Електронни услуги на Община град Добрич, предоставяни чрез Единен модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги на държавната администрация

Община град Добрич е присъединена към Единен модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги с разработени и публикувани 69 броя електронни форми за електронни административни услуги, както следва:

 

 

УРИ

УСЛУГА

 

 

 

Устройство на територията

2027

Издаване на скици за недвижими имоти

2082

Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот

2083

Издаване на виза за проектиране

2098

Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването

2100

Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи

2118

Вписване на сдруженията на собствениците в общинския регистър

2119

Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство

 

 

 

Инфраструктура и околна среда

1996

Издаване на разрешение за отсичане на над 5 /пет/ броя дървета и на лозя над 1 декар

2012

Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране

2031

Издаване на разрешение за отсичане на дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение

2035

Издаване на пропуски за влизане в зоните и улиците, ограничени за движение на пътни превозни средства

2066

Издаване на позволително за ползване на лечебни растения

2093

Издаване на предписание за насочване на битовите и строителните отпадъци

 

 

 

Общинска собственост

1988

Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен общински имот

 

 

 

Икономическо развитие и европейски фондове

2008

Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение

2029

Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства (извършва се от кметствата)

2047

Категоризация на места за настаняване

2048

Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани места за настаняване и издаване на удостоверение

2050

Прекратяване на категория на туристически обект

2069

Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и холограмни стикери за автомобилите

2087

Регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга

2088

Категоризация на заведения за хранене и развлечение

2089

Потвърждаване или промяна категорията на туристически обект

3087

Приемане на уведомление за работно време при откриване на обект или заявяване на промяна на работно време на обект 

3122

Регистриране на места за настаняване клас "В"- апартаменти за гости и стаи за гости

 

 

 

Гражданска регистрация и обслужване на населението

1997

Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес

2000

Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние

2016

Издаване на удостоверение за наследници

2017

Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина

2034

Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път

2036

Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

2037

Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат

2038

Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)

2056

Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година

2057

Издаване на удостоверение за родените от майката деца

2075

Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

2076

Издаване на удостоверение за раждане - дубликат

2104

Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година

2108

Издаване на удостоверение за правно ограничение

2109

Издаване на удостоверение за семейно положение

2110

Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

2092

Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

2128

Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес

2138

Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението

 

 

 

Местни данъци и такси

1998

Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местни данъци и такси

2014

Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък

2071

Издаване на удостоверение за декларирани данни

2091

Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство

2124

Издаване на копие от подадена данъчна декларация

2131

Издаване на дубликат на документ за платен данък върху превозни средства

2393

Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж

2395

Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване

9401

Приемане на данъчна декларация по чл.14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти

9402

Приемане на Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежаван лек или товарен автомобил с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона

9403

Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано пътно превозно средство, с изключение на леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона

9404

Приемане на Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано въздухоплавателно средство

9405

Приемане на Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано плавателно средство

9406

Приемане на Данъчна декларация по чл. 14, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси за необходимите данни за определяне на данъка върху недвижимите имоти на новопостроена сграда завършена в груб строеж и на самостоятелните обекти в нея 

9407

Приемане на Данъчна декларация по чл. 27 от ЗМДТ за освобождаване от данък върху недвижимите имоти или за ползване на данъчно облекчение

9408

Приемане на Данъчна декларация по чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущества

9409

Приемане на Данъчна декларация по чл. 32, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък върху наследствата

9410

Приемане на Декларация по чл. 71, т. 1 от ЗМДТ за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване

9411

Приемане на Искане за прихващане или възстановяване на недължимо платени задължения и такси по ЗМДТ

9412

Приемане на Данъчна декларация по чл. 61н от Закона за местните данъци и такси за облагане с патентен данък

9413

Приемане на Искане за отписване на публични общински вземания, погасени по давност на основание чл.173, във връзка с чл.171 от ДОПК

9414

Приемане на Декларация по чл. 61х от ЗМДТ за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници 

9415

Приемане на Декларация по чл. 61р, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси за облагане с туристически данък

9418

Декларация по чл. 117 от ЗМДТ за притежание на куче

 

Други услуги

9000

Заявление за заплащане на глоба по електронен път

   

 

Актуално

Любовта няма възраст!

08.02.2023

Община Добрич се включва в Международната седмица на брака, която се провежда от 7 до 14 февруари и цели да обърне значимо внимание на семейството като институция. По този повод и в името на любовта на 10 февруари от 10.30 часа в Дом...

Любовта няма възраст!
ВИЖ ДОБРИЧ
-1.06° C облачно
Нагоре