Дунав", бл.22, вх. Е, ет. 6, ап. 16

жилищен имот, апартамент

81

ул. "Дунав", бл.24, вх. В, ет. 8, ап. 22

жилищен имот, апартамент

82

ул. "Емона", бл.3, вх. Г, ет. 5, ап. 15

жилищен имот, апартамент

83

ул. "Ил. Макариополски", №45, ет. 1, ап. 1

жилищен имот, апартамент

84

ул. "Оп. Дим. Ковачев", №25, вх. В, ет. 4, ап. 12

жилищен имот, апартамент

85

ул. "Оп. Дим. Ковачев", №40, вх. Б, ет. 6, ап. 16

жилищен имот, апартамент

86

ул. "Силистра", №53, вх. А, ет. 1, ап. 2

жилищен имот, апартамент

87

ул. "Силистра", №53, вх. Е, ет. 6, ап. 12

жилищен имот, апартамент

88

жк „Балик“, бл. 7, вх. В, ет. 8, ап. 31

жилищен имот, апартамент

89

жк „Балик“, бл. 13, вх. Б, ет. 8, Ап. 30

жилищен имот, апартамент

90

жк „Балик“, бл. 13, вх. В, ет. 8, Ап. 31

жилищен имот, апартамент

91

жк „Балик“, бл. 21, вх. В, ет. 4, Ап. 9

жилищен имот, апартамент

92

жк „Балик“, бл. 24, вх. Г, ет. 5, Ап. 18

жилищен имот, апартамент

93

жк „Балик“, бл. 32, вх. Г, ет. 4, Ап. 12

жилищен имот, апартамент

94

жк „Балик“, бл. 42, вх. А, ет. 2, Ап. 4

жилищен имот, апартамент

95

жк „Дружба“, бл.14, вх. Д, ет. 7, Ап. 21

жилищен имот, апартамент

96

жк „Дружба“, бл. 15, вх. Д, ет. 1, Ап. 2

жилищен имот, апартамент

97

ул. „Оп. Д. Ковачев“, бл.3, вх. А, ет.7, Ап. 19

жилищен имот, апартамент

98

бул. „Русия“, бл. 51, ет. 15, Ап. 102

жилищен имот, апартамент

99

ул. „Силистра“, № 53, вх. Д, ет.1, Ап. 1

жилищен имот, апартамент

100

жк „Хр. Ботев“, бл. 6, вх. А, ет. 1, Ап. 2

жилищен имот, апартамент

101

жк „Хр. Ботев“, бл. 9, вх. Б, ет.8, Ап. 24

жилищен имот, апартамент

102

жк Балик, бл. 1, вх. Б, ет. 1, Ап. 1

жилищен имот, апартамент

103

жк Балик, бл. 4, вх. А, ет. 4, Ап. 13

жилищен имот, апартамент

104

жк Балик, бл. 4, вх. Б, ет. 4, Ап. 15

жилищен имот, апартамент

105

жк Балик, бл. 4, вх. Б, ет. 6, Ап. 23

жилищен имот, апартамент

106

жк Балик, бл. 7, вх. Б, ет. 6, Ап. 21

жилищен имот, апартамент

107

жк Балик, бл. 9, вх. А, ет. 6, Ап. 17

жилищен имот, апартамент

108

жк Балик, бл. 9, вх. Г, ет. 1, Ап. 1

жилищен имот, апартамент

109

жк Балик, бл. 9, вх. Г, ет. 8, Ап. 23

жилищен имот, апартамент

110

жк Балик, бл. 17, вх. Б, ет. 1, Ап. 2

жилищен имот, апартамент

111

жк Балик, бл. 21, вх. Г, ет. 1, Ап. 1

жилищен имот, апартамент

112

жк Балик, бл. 47, вх. А, ет. 7, Ап. 19

жилищен имот, апартамент

113

жк Балик, бл. 50, вх. А, ет. 1, Ап. 1

жилищен имот, апартамент

114

жк Балик, бл. 50, вх. А, ет. 1, Ап. 2

жилищен имот, апартамент

115

жк Балик, бл. 50, вх. А, ет. 1, Ап. 3

жилищен имот, апартамент

116

жк Балик, бл. 53, вх. А, ет. 8, Ап. 22

жилищен имот, апартамент

117

жк Балик, бл. 55, вх. Б, ет. 6, Ап. 16

жилищен имот, апартамент

118

жк Балик, бл. 59, вх. Г, ет. 5, Ап. 13

жилищен имот, апартамент

119

