Проект „Младежки център Добрич – Вашето днес“

                                                                                                                                                                                                                                         

 

ПРОЕКТ BGLD-1.003-0001  МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР ДОБРИЧ – ВАШЕТО ДНЕС

по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и   подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

 

 

Програма  - „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“

Наименование на процедура – Младежките центрове: мощен фактор за местно развитие

 

Срок на изпълнение, месеци – 36 месеца

Начална дата на изпълнение – 01.07.2020

Обща стойност на проектното предложение  1 895 105.66 лева

 

Цел/и на проектното предложение

Основна цел на Проект „Младежки център Добрич – Вашето днес“:

 

Разширяване на териториалния обхват на Младежки център Добрич и повишаване качеството и разнообразието на дейностите, както и броя на младежите и участниците от други възрастови групи в дейности на Центъра, в отговор на нуждите и стремежите на младите хора и представителите на общността, включително тези от уязвимите групи (групи с по-висок риск от бедност и социално изключване от общото население - етнически малцинства, хора с увреждания, ученици отпаднали от училище, сираци, деца и младежи от семейства с един родител, деца и младежи от семейства с ниско ниво на образование, борещи се със зависимости, безработни).

 

 Специфични цели:

 

- Разширяване териториалния обхват на младежкия център, посредством работа на терен и предоставяне на по-голямо разнообразие на дейности, които да достигнат до деца и младежи, живеещи в отдалечени и малки населени места, в рамките на областта и нямащи достъп до такъв вид услуги;

 

- Увеличаване броя на предлаганите услуги, в отговор на идентифицираните потребности на младите хора в областта. По този начин многообразието на предлаганите дейности от центъра ще доведе до повишаване възможността за участие на по-голям брой деца и млади хора, в т.ч. такива от уязвимите групи - с по-висок риск от бедност и социално изключване от общото население. Това ще насърчи тяхната социална ангажираност, критичното и творческо отношение към собствения опит и заобикалящата ги реалност;

 

- Стимулиране на активно младежко участие и увеличаване броя на дейностите, организирани по инициатива на младежите. Това ще доведе до приобщаване на младите хора в обществото, като им предложи инструменти и възможности, с които да оказват влияние като активни граждани;

 

- Включване на хора от различни възрастови групи – деца, родители, учители, специалисти работещи с млади хора и др., като средство за достигане и по-ефективна работа с младежката общност;

 

- Създаване на приобщаваща и безопасна среда в центъра, формирайки нагласа за взаимно уважение и толерантност към различието;

 

- Подобряване качеството на съществуващите услуги и дейности, което ще доведе до създаване на вдъхновяваща среда за развитие на социални, образователни и културни дейности, чрез подходящи пространства и улеснено взаимодействие между представители на различни групи;

 

- Междукултурен диалог и споделяне на добри практики;

 

- Мобилност, гъвкавост и подобрен достъп до предлаганите услуги.

 

 

Кратко описание на проектното предложение

Проектът обхваща широк спектър от дейности, които водят до разширяване обхвата на младежкия център. Създава възможност за включване на деца и младежи, включително и такива от уязвими групи в условия на равнопоставеност. Заложени са както традиционните методи, така и иновативни техники в отговор на актуалните потребности на целевите групи.

Партньори по проекта са: Община Копавогур, Исландия, СУ „Л. Каравелов“, гр. Добрич и ПГТ „П. Яворов“, гр. Добрич.

Предвидени са дейности по информация и публичност за най-широко разпространение на информация за финансирането и целите на ФМ на ЕИП и възможностите за участие на целевите групи в проекта.

В Центъра ще се проведат неформални обучения, координационни срещи, образователни курсове, нови клубни форми, училище за родители, работилници, регионални, национални и международни младежки обмени. Заложени са дейности за работа на терен, срещи с представители на уязвими групи и общности в неравностойно положение.

Планирани са поредица от инициативи в гр. Добрич и областта.

Проектът дава възможност за младежко участие, реализиране на младежки инициативи, младежки лагери и обмени.

Съвместно с партньора от страната-донор, Исландия ще бъдат реализирани 2 международни обмена за споделяне на опит и добри практики в гр. Копавогур и гр. Добрич.

Партньорите от България ще бъдат активни участници в дейностите по проекта и инициатори на младежки инициативи.

За повишаване качеството и разширяване обхвата на предоставените услуги се предвиждат строително-ремонтни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане.

Планирано е и обособяване на Свободна зона за насърчаване на двигателната активност, в прилежащата площ на центъра.

Предвижда се закупуване на микробус, за предлагане на гъвкави и достъпни дейности с широк обхват.

Ще бъде осигурена заетост на 5 младежки работника и 2 образователни медиатора. 

Всички дейности ще отговарят на потребностите на целевите групи и стандартите за работа на Съвета на Европа.

Актуално

БЧК Добрич удължава срока за раздаване на хранителни продукти до 4.12.2020 г.

27.11.2020

Областният съвет на БЧК Добрич уведомява всички заинтересовани лица по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО  МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПЛАН 2019, че удължава срока на раздаване само в град Добрич до 0 4 .12.2020 г . В...

БЧК Добрич удължава срока за раздаване на хранителни продукти до 4.12.2020 г.
ВИЖ ДОБРИЧ
11.41° C ясно небе
Нагоре