Електронни услуги на Община град Добрич, предоставяни чрез Единен модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги на държавната администрация

Община град Добрич е присъединена към Единен модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги с разработени и публикувани 68 броя електронни форми за електронни административни услуги, както следва:

 

 

Услуга

УРИ

1. Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен общински имот

1988

2. Издаване на разрешение за отсичане на над 5 /пет/ броя дървета и на лозя над 1 декар

1996

3. Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес

1997

4. Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местни данъци и такси

1998

5. Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние

2000

6. Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение

2008

7. Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране

2012

8. Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък

2014

9. Издаване на удостоверение за наследници

2016

10. Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина

2017

11. Издаване на скици за недвижими имоти

2027

12. Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства (извършва се от кметствата)

2029

13. Издаване на разрешение за отсичане на дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение

2031

14. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път

2034

15. Издаване на пропуски за влизане в зоните и улиците, ограничени за движение на пътни превозни средства

2035

16. Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

2036

17. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат

2037

18. Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)

2038

19. Категоризация на места за настаняване

2047

20. Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани места за настаняване и издаване на удостоверение

2048

21. Регистриране на места за настаняване клас "В"- апартаменти за гости и стаи за гости  3122

22. Прекратяване на категория на туристически обект

2050

23. Приемане на уведомление за работно време при откриване на обект или заявяване на промяна на работно време на обект  3087

24. Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година

2056

25. Издаване на удостоверение за родените от майката деца

2057

26. Издаване на позволително за ползване на лечебни растения

2066

27. Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и холограмни стикери за автомобилите

2069

28. Издаване на удостоверение за декларирани данни

2071

29. Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

2075

30. Издаване на удостоверение за раждане - дубликат

2076

31. Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот

2082

32. Издаване на виза за проектиране

2083

33. Регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга

2087

34. Категоризация на заведения за хранене и развлечение

2088

35. Потвърждаване или промяна категорията на туристически обект

2089

36. Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство

2091

37. Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

2092

38. Издаване на предписание за насочване на битовите и строителните отпадъци

2093

39. Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването

2098

40. Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи

2100

41. Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година

2104

42. Издаване на удостоверение за правно ограничение

2108

43. Издаване на удостоверение за семейно положение

2109

44. Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

2110

45. Вписване на сдруженията на собствениците в общинския регистър

2118

46. Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство

2119

47. Издаване на копие от подадена данъчна декларация

2124

48. Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес

2128

49. Издаване на дубликат на документ за платен данък върху превозни средства

2131

50. Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението

2138

51. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж

2393

52. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване

2395

53. Приемане на данъчна декларация по чл.14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти

9401

54. Приемане на Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежаван лек или товарен автомобил с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона

9402

55. Приемане на Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано пътно превозно средство - не повече от 3,5 тона

9403

56. Приемане на Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано въздухоплавателно средство

9404

57. Приемане на Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано плавателно средство

9405

58. Приемане на Данъчна декларация по чл. 14, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси за необходимите данни за определяне на данъка върху недвижимите имоти на новопостроена сграда завършена в груб строеж и на самостоятелните обекти в нея 

9406

59. Приемане на Данъчна декларация по чл. 27 от ЗМДТ за освобождаване от данък върху недвижимите имоти или за ползване на данъчно облекчение

9407

60. Приемане на Данъчна декларация по чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущества

9408

61. Приемане на Данъчна декларация по чл. 32, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък върху наследствата

9409

62. Приемане на Декларация по чл. 71, т. 1 от ЗМДТ за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване

9410

63. Приемане на Искане за прихващане или възстановяване на недължимо платени задължения и такси по ЗМДТ

9411

64. Приемане на Данъчна декларация по чл. 61н от Закона за местните данъци и такси за облагане с патентен данък

9412

65. Приемане на Искане за отписване на публични общински вземания, погасени по давност на основание чл.173, във връзка с чл.171 от ДОПК

9413

66. Приемане на Декларация по чл. 61х от ЗМДТ за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници 

9414

67. Приемане на Декларация по чл. 61р, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси за облагане с туристически данък

9415

68. Заявление за заплащане на глоба по електронен път

9000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
-3.99° C ясно небе
Нагоре