ул. „Оп. Д. Ковачев“, бл. 6, вх. А, ет. 2, Ап. 7

жилищен имот, апартамент

120

жк Дружба, бл. 31, вх. Б, ет. 4, Ап. 10

жилищен имот, апартамент

121

бул. „Русия“, бл. 49, ет. 10, Ап. 64

жилищен имот, апартамент

122

бул. „Русия“, бл. 51, ет. 4, Ап. 28

жилищен имот, апартамент

123

бул. „Русия“, бл. 53, ет. 15, Ап. 89

жилищен имот, апартамент

124

бул. „Русия“, бл. 55, ет. 7, Ап. 41

жилищен имот, апартамент

125

жк Строител, бл. 71, вх. Б, ет. 7, Ап. 19

жилищен имот, апартамент

126

жк Хр. Ботев, бл. 4, вх. В, ет.3, Ап. 8

жилищен имот, апартамент

127

жк Хр. Ботев, бл. 5, вх. А, ет.2, Ап. 6

жилищен имот, апартамент

128

жк Балик, бл. 2, вх. А, ет. 5, Ап. 18

жилищен имот, апартамент

129

жк Балик, бл. 51, вх. Б, ет. 8, Ап. 31

жилищен имот, апартамент

130

жк Балик, бл. 55, вх. Е, ет. 2, Ап. 5

жилищен имот, апартамент

131

жк Балик, бл. 31, вх. В, ет. 5, Ап. 13

жилищен имот, апартамент

132

ул. „Ясна поляна“, бл. 2, вх. А, ет. 3, Ап. 7

жилищен имот, апартамент

133

жк Балик, бл. 1, вх. Б, ет. 1, Ап. 2

жилищен имот, апартамент

134

жк Балик, бл. 17, вх. Г, ет. 6, Ап. 21

жилищен имот, апартамент

135

жк Балик, бл. 34, вх. Б, ет. 1, Ап. 3

жилищен имот, апартамент

136

жк Балик, бл. 42, вх. Б, ет. 2, Ап. 3

жилищен имот, апартамент

137

жк Балик, бл. 44, вх. Б, ет. 1, Ап. 4

жилищен имот, апартамент

138

жк Балик, бл. 31, вх. В, ет. 2, Ап. 4

жилищен имот, апартамент

139

жк Балик, бл. 39, вх. А, ет. 7, Ап. 14

жилищен имот, апартамент

140

жк Балик, бл. 61, вх. Б, ет. 1, Ап. 1

жилищен имот, апартамент

141

жк Дружба, бл. 20, вх. Е, ет. 1, Ап. 3

жилищен имот, апартамент

142

Общежитие студентско, бл.2, вх. А, Ап. 8

жилищен имот, апартамент

143

жк Балик, бл. 49, вх. А, ет. 2, Ап. 4

жилищен имот, апартамент

144

жк Дружба, бл. 30, вх. Г, ет. 4, Ап. 10

жилищен имот, апартамент

145

жк Балик, бл. 20, вх. Е, ет. 2, Ап. 3

жилищен имот, апартамент

146

жк Балик, бл. 36, вх. Б, ет. 1, Ап. 2

жилищен имот, апартамент

147

жк Балик, бл. 4, вх. Б, ет. 4, Ап. 16

жилищен имот, апартамент

148

жк Дружба, бл. 5, ет. 8, Ап. 32

жилищен имот, апартамент

149

жк Балик, бл. 18, вх. А, ет. 2, Ап. 4

жилищен имот, апартамент

150

жк Дружба, бл. 14, вх. Е, ет. 6, Ап. 18

жилищен имот, апартамент

151

жк Балик, бл. 32, вх. Б, ет. 2, Ап. 5

жилищен имот, апартамент

152

жк Балик, бл. 1, вх. Б, ет. 5, Ап.20

жилищен имот, апартамент

153

жк Балик, бл.61, вх. Б, ет.8, Ап. 24

жилищен имот, апартамент

154

бул. Русия, бл.55,ет. 9, Ап. 51

жилищен имот, апартамент

155

жк Балик, бл. 44, вх. Б, ет.3, Ап.11

жилищен имот, апартамент

156

жк Балик, бл. 8, вх. А, ет. 4, Ап. 10

жилищен имот, апартамент

157

жк Иглика, бл. 21, вх. Б, ет. 1, Ап. 2

жилищен имот, апартамент

158

бул. Русия, бл. 55, ет. 15, Ап. 90

жилищен имот, апартамент

