Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2020 г.

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

ПРАВНА РЕГЛАМЕНТАЦИЯ.  ПРИНЦИПИ И ЦЕЛИ:

Настоящата програма за управление и разпореждане с общински имоти през 2020 г. съблюдава нормативните изисквания на чл. 8, ал. 9 от Закона за Общинската Собственост и привежда в изпълнение Стратегията за управление на общинска собственост за мандат 2019-2023 г., приета с Решение .......... ………… на Общински Съвет град Добрич.

Управлението на общинската собственост визира и обхваща действията по експлоатация, поддръжка, ремонт, опазване на общинската собственост и разпореждане със същата.

При осъществяването на горепосочените действия са залегнали принципите на законосъобразност, публичност, състезателност при разпореждане и приоритетна защита на обществения интерес.

Общинската собственост е един от най-важните инструменти за осъществяване политиката в общината - икономическа, социална, екологична.

Ето защо настоящата програма е заложила на предварителният финансов анализ, като способ за избор на оптимално управленско решение, съобразено и с приетата политика на общината. Финансовият анализ предпоставя избор не само на оптималния способ за управление или разпореждане с общинската собственост, но и подходящия метод за това.

Основните  цели при управлението на общинската собственост са:

- осигуряване на устойчиво развитие на общината, подобряване селищната среда, създаване на условия за бизнес, култура, спорт, отдих, туризъм и повишаване на сигурността;

- опазване и подобряване на екологичната среда;         

- повишаване на инвестиционния потенциал на общината;

- гарантиране на ефективно управление и повишаване приходите от стопанисването на общинската собственост. 

 Идентифициране на обема и функционалните характеристики и вида  на съществуващата общинска собственост.

Пълното идентифициране на обема общинска собственост е основна предпоставка за вземане на управленски решения по управление и разпореждане, което прави тази цел първостепенна и приоритетна.

 

ІІ. ОБХВАТ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОГРАМАТА

 

Настоящата Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост обхваща бюджетната 2020 година и съдържа:

 

1. ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ ОТ УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО ЗА БЮДЖЕТНАТА 2020 ГОДИНА:

 

1.

Приходи от наеми на имущество

620 000.00 лева

1.1.

Приходи от наеми на общ.жилища

1 022 000.00 лева

2.

Приходи от наеми на земя

240 000.00 лева

3.

Приходи от продажба на общински жилища

1 200 000.00 лева

4.

Приходи от продажба на НДА (ОПС)

50 000.00 лева

5.

Приходи от продажба на земя

1 800 000.00 лева,

с включен ДДС

6.

Приходи от концесии

191 000.00 лева

 

Общо:

5 123 000.00 лева

 

Забележка:

 В приходите са включени и наемите от ОП”Общински пазари”, ОП”Спортни имоти” и ОП„Обреден дом”

 

2. ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ

 

2.1. Общински терени, обекти и вещи:

 

И м о т

Площ

Предназначение

 

 

кв. м

 

 

1. Обекти:

 

 

1

Сграда по ул. „Васил Левски” № 7

1133,00

офиси за административни нужди

 

2

Помещение по ул. „Клокотница”

80,00

производствени дейности и услуги

 

3

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.607.998.2.11, по бул. Добруджа 32а, ет. 1,

прилежащи части- рампа

 

фоайе

45,97

 

 

29,40

 

2,5

особен вид дейности

 

 

 

 

автомат за топли напитки

 

4

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.607.998.2.9 на бул. ”Добруджа” №32а, ет.7

41,15

 

офиси за административни нужди

 

5

ДГ /до ОУ „Христо Ботев”/по ул. „Цар Самуил” № 14 в сграда с идентификатор 72624.622.3660

 

 

215,70

образователни услуги

 

6

Помещение - подземна градска тоалетна „Фонтана”

89,80

търговия за обществено обслужване

 

7

Сграда с идентификатор 72624.625.139.1 по ул. „Димитър Петков” № 5 /бивша стоматологична поликлиника/

1342,00

лекарски, стоматологични кабинети и офиси  за административни нужди; заведение за хранене и развлечение

 

8

Училищна сграда в ПИ 72624.614.2423 на ул. „Отец Паисий“ № 16 – ОУ „Отец Паисий“

-Двуетажна сграда – учебен корпус на изба

-Масивно едноетажна сграда

2700,00

 

 

963,00

66,00

Закрит образователен процес

социални и образователни услуги;

читалищна дейност;

спортна дейност

 

9

Помещение по ул. „Хан Тервел”

32,40

Услуги

 

10

Помещение /метален склад/ по бул. „25-ти септември”

96,00

Услуги

 

11

Помещения по ул. „Отец Паисий” № 26

93,45

търговия и услуги

 

12

Помещение № 1 с идентификатор 72624.625.389.1.1 на ул. „Иван Пенаков” №15 в жк „Добруджа”, вх. Г

102,40

офис за административни нужди

 

13

Срада с идентификатор 72624.604.1034.1 по ул. „Войнишка“

542,00

производствени дейности и услуги

 

14

Помещения в сграда с идентификатор 72624.624.4954.1(Детска ясла № 4) по ул. „Любен Каравелов” №55

57,10

дейност с нестопанска цел

 

15

Сграда по ул. „Независимост” № 7-б

293,83

Дейност с нестопанска цел; заведение за хранене и развлечение

 

16

Сграда - Дом за стари хора в ПИ 72624.904.111

 

търговия; автомати за напитки, закуски и др.

 

17

Помещения в сграда с идентификатор 72624.623.644.1 по ул. „Славянска” № 18

186,70

заведение за хранене и развлечение

 

18

Сграда с идентификатор 72624.623.8030.1 на ул. „Славянска” 24

82,00

дейност с нестопанска цел

 

19

Сграда с идентификатор 72624.624.8020.1 по ул. „Максим Горки” № 8

 

108,35

дейност с нестопанска цел

 

20

Помещения в партерния етаж на жилищна сграда на бул. „25-ти септември” № 5

200,35

дейност с нестопанска цел

 

21

Сграда по ул. „Независимост” № 7 /Корпус ІІІ/

8214,35

офиси за административни нужди, автомати за напитки, закуски и др.; особен вид дейности;

 

22

Сграда - Младежки център „Захари Стоянов”, едноетажно и двуетажно тяло и дворно място в ПИ 72624.623.8031

 

2275,00

8025,00

Офиси за административни нужди, търговия, автомати за напитки, закуски и др.

 

23

Сграда с идентификатор 72624.621.25.2 в ж.к. „Добротица”

728,00

производствени дейности и услуги

 

24

Помещение по ул. „Христо Ботев”

31,50

производствени дейности и услуги

 

25

Помещение по ул.“Ген.Георги Попов“

№ 66 до ОУ „Й. Йовков”с идентификатор 72624.618.296.1

11,20

Производствени дейности и услуги

 

26

Помещение по ул. „Суха река” и пресечката с ул.”Вардар”

25,70

Услуги

 

27

Помещение в обект – разсадника

44,00

производствени дейности и услуги

 

28

Помещение м/у бл.4 и бл.6 в жк. „Христо Ботев”

43,30

производствени дейности и услуги

 

29

Сграда по бул.“Добруджа“ № 8А с идентификатор 72624.619.14

1218,00

офиси за административни нужди, автомат за напитки, закуски и др.

 

30

Сграда в кв. 572, парцел ХХІІІ, по ул. „Суха река” № 37 с идентификатор 72624.7626

8450,00

поставяне на автомат за напитки, закуски и др.

 

31

Едноетажна сграда в УПИ ХVI-11 - „за ОДО“, кв.7 по ПУП-ПРЗ на Дружба 1,2 и 4 по ул. „Никола Петков”

 

 

 

200,60

производствени дейности и услуги;

заведение за хранене и развлечение;

търговия;

особен вид дейност

 

32

Сграда находяща се в жк „Балик-Йовково”-юг, кв.44, парцел IV – ул. „Агликина поляна” № 19

389,50

Търговия; офиси за административни нужди

 

33

Помещение № 1, 2 и 3 в павилион в УПИ I кв.54 на жк. „Балик Йовково”- юг до бл.21

96,26

Търговия

 

34

Помещение в административната сграда на Център за защита на природата и животните

44,67

Заведение за хранене и развлечение

 

35

Помещения в подлез на бул. „Добруджа” до „КАТ”

132,50

търговия и услуги

 

36

Павилион част от спирка на градски транспорт по ул. „Генерал Гурко”

6.00

Търговия

 

37

Павилион (част от спирка на градски транспорт) по бул. „Трети март” до Летен театър, град Добрич, включен в УПИ І, кв. 816 по действащия кадастрален и ПУП-ПРЗ на ЦГЧ (част от имот с идент. 72624.626.4570)

4,00

Търговия

 

38

Павилион (част от спирка на градски транспорт) по бул. „Трети март” срещу Летен театър, град Добрич, включен в УПИ ХІ, кв. 67 по действащия кадастрален и ПУП-ПРЗ на ЦГЧ ( част от имот с идент. 72624.624.950)

4,00

Търговия

 

39

Павилион – част от спирка на градски транспорт, ПИ 72624.621 ул. „Батовска” (до старо обръщало на тролейбусен транспорт)

6,00

 

 

 

Търговия

 

40

Павилион - част от спирка на градски транспорт, находящ се в общинско място с идентификатор 72624.624.9501, публична общинска собственост, по ул. „Панайот Хитов”, срещу МБАЛ

4,00

 

 

 

 

Търговия

 

41

Павилион по ул. „Христо Ботев” до бл.12 в жк. „Балик-Йовково”-север

6,00

Търговия

 

42

Павилион, в ПИ 72624.623.9511 по ул. „Независимост”, в улична регулация, пред северната страна на УПИ IV в кв. 46 на ЦГЧ

3,15

 

 

за търговия – продажба на ядки, цигари и алкохол

 

43

Павилион, в ж.к. „Дружба 2” пред УПИ XVI-11, кв. 7 по ПУП-ПРЗ на ж.к. „Дружба 1, 2 и 4” на град Добрич

2,52

 

 

за търговия

 

44

Павилион – част от спирка на градски транспорт, находящ се в общинско място с идентификатор 72624.618.31, публична общинска собственост, по ул. „Христо Ботев“ до пазара

6,00

 

 

 

за търговия

 

 

45

Част от ПИ 72624.621.201 по регулационен и паркоустройствен план на Градски парк „Свети Георги“ в района на детската площадка

80.00

Услуги

 

 

 

2. Земя

 

 

 

46

Имот в землището на град Добрич с идентификатор ПИ 72624.11.3 по КККР на град Добрич

100002,00

 

 

земеделска земя

 

 

47

 

Поземлен имот с идентификатор 72624.603.100 по КККР на град Добрич

21924,00

 

земеделска земя

 

48

Общинско място в жк. ”Балик” ПИ 72624.618.138

5000,00

Паркинг

 

49

Общинско място в поземлен имот 72624.621.91 в жк. „Добротица” по ул. „Любен Станчев”, в улична регулация

 

912,00

 

 

Паркинг

 

50

Общинско място в УПИ VII, кв.18 по ул. „Теменуга”

2612,00

Паркинг

 

51

Общинско място в УПИ XIII, кв. 7 на жк. Дружба 1,2 и 4 по ул. Стефан Стамболов /пред РУМ/

1265,00

Паркинг

 

52

Общинско място по бул.”25-ти септември”, пред бившия магазин „Млад техник“

6,00

монтаж на павилиони по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност

 

53

Общинско място по ул.”Независимост”/до градинката на ритуален дом/

4,60

монтаж на павилиони по чл. 56 от ЗУТ за продажба на пуканки и сладка царевица

 

54

Общинско място в УПИ І, кв. 1267 на жк. „Север” 2 по бул. „25-ти септември”

15,00

монтаж на павилиони по чл. 56 от ЗУТ за поставяне на тото-пункт

 

55

Общинско място в УПИ І, кв. 86 по ул. „Неофит Бозвели”

15,00

монтаж на павилиони по чл. 56 от ЗУТ за поставяне на тото-пункт

 

56

Общинско място в УПИ ХVІІ, кв. 15 на ЦГЧ /до Битовия комбинат/

15,00

 

 

монтаж на павилиони по чл. 56 от ЗУТ за поставяне на тото-пункт

 

57

Общинско място в УПИ V, кв. 67 по бул. „3-ти март” /до кубинките/

 

15,00

монтаж на павилиони по чл. 56 от ЗУТ за поставяне на тото-пунк

 

58

Общинско място в УПИ ІІ, кв. 702 на жк.„Добротица”

 

15,00

 

 

монтаж на павилиони по чл. 56 от ЗУТ за поставяне на тото-пункт

 

59

Общинско място в УПИ VIII, кв.3 на ж.к.“Балик-Йовково“- север по ул.“Христо Ботев“

15,00

 

 

монтаж на павилиони по чл. 56 от ЗУТ за поставяне на тото-пункт

 

60

Общинско място по ул. „Агликина поляна” в УПИ Х, кв.43 по Кадастрален и ЗРП на жк. “Балик –Йовково” - юг, северно от бл. 31

15,00

 

 

монтаж на павилиони по чл. 56 от ЗУТ за поставяне на тото-пунк

 

61

Общинско място в улична регулация до северната страна на заслон за градски транспорт по ул.”Цар Петър”.

 

6,00

 

 

 

монтаж на павилиони по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност

 

62

Част от имот с идентификатор 72624.623.332 по ул. Независимост пред УПИ Х - "за Обществено обслужване и трафопост" /кино Добрич/ в кв. 26 на ЦГЧ

3,50

монтаж на павилиони по чл. 56 от ЗУТ за вестници и списания

 

63

Общинско място по ул.”Отец Паисий”, в улична регулация, североизточно от УПИ ІІ, кв.79 по плана на ЦГЧ

6,00

монтаж на павилиони по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност

 

64

Общинско място по бул. „25-ти септември”, в уличната регулация, в градинката до НЕК

6,00

монтаж на павилиони по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност

 

65

Общинско място в поземлен имот 72624.611.178 по бул. „Русия”, пред УПИ III, кв. 1113 на жк. „Север” І

6,00

монтаж на павилиони по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност

 

66

Общинско място в поземлен имот 72624.614.1752 по бул. „Русия”, между Агромагазин и Автогара пред УПИ IV, кв. 507 на жк. „Русия” I

6,00

монтаж на павилиони по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност

 

67

Общинско място в УПИ V, кв. 546 на жк. „Русия” 1 по ул. „Дунав”

6,00

монтаж на павилиони по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност

 

68

Общинско място в УПИ ІV, кв. 563 на жк. „Русия”1 по бул. „Русия”

6,00

 

монтаж на павилиони по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност

 

69

Общинско място в поземлен имот 72624.625.9534 по бул.”25-ти септември” до Професионална гимназия по туризъм

3,50

монтаж на павилиони по чл. 56 от ЗУТ за вестници и списания

 

70

Общинско място в улична регулация по ул. „Димитър Петков” до УПИ ІІ, кв. 13 на ЦГЧ пред І-во ДКЦ

3,50

монтаж на павилиони по чл. 56 от ЗУТ за вестници и списания

 

71

Общинско място в поземлен имот 72624.625.9501 в УПИ І, кв. 48 на ЦГЧ на пл.”Свобода”

3,50

монтаж на павилиони по чл. 56 от ЗУТ за вестници и списания

 

72

Общинско място в поземлен имот 72624.625.9516 в УПИ Х, кв. 14 по ул.”Охрид” до подлеза на пазара

3,50

монтаж на павилиони по чл. 56 от ЗУТ за вестници и списания

 

73

Общинско място в поземлен имот 72624.614.9020 на ул. „Александър Стамболийски” в УПИ ІІ, кв. 519 на жк „Русия” 1 в североизточния ъгъл на кръстовището с ул. „Полк. Калотинов”

3,50

монтаж на павилиони по чл. 56 от ЗУТ за вестници и списания

 

74

Общинско място по ул. „Отец Паисий”, южно от спирка до бивша Стоматологична поликлиника

2.50

поставяне на автоматична пощенска станция по чл. 56 от ЗУТ

 

75

Общинско място в УПИ ХХІІІ, кв. 511 по Кадастрален и ЗРП на жк. „Русия” 1 /до тоалетната на ЦКП

6,00

 

монтаж на павилиони по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност

 

76

Общинско място на пл. „Свобода” в УПИ І за „Озеленяване и обществено обслужване” в кв. 48 на ЦГЧ

4,60

монтаж на павилиони по чл. 56 от ЗУТ за продажба на пуканки и царевица

 

77

Общинско място на пл. „Свобода” в УПИ І за „Озеленяване и обществено обслужване” в кв. 48 на ЦГЧ

3,00

 

 

монтаж на павилиони по чл. 56 от ЗУТ за продажба на прясно изцедени сокове

 

78

Общинско място по ул. „Димитър Петков” на северния тротоар пред УПИ ІІ за „Поликлиника” в кв 13 на ЦГЧ

3,00

монтаж на павилиони по чл. 56 от ЗУТ продажба на прясно изцедени сокове

 

79

Част от имот, частна общинска собственост, находящ се в УПИ I кв. 563 по кадастрален и ЗРП на „ЖК Русия-1“ град Добрич

12,00

 

 

за поставяне на преместваем обект – павилион по одобрен модел

 

80

Общинско място по бул.”25-ти септември” в УПИ І в кв. 711 на жк. „Добротица”/срещу зала Добротица/

6.00

монтаж на павилиони по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност

 

