Търг № 2/23.07.2020 г.

 

О  Б  Я  В  А

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ на основание чл.14 от Закона за общинската собственост, чл.19, чл.21, чл.73 и чл.77 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решения №№ 3-23/20.12.2019 г., 4-23/28.01.2020 г., 5-16/28.02.2020 г., 5-17/28.02.2020 г., 5-18/28.02.2020 г., 5-21/28.02.2020 г., 9-11/26.05.2020 г., 9-12/26.05.2020 г. на Общински съвет град Добрич и Заповед 144/28.01.2020 г. на Кмета на Община град Добрич за актуализация на наемните цени, обявява ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ на 23.07.2020 г. от 10:00 часа в зала в сградата на Община град Добрич на ул. ”България” № 12, за ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на имоти, части от имоти, място за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ и места за поставяне на рекламно-информационни елементи (РИЕ) – общинска собственост:

№ по ред

 

Наименование и предназначение на имотите

Площ кв. м.

Начална тръжна цена на месец       (без ДДС)

 Депозит за участие (лева)

Срок за отдаванe (години)

1.

Кабинет 226 в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 по ул. „Димитър Петков“ № 5

13,30

127,81

383,43

10

2.

Кабинет 310 в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 по ул. „Димитър Петков“ № 5

14,80

142,23

426,69

10

3.

Кабинет 314 в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 по ул. „Димитър Петков“ № 5

15,00

144,15

432,45

10

4.

Кабинет 317 в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 по ул. „Димитър Петков“ № 5

16,00

153,76

461,28

10

5.

Част от фоайе на I-ви етаж в сградата на Дом за стари хора, за поставяне на автомат за топли напитки

2,50

108,11

324,33

5

6.

Част от фоайе на I-ви етаж в сградата на Дом за стари хора, за поставяне на автомат за пакетирани изделия и безалкохолни напитки

2,50

108,11

324,33

5

7.

Част от едноетажна сграда в УПИ ХVI-11 - „за ОДО“, кв.7 по ПУП-ПРЗ на Дружба 1,2 и 4 по ул. „Никола Петков”, за заведение за хранене и развлечение

140,67

694,91

2084,73

10

8.

Част от едноетажна сграда в УПИ ХVI-11 - „за ОДО“, кв.7 по ПУП-ПРЗ на Дружба 1,2 и 4 по ул. „Никола Петков”, за търговия

65,50

323,57

970,71

10

9.

Помещение в сграда с идентификатор 72624.604.1034.1 по КККР, по ул. „Войнишка“ (до Детска градина № 27) за услуги

58,24

97,84

293,52

5

10.

Помещение № 2 на втори етаж от двуетажна сграда с идентификатор 72624.619.214.9 по КККР по ул. „Агликина поляна“, за търговия

15,20

75,09

225,27

10

11.

Част от фоайе в сграда с идентификатор 72624.607.998.2 по бул. „Добруджа“ № 32а, за поставяне на автомат за топли напитки

2,50

108,11

324,33

5

12.

Помещение в АЕМО „Стария Добрич“, за металическа работилница

33,00

74,25

222,75

5

13.

Помещение в АЕМО „Стария Добрич“, за берберница (бръснаро – фризьорски салон)

15,40

34,65

103,95

5

14.

Помещение в АЕМО „Стария Добрич“, без промяна, със запазено предназначение „Кожухарска работилница“

30,85

69,41

208,23

5

15.

Общинско място в УПИ I, кв. 4, по плана на жк „Строител“ до бл. 59 за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ,   за продажба на плодове и зеленчуци

12,00

76,92

230,76

5

16.

Общинско място в ПИ 72624.622.1092 по бул. „25-ти септември“ в югозападната страна на кръстовището с бул. „Добруджа“ (на площад Тракийски) за поставяне на рекламно-информационен елемент – двустранен

13,80

291,18

873,54

5

17.

Рекламна площ на западния калкан на сграда с идентификатор 72624.607.998.2 по бул. „Добруджа“ № 32а

18,00

233,46

700,38

5

18.

Рекламна площ на борда на покрива на сграда с идентификатор 72624.607.998.2 по бул. „Добруджа“ № 32а

10,00

129,70

389,10

5

19.

Общинско място в ПИ 72624.621.63 в разделителната ивица по бул. “25-ти септември“, на линията на бившия Мебелен магазин, южно от спортна зала „Простор“, за поставяне на Рекламно-информационен елемент - двустранен

12,00

253,20

759,60

5

 

 

В кабинетите, където ще се използва оборудване, месечната наемна цена на оборудването е определена въз основа на експертна оценка, както следва:

  • Стоматологичен стол – 15,00 лева;
  • Стоматологична машина – 25,00 лева;
  • Стерилизатор – 10,00 лева;
  • Сгъстен въздух (компресор) – 8,00 лева.

Месечната наемна цена за оборудване е точна фиксирана стойност. Тя ще бъде начислена само в случай, че използването на оборудването се претендира от наемателя и същото ще бъде използвано по време на наемното отношение.

Тръжна документация на стойност 48,00 лева с включен ДДС се закупува на работно място “Общинска собственост“ в Центъра за услуги и информация в Община град Добрич от 08.07.2020 г. до 17:00 часа на 21.07.2020 г..

Оглед на обектите може да бъде направен от 08.07.2020 г. до 21.07.2020 г., след представяне на документ за закупена тръжна документация и предварителна уговорка с длъжностно лице от дирекция ОС при Община град Добрич.

Депозити за участие в търга се внасят до 17:00 часа на 22.07.2020 г. в касата на Община град Добрич или по сметка BG 71 SOMB 9130 33 10000501, BIC – SOMBBGSF, “Общинска банка” АД, клон Добрич, ул.”Независимост” № 14.

Допълнителна информация относно търга може да бъде получена на тел. 058/600 030 – Мария Ганчева – главен специалист в дирекция „Общинска собственост“ в Община град Добрич.

 

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

 

 

Актуално

БЧК Добрич удължава срока за раздаване на хранителни продукти до 4.12.2020 г.

27.11.2020

Областният съвет на БЧК Добрич уведомява всички заинтересовани лица по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО  МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПЛАН 2019, че удължава срока на раздаване само в град Добрич до 0 4 .12.2020 г . В...

БЧК Добрич удължава срока за раздаване на хранителни продукти до 4.12.2020 г.
ВИЖ ДОБРИЧ
9.86° C ясно небе
Нагоре