159

жк Дружба, бл.29, вх. В, ет. 5, Ап.13

жилищен имот, апартамент

160

бул. Русия, бл. 55, ет.9, Ап. 49

жилищен имот, апартамент

161

ул. Иларион Макариополски, бл. 45, ет.7, Ап. 33

жилищен имот, апартамент

162

жк Балик, бл. 55,  вх. Д, ет. 3, ап. 7

жилищен имот, апартамент

163

жк Балик, бл. 59, вх. Г, ет. 2, Ап. 4

жилищен имот, апартамент

164

жк Балик, бл. 66, вх. Б, ет. 3, Ап. 9

жилищен имот, апартамент

165

бул. Русия, бл. 55, ет. 13, Ап. 78

жилищен имот, апартамент

166

жк Балик, бл. 16, вх. А, ет. 1, Ап. 2

жилищен имот, апартамент

167

жк Балик, бл. 54, вх. Б, ет. 5, Ап. 13

жилищен имот, апартамент

168

жк Балик, бл. 16, вх. А, ет. 1, Ап. 3

жилищен имот, апартамент

169

жк "Строител", бл. 67, вх. А, ет. 4, ап. 7

жилищен имот, апартамент

170

бул. "25-ти септември", бл. 39, ет. 8, Ап. 72

жилищен имот, апартамент

171

жк "Строител", бл. 64, вх. А, ет. 1, Ап. 3

жилищен имот, апартамент

172

жк Балик, бл. 13, вх. В, ет. 1, Ап. 4

жилищен имот, апартамент

173

жк Хр. Ботев, бл. 8, вх. Д, ет. 5, Ап. 15

жилищен имот, апартамент

174

жк Дружба, бл. 14, вх. Б, ет. 6, Ап. 18

жилищен имот, апартамент

175

ул. Страцин, №4, вх. А, ет. 2, Ап. 4

жилищен имот, апартамент

176

жк Хр. Ботев, бл. 8, вх. Д, Ап. 12

жилищен имот, апартамент

177

ул. Хан Тервел, №194, ет. 5, Ап. 20

жилищен имот, апартамент

178

жк Балик, бл.3, вх. А, ет. 3, Ап.9

жилищен имот, апартамент

179

жк Балик, бл. 51, вх. А, ет. 8, Ап. 31

жилищен имот, апартамент

180

жк Балик, бл. 49, вх. А, ет. 8, Ап. 22

жилищен имот, апартамент

181

жк Балик, бл. 17, вх. Б, ет. 1, Ап. 4

жилищен имот, апартамент

182

ул. Оп. Дим. Ковачев, бл. 8, вх. В, Ап. 11

жилищен имот, апартамент

183

жк "Строител", бл. 63, вх. Б, ет. 6, Ап. 16

жилищен имот, апартамент

184

жк Балик, бл. 1, вх. Б, ет. 4, Ап. 16

жилищен имот, апартамент

185

бул. Русия, бл. 51, ет. 12, Ап. 80

жилищен имот, апартамент

186

бул. Русия, бл. 49, ет. 3, Ап. 19

жилищен имот, апартамент

187

Общежитие студентско, бл. 2, вх. Б, Ап. 17

жилищен имот, апартамент

188

жк „Балик“, бл. 55, вх. В, ет. 4, ап. 10

жилищен имот, апартамент

189

жк „Балик“, бл. 21, вх. Ж, ет. 6, ап. 18

жилищен имот, апартамент

 

6.4. Продажба на нежилищни имоти

Имот

Отреждане

Идентификатор по КККР

Площ /кв. м/

1.

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.607.998.1.13 по КККР на град Добрич, бул. „Добруджа“ №32

 

 

офис

72624.607.998.1.13

89.80

2.

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.622.4289.1.82 по КККР на град Добрич, бул. „Добричка епопея“ №10 (бивше парокотелно)

за инфраструк-турен обект

72624.622.4289.1.82

81.60

 

6.5. Продажба на имоти по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС

Имот

Отреждане

Идентификатор по КККР

Площ /кв. м/

1.