81

Общинско място в ПИ 72624.623.9517 по ул. „България” пред северния вход на хотел България

3,50

 

монтаж на павилиони по чл. 56 от ЗУТ за вестници и списания

 

82

Общинско място в ПИ 72624.623.9517  в улична регулация по ул. „България”

 

3,50

 

монтаж на павилиони по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност

 

83

Общинско място в поземлен имот 72624.623.9511 в улична регулация по ул. „Независимост” между хотел „Добруджа” и бл. 29 на пл. „Свобода”

3,50

монтаж на павилиони по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност

 

84

Общинско място в ПИ 72624.623.9511 по ул. „Независимост” пред южната част на градинката пред хотел Добруджа

3,50

монтаж на павилиони по чл. 56 от ЗУТ за вестници и списания

 

85

Общинско място в поземлен имот 72624.623.9511 в улична регулация по ул. „Независимост” пред хотел „Добруджа”

3,50

монтаж на павилиони по чл. 56 от ЗУТ за книги

 

86

Общинско място в ПИ 72624.623.9511 по ул. „Независимост” в най-западния джоб на градинката пред Галерията

3,50

монтаж на павилиони по чл. 56 от ЗУТ за вестници и списания

 

87

Общинско място в ПИ 72624.624.993 на югозападната част на пресечката на ул. „Райко Цончев” с бул. 3-ти март

3,50

монтаж на павилиони по чл. 56 от ЗУТ за вестници и списания

 

88

Общинско място в УПИ XIV -353,392, кв. 15 по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ на ул. „Даме Груев” № 1-Б

12,00

Монтаж на павилион по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност

 

89

Общинско място в УПИ I, кв. 43 на жк. „Балик-Йовково”- юг на ул. „Агликина поляна” и ул.”Ясна поляна”

6,00

 

 

монтаж на павилиони по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност

 

90

Общинско място по ул. „Никола Петков”, в уличната регулация, на западния тротоар пред РУМ

6,00

 

 

монтаж на павилиони по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност

 

91

Общинско място по бул.”Добруджа”, на тротоара пред КАТ

6,00

 

монтаж на павилиони по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност

 

92

Общинско място по бул.”Добруджа”, на тротоара срещу на КАТ

6,00

 

монтаж на павилиони по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност

 

93

Общинско място по ул.”Христо Ботев”, в уличната регулация на северния тротоар пред пощата в ж.к „Балик”

6,00

монтаж на павилиони по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност

 

94

Общинско място № 1 в УПИ IX -5, кв..3 на жк. „Дружба” 1,2 и 4

12.00

монтаж на павилиони по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност

 

95

Общинско място № 2 в УПИ IX -5, кв. 3 на жк. „Дружба” 1,2 и 4

12,00

монтаж на павилиони по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност

 

96

Общинско място № 3 в УПИ IX -5, кв..3 на жк. „Дружба” 1,2 и 4

12,00

монтаж на павилиони по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност

 

97

Част от общински имот в улична регулация пред УПИ І, кв. 554 по Кадастрален и ПРЗ на жк „Русия 1“

12,00

 

 

поставяне на преместваем павилион по одобрен модел за търговска дейност

 

98

Част от общински имот, в УПИ VIII, квартал № 2 по ПУП-ПРЗ на ж.к. „Дружба 1, 2 и 4” до бл. 9

12,00

 

за поставяне на преместваем обект по одобрен модел, за услуги

 

99

Общинско място в УПИ І, кв. 4 по плана на ж.к „Строител” до бл. 59

12,00

монтаж на павилиони по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност

 

100

Общинско място по ул. „Христо Ботев” в УПИ І, кв. 30 на жк. „Балик-Йовково”-юг до бл. 7

12,00

 

монтаж на павилиони по чл. 56 от ЗУТ за административни услуги

 

101

Част от имот, публична общинска собственост, находящ се в градски парк „Свети Георги"

 

4,20

 

 

за поставяне на преместваем обект – готово заводско изделие с унифициран дизайн – „Павилион за продажба на прясно изцедени сокове”

 

102

Общинско място в улична регулация, находящо се на ул. „България” идентификатор 72624.623.332 до площад „Демокрация”, северно от сграда с идентификатор 72624.623.628.1 /пред заведение – сладкарница „Шоколад”/

4,00

 

 

 

 

 

поставяне на хладилна витрина за сладолед по чл. 56 от ЗУТ

 

103

Общинско място в улична регулация, находящо се на ул. „Независимост” с идентификатор 72624.623.9515, южно от имот с идентификатор 72624.623.1124 /пред сграда - Дом на науката и техниката И. Попов/

4,00

 

 

 

 

 

поставяне на хладилна витрина за сладолед по чл. 56 от ЗУТ

 

104

Общинско място в улична регулация, находящо се на бул. „25-ти септември” с идентификатор 72624.625.9501, на изток от имот с идентификатор 72624.623.642 /хотел „България”/

4,00

 

 

 

поставяне на хладилна витрина за сладолед по чл. 56 от ЗУТ

 

105

Общинско място в улична регулация, находящо се на ул. „Независимост” с идентификатор 72624.623.9511 до пл. „Свобода”, между имот с идентификатор 72624.623.333 /хотел Добруджа/ и имот с идентификатор 72624.623.341 /бл. 29/

4,00

 

поставяне на хладилна витрина за сладолед по чл. 56 от ЗУТ

 

106

Общинско място в улична регулация, находящо се на бул. „25-ти септември” с идентификатор 72624.625.9501, между сграда с идентификатор 72624.625.413.1 /Централна Поща/ и сграда с идентификатор 72624.625.9555.1 /читалище ”Йордан Йовков”/

4,00

поставяне на хладилна витрина за сладолед по чл. 56 от ЗУТ

 

107

Общинско място в улична регулация, находящо се на ул. „Славянска” с идентификатор 72624.623.9545, между сграда с идентификатор 72624.623.552.1 /до аптека „ВИВА”/ и сграда с идентификатор 72624.624.715.3 /кафе-аператив „Калисто”/

4,00

 

 

 

 

поставяне на хладилна витрина за сладолед по чл. 56 от ЗУТ

 

108

Общинско място в улична регулация, находящо се на бул. „25-ти септември” с идентификатор 72624.625.9501, между сграда с идентификатор 72624.625.5657.1 и сграда с идентификатор 72624.625.67.1 /на западния край на паркинга зад Съдебна палата/

4,00

 

 

 

поставяне на хладилна витрина за сладолед по чл. 56 от ЗУТ

 

109

Част от общински имот, находящ се на ул. „Димитър Петков“ пред поземлен имот 72624.625.139 (бивша стоматологична поликлиника)

4,00

 

за поставяне на хладилна витрина (фризер, автомат, машина) за сладолед по одобрен модел

 

110

Част от общински имот, находящ се на бул. „25-ти септември“ на север от УПИ І, кв. 117 по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ на град Добрич (до кафе „Калисто“)

 

4,00

 

 

за поставяне на хладилна витрина (фризер, автомат, машина) за сладолед по одобрен модел

 

111

Част от общински имот, находящ се на бул. „Русия“ в УПИ VІ, в кв. 507 по кадастрален и ЗРП на жк „Русия 1“

5 x 12,00

за поставяне на преместваем обект по одобрен модел (проект) до 60.00 кв. м (5 х 12.00 кв. м)

 

112

Част от общински имот, находящ се в ПИ 72624.615.65, УПИ VI в квартал № 572 по Кадастрален и ЗРП на жк. „Русия 2”

12,00  

поставяне на павилион на основание чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност (продажба на пакетирани стоки)

 

113

Част от общински имот, находящ се в ПИ 72624.617.97, УПИ II, кв. 663 по Кадастрален и ЗРП на жк. „Русия 3-4”, на ул. „Кокиче” № 23, град Добрич

12,00  

поставяне на павилион на основание чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност (продажба на закуски)

 

114

Част от общински имот от УПИ ХХХІ, кв.45 по ул. Орфей

8,00

Поставяне на павилион на основаине  чл. 56 от ЗУТ, за обущерски услуги

 

115

Стадион Дружба, представляващ ПИ 72624.621.204, находящ се в Градски парк "Свети Георги"

28000

дейност с нестопанска цел

 

116

Общинско място в ПИ с идентификатор 72624.619.427, находящ се в жк „Балик”

4846,00

За временно използване свързан с изграждането и ремонта на обект, на техническата инфраструктура

 

117

Общински места по ул. „Ангел Стоянов” в ПИ 72624.610.130, 72624.611.182

 

поставяне на рекламно-информационни елементи

 

118

Общински места по бул. „25-ти септември” в ПИ 72624.622.1092, 724.608.1, 72624.611.141, 72624.625.9501,  72624.613.9503, 72624.621.63, 

 

поставяне на рекламно-информационни елементи

 

119

Общински места по бул. „Добруджа” в ПИ 72624.604.999; 72624.617.11; 72624.620.16; 72624.609.15; 72624.607.998.2

 

поставяне на рекламно-информационни елементи

 

120

Общински места по бул. „3-ти март” в ПИ 72624.624.9521; 72624.603.88; 72624.603.90; 72624.603.93; 72624.410.32

 

поставяне на рекламно-информационни елементи

 

121

Общински места по бул. „Добричка епопея” в ПИ 72624.627.9501

 

поставяне на рекламно-информационни елементи

 

122

Общински места по бул. „Русия” в ПИ 72624.617.32; 72624.615.9013; 72624.616.573

 

поставяне на рекламно-информационни елементи

 

123

Общински места по ул. „Независимост” в ПИ 72624.623.9511; 72624.623.9515

 

поставяне на рекламно-информационни елементи

 

124

Общински места по ул. „Независимост” и ул. „България” в ПИ 72624.623.141; 72624.623.332

 

поставяне на рекламно-информационни елементи

 

125

Общински места по ул. „България” в ПИ 72624.623.9517;  72624.623.9516

 

 

поставяне на рекламно-информационни елементи

 

126

Общинско място по ул. ”Ген лейтенант Т. Кантарджиев” в ПИ 72624.611.179

 

поставяне на рекламно-информационни елементи

 

127

Рекламна площ но западния калкан на сграда с идентификатор 72624.607.998.2 на бул. „Добруджа“ № 32а

18,00

поставяне на рекламно-информационен елемент

 

128

Рекламна площ на борда на покрива на сграда с идентификатор 72624.607.998.2 на бул. „Добруджа“ № 32а

10,00

поставяне на рекламно-информационен елемент

 

129

Поземлен имот с идентификатор 72624.602.665 по КККР на град Добрич, находящ се в кв. „Рилци“

1637,00

терен за временно използване, свързан с ремонта на обект на техническата инфраструктура, битова канализация кв. „Рилци“

 

 

 

 

 

 

3. Училища

 

130

СУ „Св. Св. Кирил и Методий”

в ПИ 72624.607.804

Сгради с идентификатори:

72624.607.804.1;

72624.607.804.2;

72624.607.804.3;

72624.607.804.4;

72624.607.804.5;

72624.607.804.6

 

 

23462,00

 

1068,00

297,00

303,00

54,00

500,00

15,00

действащ образователен процес

 

131

ОУ „Стефан Караджа” в ПИ 72624.622.4374

Сгради с идентификатори:

72624.622.4374.1

72624.622.4374.2;

72624.622.4374.3;

72624.622.4374.6;

72624.622.4374.8

Гаражна клетка № 4, находяща се в град Добрич, ул. Войнишка, представляваща част от сграда с идентификатор 72624.604.1034.1, изградена в поземлен имот с идентификатор 72624.604.1034

 

 

6768,00

 

 

816,00

225,00

389,00

105,00

168,00

56,40

 

 

 

 

 

 

действащ образователен процес

 

 

 

 

 

 

 

за паркиране на училищния автобус

 

 

 

132

ОУ „Христо Ботев”

 в ПИ 72624.622.3660

Сгради с идентификатори:

72624.622.3660.1

72624.622.3660.2

72624.622.3660.3

72624.622.3660.4

72624.622.3660.5

72624.622.3660.6

 

4369,00

 

1021,00

495,00

55,00

57,00

22,00

50,00

действащ образователен процес

 

133

ОУ „Христо Смирненски”

в ПИ 72624.625.400;

Сгради с идентификатори:

 72624.625.400.1;

72624.625.400.2;

72624.625.400.6;

72624.625.400.7

 

4782,00

 

478,00

67,00

630,00

684,00

действащ образователен процес

 

134

ОУ „Николай. Вапцаров”

 в ПИ 72624.608.1710;

Сгради с идентификатори: 72624.608.1710.1;

72624.608.1710.4

 

3884,00

 

539,00

276,00

действащ образователен процес

 

135

ПГ „Иван Вазов”

В ПИ 72624.626.4576

Сгради с идентификатор:

-72624.626.4576.1;

-72624.626.4576.2;

-72624.626.4576.3;

-72624.626.4576.1.1;

 

7768,00

 

1022,00

539,00

391,00

600,70

действащ образователен процес

 

136

СУ „П.Р.Славейков”

 в ПИ 72624.624.4572

сгради с идентификатор:

 - 72624.624.4572.1;

- 72624.624.4572.2;

- 72624.624.4572.3;

- 70624.624.4572.4;

 

11123,00

 

1269,00

241,00

382,00

568,00

действащ образователен процес

 

137

ЕГ „Гео Милев”

В ПИ 72624.623.4560

сгради с идентификатор:

- 72624.623.4560.1;

- 72624.623.4560.2;

- 72624.623.4560.3;

 

8336,00

 

1204,00

373,00

15,00

действащ образователен процес

 

138

Училище „Дора Габе”

в ПИ 72624.620.18

сгради с идентификатор:

72624.620.18.1;

72624.620.18.2;

72624.620.18.3;

72624.620.18.4

 

 

 

29082,00

 

1248,00

573,00

381,00

215,00

закрит образователен процес

 

139

ОУ „Панайот Волов”

 в ПИ 72624.619.88

сгради с идентификатори:

72624.619.88.1

72624.619.88.4

72624.619.88.6

72624.619.88.7

 

10819,00

 

1256,00

567,00

237,00

374.00

действащ образователен процес

 

140

СУ „Георги.Стойков Раковски”

в ПИ 72624.617.97

 

23342,00

действащ образователен процес

 

141

СУ „Св.Св. Климент Охридски”

в ПИ 72624.617.969

 

16472,00

действащ образователен процес

 

142

Училище “Бачо Киро“

 в ПИ 72624.617.614

сгради с идентификатори:

72624.617.614.1

72624.617.614.2

 

6883,00

 

685,00

242,00

закрит образователен процес

 

143

СУ „Димитър Талев”

 в ПИ 72624.619.503

сгради с идентификатори:

72624.619.503.1;

72624.619.503.2

72624.619.503.3

72624.619.503.4

72624.619.503.5

 

11321,00

 

847,00

640,00

183,00

57,00

12,00

действащ образователен процес

 

144

СУ „Любен Каравелов”

в ПИ 72624.619.5

сгради с идентификатори:

72624.619.5.3

72624.619.5.4

72624.619.5.5

72624.619.5.6

 

21095,00

 

235,00

576,00

249,00

384,00

действащ образователен процес

 

145

ОУ „Йордан Йовков”

 в ПИ 72624.618.1

сгради с идентификатори:

72624.618.1.1;

72624.618.1.2

72624.618.1.3

72624.618.1.4

72624.618.1.6

 

11726,00

 

191,00

643,00

421,00

307,00

151,00

действащ образователен процес

 

146

Професионална Гимназия по Аграрно Стопанство в ПИ 72624.611.176

100459,00

действащ образователен процес

 

4. AEMO “СТАРИЯ ДОБРИЧ“

 

147

Помещение в АЕМО ”Стария Добрич” АОС № 2162

21,30

ателие за извършване на художествена дейност

 

148

Помещение в АЕМО ”Стария Добрич” АОС № 2163

33,60

занаятчийска работилница на малките майстори

 

149

Помещение в АЕМО ”Стария Добрич”  АОС № 2141

32,14

тъкачница

 

150

Помещение в АЕМО ”Стария Добрич”  АОС № 2143

15,40

берберница (бръснаро - фризьорски салон)

 

151

Помещение в АЕМО “Стария Добрич” АОС № 2139

31,05

златарска работилница

 

152

Помещение в АЕМО “Стария Добрич” АОС № 2157

99,00

изработване на национални костюми

 

153

Помещение в АЕМО “Стария Добрич” АОС № 2155

16,15

щампаджийница

 

154

Помещение в АЕМО “Стария Добрич” АОС № 2142

73,77

кафене

 

155

Помещение в АЕМО “Стария Добрич” АОС 2122

32,40

ножарска работилница и художествена работа с цветни метали

 

156

Помещение в АЕМО “Стария Добрич” АОС № 2137

30,85

бивша кожухарска работилница

 

157

Помещение в АЕМО “Стария Добрич” АОС 2163

33,00

бивша металическа работилница

 

158

Помещение в АЕМО “Стария Добрич” АОС №2146

62,10

бивша аптека

 

159

Експозиционна зала- занаяти(навес) АОС№2148

33.40

експозиционна зала- занаяти (навес)

 

5. ОП „Спортни имоти”

 

160

Помещения – част от административна сграда с идентификатор 72624.624.715.2 по бул. „25-ти септември” № 10

400,55

офиси за административни нужди

 

161

Помещения по бул. „25-ти септември” №13

88,00

търговия

 

162

Помещения в сграда на ул. „Иван Хадживълков” № 10

339,20

спортна дейност

 

