Електронни услуги на Община град Добрич, предоставяни чрез Единен модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги на държавната администрация

Община град Добрич е присъединена към Единен модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги с разработени и публикувани 52 броя електронни форми за електронни административни услуги, както следва:

Услуга

УРИ

Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен общински имот

1988

Издаване на разрешение за отсичане на над 5 /пет/ броя дървета и на лозя над 1 декар

1996

Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес

1997

Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местни данъци и такси

1998

Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние

2000

Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение

2008

Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране

2012

Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък

2014

Издаване на удостоверение за наследници

2016

Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина

2017

Издаване на скици за недвижими имоти

2027

Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства (извършва се от кметствата)

2029

Издаване на разрешение за отсичане на дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение

2031

Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път

2034

Издаване на пропуски за влизане в зоните и улиците, ограничени за движение на пътни превозни средства

2035

Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

2036

Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат

2037

Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)

2038

Категоризация на места за настаняване

2047

Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани места за настаняване и издаване на удостоверение

2048

Регистриране на места за настаняване клас "В"- апартаменти за гости и стаи за гости  3122

Прекратяване на категория на туристически обект

2050

Приемане на уведомление за работно време при откриване на обект или заявяване на промяна на работно време на обект  3087

Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година

2056

Издаване на удостоверение за родените от майката деца

2057

Издаване на позволително за ползване на лечебни растения

2066

Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и холограмни стикери за автомобилите

2069

Издаване на удостоверение за декларирани данни

2071

Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

2075

Издаване на удостоверение за раждане - дубликат

2076

Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот

2082

Издаване на виза за проектиране

2083

Регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга

2087

Категоризация на заведения за хранене и развлечение

2088

Потвърждаване или промяна категорията на туристически обект

2089

Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство

2091

Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

2092

Издаване на предписание за насочване на битовите и строителните отпадъци

2093

Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването

2098

Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи

2100

Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година

2104

Издаване на удостоверение за правно ограничение

2108

Издаване на удостоверение за семейно положение

2109

Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

2110

Вписване на сдруженията на собствениците в общинския регистър

2118

Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство

2119

Издаване на копие от подадена данъчна декларация

2124

Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес

2128

Издаване на дубликат на документ за платен данък върху превозни средства

2131

Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението

2138

Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж

2393

Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване

2395

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуално

ОИЦ – Добрич представя антикризисни икономически мерки за работодатели с европейско финансиране в град Добрич

21.10.2020

На 23 октомври (петък) 2020 г . от 10:00 часа, в голямата заседателна зала на Община град Добрич, ет.2, Областен информационен център – Добрич, в партньорство с Enterprise Europe Network – Добрич ще проведе информационно...

ОИЦ – Добрич представя антикризисни икономически мерки за работодатели с европейско финансиране в град Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
9° C ясно небе
Нагоре