УПИ ХХV-1289, кв. 1104 по плана на ЖК ”Север 1”, ул. ”Боримечка” № 24

жилищно строителство

ПИ 72624.609.1289

210.00

 

            6.6. Продажба на жилищни имоти по реда на чл. 35, ал. 1 от ЗОС

 

Адрес

предназначение

1

жк Балик бл. 46, вх. А, ет. 3 , ап. 9

жилищен имот, апартамент

2

жк Балик бл. 46, вх. А, ет. 7 , ап. 27

жилищен имот, апартамент

3

жк Балик бл. 46, вх. А, ет. 8 , ап. 29

жилищен имот, апартамент

4

жк Балик бл. 46, вх. Б., ет. 7 , ап. 27

жилищен имот, апартамент

5

жк Балик бл. 46, вх. Б, ет. 7 , ап. 28

жилищен имот, апартамент

6

жк Балик бл. 55, вх. А, ет. 1 , ап. 3

жилищен имот, апартамент

7

жк Балик бл. 55, вх. А, ет. 3 , ап. 7

жилищен имот, апартамент

8

жк Балик бл. 55, вх. А, ет. 6 , ап. 16

жилищен имот, апартамент

9

жк Балик бл. 55, вх. А, ет. 6 , ап. 18

жилищен имот, апартамент

10

жк Балик бл. 46, вх. А, ет. 1 , ап. 1

жилищен имот, апартамент

11

кв. Петър Сарийски №43, бл. 2, ет. 7, ап. 76

жилищен имот, апартамент

12

кв. Петър Сарийски №43, бл. 1, ет. 7, ап. 705

жилищен имот, апартамент

13

кв. Петър Сарийски №43, бл. 1, ет. 5, ап. 505

жилищен имот, апартамент

14

кв. Петър Сарийски №43, бл. 1, ет. 4, ап. 405

жилищен имот, апартамент

15

кв. Петър Сарийски №43, бл. 1, ет. 2, ап. 205

жилищен имот, апартамент

 

 

7. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ:

 

Имот

Площ, кв. м

Описание

1.

Дворно място с площ 231 кв. м, представляващо 231/420 кв. м идеални части от поземлен имот с идентификатор 72624.607.1131 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, находящ се на бул. „Стоил войвода“ №5.

231/420

Дворно място

2.

Земеделска земя с площ 76,00 кв. м, представляваща 76/1276 кв. м в идеални части от поземлен имот с идентификатор 72624.905.480 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, находящ се в местността „Гаази баба“.

76/1276

Земеделска земя (лозе)

3.

Земеделска земя с площ 175,00 кв. м, представляваща 175/1375 кв. м в идеални части от поземлен имот с идентификатор 72624.905.419 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, находящ се в местността „Гаази баба“.

175/1375

Земеделска земя

4.

Дворно място с площ 21.00 кв. м, представляващо 21/2029 кв. м в идеални части от поземлен имот с идентификатор 72624.602.890 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, находящ се в кв. „Рилци“, ул. „Момчил войвода“ №7

21/2029

Дворно място

5.

УПИ XVI-472 в кв. 910, предвиден за „жилищно строителство“ по Кадастрален и ЗРП на жк „Рилци“ на гр. Добрич, идентичен с ПИ 72624.601.472 по КККР на гр. Добрич с площ 133.00 кв. м

133/1398

Жилищно строителство

 

 

 

 

 

 

 

8. ПРИНУДИТЕЛНО ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ – ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ОБЩИНСКИ НУЖДИ

 

Поземлен имот (идент. по КККР)

Местност

Площ      

(кв. м.)