163

ПИ 72624.621.207 в УПИ ХІV, кв.1 по плана на ЦГЧ, жк. „ Добротица”, бул. 25-ти септември № 1, ведно с сграда с идентификатор 72624.621.207.1

15071,00

 

 

102,00

спортна дейност и търговия

 

164

Общинско място в ПИ 72624.621.208 в УПИ ХІV, кв. 1 по плана на ЦГЧ, жк. „Добротица”, бул. „25-ти септември” № 1 с изградени постройки с идентификатори 72624.621.208.1;

 72624.621.208.2;

 72624.621.208.3;

 72624.621.208.4;

72624.621.208.5;

 72624.621.208.6;

72624.621.208.7;

72624.621.208.10;

 72624.621.208.11

125216,00

 

 

 

7506,00

467,00

312,00

731,00

66,00

337,00

79,00

168,00

19,00

офиси за административни нужди, спортна дейност, производствени дейности и, услуги; търговия

 

6. ОП „Общински пазари”

 

165

Сграда – Хали с идентификатор 72624.614.2387.8 по ул. „Отец Паисий”

358,00

търговия

 

166

Централен кооперативен пазар

4268,00

търговия

 

167

МП „Дружба 1” с идентификатор72624.620.61

3107,00

търговия

 

168

Център за Базарна търговия

1245,00

търговия

 

169

МП „Христо Ботев” с идентификатор 72624. 618.300

 

689,00

търговия

 

7. ОП „Обреден дом”

 

170

Павилион № 1 по схемата за преместваеми обекти на паркинга пред Гробищен парк и прилежаща площ

9,00

14,00

търговия

 

171

Павилион № 2 по схемата за преместваеми обекти на паркинга пред Гробищен парк и прилежаща площ

 

9,00

13,50

търговия

 

172

Щанд № 1 по схемата за преместваеми обекти на паркинга пред Гробищен парк и прилежаща площ

2,10

5,40

търговия

 

173

Щанд № 2 по схемата за преместваеми обекти на паркинга пред Гробищен парк и прилежаща площ

2,10

5,40

търговия

 

174

Щанд № 3 по схемата за преместваеми обекти на паркинга пред Гробищен парк и прилежаща площ

2,10

5,40

търговия

 

175

Щанд № 4 по схемата за преместваеми обекти на паркинга пред Гробищен парк и прилежаща площ

2,10

5,40

търговия

 

176

Щанд № 5 по схемата за преместваеми обекти на паркинга пред Гробищен парк и прилежаща площ

2,10

5,40

търговия

 

8. Вещи

 

 

Вид

брой

 

177

Стоматологични столове:

ЮС-5m

Медиа

Сименс

Херана

 

19

2

1

1

 

178

Стоматологични машини:

ЮС-5m

Медиа

Сименс М-1

Херана

22

2

1

1

 

179

Стерилизатори

2

 

180

Компресори

3

 

                       

 

2.2. Общински жилищни имоти (апартаменти)

N:

Адрес

Вид жилище

Квадрат.

1

ХРИСТО БОТЕВ 1 А 13

Апартамент

59

2

ХРИСТО БОТЕВ 1 Б 18

Апартамент

59

3

ХРИСТО БОТЕВ 2 А 2

Апартамент

62.7

4

ХРИСТО БОТЕВ 2 А 7

Апартамент

59

5

ХРИСТО БОТЕВ 2 А 10

Апартамент

59

6

ХРИСТО БОТЕВ 2 Б 12

Апартамент

59

7

ХРИСТО БОТЕВ 3 А 3

Апартамент

59

8

ХРИСТО БОТЕВ 3 Г 5

Апартамент

62.7

9

ХРИСТО БОТЕВ 3 Д 3

Апартамент

59

10

ХРИСТО БОТЕВ 4 А 17

Апартамент

42

11

ХРИСТО БОТЕВ 4 А 22

Апартамент

55

12

ХРИСТО БОТЕВ 4 Б 3

Апартамент

55

13

ХРИСТО БОТЕВ 4 В 8

Апартамент

42

14

ХРИСТО БОТЕВ 4 Г 2

Апартамент

58.8

15

ХРИСТО БОТЕВ 4 Г 16

Апартамент

55

16

ХРИСТО БОТЕВ 4 Г 23

Апартамент

58.8

17

ХРИСТО БОТЕВ 4 Д 3

Апартамент

55

18

ХРИСТО БОТЕВ 4 Д 20

Апартамент

42

19

ХРИСТО БОТЕВ 5 А 6

Апартамент

55

20

ХРИСТО БОТЕВ 5 А 24

Апартамент

55

21

ХРИСТО БОТЕВ 5 Б 12

Апартамент

55

22

ХРИСТО БОТЕВ 5 Г 8

Апартамент

42

23

ХРИСТО БОТЕВ 5 Г 17

Апартамент

42

24

ХРИСТО БОТЕВ 5 Г 23

Апартамент

42

25

ХРИСТО БОТЕВ 6 А 2

Апартамент

42

26

ХРИСТО БОТЕВ 6 А 8

Апартамент

42

27

ХРИСТО БОТЕВ 6 А 23

Апартамент

42

28

ХРИСТО БОТЕВ 6 В 15

Апартамент

55

29

ХРИСТО БОТЕВ 6 В 17

Апартамент

42

30

ХРИСТО БОТЕВ 8 А 3

Апартамент

75.8

31

ХРИСТО БОТЕВ 8 А 24

Апартамент

75.8

32

ХРИСТО БОТЕВ 8 Б 2

Апартамент

55

33

ХРИСТО БОТЕВ 8 В 22

Апартамент

75.8

34

ХРИСТО БОТЕВ 8 В 23

Апартамент

42

35

ХРИСТО БОТЕВ 8 Д 12

Апартамент

55

36

ХРИСТО БОТЕВ 8 Д 15

Апартамент

55

37

ХРИСТО БОТЕВ 9 А 15

Апартамент

75.8

38

ХРИСТО БОТЕВ 9 А 17

Апартамент

42

39

ХРИСТО БОТЕВ 9 А 21

Апартамент

75.8

40

ХРИСТО БОТЕВ 9 Б 1

Апартамент

55

41

ХРИСТО БОТЕВ 9 Б 7

Апартамент

55

42

ХРИСТО БОТЕВ 9 Б 11

Апартамент

55

43

ХРИСТО БОТЕВ 9 Б 22

Апартамент

55

44

ХРИСТО БОТЕВ 9 Б 24

Апартамент

55

45

ХРИСТО БОТЕВ 9 В 23

Апартамент

42

46

ХРИСТО БОТЕВ 9 Д 2

Апартамент

42

47

ХРИСТО БОТЕВ 9 Д 7

Апартамент

75.8

48

ХРИСТО БОТЕВ 9 Д 12

Апартамент

55

49

ХРИСТО БОТЕВ 9 Д 15

Апартамент

55

50

ХРИСТО БОТЕВ 9 Д 17

Апартамент

42

51

ХРИСТО БОТЕВ 8 Д 11

Апартамент

42

52

ХРИСТО БОТЕВ 9 Г 18

Апартамент

55

53

ХРИСТО БОТЕВ 2 А 17

Апартамент

62.7

54

ХРИСТО БОТЕВ 3 В 9

Апартамент

59

55

ХРИСТО БОТЕВ 5 В 13

Апартамент

55

56

ХРИСТО БОТЕВ 5 Г 24

Апартамент

55

57

ХРИСТО БОТЕВ 9 Г 19

Апартамент

55

58

ХРИСТО БОТЕВ 1 В 14

Апартамент

62.7

59

ХРИСТО БОТЕВ 7 В 20

Апартамент

42

60

ХРИСТО БОТЕВ 6 Д 11

Апартамент

42

61

ХРИСТО БОТЕВ 4 Б 22

Апартамент

55

62

ХРИСТО БОТЕВ 9 А 20

Апартамент

42

63

ХРИСТО БОТЕВ 8 Г 17

Апартамент

58.8

64

ХРИСТО БОТЕВ 1 Б 12

Апартамент

59

65

ДИМИТЪР КОВАЧЕВ 3 А 19

Апартамент

60.1

66

ДИМИТЪР КОВАЧЕВ 4 А 4

Апартамент

58.3

67

ДИМИТЪР КОВАЧЕВ 4 А 19

Апартамент

38.3

68

ДИМИТЪР КОВАЧЕВ 4 А 20

Апартамент

58.3

69

ДИМИТЪР КОВАЧЕВ 4 Б 17

Апартамент

36.5

70

ДИМИТЪР КОВАЧЕВ 4 Б 18

Апартамент

55.4

71

ДИМИТЪР КОВАЧЕВ 4 Б 19

Апартамент

76.8

72

ДИМИТЪР КОВАЧЕВ 6 А 1

Апартамент

69.2

73

ДИМИТЪР КОВАЧЕВ 6 А 23

Апартамент

38.3

74

ДИМИТЪР КОВАЧЕВ 6 Б 2

Апартамент

36.5

75

ДИМИТЪР КОВАЧЕВ 6 Б 3

Апартамент

55.4

76

ДИМИТЪР КОВАЧЕВ 6 Б 5

Апартамент

36.5

77

ДИМИТЪР КОВАЧЕВ 6 Б 8

Апартамент

36.5

78

ДИМИТЪР КОВАЧЕВ 6 Б 17

Апартамент

36.5

79

ДИМИТЪР КОВАЧЕВ 8 В 14

Апартамент

54.2

80

ДИМИТЪР КОВАЧЕВ 8 В 19

Апартамент

60.1

81

ДИМИТЪР КОВАЧЕВ 8 В 21

Апартамент

60.1

82

ДИМИТЪР КОВАЧЕВ 8 Г 3

Апартамент

55.4

83

ДИМ. КОВАЧЕВ 23 А 10

Апартамент

94.7

84

ДИМ. КОВАЧЕВ 25 А 18

Апартамент

60.1

85

ДИМ. КОВАЧЕВ 25 В 24

Апартамент

60.1

86

ДИМ. КОВАЧЕВ 25 Г 19

Апартамент

55.4

87

ДИМ. КОВАЧЕВ 25 Г 21

Апартамент

76.8

88

ДИМ. КОВАЧЕВ 40 Б 16

Апартамент

42.2

89

ДИМИТЪР КОВАЧЕВ 3 А 24

Апартамент

60.1

90

ДИМ. КОВАЧЕВ 25 А 9

Апартамент

60.1

91

ДИМИТЪР КОВАЧЕВ 4 А 24

Апартамент

58.3

92

ДИМИТЪР КОВАЧЕВ 3 А 18

Апартамент

60.1

93

ДИМ. КОВАЧЕВ 25 Б 6

Апартамент

60.1

94

ДИМИТЪР КОВАЧЕВ 4 А 2

Апартамент

43

95

ДИМИТЪР КОВАЧЕВ 6 Б 1

Апартамент

76.8

96

ДИМ. КОВАЧЕВ 25 В 12

Апартамент

60.1

97

ДИМИТЪР КОВАЧЕВ 3 А 23

Апартамент

54.2

98

ДИМИТЪР КОВАЧЕВ 6 А 19

Апартамент

38.3

99

ДИМИТЪР КОВАЧЕВ 3 А 8

Апартамент

54.2

100

ДИМИТЪР КОВАЧЕВ 8 В 11

Апартамент

54.2

101

ДИМИТЪР КОВАЧЕВ 8 Б 9

Апартамент

65.3

102

ДИМИТЪР КОВАЧЕВ 3 В 5

Апартамент

36.5

103

ДИМИТЪР КОВАЧЕВ 6 А 5

Апартамент

69.2

104

ДИМИТЪР КОВАЧЕВ 6 А 7

Апартамент

38.3

105

ДИМИТЪР КОВАЧЕВ 8 Г 2

Апартамент

36.5

106

ИГЛИКА 2 А 2

Апартамент

42

107

ИГЛИКА 2 А 3

Апартамент

55

108

ИГЛИКА 2 А 4

Апартамент

75.8

109

ИГЛИКА 2 А 9

Апартамент

55

110

ИГЛИКА 2 А 17

Апартамент

42

111

ИГЛИКА 2 А 7

Апартамент

75.8

112

ИГЛИКА 2 Б 1

Апартамент

55

113

ИГЛИКА 2 Б 8

Апартамент

58.8

114

ИГЛИКА 2 Г 1

Апартамент

55

115

ИГЛИКА 2 Д 2

Апартамент

42

116

ИГЛИКА 2 Д 5

Апартамент

42

117

ИГЛИКА 3 Г 1

Апартамент

55

118

ИГЛИКА 3 Г 3

Апартамент

55

119

ИГЛИКА 3 Г 14

Апартамент

58.8

120

ИГЛИКА 3 Г 15

Апартамент

55

121

ИГЛИКА 3 Г 23

Апартамент

58.8

122

ИГЛИКА 5 Б 2

Апартамент

54.2

123

ИГЛИКА 5 Б 3

Апартамент

60.1

124

ИГЛИКА 5 Б 7

Апартамент

60.1

125

ИГЛИКА 5 Б 13

Апартамент

60.1

126

ЕКЗАРХ ЙОСИФ 3 2

Апартамент

80

127

ИГЛИКА 5 Б 4

Апартамент

60.1

128

ИГЛИКА 3 Г 16

Апартамент

55

129

ИГЛИКА 2 Д 14

Апартамент

42

130

БОРЯНА 2 А 3

Апартамент

76.8

131

БОРЯНА 3 В 18

Апартамент

55.4

132

БОРЯНА 4 А 8

Апартамент

58.4

133

БОРЯНА 2 А 14

Апартамент

36.5

134

СИЛИСТРА 51 А 15

Апартамент

65.2

135

СИЛИСТРА 51 Б 22

Апартамент

42.2

136

СИЛИСТРА 53 А 2

Апартамент

86.3

137

СИЛИСТРА 53 А 19

Апартамент

42.2

138

СИЛИСТРА 53 А 22

Апартамент

42.2

139

СИЛИСТРА 53 Б 8

Апартамент

65.2

140

СИЛИСТРА 53 Б 19

Апартамент

65.2

141

СИЛИСТРА 53 Б 20

Апартамент

65.2

142

СИЛИСТРА 53 В 14

Апартамент

84.9

143

СИЛИСТРА 53 В 16

Апартамент

84.9

144

СИЛИСТРА 53 Г 17

Апартамент

62.7

145

СИЛИСТРА 53 Д 1

Апартамент

83.5

146

СИЛИСТРА 53 Е 6

Апартамент

84.9

147

СИЛИСТРА 53 Е 12

Апартамент

84.9

148

СИЛИСТРА 53 Е 16

Апартамент

84.9

149

СИЛИСТРА 53 А 18

Апартамент

85.2

150

СИЛИСТРА 55 16

Апартамент

42.2

151

СИЛИСТРА 53 Б 11

Апартамент

65.2

152

СИЛИСТРА 53 Б 1

Апартамент

87.2

153

БАЛИК 18 В 17

Апартамент

42.1

154

БАЛИК 18 В 23

Апартамент

62.2

155

БАЛИК 18 В 25

Апартамент

42.1

156

БАЛИК 18 Г 24

Апартамент

42.1

157

БАЛИК 18 А 4

Апартамент

65

158

БАЛИК 18 В 29

Апартамент

42.1

159

БАЛИК 22 В 29

Апартамент

42.1

160

БАЛИК 22 Г 20

Апартамент

42.1

161

БАЛИК 22 Г 29

Апартамент

42.1

162

БАЛИК 22 Б 19

Апартамент

42.1

163

БАЛИК 22 Г 18

Апартамент

45

164

БАЛИК 22 Б 13

Апартамент

42.1

165

БАЛИК 44 А 4

Апартамент

42

166

БАЛИК 44 А 8

Апартамент

42

167

БАЛИК 44 А 19

Апартамент

62

168

БАЛИК 44 А 24

Апартамент

42

169

БАЛИК 44 А 28

Апартамент

42

170

БАЛИК 44 А 31

Апартамент

62

171

БАЛИК 44 А 32

Апартамент

42

172

БАЛИК 44 Б 3

Апартамент

62

173

БАЛИК 44 Б 6

Апартамент

45

174

БАЛИК 44 Б 8

Апартамент

42

175

БАЛИК 44 Б 10

Апартамент

45

176

БАЛИК 44 Б 14

Апартамент

45

177

БАЛИК 44 Б 18

Апартамент

45

178

БАЛИК 44 Б 20

Апартамент

42

179

БАЛИК 44 Б 24

Апартамент

42

180

БАЛИК 44 Б 29

Апартамент

42

181

БАЛИК 50 А 3

Апартамент

97.9

182

БАЛИК 44 А 16

Апартамент

42

183

БАЛИК 44 А 11

Апартамент

62

184

БАЛИК 44 Б 4

Апартамент

42

185

БАЛИК 44 А 3

Апартамент

62

186

БАЛИК 44 Б 22

Апартамент

45

187

БАЛИК 44 Б 11

Апартамент

62

188

БАЛИК 50 А 11

Апартамент

97.9

189

БАЛИК 50 А 13

Апартамент

97.9

190

БАЛИК 50 Б 8

Апартамент

54.2

191

БАЛИК 50 Б 15

Апартамент

60.1

192

БАЛИК 50 Б 19

Апартамент

60.1

193

БАЛИК 50 Б 21

Апартамент

60.1

194

БАЛИК 50 Б 22

Апартамент

60.1

195

БАЛИК 50 Б 24

Апартамент

60.1

196

БАЛИК 50 В 1

Апартамент

60.1

197

БАЛИК 50 В 15

Апартамент

60.1

198

БАЛИК 50 Б 3

Апартамент

60.1

199

БАЛИК 50 А 1

Апартамент

97.9

200

БАЛИК 50 А 2

Апартамент

78.2

201

БАЛИК 50 Б 14

Апартамент

54.2

202

БАЛИК 50 Б 5

Апартамент

54.2

203

БАЛИК 50 Б 11

Апартамент

54.2

204

БАЛИК 57 А 6

Апартамент

60.1

205

БАЛИК 57 А 19

Апартамент

60.1

206

БАЛИК 57 А 24

Апартамент

60.1

207

БАЛИК 57 Б 16

Апартамент

60.1

208

БАЛИК 57 А 1

Апартамент

60.1

209

БАЛИК 57 Б 19

Апартамент

60.1

210

БАЛИК 57 А 13

Апартамент

60.1

211

БАЛИК 57 Б 20

Апартамент

54.2

212

БАЛИК 59 В 1

Апартамент

60.1

213

БАЛИК 59 В 2

Апартамент

54.2

214

БАЛИК 59 В 5

Апартамент

54.2

215

БАЛИК 59 Г 1

Апартамент

55.4

216

БАЛИК 59 Г 3

Апартамент

76.8

217

БАЛИК 59 Г 4

Апартамент

55.4

218

БАЛИК 59 Г 11

Апартамент

36.5

219

БАЛИК 59 Г 13

Апартамент

55.4

220

БАЛИК 61 А 11

Апартамент

54.2

221

БАЛИК 61 Б 2

Апартамент

54.2

222

БАЛИК 61 Б 11

Апартамент

54.2

223

БАЛИК 61 Б 21

Апартамент

60.1

224

БАЛИК 61 Б 24

Апартамент

60.1

225

БАЛИК 61 Г 3

Апартамент

76.8

226

БАЛИК 61 Г 20

Апартамент

36.5

227

БАЛИК 61 Б 1

Апартамент

58.4

228

25 СЕПТЕМВРИ 41 55

Апартамент

58.8

229

25 СЕПТЕМВРИ 39 72

Апартамент

75.7

230

25 СЕПТЕМВРИ 27 Б 3

Апартамент

65.1

231

25 СЕПТЕМВРИ 39 11

Апартамент

58.8

232

ИЛАРИОН МАКАРИОПОЛСКИ 45 8

Апартамент

42.1

233

ИЛАРИОН МАКАРИОПОЛСКИ 45 33

Апартамент

42.1

234

ИЛАРИОН МАКАРИОПОЛСКИ 45 1

Апартамент

56.76

235

СТОИЛ ВОЙВОДА 16 58

Апартамент

42.1

236

ТРЕТИ МАРТ 10 58

Апартамент

42.1

237

ТРЕТИ МАРТ 14 29

Апартамент

42.1

238

ТРЕТИ МАРТ 41 В 11

Апартамент

42.2

239

ТРЕТИ МАРТ 43 В 15

Апартамент

55

240

ТРЕТИ МАРТ 14 35

Апартамент

58.8

241

ХАН ТЕРВЕЛ 194 3

Апартамент

63.1

242

ХАН ТЕРВЕЛ 194 20

Апартамент

42.2

243

ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ 3 Б 2

Апартамент

46

244

ДОБРИЧКА ЕПОПЕЯ 4 Б 11

Апартамент

41.6

245

ДОБРИЧКА ЕПОПЕЯ 10 А 18

Апартамент

59.3

246

ДОБРИЧКА ЕПОПЕЯ 12 Б 32

Апартамент

59.3

247

ДОБРИЧКА ЕПОПЕЯ 12 Б 33

Апартамент

59.3

248

ДОБРИЧКА ЕПОПЕЯ 12 A 33

Апартамент

59.3

249

ДОБРИЧКА ЕПОПЕЯ 12 А 32

Апартамент

59.3

250

ДОБРИЧКА ЕПОПЕЯ 12 Б 28

Апартамент

59.3

251

ДОБРИЧКА ЕПОПЕЯ 10 Б 34

Апартамент

59.3

252

КАПИТАН АНДРЕЕВ 2 1

Апартамент

23.5

253

ЯСНА ПОЛЯНА 2 А 7

Апартамент

55.4

254

КАМЕНИЦА 8 3

Апартамент

60.1

255

ДУНАВ 16 В 20

Апартамент

39.7

256

ДУНАВ 18 Б 5

Апартамент

39.7

257

ДУНАВ 22 А 22

Апартамент

53.1

258

ДУНАВ 22 Г 14

Апартамент

39.7

259

ДУНАВ 22 Ж 23

Апартамент

39.7

260

ДУНАВ 24 А 23

Апартамент

56.8

261

ДУНАВ 24 Б 3

Апартамент

53.1

262

ДУНАВ 24 В 22

Апартамент

53.1

263

ДУНАВ 24 Г 6

Апартамент

75

264

ДУНАВ 24 Д 12

Апартамент

73.5

265

ДУНАВ 24 Д 14

Апартамент

39.7

266

ДУНАВ 24 Д 19

Апартамент

75

267

ДУНАВ 24 Д 22

Апартамент

75

268

ДУНАВ 24 Д 24

Апартамент

73.5

269

ДУНАВ 22 Д 23

Апартамент

39.7

270

ДУНАВ 22 В 23

Апартамент

56.8

271

ДУНАВ 22 Ж 3

Апартамент

53.1

272

ДУНАВ 24 Д 23

Апартамент

39.7

273

ДУНАВ 22 Ж 8

Апартамент

39.7

274

ДУНАВ 22 Е 16

Апартамент

53.1

275

ДРУЖБА 1 2

Апартамент

25

276

ДРУЖБА 1 40

Апартамент

58.7

277

ДРУЖБА 1 44

Апартамент

58.7

278

ДРУЖБА 1 48

Апартамент

58.7

279

ДРУЖБА 1 51

Апартамент

60.5

280

ДРУЖБА 5 3

Апартамент

25

281

ДРУЖБА 5 32

Апартамент

58.7

282

ДРУЖБА 5 48

Апартамент

58.7

283

ДРУЖБА 5 51

Апартамент

60.5

284

ДРУЖБА 5 52

Апартамент

58.7

285

ДРУЖБА 10 26

Апартамент

60.5

286

ДРУЖБА 10 50

Апартамент

60.5

287

ДРУЖБА 14 А 4

Апартамент

53.1

288

ДРУЖБА 14 Б 15

Апартамент

53.1

289

ДРУЖБА 14 Б 17

Апартамент

39.7

290

ДРУЖБА 14 Б 18

Апартамент

53.1

291

ДРУЖБА 14 Б 19

Апартамент

73.5

292

ДРУЖБА 14 В 1

Апартамент

53.1

293

ДРУЖБА 14 Г 8

Апартамент

39.7

294

ДРУЖБА 14 Д 13

Апартамент

53.1

295

ДРУЖБА 14 Д 21

Апартамент

52

296

ДРУЖБА 14 Е 2

Апартамент

39.7

297

ДРУЖБА 14 Е 8

Апартамент

39.7

298

ДРУЖБА 14 Е 18

Апартамент

53.1

299

ДРУЖБА 14 Е 23

Апартамент

39.7

300

ДРУЖБА 15 Д 2

Апартамент

56.8

301

ДРУЖБА 15 Е 2

Апартамент

39.7

302

ДРУЖБА 15 Е 23

Апартамент

39.7

303

ДРУЖБА 18 Е 5

Апартамент

39.7

304

ДРУЖБА 18 З 20

Апартамент

39.7

305

ДРУЖБА 18 З 23

Апартамент

39.7

306

ДРУЖБА 19 Б 14

Апартамент

39.7

307

ДРУЖБА 19 Б 23

Апартамент

39.7

308

ДРУЖБА 19 Г 3

Апартамент

53.1

309

ДРУЖБА 19 Г 13

Апартамент

73.5

310

ДРУЖБА 20 А 22

Апартамент

53.1

311

ДРУЖБА 20 Б 1

Апартамент

73.5

312

ДРУЖБА 20 Б 2

Апартамент

39.7

313

ДРУЖБА 20 Б 3

Апартамент

53.1

314

ДРУЖБА 20 Г 1

Апартамент

73.5

315

ДРУЖБА 20 Г 8

Апартамент

39.7

316

ДРУЖБА 20 Г 23

Апартамент

39.7

317

ДРУЖБА 20 Д 4

Апартамент

53.1

318

ДРУЖБА 20 Е 14

Апартамент

39.7

319

ДРУЖБА 20 Е 20

Апартамент

39.7

320

ДРУЖБА 21 А 9

Апартамент

52

321

ДРУЖБА 21 Г 23

Апартамент

39.7

322

ДРУЖБА 21 Д 21

Апартамент

52

323

ДРУЖБА 21 Е 12

Апартамент

53.1

324

ДРУЖБА 21 Е 23

Апартамент

39.7

325

ДРУЖБА 21 Ж 3

Апартамент

52

326

ДРУЖБА 21 З 24

Апартамент

53.1

327

ДРУЖБА 29 В 13

Апартамент

40

328

ДРУЖБА 29 Г 4

Апартамент

63

329

ДРУЖБА 29 Е 3

Апартамент

63

330

ДРУЖБА 29 Ж 18

Апартамент

84

331

ДРУЖБА 29 Ж 21

Апартамент

84

332

ДРУЖБА 30 А 20

Апартамент

63

333

ДРУЖБА 30 Б 10

Апартамент

63

334

ДРУЖБА 30 Г 10

Апартамент

63

335

ДРУЖБА 30 Г 22

Апартамент

63

336

ДРУЖБА 31 Б 13

Апартамент

40

337

ДРУЖБА 31 В 16

Апартамент

63

338

ДРУЖБА 31 Г 10

Апартамент

40

339

ДРУЖБА 31 Г 22

Апартамент

40

340

ДРУЖБА 20 Г 5

Апартамент

39.7

341

ДРУЖБА 29 А 2

Апартамент

83

342

ДРУЖБА 1 45

Апартамент

58.7

343

ДРУЖБА 30 Б 14

Апартамент

64

344

ДРУЖБА 21 Е 11

Апартамент

39.7

345

ДРУЖБА 20 Е 5

Апартамент

39.7

346

ДРУЖБА 15 Г 11

Апартамент

39.7

347

ДРУЖБА 31 А 21

Апартамент

64

348

ДРУЖБА 5 46

Апартамент

60.5

349

ДРУЖБА 29 Г 22