Начин на трайно ползване

1

72624.433.16

Гробищен парк

2 000,00

лозе

2

72624.433.112

Гробищен парк

500,00

лозе

3

72624.433.113

Гробищен парк

500,00

лозе

4

72624.433.114

Гробищен парк

500,00

лозе

5

72624.433.121

Гробищен парк

750,00

лозе

6

72624.433.122

Гробищен парк

2 180,00

лозе

7

72624.433.127

Гробищен парк

2 624,00

лозе

8

72624.433.128

Гробищен парк

2 626,00

лозе

9

72624.433.129

Гробищен парк

2 625,00

лозе

10

72624.433.130

Гробищен парк

2 624,00

лозе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ИМОТИ/ОБЕКТИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ, ЗА КОИТО ПРЕДСТОЯТ ПРОЦЕДУРИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ЧРЕЗ КОНЦЕСИЯ ПО РЕДА НА ЗК:

 

Индивидуализация на проекта за концесия

Максимален срок на концесия

Строителство/услуги, които ще се възложат с концесията

Срокове за изпълнение на възложеното строителство

Плащания от концедента

Концесионно възнаграждение

Наименование на проекта за концесия (наименование на концесията)

Обект на концесията

Предмет на концесия

 

2021 г.

 Концесия за строителство, включваща: възлагане както изпълнение на строителство и предоставяне и управление на услуги, така и предоставяне на ползване върху обект - публична общинска собственост: Дворно място с площ 3123,00 кв. м., представляващо поземлен имот с идентификатор 72624.615.38 по КККР на град Добрич, за открити обекти за спортни и културни дейности, площадки за игра и малки покрити обслужващи обекти до 120 кв. м. (санитарен възел, съблекални и ООХ).

- Дворно място с площ 3 123,00 кв. м., представляващо поземлен имот с идентификатор 72624.615.38 по КККР на град Добрич, одобрени със заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, УПИ I, кв.588, по Кадастрален и ЗРП на ЖК „Русия 2“, гр. Добрич, отреден за озеленяване, спорт и трафопост.
- Имотът е публична общинска собственост и е актуван с АОС №4481 от 04.11.2009 г. вписан под вх. рег. № 12491 от 11.11.2009 г., акт № 53, том XXVIII, имотна партида 67481 в служба по вписванията.
- Местонахождение на имота: град Добрич, ЖК „Русия 2”, ул. „Батовска”, поземлен имот 72624.615.38, кв.588, парцел I, зона II. 
- За имота има издадена скица от 26.08.2020 г. и виза на гл. архитект на Община град Добрич с разрешение за проектиране на открити обекти за спортни и културни дейности, площадки за игра и малки покрити обслужващи обекти до 120 кв. м. (санитарен възел, съблекални и ООХ).

концесия за строителство

20 години

   На основание чл.10, ал.2, т.1 от ЗК концесията се определя като: Концесия за строителство и включва възлагане както изпълнение на строителство и предоставяне и управление на услуги, така и предоставяне на ползване върху обект - публична общинска собственост:
- изпълнение на строителство: проектиране и изпълнение на строеж, в съответствие с визата на гл. архитект за разрешение за проектиране на открити обекти за спортни и културни дейности, площадки за игра и малки покрити обслужващи обекти до 120 кв. м. (санитарен възел, съблекални и ООХ).
- предоставяне и управление на услуги: услуги в областта на физическата култура и спорта, услуги по поддържане и експлоатация на спортни обекти и съоръжения и услуги по организиране на спортни мероприятия.
- предоставяне на ползване върху обект - публична общинска собственост: Дворно място с площ 3 123,00 кв. м., представляващо поземлен имот с идентификатор 72624.615.38 по КККР на град Добрич.

12 месеца, считано от датата на подписване на концесионния договор.

Не

Да.              Прогнозирано годишно концесионно възнаграждение               1 800 лв. без ДДС.     За срока на концесията концесионно възнаграждение
36 000 лв. без ДДС

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуализация на проекта за концесия

Максимален срок на концесия

Строителство/услуги, които ще се възложат с концесията

Срокове за изпълнение на възложеното строителство

Плащания от концедента

Концесионно възнаграждение

Наименование на проекта за концесия (наименование на концесията)

Обект на концесията

Предмет на концесия

2021 г.

Концесия за строителство, включваща: възлагане както изпълнение на строителство и предоставяне и управление на услуги, така и предоставяне на ползване върху обект - публична общинска собственост: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.623.628.4.3 по КККР на град Добрич  и част от имот публична общинска собственост площад „Демокрация“, за организиране на сезонна тераса в размер на 219 кв. м. 

- Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.623.628.4.3 по КККР на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №18-12150/19.11.2019 г. на Началника на СГКК град Добрич, със застроена площ 459,00 кв. м., ведно с 41,14%  от 394,00 кв. м. в ид. части от общите части на сградата с идентификатор 72624.623.628.4, равняващи се на 162,09 кв. м., разположен на кота „-4,75“. Неразделна част от СО е емпоре със ЗП 132,00 кв. м. и помещения със ЗП 44,00 кв. м., разположени на кота „-2,30“. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.623.628.4.3 ще се възложи на концесия без помещението за ел. табло, разположено на кота „-4,75“.
- Обектът е публична общинска собственост и е актуван с акт № 5451 от 26.11.2019 г. вписан под вх. рег. № 9868 от 27.11.2019 г., акт № 80, том XXVI в служба по вписванията и
- Част от имот публична общинска собственост площад „Демокрация“, за организиране на сезонна тераса в размер на 219 кв. м 
- Имотът е публична общинска собственост и е актуван с акт № 1071 от 19.07.1999 г., вписан под № 109, том 45, вх. рег. № 18341 от 07.12.2005 г., дело № 10058 в служба по вписванията.
- За обектите има издадена скица от Община град Добрич от 26.08.2020 г. и виза от гл. архитект на Община град Добрич с която се разрешава: проектиране на преустройство и ремонт на бивша Дискотека „Театър”, в заведение за хранене и развлечение и организиране на сезонна тераса до 219,00 кв. м.

концесия за строителство

20 години

На основание чл.10, ал.2, т.1 от ЗК концесията се определя като: Концесия за строителство и включва възлагане както изпълнение на строителство и предоставяне и управление на услуги, така и предоставяне на ползване върху обект - публична общинска собственост:
- изпълнение на строителство: проектиране и изпълнение на строеж, в съответствие с визата на гл. архитект за разрешение за проектиране на преустройство и ремонт на дискотека „Театър“ в заведение за хранене и развлечения.
- предоставяне и управление на услуги: Услуги на ресторанти, столове и заведения за приготвяне и доставяне на храна, Услуги по предлагане на храни за консумация, Услуги по ремонт и поддържане на оборудване за ресторанти и  ресторантьорски услуги и услуги в областта на търговията на дребно.
- предоставяне на ползване върху обект - публична общинска собственост:
- Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.623.628.4.3 по КККР на град Добрич   и
- Част от имот публична общинска собственост площад „Демокрация“, за организиране на сезонна тераса в размер на 219 кв. м

18 месеца, считано от датата на подписване на концесионния договор.

Не

Да.              Прогнозирано годишно концесионно възнаграждение      20 000 лв. без ДДС.     За срока на концесията концесионно възнаграждение
400 000 лв. без ДДС

                         

 

 

 

С решение № 12-12/16.09.2020 г. Общински съвет град Добрич прие план за действие за общинските концесии за периода 2021 - 2027 г. на Община град Добрич, в който са включени описаните по-горе обекти.

 

 

 

10. ЗАКУПУВАНЕ НА ИМОТИ

           

Имот

Площ, кв. м

Описание

1.

7/18 ид. части от 28.00 кв. м, равняващи се на 10.89 кв. м от ПИ 72624.622.247 по КККР на град Добрич

10.89

За жилищно строителство

 

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Настоящата Програма обхваща бюджетната 2021 година. Тя се приема на основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост. По своята същност тя е отворен документ и може да бъде актуализирана през годината.

 

 

Приета с решение №17-13 от 26.01.2021 година на Общински съвет град Добрич, доп. с решение № 18-18, решение № 18-20, решение № 18-22, решение № 18-24 от 23.02.2021 г. на Общински съвет град Добрич, доп. с решение № 19-19, решение № 19-20, решение № 19-21, решение № 19-22 и решение № 19-27 от 30.03.2021 г. на Общински съвет град Добрич


Дата на последна актуализация: 12.04.2021 г.

Прикачени файлове

Актуално

Кметът на Добрич Йордан Йорданов се срещна с новоизбрания депутат Албена Симеонова

19.04.2021

Кметът на Добрич Йордан Йорданов се срещна днес с новоизбрания депутат Албена Симеонова от листата на „Демократична България“. Срещата е инициирана от народния представител в отговор на призива на кмета Йордан Йорданов за...

Кметът на Добрич Йордан Йорданов се срещна с новоизбрания депутат Албена Симеонова
ВИЖ ДОБРИЧ
14.29° C разкъсана облачност
Нагоре