Апартамент

63

350

ДРУЖБА 15 А 2

Апартамент

56.8

351

ДРУЖБА 20 Е 12

Апартамент

53.1

352

ДРУЖБА 29 В 2

Апартамент

83

353

ДРУЖБА 31 Г 21

Апартамент

63

354

ДРУЖБА 20 Д 24

Апартамент

52

355

ДРУЖБА 19 Г 20

Апартамент

39.7

356

ДРУЖБА 18 Б 23

Апартамент

39.7

357

ДРУЖБА 15 В 11

Апартамент

56.8

358

ДРУЖБА 10 43

Апартамент

60.5

359

ДРУЖБА 1 6

Апартамент

60.5

360

ДРУЖБА 31 Б 10

Апартамент

40

361

ДРУЖБА 14 Б 23

Апартамент

39.7

362

ДРУЖБА 20 Д 10

Апартамент

53.1

363

ДРУЖБА 21 Г 8

Апартамент

39.7

364

ДРУЖБА 20 В 24

Апартамент

52

365

ДРУЖБА 14 Е 3

Апартамент

53.1

366

РУСИЯ 49 1

Апартамент

60

367

РУСИЯ 49 4

Апартамент

53

368

РУСИЯ 49 11

Апартамент

53

369

РУСИЯ 49 12

Апартамент

54

370

РУСИЯ 49 14

Апартамент

28

371

РУСИЯ 49 19

Апартамент

54

372

РУСИЯ 49 21

Апартамент

28

373

РУСИЯ 49 25

Апартамент

53

374

РУСИЯ 49 28

Апартамент

28

375

РУСИЯ 49 35

Апартамент

28

376

РУСИЯ 49 41

Апартамент

30

377

РУСИЯ 49 42

Апартамент

28

378

РУСИЯ 49 49

Апартамент

28

379

РУСИЯ 49 62

Апартамент

30

380

РУСИЯ 49 63

Апартамент

28

381

РУСИЯ 49 64

Апартамент

60

382

РУСИЯ 49 69

Апартамент

30

383

РУСИЯ 49 70

Апартамент

28

384

РУСИЯ 49 74

Апартамент

53

385

РУСИЯ 49 76

Апартамент

30

386

РУСИЯ 49 78

Апартамент

60

387

РУСИЯ 49 84

Апартамент

28

388

РУСИЯ 49 91

Апартамент

28

389

РУСИЯ 49 92

Апартамент

60

390

РУСИЯ 49 96

Апартамент

54

391

РУСИЯ 49 97

Апартамент

30

392

РУСИЯ 49 98

Апартамент

28

393

РУСИЯ 49 99

Апартамент

60

394

РУСИЯ 49 100

Апартамент

52

395

РУСИЯ 49 103

Апартамент

54

396

РУСИЯ 49 104

Апартамент

30

397

РУСИЯ 49 105

Апартамент

28

398

РУСИЯ 49 107

Апартамент

52

399

РУСИЯ 49 108

Апартамент

60

400

РУСИЯ 49 106

Апартамент

60

401

РУСИЯ 49 110

Апартамент

54

402

РУСИЯ 49 113

Апартамент

60

403

РУСИЯ 49 114

Апартамент

52

404

РУСИЯ 51 1

Апартамент

60

405

РУСИЯ 51 6

Апартамент

30

406

РУСИЯ 51 9

Апартамент

52

407

РУСИЯ 51 17

Апартамент

60

408

РУСИЯ 51 20

Апартамент

30

409

РУСИЯ 51 28

Апартамент

28

410

РУСИЯ 51 39

Апартамент

53

411

РУСИЯ 51 41

Апартамент

30

412

РУСИЯ 51 42

Апартамент

28

413

РУСИЯ 51 46

Апартамент

53

414

РУСИЯ 51 48

Апартамент

30

415

РУСИЯ 51 53

Апартамент

53

416

РУСИЯ 51 55

Апартамент

30

417

РУСИЯ 51 56

Апартамент

28

418

РУСИЯ 51 58

Апартамент

52

419

РУСИЯ 51 64

Апартамент

60

420

РУСИЯ 51 67

Апартамент

53

421

РУСИЯ 51 69

Апартамент

30

422

РУСИЯ 51 76

Апартамент

30

423

РУСИЯ 51 77

Апартамент

28

424

РУСИЯ 51 79

Апартамент

52

425

РУСИЯ 51 83

Апартамент

30

426

РУСИЯ 51 84

Апартамент

28

427

РУСИЯ 51 98

Апартамент

28

428

РУСИЯ 51 99

Апартамент

60

429

РУСИЯ 51 102

Апартамент

53

430

РУСИЯ 51 105

Апартамент

28

431

РУСИЯ 51 108

Апартамент

60

432

РУСИЯ 51 112

Апартамент

28

433

РУСИЯ 51 113

Апартамент

60

434

РУСИЯ 51 114

Апартамент

52

435

РУСИЯ 53 14

Апартамент

52

436

РУСИЯ 55 2

Апартамент

52

437

РУСИЯ 55 3

Апартамент

60

438

РУСИЯ 55 6

Апартамент

60

439

РУСИЯ 55 26

Апартамент

52

440

РУСИЯ 55 35

Апартамент

54

441

РУСИЯ 55 41

Апартамент

54

442

РУСИЯ 55 51

Апартамент

60

443

РУСИЯ 55 59

Апартамент

54

444

РУСИЯ 55 61

Апартамент

60

445

РУСИЯ 55 66

Апартамент

60

446

РУСИЯ 55 69

Апартамент

60

447

РУСИЯ 55 77

Апартамент

54

448

РУСИЯ 55 82

Апартамент

53

449

РУСИЯ 55 85

Апартамент

60

450

РУСИЯ 55 86

Апартамент

52

451

РУСИЯ 55 88

Апартамент

53

452

РУСИЯ 55 90

Апартамент

60

453

РУСИЯ 55 91

Апартамент

60

454

РУСИЯ 55 95

Апартамент

54

455

РУСИЯ 55 97

Апартамент

60

456

РУСИЯ 57 13

Апартамент

30

457

РУСИЯ 57 16

Апартамент

52

458

РУСИЯ 57 20

Апартамент

30

459

РУСИЯ 57 108

Апартамент

60

460

РУСИЯ 57 109

Апартамент

53

461

РУСИЯ 59 9

Апартамент

52

462

РУСИЯ 59 11

Апартамент

53

463

РУСИЯ 59 14

Апартамент

28

464

РУСИЯ 59 15

Апартамент

60

465

РУСИЯ 59 20

Апартамент

30

466

РУСИЯ 59 27

Апартамент

30

467

РУСИЯ 59 41

Апартамент

30

468

РУСИЯ 59 44

Апартамент

52

469

РУСИЯ 59 61

Апартамент

54

470

РУСИЯ 59 69

Апартамент

30

471

РУСИЯ 59 70

Апартамент

28

472

РУСИЯ 59 76

Апартамент

30

473

РУСИЯ 59 84

Апартамент

28

474

РУСИЯ 59 101

Апартамент

60

475

РУСИЯ 59 104

Апартамент

30

476

РУСИЯ 59 105

Апартамент

28

477

РУСИЯ 59 112

Апартамент

28

478

РУСИЯ 59 114

Апартамент

52

479

РУСИЯ 53 89

Апартамент

54

480

РУСИЯ 51 65

Апартамент

52

481

РУСИЯ 55 49

Апартамент

60

482

РУСИЯ 51 45

Апартамент

60

483

РУСИЯ 57 107

Апартамент

52

484

РУСИЯ 51 81

Апартамент

53

485

РУСИЯ 57 24

Апартамент

60

486

РУСИЯ 55 78

Апартамент

60

487

РУСИЯ 49 95

Апартамент

53

488

РУСИЯ 59 113

Апартамент

60

489

РУСИЯ 49 79

Апартамент

52

490

РУСИЯ 57 76

Апартамент

30

491

РУСИЯ 53 86

Апартамент

52

492

РУСИЯ 53 87

Апартамент

60

493

РУСИЯ 57 97

Апартамент

30

494

РУСИЯ 59 49

Апартамент

28

495

РУСИЯ 59 62

Апартамент

30

496

РУСИЯ 51 93

Апартамент

52

497

РУСИЯ 49 66

Апартамент

60

498

РУСИЯ 49 2

Апартамент

52

499

РУСИЯ 57 45

Апартамент

60

500

РУСИЯ 59 83

Апартамент

30

501

РУСИЯ 51 97

Апартамент

30

502

РУСИЯ 49 51

Апартамент

52

503

РУСИЯ 53 46

Апартамент

53

504

РУСИЯ 49 89

Апартамент

54

505

РУСИЯ 59 1

Апартамент

60

506

РУСИЯ 49 93

Апартамент

52

507

РУСИЯ 57 102

Апартамент

53

508

РУСИЯ 55 75

Апартамент

60

509

РУСИЯ 55 87

Апартамент

60

510

РУСИЯ 51 54

Апартамент

54

511

РУСИЯ 57 101

Апартамент

60

512

РУСИЯ 51 96

Апартамент

54

513

РУСИЯ 51 66

Апартамент

60

514

РУСИЯ 51 80

Апартамент

60

515

РУСИЯ 49 109

Апартамент

53

516

РУСИЯ 51 90

Апартамент

30

517

РУСИЯ 55 63

Апартамент

60

518

РУСИЯ 51 86

Апартамент

52

519

РУСИЯ 51 57

Апартамент

60

520

БАЛИК 4 А 2

Апартамент

42

521

БАЛИК 4 А 4

Апартамент

62

522

БАЛИК 4 А 6

Апартамент

42

523

БАЛИК 4 А 7

Апартамент

45

524

БАЛИК 4 А 11

Апартамент

45

525

БАЛИК 4 А 17

Апартамент

42

526

БАЛИК 4 А 25

Апартамент

42

527

БАЛИК 4 А 30

Апартамент

42

528

БАЛИК 4 Б 2

Апартамент

42

529

БАЛИК 4 Б 3

Апартамент

45

530

БАЛИК 4 Б 5

Апартамент

42

531

БАЛИК 4 Б 13

Апартамент

42

532

БАЛИК 4 Б 15

Апартамент

45

533

БАЛИК 4 Б 16

Апартамент

62

534

БАЛИК 4 Б 17

Апартамент

42

535

БАЛИК 4 Б 18

Апартамент

42

536

БАЛИК 4 Б 23

Апартамент

45

537

БАЛИК 4 А 32

Апартамент

62

538

БАЛИК 4 А 12

Апартамент

62

539

БАЛИК 4 Б 7

Апартамент

45

540

БАЛИК 4 А 20

Апартамент

62

541

БАЛИК 20 В 21

Апартамент

65.5

542

БАЛИК 20 Г 2

Апартамент

85.2

543

БАЛИК 20 Г 7

Апартамент

42.3

544

БАЛИК 20 Д 4

Апартамент

64.3

545

БАЛИК 20 Д 5

Апартамент

65.5

546

БАЛИК 20 Д 9

Апартамент

65.5

547

БАЛИК 20 Д 14

Апартамент

65.5

548

БАЛИК 20 Д 17

Апартамент

65.5

549

БАЛИК 20 Д 22

Апартамент

64.3

550

БАЛИК 20 Е 2

Апартамент

85.2

551

БАЛИК 20 Е 3

Апартамент

65.5

552

БАЛИК 20 Е 4

Апартамент

42.3

553

БАЛИК 4 А 13

Апартамент

42

554

БАЛИК 20 Е 16

Апартамент

42.3

555

БАЛИК 20 Е 18

Апартамент

65.5

556

БАЛИК 20 Е 19

Апартамент

42.3

557

БАЛИК 20 Е 9

Апартамент

65.5

558

БАЛИК 20 Е 8

Апартамент

85.2

559

БАЛИК 20 В 3

Апартамент

65.5

560

БАЛИК 4 А 24

Апартамент

62

561

БАЛИК 20 Е 1

Апартамент

85.2

562

БАЛИК 20 Д 23

Апартамент

65.5

563

БАЛИК 21 А 1

Апартамент

85.2

564

БАЛИК 21 Б 10

Апартамент

42.3

565

БАЛИК 21 Б 11

Апартамент

84.6

566

БАЛИК 21 Б 13

Апартамент

42.3

567

БАЛИК 21 В 1

Апартамент

80.9

568

БАЛИК 21 В 2

Апартамент

106

569

БАЛИК 21 В 9

Апартамент

61.3

570

БАЛИК 21 В 14

Апартамент

84.4

571

БАЛИК 21 Г 1

Апартамент

84.4

572

БАЛИК 21 Г 2

Апартамент

85.2

573

БАЛИК 21 Г 3

Апартамент

84.4

574

БАЛИК 21 Ж 6

Апартамент

61.3

575

БАЛИК 21 Ж 15

Апартамент

61.3

576

БАЛИК 21 Ж 18

Апартамент

61.3

577

БАЛИК 21 З 4

Апартамент

79.2

578

БАЛИК 21 З 12

Апартамент

79.2

579

БАЛИК 21 Ж 20

Апартамент

84.4

580

БАЛИК 21 В 17

Апартамент

84.4

581

БАЛИК 21 З 6

Апартамент

79.2

582

БАЛИК 21 З 1

Апартамент

84.4

583

БАЛИК 24 А 1

Апартамент

81.5

584

БАЛИК 24 В 5

Апартамент

42

585

БАЛИК 24 В 6

Апартамент

45

586

БАЛИК 24 В 12

Апартамент

42

587

БАЛИК 24 В 14

Апартамент

45

588

БАЛИК 24 В 23

Апартамент

62

589

БАЛИК 24 В 27

Апартамент

62

590

БАЛИК 24 В 32

Апартамент

42

591

БАЛИК 24 Г 1

Апартамент

42

592

БАЛИК 24 Г 4

Апартамент

42

593

БАЛИК 24 Г 5

Апартамент

42

594

БАЛИК 24 Г 8

Апартамент

42

595

БАЛИК 24 Г 11

Апартамент

62

596

БАЛИК 24 Г 12

Апартамент

42

597

БАЛИК 24 Г 13

Апартамент

42

598

БАЛИК 24 Г 22

Апартамент

45

599

БАЛИК 24 Г 17

Апартамент

42

600

БАЛИК 24 В 2

Апартамент

45

601

БАЛИК 24 В 19

Апартамент

62

602

БАЛИК 24 В 7

Апартамент

62

603

БАЛИК 24 Г 23

Апартамент

62

604

БАЛИК 24 В 9

Апартамент

42

605

БАЛИК 24 Г 18

Апартамент

45

606

БАЛИК 24 А 8

Апартамент

81.5

607

БАЛИК 24 А 17

Апартамент

81.5

608

БАЛИК 24 В 29

Апартамент

42

609

БАЛИК 24 А 20

Апартамент

81.5

610

БАЛИК 49 А 2

Апартамент

85.2

611

БАЛИК 49 А 4

Апартамент

42.3

612

БАЛИК 49 А 21

Апартамент

64.3

613

БАЛИК 49 А 22

Апартамент

42.3

614

БАЛИК 49 Б 1

Апартамент

85.2

615

БАЛИК 49 А 20

Апартамент

85.2

616

БАЛИК 51 А 2

Апартамент

45

617

БАЛИК 51 А 3

Апартамент

62

618

БАЛИК 51 А 5

Апартамент

42

619

БАЛИК 51 А 31

Апартамент

62

620

БАЛИК 51 Б 1

Апартамент

42

621

БАЛИК 51 Б 3

Апартамент

62

622

БАЛИК 51 Б 4

Апартамент

42

623

БАЛИК 51 Б 25

Апартамент

42

624

БАЛИК 51 Б 29

Апартамент

42

625

БАЛИК 51 Б 31

Апартамент

62

626

БАЛИК 51 В 13

Апартамент

62

627

БАЛИК 51 Г 4

Апартамент

42

628

БАЛИК 51 Г 19

Апартамент

42

629

БАЛИК 51 Г 20

Апартамент

85.2

630

БАЛИК 51 А 12

Апартамент

42

631

БАЛИК 51 Б 16

Апартамент

42

632

БАЛИК 51 Г 21

Апартамент

62

633

БАЛИК 51 В 18

Апартамент

62

634

БАЛИК 51 А 21

Апартамент

42

635

БАЛИК 51 Г 1

Апартамент

85.2

636

25 СЕПТЕМВРИ 18 40

Апартамент

36.8

637

25 СЕПТЕМВРИ 42 А 2

Апартамент

37

638

25 СЕПТЕМВРИ 42 Б 10

Апартамент

9

639

БАЛИК 1 А 1

Апартамент

42

640

БАЛИК 1 А 2

Апартамент

42

641

БАЛИК 1 А 3

Апартамент

45

642

БАЛИК 1 А 5

Апартамент

42

643

БАЛИК 1 А 7

Апартамент

45

644

БАЛИК 1 А 9

Апартамент

42

645

БАЛИК 1 А 17

Апартамент

42

646

БАЛИК 1 А 18

Апартамент

42

647

БАЛИК 1 А 21

Апартамент

42

648

БАЛИК 1 А 22

Апартамент

42

649

БАЛИК 1 А 23

Апартамент

45

650

БАЛИК 1 А 28

Апартамент

62

651

БАЛИК 1 Б 1

Апартамент

42

652

БАЛИК 1 Б 2

Апартамент

42

653

БАЛИК 1 Б 9

Апартамент

42

654

БАЛИК 1 Б 10

Апартамент

42

655

БАЛИК 1 Б 11

Апартамент

45

656

БАЛИК 1 Б 15

Апартамент

45

657

БАЛИК 1 Б 16

Апартамент

62

658

БАЛИК 1 Б 17

Апартамент

42

659

БАЛИК 1 Б 20

Апартамент

62

660

БАЛИК 1 Б 21

Апартамент

42

661

БАЛИК 1 Б 22

Апартамент

42

662

БАЛИК 1 А 16

Апартамент

62

663

БАЛИК 1 А 6

Апартамент

42

664

БАЛИК 2 А 18

Апартамент

42

665

БАЛИК 7 Г 15

Апартамент

62

666

БАЛИК 2 А 27

Апартамент

45

667

БАЛИК 2 Б 9

Апартамент

42

668

БАЛИК 2 Б 22

Апартамент

42

669

БАЛИК 2 Б 29

Апартамент

42

670

БАЛИК 2 Б 32

Апартамент

62

671

БАЛИК 2 Б 17

Апартамент

42

672

БАЛИК 2 Б 28

Апартамент

62

673

БАЛИК 3 А 9

Апартамент

42

674

БАЛИК 3 А 11

Апартамент

42

675

БАЛИК 3 А 15

Апартамент

42

676

БАЛИК 3 А 19

Апартамент

42

677

БАЛИК 3 А 24

Апартамент

62

678

БАЛИК 3 А 27

Апартамент

42

679

БАЛИК 3 Б 5

Апартамент

42

680

БАЛИК 3 Б 12

Апартамент

62

681

БАЛИК 3 Б 16

Апартамент

62

682

БАЛИК 3 Б 25

Апартамент

42

683

БАЛИК 3 А 1

Апартамент

42

684

БАЛИК 3 А 29

Апартамент

42

685

БАЛИК 3 А 25

Апартамент

42

686

БАЛИК 3 А 22

Апартамент

45

687

БАЛИК 3 Б 13

Апартамент

42

688

БАЛИК 3 Б 30

Апартамент

45

689

БАЛИК 3 А 6

Апартамент

45

690

БАЛИК 5 Б 32

Апартамент

42

691

БАЛИК 11 Б 1

Апартамент

84

692

БАЛИК 11 Б 22

Апартамент

42.2

693

БАЛИК 11 А 3

Апартамент

65.2

694

БАЛИК 11 А 7

Апартамент

65

695

БАЛИК 11 А 8

Апартамент

65

696

БАЛИК 19 В 2

Апартамент

106.5

697

БАЛИК 29 Г 19

Апартамент

42.2

698

БАЛИК 45 В 5

Апартамент

88.2

699

БАЛИК 7 А 1

Апартамент

42

700

БАЛИК 7 А 4

Апартамент

42

701

БАЛИК 7 А 5

Апартамент

42

702

БАЛИК 7 А 6

Апартамент

45

703

БАЛИК 7 А 9

Апартамент

42

704

БАЛИК 7 А 10

Апартамент

45

705

БАЛИК 7 А 12

Апартамент

42

706

БАЛИК 7 А 26

Апартамент

45

707

БАЛИК 7 А 27

Апартамент

62

708

БАЛИК 7 А 32

Апартамент

42

709

БАЛИК 7 Б 3

Апартамент

62

710

БАЛИК 7 Б 13

Апартамент

42

711

БАЛИК 7 Б 20

Апартамент

42

712

БАЛИК 7 Б 22

Апартамент

45

713

БАЛИК 7 Б 28

Апартамент

42

714

БАЛИК 7 Б 30

Апартамент

45

715

БАЛИК 7 Б 31

Апартамент

62

716

БАЛИК 7 В 10

Апартамент

45

717

БАЛИК 7 В 17

Апартамент

42

718

БАЛИК 7 В 21

Апартамент

42

719

БАЛИК 7 В 31

Апартамент

62

720

БАЛИК 7 Г 5

Апартамент

42

721

БАЛИК 7 Г 18

Апартамент

45

722

БАЛИК 7 Г 28

Апартамент

42

723

БАЛИК 7 Г 31

Апартамент

62

724

БАЛИК 7 А 31

Апартамент

62

725

БАЛИК 7 В 13

Апартамент

42

726

БАЛИК 7 А 11

Апартамент

62

727

БАЛИК 7 Б 21

Апартамент

42

728

БАЛИК 7 Г 30

Апартамент

45

729

БАЛИК 7 В 19

Апартамент

62

730

БАЛИК 7 Г 7

Апартамент

62

731

БАЛИК 7 Б 17

Апартамент

42

732

БАЛИК 7 Б 27

Апартамент

62

733

БАЛИК 7 Г 19

Апартамент

62

734

БАЛИК 7 В 8

Апартамент

42

735

БАЛИК 8 А 10

Апартамент

65

736

БАЛИК 8 Б 13

Апартамент

42.2

737

БАЛИК 8 Б 14

Апартамент

86.1

738

БАЛИК 8 Б 4

Апартамент

42.2

739

БАЛИК 8 Б 10

Апартамент

42.2

740

БАЛИК 8 А 9

Апартамент

65.2

741

БАЛИК 9 А 17

Апартамент

65

742

БАЛИК 9 А 12

Апартамент

65.2

743

БАЛИК 9 Г 4

Апартамент

42.2

744

БАЛИК 9 Г 7

Апартамент

42.2

745

БАЛИК 9 Г 17

Апартамент

84.9

746

БАЛИК 9 Г 23

Апартамент

84.9

747

БАЛИК 9 А 19

Апартамент

65

748

БАЛИК 9 Б 9

Апартамент

65

749

БАЛИК 9 Г 10

Апартамент

42.2

750

БАЛИК 9 А 3

Апартамент

65.2

751

БАЛИК 9 А 4

Апартамент

65

752

БАЛИК 9 В 2

Апартамент

87.4

753

БАЛИК 9 Г 19

Апартамент

42.2

754

БАЛИК 9 Г 1

Апартамент

86.2

755

БАЛИК 9 Г 22

Апартамент

42.2

756

БАЛИК 13 А 1

Апартамент

42

757

БАЛИК 13 А 3

Апартамент

62

758

БАЛИК 13 А 7

Апартамент

62

759

БАЛИК 13 А 8

Апартамент

42

760

БАЛИК 13 А 13

Апартамент

42

761

БАЛИК 13 А 20

Апартамент

42

762

БАЛИК 13 А 21

Апартамент

42

763

БАЛИК 13 А 22

Апартамент

45

764

БАЛИК 13 А 24

Апартамент

42

765

БАЛИК 13 А 32

Апартамент

42

766

БАЛИК 13 Б 1

Апартамент

42

767

БАЛИК 13 Б 12

Апартамент

42

768

БАЛИК 13 Б 21

Апартамент

42

769

БАЛИК 13 Б 30

Апартамент

45

770

БАЛИК 13 Б 32

Апартамент

42

771

БАЛИК 13 В 1

Апартамент

42

772

БАЛИК 13 В 2

Апартамент

45

773

БАЛИК 13 В 4

Апартамент

42

774

БАЛИК 13 В 7

Апартамент

62

775

БАЛИК 13 В 9

Апартамент

42

776

БАЛИК 13 В 17

Апартамент

42

777

БАЛИК 13 В 18

Апартамент

45

778

БАЛИК 13 В 25

Апартамент

42

779

БАЛИК 13 В 29

Апартамент

42

780

БАЛИК 13 Г 8

Апартамент

42

781

БАЛИК 13 Г 12

Апартамент

42

782

БАЛИК 13 Г 19

Апартамент

62

783

БАЛИК 13 Г 21

Апартамент

42

784

БАЛИК 13 Г 22

Апартамент

45

785

БАЛИК 13 Г 23

Апартамент

62

786

БАЛИК 13 Г 28

Апартамент

42

787

БАЛИК 13 Г 29

Апартамент

42

788

БАЛИК 13 Г 31

Апартамент

62

789

БАЛИК 13 Г 32

Апартамент

42

790

БАЛИК 13 В 31

Апартамент

62

791

БАЛИК 13 Б 3

Апартамент

62

792

БАЛИК 13 Г 1

Апартамент

42

793

БАЛИК 13 А 27

Апартамент

62

794

БАЛИК 15 А 1

Апартамент

42

795

БАЛИК 15 А 12

Апартамент

42

796

БАЛИК 15 А 20

Апартамент

42

797

БАЛИК 15 А 22

Апартамент

45

798

БАЛИК 15 Б 10

Апартамент

45

799

БАЛИК 15 Б 17

Апартамент

42

800

БАЛИК 15 А 4

Апартамент

42

801

БАЛИК 15 А 6

Апартамент

45

802

БАЛИК 15 А 8

Апартамент

42

803

БАЛИК 15 Б 2

Апартамент

45

804

БАЛИК 15 Г 13

Апартамент

42

805

БАЛИК 16 А 2

Апартамент

45

806

БАЛИК 16 А 10

Апартамент

45

807

БАЛИК 16 А 14

Апартамент

45

808

БАЛИК 16 А 15

Апартамент

62

809

БАЛИК 16 А 26

Апартамент

45

810

БАЛИК 16 А 32

Апартамент

42

811

БАЛИК 16 Б 4

Апартамент

42

812

БАЛИК 16 Б 11

Апартамент

62

813

БАЛИК 16 Б 12

Апартамент

42

814

БАЛИК 16 Б 15

Апартамент

62

815

БАЛИК 16 Б 17

Апартамент

42

816

БАЛИК 16 Б 18

Апартамент

45

817

БАЛИК 3 А 12

Апартамент

62

818

БАЛИК 16 В 17

Апартамент

42

819

БАЛИК 16 В 20

Апартамент

42

820

БАЛИК 16 Г 4

Апартамент

42

821

БАЛИК 16 Г 8

Апартамент

42

822

БАЛИК 16 Б 31

Апартамент

62

823

БАЛИК 16 А 27

Апартамент

62

824

БАЛИК 16 Б 19

Апартамент

62

825

БАЛИК 16 А 22

Апартамент

45

826

БАЛИК 16 А 23

Апартамент

62

827

БАЛИК 16 А 3

Апартамент

62

828

БАЛИК 17 А 2

Апартамент

45

829

БАЛИК 17 А 21

Апартамент

42

830

БАЛИК 17 А 31

Апартамент

62

831

БАЛИК 17 А 32

Апартамент

42

832

БАЛИК 17 Б 1

Апартамент

42

833

БАЛИК 17 Б 4

Апартамент

42

834

БАЛИК 17 Б 5

Апартамент

42

835

БАЛИК 17 Б 8

Апартамент

42

836

БАЛИК 17 Б 9

Апартамент

42

837

БАЛИК 17 Б 16

Апартамент

42

838

БАЛИК 17 Б 30

Апартамент

45

839

БАЛИК 17 В 4

Апартамент

42

840

БАЛИК 17 В 12

Апартамент

42

841

БАЛИК 17 В 13

Апартамент

42

842

БАЛИК 17 В 16

Апартамент

42

843

БАЛИК 31 В 1

Апартамент

67.3

844

БАЛИК 17 В 24

Апартамент

42

845

БАЛИК 17 В 25

Апартамент

42

846

БАЛИК 17 В 29

Апартамент

42

847

БАЛИК 17 Г 1

Апартамент

42

848

БАЛИК 17 Г 4

Апартамент

42

849

БАЛИК 17 Г 7

Апартамент

62

850

БАЛИК 17 Г 8

Апартамент

42

851

БАЛИК 17 Г 13

Апартамент

42

852

БАЛИК 17 Г 14

Апартамент

45

853

БАЛИК 17 Г 15

Апартамент

62

854

БАЛИК 17 Г 16

Апартамент

42

855

БАЛИК 17 Г 20

Апартамент

42

856

БАЛИК 17 Г 24

Апартамент

42

857

БАЛИК 17 Г 25

Апартамент

42

858

БАЛИК 17 Г 28

Апартамент

42

859

БАЛИК 17 Г 29

Апартамент

42

860

БАЛИК 17 Г 31

Апартамент

62

861

БАЛИК 17 Г 32

Апартамент

42

862

БАЛИК 17 В 20

Апартамент

42

863

БАЛИК 17 Б 2

Апартамент

45

864

БАЛИК 17 В 8

Апартамент

42

865

БАЛИК 17 Г 21

Апартамент

42

866

БАЛИК 17 Г 12

Апартамент

42

867

БАЛИК 17 Г 18

Апартамент

45

868

БАЛИК 31 В 3

Апартамент

65.7

869

БАЛИК 31 В 4

Апартамент

67.3

870

БАЛИК 31 В 5

Апартамент

64.8

871

БАЛИК 31 В 16

Апартамент

67.3

872

БАЛИК 31 В 18

Апартамент

65.7

873

БАЛИК 31 Г 3

Апартамент

87

874

БАЛИК 31 В 13

Апартамент

67.3

875

БАЛИК 31 В 2

Апартамент

64.8

876

БАЛИК 31 В 20

Апартамент

64.8

877

БАЛИК 31 Г 17

Апартамент

44.1

878

БАЛИК 31 В 17

Апартамент

64.8

879

БАЛИК 32 А 5

Апартамент

64.8

880

БАЛИК 32 А 12

Апартамент

65.7

881

БАЛИК 32 Б 3

Апартамент

87

882

БАЛИК 32 Б 5

Апартамент

44.1

883

БАЛИК 32 Б 18

Апартамент

87

884

БАЛИК 32 В 1

Апартамент

65.7

885

БАЛИК 32 В 24

Апартамент

65.7

886

БАЛИК 32 Г 12

Апартамент

87

887

БАЛИК 32 Г 22

Апартамент

65.7

888

БАЛИК 32 Г 23

Апартамент

44.1

889

БАЛИК 32 Б 8

Апартамент

44.1

890

БАЛИК 32 Б 22

Апартамент

65.7

891

БАЛИК 32 Г 24

Апартамент

87

892

БАЛИК 34 А 1

Апартамент

67.3

893

БАЛИК 34 А 14

Апартамент

64.8

894

БАЛИК 34 А 16

Апартамент

67.3

895

БАЛИК 34 Б 3

Апартамент

87

896

БАЛИК 34 Б 11

Апартамент

44.1

897

БАЛИК 34 А 13

Апартамент

67.3

898

БАЛИК 35 Б 16

Апартамент

65.7

899

БАЛИК 36 А 2

Апартамент

106.5

900

БАЛИК 36 А 18

Апартамент

64.8

901

БАЛИК 36 Б 2

Апартамент

86.2

902

БАЛИК 36 Б 8

Апартамент

86.2

903

БАЛИК 36 Б 9

Апартамент

84

904

БАЛИК 36 Б 13

Апартамент

84

905

БАЛИК 39 А 2

Апартамент

85.4

906

БАЛИК 39 А 5

Апартамент

85.3

907

БАЛИК 39 А 6

Апартамент

85.4

908

БАЛИК 39 А 13

Апартамент

85.3

909

БАЛИК 39 А 14

Апартамент

85.4

910

БАЛИК 39 А 16

Апартамент

85.4

911

БАЛИК 39 Б 1

Апартамент

105.9

912

БАЛИК 39 Б 17

Апартамент

62.6

913

БАЛИК 39 Б 21

Апартамент

84.8

914

БАЛИК 39 Б 23

Апартамент

62.6

915

БАЛИК 39 Б 2

Апартамент

83.6

916

БАЛИК 39 А 4

Апартамент

85.4

917

БАЛИК 42 А 1

Апартамент

85.3

918

БАЛИК 42 А 2

Апартамент

85.4

919

БАЛИК 42 А 4

Апартамент

85.4

920

БАЛИК 42 А 8

Апартамент

85.4

921

БАЛИК 42 А 16

Апартамент

85.4

922

БАЛИК 42 Б 1

Апартамент

105.9

923

БАЛИК 42 Б 5

Апартамент

62.6

924

БАЛИК 46 Б 2

Апартамент

45

925

БАЛИК 42 Б 6

Апартамент

84.8

926

БАЛИК 42 Б 10

Апартамент

62.8

927

БАЛИК 42 Б 12

Апартамент

84.8

928

БАЛИК 42 Б 17

Апартамент

62.6

929

БАЛИК 42 Б 18

Апартамент

84.8

930

БАЛИК 42 Б 21

Апартамент

84.8

931

БАЛИК 42 Б 23

Апартамент

62.6

932

БАЛИК 42 Б 13

Апартамент

62.8

933

БАЛИК 42 А 10

Апартамент

85.4

934

БАЛИК 42 А 15

Апартамент

85.3

935

БАЛИК 42 А 11

Апартамент

85.3

936

БАЛИК 42 А 13

Апартамент

85.3

937

БАЛИК 42 Б 3

Апартамент

84.8

938

БАЛИК 42 Б 2

Апартамент

83.6

939

БАЛИК 46 А 5

Апартамент

42

940

БАЛИК 46 А 6

Апартамент

45

941

БАЛИК 46 А 9

Апартамент

42

942

БАЛИК 46 А 11

Апартамент

62

943

БАЛИК 46 А 12

Апартамент

42

944

БАЛИК 46 А 13

Апартамент

42

945

БАЛИК 46 А 16

Апартамент

42

946

БАЛИК 46 А 17

Апартамент

42

947

БАЛИК 46 А 19

Апартамент

62

948

БАЛИК 46 А 20

Апартамент

42

949

БАЛИК 46 А 21

Апартамент

42

950

БАЛИК 46 А 23

Апартамент

62

951

БАЛИК 46 А 24

Апартамент

42

952

БАЛИК 46 А 25

Апартамент

42

953

БАЛИК 46 А 26

Апартамент

45

954

БАЛИК 46 А 27

Апартамент

62

955

БАЛИК 46 А 29

Апартамент

42

956

БАЛИК 46 А 31

Апартамент

62

957

БАЛИК 46 Б 1

Апартамент

42

958

БАЛИК 46 А 3

Апартамент

62

959

БАЛИК 46 Б 8

Апартамент

42

960

БАЛИК 46 Б 9

Апартамент

42

961

БАЛИК 46 Б 10

Апартамент

45

962

БАЛИК 46 Б 14

Апартамент

45

963

БАЛИК 46 Б 15

Апартамент

62

964

БАЛИК 46 Б 17

Апартамент

42

965

БАЛИК 46 Б 19

Апартамент

62

966

БАЛИК 46 Б 23

Апартамент

62

967

БАЛИК 46 Б 24

Апартамент

42

968

БАЛИК 46 Б 26

Апартамент

45

969

БАЛИК 46 Б 27

Апартамент

62

970

БАЛИК 46 Б 28

Апартамент

42

971

БАЛИК 46 Б 32

Апартамент

42

972

БАЛИК 46 Б 12

Апартамент

42

973

БАЛИК 46 Б 29

Апартамент

42

974

БАЛИК 46 Б 30

Апартамент

45

975

БАЛИК 46 А 18

Апартамент

45

976

БАЛИК 46 Б 21

Апартамент

42

977

БАЛИК 47 А 19

Апартамент

64.8

978

БАЛИК 47 А 21

Апартамент

67.3

979

БАЛИК 47 Б 1

Апартамент

86.2

980

БАЛИК 47 Б 2

Апартамент

87

981

БАЛИК 47 Б 18

Апартамент

65.7

982

БАЛИК 48 А 7

Апартамент

55.4

983

БАЛИК 48 А 16

Апартамент

55.4

984

БАЛИК 48 Б 1

Апартамент

60.1

985

БАЛИК 48 Б 21

Апартамент

60.1

986

БАЛИК 48 В 2

Апартамент

58.4

987

БАЛИК 48 В 3

Апартамент

65.3

988

БАЛИК 48 В 7

Апартамент

76.4

989

БАЛИК 48 Г 6

Апартамент

55.4

990

БАЛИК 48 Г 11

Апартамент

36.5

991

БАЛИК 48 Г 19

Апартамент

76.8

992

БАЛИК 48 В 10

Апартамент

76.4

993

БАЛИК 53 А 3

Апартамент

76.8

994

БАЛИК 53 А 5

Апартамент

36.5

995

БАЛИК 53 А 14

Апартамент

36.5

996

БАЛИК 53 А 17

Апартамент

36.5

997

БАЛИК 53 А 20

Апартамент

36.5

998

БАЛИК 53 А 21

Апартамент

76.8

999

БАЛИК 53 А 22

Апартамент

55.4

1000

БАЛИК 53 А 23

Апартамент

36.5

1001

БАЛИК 53 А 24

Апартамент

76.8

1002

БАЛИК 53 Б 6

Апартамент

65.3

1003

БАЛИК 53 Б 10

Апартамент

75.3

1004

БАЛИК 53 Б 13

Апартамент

75.3

1005

БАЛИК 53 Б 14

Апартамент

58.4

1006

БАЛИК 53 В 2

Апартамент

36.5

1007

БАЛИК 53 В 10

Апартамент

76.8

1008

БАЛИК 53 В 16

Апартамент

76.8

1009

БАЛИК 53 А 13

Апартамент

55.4

1010

БАЛИК 53 В 4

Апартамент

76.8

1011

БАЛИК 53 В 14

Апартамент

36.5

1012

БАЛИК 53 В 3

Апартамент

55.4

1013

БАЛИК 53 А 19

Апартамент

55.4

1014

БАЛИК 53 Б 1

Апартамент

75.3

1015

БАЛИК 54 А 19

Апартамент

55.4

1016

БАЛИК 54 Б 10

Апартамент

75.3

1017

БАЛИК 54 Б 22

Апартамент

75.3

1018

БАЛИК 54 Б 13

Апартамент

75.3

1019

БАЛИК 55 А 3

Апартамент

76.8

1020

БАЛИК 55 А 5

Апартамент

36.5

1021

БАЛИК 55 А 7

Апартамент

55.4

1022

БАЛИК 55 А 8

Апартамент

36.5

1023

БАЛИК 55 А 9

Апартамент

76.8

1024

БАЛИК 55 А 12

Апартамент

76.8

1025

БАЛИК 55 А 14

Апартамент

36.5

1026

БАЛИК 55 Б 3

Апартамент

65.3

1027

БАЛИК 55 Б 5

Апартамент

58.4

1028

БАЛИК 55 Б 6

Апартамент

65.3

1029

БАЛИК 55 Б 7

Апартамент

75.3

1030

БАЛИК 55 Б 8

Апартамент

58.4

1031

БАЛИК 55 Б 9

Апартамент

65.3

1032

БАЛИК 55 Б 10

Апартамент

75.3

1033

БАЛИК 55 Б 11

Апартамент

58.4

1034

БАЛИК 55 Б 12

Апартамент

65.3

1035

БАЛИК 55 Б 15

Апартамент

65.3

1036

БАЛИК 55 Б 16

Апартамент

75.3

1037

БАЛИК 55 В 2

Апартамент

54.2

1038

БАЛИК 55 В 7

Апартамент

60.1

1039

БАЛИК 55 В 8

Апартамент

54.2

1040

БАЛИК 55 В 9

Апартамент

60.1

1041

БАЛИК 55 В 10

Апартамент

60.1

1042

БАЛИК 55 В 15

Апартамент

60.1

1043

БАЛИК 55 В 18

Апартамент

60.1

1044

БАЛИК 55 В 20

Апартамент

54.2

1045

БАЛИК 55 В 21

Апартамент

60.1

1046

БАЛИК 55 Г 15

Апартамент

60.1

1047

БАЛИК 55 Г 20

Апартамент

54.2

1048

БАЛИК 55 Д 7

Апартамент

60.1

1049

БАЛИК 55 Д 9

Апартамент

60.1

1050

БАЛИК 55 Д 15

Апартамент

60.1

1051

БАЛИК 55 Е 2

Апартамент

36.5

1052

БАЛИК 55 Е 8

Апартамент

36.5

1053

БАЛИК 55 Е 14

Апартамент

36.5

1054

БАЛИК 55 А 16

Апартамент

55.4

1055

БАЛИК 55 Д 16

Апартамент

60.1

1056

БАЛИК 55 А 18

Апартамент

76.8

1057

БАЛИК 55 А 6

Апартамент

76.8

1058

БАЛИК 55 В 24

Апартамент

60.1

1059

БАЛИК 55 Е 5

Апартамент

36.5

1060

БАЛИК 55 В 22

Апартамент

60.1

1061

БАЛИК 66 А 1

Апартамент

60.1

1062

БАЛИК 66 А 3

Апартамент

60.1

1063

БАЛИК 66 А 4

Апартамент

60.1

1064

БАЛИК 66 А 6

Апартамент

60.1

1065

БАЛИК 66 А 9

Апартамент

60.1

1066

БАЛИК 66 А 10

Апартамент

60.1

1067

БАЛИК 66 А 12

Апартамент

60.1

1068

БАЛИК 66 А 16

Апартамент

60.1

1069

БАЛИК 66 А 18

Апартамент

60.1

1070

БАЛИК 66 Б 1

Апартамент

60.1

1071

БАЛИК 66 Б 2

Апартамент

54.2

1072

БАЛИК 66 Б 3

Апартамент

60.1

1073

БАЛИК 66 Б 4

Апартамент

60.1

1074

БАЛИК 66 Б 5

Апартамент

54.2

1075

БАЛИК 66 Б 6

Апартамент

60.1

1076

БАЛИК 66 Б 7

Апартамент

60.1

1077

БАЛИК 66 Б 8

Апартамент

54.2

1078

БАЛИК 66 Б 12

Апартамент

60.1

1079

БАЛИК 66 Б 9

Апартамент

60.1

1080

БАЛИК 66 А 7

Апартамент

60.1

1081

БАЛИК 66 Б 10

Апартамент

60.1

1082

БАЛИК 66 А 2

Апартамент

54.2

1083

СТРОИТЕЛ 58 А 2

Апартамент

76

1084

СТРОИТЕЛ 58 Б 1

Апартамент

76

1085

СТРОИТЕЛ 58 Б 10

Апартамент

94.7

1086

СТРОИТЕЛ 58 В 10

Апартамент

76.8

1087

СТРОИТЕЛ 61 А 3

Апартамент

78.3

1088

СТРОИТЕЛ 61 А 6

Апартамент

78.3

1089

СТРОИТЕЛ 61 А 8

Апартамент

58.4

1090

СТРОИТЕЛ 61 А 17

Апартамент

58.4

1091

СТРОИТЕЛ 61 В 4

Апартамент

60.1

1092

СТРОИТЕЛ 61 В 10

Апартамент

60.1

1093

СТРОИТЕЛ 62 А 2

Апартамент

58.4

1094

СТРОИТЕЛ 62 А 3

Апартамент

75.3

1095

СТРОИТЕЛ 62 Б 1

Апартамент

97.9

1096

СТРОИТЕЛ 62 Б 10

Апартамент

78.2

1097

СТРОИТЕЛ 62 Б 12

Апартамент

78.2

1098

СТРОИТЕЛ 62 В 1

Апартамент

97.8

1099

СТРОИТЕЛ 62 В 2

Апартамент

78.2

1100

СТРОИТЕЛ 63 А 2

Апартамент

54.2

1101

СТРОИТЕЛ 63 А 13

Апартамент

60.1

1102

СТРОИТЕЛ 63 Б 3

Апартамент

55.4

1103

СТРОИТЕЛ 63 Б 16

Апартамент

76.8

1104

СТРОИТЕЛ 64 А 1

Апартамент

60.1

1105

СТРОИТЕЛ 64 А 3

Апартамент

60.1

1106

СТРОИТЕЛ 64 А 15

Апартамент

60.1

1107

СТРОИТЕЛ 64 Б 2

Апартамент

36.5

1108

СТРОИТЕЛ 64 Б 3

Апартамент

55.4

1109

СТРОИТЕЛ 64 А 13

Апартамент

60.1

1110

СТРОИТЕЛ 64 Б 4

Апартамент

76.8

1111

СТРОИТЕЛ 65 Б 8

Апартамент

94.7

1112

СТРОИТЕЛ 65 А 4

Апартамент

76

1113

СТРОИТЕЛ 65 А 3

Апартамент

94.7

1114

СТРОИТЕЛ 66 В 1

Апартамент

97.9

1115

СТРОИТЕЛ 66 В 9

Апартамент

97.9

1116

СТРОИТЕЛ 67 А 2

Апартамент

78.2

1117

СТРОИТЕЛ 67 А 5

Апартамент

97.9

1118

СТРОИТЕЛ 67 А 7

Апартамент

97.9

1119

СТРОИТЕЛ 67 А 9

Апартамент

97.9

1120

СТРОИТЕЛ 67 Б 2

Апартамент

58.4

1121

СТРОИТЕЛ 69 В 3

Апартамент

60.1

1122

СТРОИТЕЛ 69 Г 18

Апартамент

42.5

1123

СТРОИТЕЛ 70 А 8

Апартамент

36.5

1124

СТРОИТЕЛ 70 А 13

Апартамент

76.8

1125

СТРОИТЕЛ 70 А 14

Апартамент

36.5

1126

СТРОИТЕЛ 70 В 7

Апартамент

65.3

1127

СТРОИТЕЛ 70 А 9

Апартамент

55.4

1128

СТРОИТЕЛ 71 Б 19

Апартамент

60.1

1129

СТРОИТЕЛ 71 В 16

Апартамент

60.1

1130

СТРОИТЕЛ 71 Г 2

Апартамент

42.5

1131

СТРОИТЕЛ 71 Г 6

Апартамент

42.5

1132

СТРОИТЕЛ 71 Б 4

Апартамент

60.1

1133

СТРОИТЕЛ 71 Б 5

Апартамент

54.2

1134

СТРОИТЕЛ 71 Б 13

Апартамент

60.1

1135

СТРОИТЕЛ 71 Б 10

Апартамент

60.1

1136

СТРОИТЕЛ 73 Б 3

Апартамент

60.1

1137

СТРОИТЕЛ 73 Б 15

Апартамент

60.1

1138

СТРОИТЕЛ 73 Б 2

Апартамент

54.2

1139

ЕМОНА 2 Б 4

Апартамент

65.3

1140

ЕМОНА 3 А 15

Апартамент

60.1

1141

ЕМОНА 3 А 19

Апартамент

60.1

1142

ЕМОНА 3 А 20

Апартамент

54.2

1143

БАЛИК 66 Б 16

Апартамент

60.1

1144

ЕМОНА 3 А 16

Апартамент

60.1

1145

ЕМОНА 2 А 16

Апартамент

76.8

1146

ЕМОНА 2 Б 3

Апартамент

75.3

1147

ЕМОНА 3 Б 15

Апартамент

56.6

1148

ЕМОНА 5 А 3

Апартамент

37.3

1149

БАЛИК 13 А 31

Апартамент

62

1150

СТРОИТЕЛ 72 Б 14

Апартамент

54.2

1151

СТРОИТЕЛ 71 В 5

Апартамент

54.2

1152

СТРОИТЕЛ 58 А 1

Апартамент

94.7

1153

ПЕТЪР САРИЙСКИ 2 Б 66

Апартамент

48.6

1154

БАЛИК 50 А 5

Апартамент

97.9

1155

25 СЕПТЕМВРИ 23 Г 8

Апартамент

50

1156

ЦАР ПЕТЪР 24 А 15

Апартамент

83.3

1157

КЛИСУРА 6 Б 12

Апартамент

64.2

1158

КЛИСУРА 6 Б 15

Апартамент

72.7

1159

ОТЕЦ ПАИСИЙ 33 Б 17

Апартамент

46.93

1160

ДИМ. КОВАЧЕВ 23 Г 14

Апартамент

36.5

1161

МЕТОДИ КУСЕВИЧ 4 23

Апартамент

126.4

1162

ДРУЖБА 20 Е 3

Апартамент

52

1163

БОРЯНА 4 А 6

Апартамент

75.3

1164

ДУНАВ 22 Г 23

Апартамент

39.7

1165

РУСИЯ 53 38

Апартамент

52

1166

ДОБРИЧКА ЕПОПЕЯ 14 Г 5

Апартамент

44.5

1167

ДИМ. КОВАЧЕВ 25 А 16

Апартамент

60.1

1168

ДИМ. КОВАЧЕВ 25 А 17

Апартамент

54.2

1169

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 А 1

Апартамент

48.5

1170

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 А 2

Апартамент

55.6

1171

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 А 3

Апартамент

55.6

1172

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 А 4

Апартамент

51.8

1173

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 А 5

Апартамент

53.6

1174

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 А 6

Апартамент

55.6

1175

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 А 7

Апартамент

55.6

1176

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 А 8

Апартамент

51.8

1177

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 А 9

Апартамент

53.6

1178

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 А 10

Апартамент

55.6

1179

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 А 11

Апартамент

55.6

1180

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 А 12

Апартамент

51.8

1181

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 А 13

Апартамент

53.6

1182

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 А 14

Апартамент

55.6

1183

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 А 15

Апартамент

55.6

1184

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 А 16

Апартамент

51.8

1185

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 А 17

Апартамент

53.6

1186

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 А 18

Апартамент

55.6

1187

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 А 19

Апартамент

55.6

1188

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 А 20

Апартамент

51.8

1189

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 А 21

Апартамент

53.6

1190

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 А 22

Апартамент

55.6

1191

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 А 23

Апартамент

55.6

1192

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 А 24

Апартамент

51.8

1193

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 А 25

Апартамент

53.6

1194

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 А 26

Апартамент

55.6

1195

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 А 27

Апартамент

55.6

1196

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 А 28

Апартамент

51.8

1197

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 А 29

Апартамент

48.5

1198

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 А 30

Апартамент

55.6

1199

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 А 31

Апартамент

55.6

1200

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 А 32

Апартамент

51.8

1201

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 1

Апартамент

54.6

1202

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 2

Апартамент

55.6

1203

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 3

Апартамент

53.5

1204

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 4

Апартамент

54.6

1205

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 5

Апартамент

54.6

1206

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 6

Апартамент

55.6

1207

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 7

Апартамент

41.6

1208

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 8

Апартамент

54.6

1209

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 9

Апартамент

55.6

1210

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 10

Апартамент

53.5

1211

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 11

Апартамент

54.6

1212

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 12

Апартамент

54.6

1213

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 13

Апартамент

55.6

1214

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 14

Апартамент

41.6

1215

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 15

Апартамент

54.6

1216

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 16

Апартамент

55.6

1217

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 17

Апартамент

53.5

1218

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 18

Апартамент

54.6

1219

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 19

Апартамент

54.6

1220

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 20

Апартамент

55.6

1221

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 21

Апартамент

41.6

1222

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 22

Апартамент

54.6

1223

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 23

Апартамент

55.6

1224

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 24

Апартамент

53.5

1225

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 25

Апартамент

54.6

1226

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 26

Апартамент

54.6

1227

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 27

Апартамент

55.6

1228

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 28

Апартамент

41.6

1229

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 29

Апартамент

54.6

1230

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 30

Апартамент

55.6

1231

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 31

Апартамент

53.5

1232

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 32

Апартамент

54.6

1233

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 33

Апартамент

54.6

1234

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 34

Апартамент

55.6

1235

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 35

Апартамент

41.6

1236

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 36

Апартамент

54.6

1237

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 37

Апартамент

55.6

1238

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 38

Апартамент

53.5

1239

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 39

Апартамент

54.6

1240

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 40

Апартамент

54.6

1241

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 41

Апартамент

55.6

1242

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 42

Апартамент

41.6

1243

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 43

Апартамент

54.6

1244

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 44

Апартамент

55.6

1245

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 45

Апартамент

53.5

1246

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 46

Апартамент

54.6

1247

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 47

Апартамент

54.6

1248

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 48

Апартамент

55.6

1249

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 49

Апартамент

41.6

1250

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 50

Апартамент

54.6

1251

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 51

Апартамент

55.6

1252

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 52

Апартамент

53.5

1253

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 53

Апартамент

54.6

1254

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 54

Апартамент

13.65

1255

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 55

Апартамент

55.6

1256

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 56

Апартамент

41.6

1257

БАЛИК 14 Д 1

Апартамент

84.6

1258

БАЛИК 16 В 3

Апартамент

62

1259

БАЛИК 46 А 1

Апартамент

42

1260

БАЛИК 46 Б 7

Апартамент

62

1261

БАЛИК 46 Б 16

Апартамент

42

1262

СТРАЦИН 4 А 4

Апартамент

99.45

1263

ИГЛИКА 1 Д 14

Апартамент

42

1264

ИГЛИКА 1 Д 15

Апартамент

55

1265

ПЕТЪР САРИЙСКИ 43 1 205

Апартамент

25.95

1266

ПЕТЪР САРИЙСКИ 43 1 405

Апартамент

25.95

1267

ПЕТЪР САРИЙСКИ 43 1 505

Апартамент

25.95

1268

ПЕТЪР САРИЙСКИ 43 1 705

Апартамент

25.95

1269

ПЕТЪР САРИЙСКИ 43 2 76

Апартамент

53.04

 

2.3. Общински земеделски земи (лозя)

Поземлен имот

Местност

Площ

(кв. м.)

1

72624.2.106

"Богдан"

1877

2

72624.2.685

"Богдан"

469

3

72624.2.694

"Богдан"

503

4

72624.2.697

"Богдан"

354

5

72624.2.701

"Богдан"

530

6

72624.2.702

"Богдан"

465

7

72624.2.705

"Богдан"

484

8

72624.2.706

"Богдан"

498

9

72624.2.710

"Богдан"

500

10

72624.2.711

"Богдан"

500

11

72624.2.716

"Богдан"

549

12

72624.2.718

"Богдан"

660

13

72624.2.722

"Богдан"

625

14

72624.2.724

"Богдан"

679

15

72624.2.725

"Богдан"

578

16

72624.2.730

"Богдан"

601

17

72624.2.731

"Богдан"

698

18

72624.2.736

"Богдан"

929

19

72624.2.738

"Богдан"

550

20

72624.2.740

"Богдан"

565

21

72624.2.745

"Богдан"

558

22

72624.2.746

"Богдан"

330

23

72624.2.749

"Богдан"

575

24

72624.2.750

"Богдан"

486

25

72624.2.751

"Богдан"

611

26

72624.2.752

"Богдан"

582

27

72624.2.753

"Богдан"

430

28

72624.4.136

"Богдан"

1043

29

72624.4.762

"Богдан"

634

30

72624.4.777

"Богдан"

477

31

72624.5.357

"Богдан"

497

32

72624.5.378

"Богдан"

372

33

72624.5.894

"Богдан"

707

34

72624.5.900

"Богдан"

511

35

72624.5.901

"Богдан"

1029

36

72624.5.906

"Богдан"

549

37

72624.5.913

"Богдан"

482

38

72624.5.903

"Богдан"

464

39

72624.280.1

"Минково"

642

40

72624.280.6

"Минково"

488

41

72624.280.7

"Минково"

492

42

72624.280.675

"Минково"

298

43

72624.436.10

"Хиподрума"

452

44

72624.436.100

"Хиподрума"

549

45

72624.436.103

"Хиподрума"

571

46

72624.436.106

"Хиподрума"

500

47

72624.436.107

"Хиподрума"

500

48

72624.436.108

"Хиподрума"

500

49

72624.436.111

"Хиподрума"

469

50

72624.436.112

"Хиподрума"

504

51

72624.436.16

"Хиподрума"

465

52

72624.436.17

"Хиподрума"

496

53

72624.436.21

"Хиподрума"

484

54

72624.436.22

"Хиподрума"

494

55

72624.436.27

"Хиподрума"

464

56

72624.436.31

"Хиподрума"

492

57

72624.436.32

"Хиподрума"

445

58

72624.436.40

"Хиподрума"

461

59

72624.436.41

"Хиподрума"

491

60

72624.436.43

"Хиподрума"

407

61

72624.436.44

"Хиподрума"

387

62

72624.436.45

"Хиподрума"

423

63

72624.436.46

"Хиподрума"

490

64

72624.436.47

"Хиподрума"

469

65

72624.436.48

"Хиподрума"

447

66

72624.436.49

"Хиподрума"

512

67

72624.436.50

"Хиподрума"

495

68

72624.436.53

"Хиподрума"

492

69

72624.436.54

"Хиподрума"

437

70

72624.436.70

"Хиподрума"

431

71

72624.436.73

"Хиподрума"

421

72

72624.436.8

"Хиподрума"

694

73

72624.436.87

"Хиподрума"

543

74

72624.436.88

"Хиподрума"

500

75

72624.436.91

"Хиподрума"

500

76

72624.436.95

"Хиподрума"

500

77

72624.436.96

"Хиподрума"

463

78

72624.436.99

"Хиподрума"

506

79

72624.900.10

"Алмалии"

678

80

72624.900.100

"Алмалии"

538

81

72624.900.114

"Алмалии"

482

82

72624.900.116

"Алмалии"

500

83

72624.900.128

"Алмалии"

524

84

72624.900.135

"Алмалии"

509

85

72624.900.142

"Алмалии"

524

86

72624.900.143

"Алмалии"

465

87

72624.900.146

"Алмалии"

274

88

72624.900.171

"Алмалии"

494

89

72624.900.180

"Алмалии"

598

90

72624.900.21

"Алмалии"

493

91

72624.900.214

"Алмалии"

480

92

72624.900.227

"Алмалии"

538

93

72624.900.25

"Алмалии"

748

94

72624.900.297

"Алмалии"

482

95

72624.900.300

"Алмалии"

479

96

72624.900.310

"Алмалии"

654

97

72624.900.32

"Алмалии"

482

98

72624.900.336

"Алмалии"

537

99

72624.900.337

"Алмалии"

488

100

72624.900.340

"Алмалии"

482

101

72624.900.341

"Алмалии"

978

102

72624.900.35

"Алмалии"

535

103

72624.900.4

"Алмалии"

642

104

72624.900.40

"Алмалии"

638

105

72624.900.42

"Алмалии"

498

106

72624.900.43

"Алмалии"

499

107

72624.900.46

"Алмалии"

568

108

72624.900.49

"Алмалии"

639

109

72624.900.5

"Алмалии"

511

110

72624.900.516

"Алмалии"

1020

111

72624.900.52

"Алмалии"

506

112

72624.900.55

"Алмалии"

486

113

72624.900.57

"Алмалии"

471

114

72624.900.58

"Алмалии"

626

115

72624.900.68

"Алмалии"

642

116

72624.900.73

"Алмалии"

503

117

72624.900.74

"Алмалии"

505

118

72624.900.75

"Алмалии"

495

119

72624.900.76

"Алмалии"

497

120

72624.900.77

"Алмалии"

518

121

72624.900.79

"Алмалии"

505

122

72624.900.80

"Алмалии"

515

123

72624.900.8

"Алмалии"

704

124

72624.900.82

"Алмалии"

519

125

72624.900.9

"Алмалии"

601

126

72624.901.109

"Гаази баба"

502

127

72624.901.134

"Гаази баба"

131

128

72624.901.145

"Гаази баба"

635

129

72624.901.217

"Гаази баба"

661

130

72624.901.297

"Гаази баба"

593

131

72624.901.36

"Гаази баба"

513

132

72624.901.37

"Гаази баба"

491

133

72624.901.39

"Гаази баба"

503

134

72624.901.54

"Гаази баба"

507

135

72624.901.66

"Гаази баба"

462

136

72624.902.111

"Гаази баба"

535

137

72624.902.122

"Гаази баба"

853

138

72624.902.125

"Гаази баба"

620

139

72624.902.165

"Гаази баба"

702

140

72624.902.277

"Гаази баба"

511

141

72624.902.280

"Гаази баба"

262

142

72624.902.281

"Гаази баба"

615

143

72624.902.297

"Гаази баба"

593

144

72624.902.32

"Гаази баба"

924

145

72624.902.343

"Гаази баба"

639

146

72624.902.347

"Гаази баба"

1227

147

72624.902.348

"Гаази баба"

1050

148

72624.902.40

"Гаази баба"

375

149

72624.902.9

"Гаази баба"

577

150

72624.903.10

"Гаази баба"

655

151

72624.903.14

"Гаази баба"

533

152

72624.903.19

"Гаази баба"

637

153

72624.903.5

"Гаази баба"

517

154

72624.903.6

"Гаази баба"

608

155

72624.904.145

"Гаази баба"

894

156

72624.904.199

"Гаази баба"

917

157

72624.904.345

"Гаази баба"

264

158

72624.904.49

"Гаази баба"

1358

159

72624.904.66

"Гаази баба"

359

160

72624.904.68

"Гаази баба"

869

161

72624.905.137

"Гаази баба"

541

162

72624.905.143

"Гаази баба"

681

163

72624.905.144

"Гаази баба"

539

164

72624.905.148

"Гаази баба"

610

165

72624.905.149

"Гаази баба"

882

166

72624.905.152

"Гаази баба"

432

167

72624.905.154

"Гаази баба"

1039

168

72624.905.197

"Гаази баба"

631

169

72624.905.249

"Гаази баба"

452

170

72624.905.28

"Гаази баба"

409

171

72624.905.30

"Гаази баба"

421

172

72624.905.313

"Гаази баба"

392

173

72624.905.316

"Гаази баба"

491

174

72624.905.317

"Гаази баба"

438

175

72624.905.320

"Гаази баба"

518

176

72624.905.341

"Гаази баба"

554

177

72624.905.46

"Гаази баба"

500

178

72624.905.5

"Гаази баба"

458

179

72624.905.580

"Гаази баба"

479

180

72624.905.58

"Гаази баба"

672

181

72624.905.637

"Гаази баба"

620

182

72624.905.67

"Гаази баба"

677

183

72624.906.11

"Гаази баба"

1271

184

72624.906.141

"Гаази баба"

998

185

72624.906.153

"Гаази баба"

452

186

72624.906.196

"Гаази баба"

519

187

72624.906.216

"Гаази баба"

337

188

72624.906.248

"Гаази баба"

557

189

72624.906.253

"Гаази баба"

648

190

72624.906.260

"Гаази баба"

1016

191

72624.906.261

"Гаази баба"

487

192

72624.906.269

"Гаази баба"

567

193

72624.906.275

"Гаази баба"

473

194

72624.906.279

"Гаази баба"

659

195

72624.906.280

"Гаази баба"

1004

196

72624.906.281

"Гаази баба"

470

197

72624.906.282

"Гаази баба"

517

198

72624.906.283

"Гаази баба"

410

199

72624.906.289

"Гаази баба"

512

200

72624.906.293

"Гаази баба"

462

201

72624.906.294

"Гаази баба"

420

202

72624.906.304

"Гаази баба"

468

203

72624.906.313

"Гаази баба"

497

204

72624.906.314

"Гаази баба"

492

205

72624.906.332

"Гаази баба"

477

206

72624.906.338

"Гаази баба"

437

207

72624.906.355

"Гаази баба"

427

208

72624.906.369

"Гаази баба"

467

209

72624.906.411

"Гаази баба"

477

210

72624.906.420

"Гаази баба"

443

211

72624.906.428

"Гаази баба"

713

212

72624.906.463

"Гаази баба"

712

213

72624.906.59

"Гаази баба"

506

214

72624.906.61

"Гаази баба"

441

215

72624.906.63

"Гаази баба"

887

216

72624.906.67

"Гаази баба"

532

217

72624.906.75

"Гаази баба"

820

218

72624.906.94

"Гаази баба"

1006

219

1964

"Чорчолийки"

500

220

1965

"Чорчолийки"

500

221

1998

"Чорчолийки"

900

222

2003

"Чорчолийки"

450

223

2007

"Чорчолийки"

500

224

6122

"Чорчолийки"

807

 

 2.4. Пасища, мери

предназначение на имота

кадастрален идентификатор

площ /кв.м

1

пасище, мера

72624.15.147

37 475

2

пасище, мера

72624.174.57

116 164

3

пасище, мера

72624.300.26

60 735

4

пасище, мера

72624.122.420

742

5

пасище, мера

72624.137.22

10 942

6

пасище, мера

72624.201.40

155 335

7

пасище, мера

72624.201.41

58 502

8

пасище, мера

72624.201.54

56 753

9

пасище, мера

72624.284.74

12 688

10

пасище, мера

72624.289.30

23 987

11

пасище, мера

72624.673.67

113 734

12

пасище, мера

72624.328.21

89 291

 

2.5. Полски пътища:

 

предназначение на имота

кадастрален идентификатор

площ /кв.м

1

полски път

72624.66.139

3,365

2

полски път

72624.417.80

0,678

3

полски път

72624.219.28

1,938

4

полски път

72624.308.103

1,526

5

полски път

72624.308.102

4,174

6

полски път

72624.474.86

1.074

7

полски път

72624.284.73

0,586

8

полски път

72624.459.88

0,491

9

полски път

72624.308.101

3,380

10

полски път

72624.308.110

0,081

11

полски път

72624.455.58

0,028

12

полски път

72624.321.197

7,44

13

полски път

72624.11.55

3,946

14

полски път

72624.90.176

0,655

15

полски път

72624.509.109

0,664

16

полски път

72624.308.108

0,654

17

полски път

72624.479.64

0,499

18

полски път

72624.201.42

0,916

19

полски път

72624.187.24

0,484

20

полски път

72624.207.33

0,137

21

полски път

72624.369.18

1,240

22

полски път

72624.110.63

3,080

23

полски път

72624.93.46

5, 210

24

полски път

72624.66.139

2,266

25

полски път

72624.462.78

0,321

26

полски път

72624.284.73

0,587

27

полски път

72624.417.80

0,678

28

полски път

72624.300.27

0,983

29

полски път

72624.216.635

0,666

30

полски път

72624.474.80

1,517

 

 

3. ПРЕДОСТАВЯНЕ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ЗА УПРАВЛЕНИЕ:

 

Имот

 

Предназначение

1

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.607.998.2.11 по КККР на гр. Добрич, находящ се в гр.Добрич, бул.Добруджа №32а, ет.1, обект 11,  който се намира в сграда с идентификатор 72624.607.998.2, разположена в поземлен имот с идентификатор 72624.607.998, с предназначение: за търговска дейност;

За търговска дейност

2

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.607.998.2.1 по КККР на гр. Добрич, находящ се в гр.Добрич, бул.Добруджа №32а, ет.2, обект 1, със застроена площ – 131.69 кв.м. и 58.85 кв.м. от общите части на сградата, който се намира в сграда с 72624.607.998.2, разположена в поземлен имот с идентификатор 72624.607.998, с предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност;

За търговска дейност

3

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.607.998.2.2 по КККР на гр. Добрич, находящ се в гр.Добрич, бул.Добруджа №32а, ет.3, обект 2, със застроена площ – 138.21 кв.м. и 61.76 кв.м. от общите части на сградата,  който се намира в сграда с 72624.607.998.2, разположена в поземлен имот с идентификатор 72624.607.998, с предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност;

За търговска дейност

4

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.607.998.2.3 по КККР на гр. Добрич, находящ се в гр.Добрич, бул.Добруджа №32а, ет.4, обект 3,  със застроена площ – 46.70 кв.м. и 20.87 кв.м. от общите части на сграда с идентификатор 72624.607.998.2, който се намира в сграда с 72624.607.998.2, разположена в поземлен имот с идентификатор 72624.607.998, с предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност;

За търговска дейност

5

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.607.998.2.4 6по КККР на гр. Добрич, находящ се в гр.Добрич, бул.Добруджа №32а, ет.4, обект 4, със застроена площ – 80.46 кв.м. и 35.96 кв.м. от общите части на сграда с идентификатор 72624.607.998.2, който се намира в сграда с 72624.607.998.2, разположена в поземлен имот с идентификатор 72624.607.998, с предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност;

За търговска дейност

6

Самостоятелен обект от сграда с идентификатор 72624.607.998.2.5 по КККР на гр. Добрич, находящ се в гр.Добрич, бул.Добруджа №32а, ет.5, обект 5, със застроена площ – 49.27 кв.м. и 22.02 кв.м. от общите части на сграда с идентификатор 72624.607.998.2, който се намира в сграда с 72624.607.998.2, разположена в поземлен имот с идентификатор 72624.607.998, с предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност;

За търговска дейност

7

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.607.998.2.6 по КККР на гр. Добрич, находящ се в гр.Добрич, бул.Добруджа №32а, ет.5, обект 6,  със застроена площ – 89.36 кв.м. и 39.93 кв.м. от общите части на сграда с идентификатор 72624.607.998.2, който се намира в сграда с 72624.607.998.2, разположена в поземлен имот с идентификатор 72624.607.998, с предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност;

За търговска дейност

8

Самостоятелен обект от сграда с идентификатор 72624.607.998.2.7 по КККР на гр. Добрич, находящ се в гр.Добрич, бул.Добруджа №32а, ет.6, обект 7, със застроена площ - 44.68 кв.м. и 19.97 кв.м. от общите части на сграда с идентификатор 72624.607.998.2, който се намира в сграда с 72624.607.998.2, разположена в поземлен имот с идентификатор 72624.607.998, с предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност;

За търговска дейност

9

Самостоятелен обект от сграда с идентификатор 72624.607.998.2.8 по КККР на гр. Добрич, находящ се в гр.Добрич, бул.Добруджа №32а, ет.6, обект 8, със застроена площ – 74.34 кв.м. и 33.22 кв.м. от общите части на сграда с идентификатор 72624.607.998.2, който се намира в сграда с 72624.607.998.2, разположена в поземлен имот с идентификатор 72624.607.998, с предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност;

За търговска дейност

10

Самостоятелен обект от сграда с идентификатор 72624.607.998.2.9 по КККР на гр. Добрич, находящ се в гр.Добрич, бул.Добруджа №32а, ет.7, обект 9,  със застроена площ – 41.15 кв.м. и 18.39 кв.м. от общите части на сграда с идентификатор 72624.607.998.2, който се намира в сграда с 72624.607.998.2, разположена в поземлен имот с идентификатор 72624.607.998, с предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност;

За търговска дейност

11

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.607.998.2.10 по КККР на гр. Добрич, находящ се в гр.Добрич, бул. обруджа №32а, ет.7, обект 10,  със застроена площ – 52.59 кв.м. и 23.50 кв.м. от общите части на сграда с идентификатор 72624.607.998.2, който се намира в сграда с 72624.607.998.2, разположена в поземлен имот с идентификатор 72624.607.998, с предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност;

За търговска дейност

12

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.607.998.2.13 по КККР на гр. Добрич, находящ се в гр.Добрич, бул.Добруджа №32а, ет.8, обект 13, със застроена площ – 98.08 кв.м. и 43.83 кв.м. от общите части на сграда с идентификатор 72624.607.998.2, който се намира в сграда с 72624.607.998.2, разположена в поземлен имот с идентификатор 72624.607.998, с предназначение на самостоятелния обект: за друг вид самостоятелен обект в сграда;

За търговска дейност

13

Детска градина №  7 - Поземлен имот с идентификатор 72624.621.13 по КККР на град Добрич, с площ 5782,00 кв. м, находящ се в жк. „Добротица” №16 в град Добрич, ведно с построените в него сгради:

- масивна двуетажна сграда с идентификатор 72624.621.13.1 по КККР на град Добрич, със застроена площ 130,00 кв. м;

- масивна едноетажна сграда с идентификатор 72624.621.13.2 по КККР на град Добрич, със застроена площ 343,00 кв. м;

- масивна двуетажна сграда с идентификатор 72624.621.13.3 по КККР на град Добрич, със застроена площ 541,00 кв. м;

комплекс за образование

14

Детска градина № 8 - Поземлен имот с идентификатор 72624.624.935 по КККР на град Добрич, с площ 2455,00 кв. м, находящ се на ул. „Генерал Колев” № 13 в град Добрич, ведно с построената в него сграда:

- масивна двуетажна сграда с идентификатор 72624.624.935.1 по КККР на град Добрич, със застроена площ 421,00 кв. м;

обект за детско заведение

15

Детска градина № 9 - Поземлен имот с идентификатор 72624.623.293 по КККР на град Добрич, с площ 2246,00 кв. м, находящ се на ул. „Христо Смирненски” № 5 в град Добрич, ведно с построената в него сграда:

- масивна двуетажна сграда с идентификатор 72624.623.293.1 по КККР на град Добрич, със застроена площ 426,00 кв. м.

обект за детско заведение

16

Детска градина № 10 - Поземлен имот с идентификатор 72624.624.4753 по КККР на град Добрич, с площ 4078,00 кв. м, находящ се на ул. „Даскал Димитър Попов” №1 в град Добрич, ведно с построените в него сгради:

- масивна двуетажна сграда с идентификатор 72624.624.4753.1 по КККР на град Добрич, със застроена площ 424,00 кв. м;

- дървена едноетажна сграда с идентификатор 72624.624.4753.2 по КККР на град Добрич, със застроена площ 383,00 кв. м;

обект за детско заведение,

17

Детска градина № 12 - Поземлен имот с идентификатор 72624.615.3336 по КККР на град Добрич, с площ 3194,00 кв. м, находящ се на ул. „Вардар” №67 в град Добрич, ведно с построените в него сгради:

-масивна двуетажна сграда с идентификатор 72624.615.3336.1 по КККР на град Добрич, със застроена площ 347,00 кв. м;

-масивна едноетажна сграда с идентификатор 72624.615.3336.2 по КККР на град Добрич, със застроена площ 174,00 кв. м;

обект за детско заведение

18

Детска градина № 17 - Поземлен имот с идентификатор 72624.617.1023 по КККР на град Добрич, с площ 4374,00 кв. м, находящ се на ул. „Дуранкулак” №9 в град Добрич, ведно с построените в него сгради:

-масивна двуетажна сграда с идентификатор 72624.617.1023.1 по КККР на град Добрич, със застроена площ 330,00 кв. м;

-масивна двуетажна сграда с идентификатор 72624.617.1023.3 по КККР на град Добрич, със застроена площ 126,00 кв. м;

-масивна едноетажна сграда с идентификатор 72624.617.1023.4 по КККР на град Добрич, със застроена площ 299,00 кв. м;

-масивна двуетажна сграда с идентификатор 72624.617.1023.5 по КККР на град Добрич, със застроена площ 189,00 кв. м;

-масивна едноетажна сграда с идентификатор 72624.617.1023.6 по КККР на град Добрич, със застроена площ 67,00 кв. м;

обект за детско заведение

19

Детска градина № 18 - 8145,50/16291,00 кв. м в идеални части от поземлен имот с идентификатор 72624.620.9 по КККР на град Добрич, с площ 8145,50 кв. м, находящ се на ул. „Дружба” № 44 в град Добрич, ведно с построените в него сгради:

-масивна двуетажна сграда с идентификатор 72624.620.9.1 по КККР на град Добрич, със застроена площ 132,00 кв. м;

-масивна двуетажна сграда с идентификатор 72624.620.9.2 по КККР на град Добрич, със застроена площ 337,00 кв. м;

-масивна двуетажна сграда с идентификатор 72624.620.9.3 по КККР на град Добрич, със застроена площ 197,00 кв. м;

-масивна едноетажна сграда с идентификатор 72624.620.9.8 по КККР на град Добрич, със застроена площ 288,00 кв. м;

-масивна едноетажна сграда с идентификатор 72624.620.9.9 по КККР на град Добрич, със застроена площ 56,00 кв. м;

обект за детско заведение

20

Детска градина № 20 - Поземлен имот с идентификатор 72624.619.162 по КККР на град Добрич, с площ 6457,00 кв. м, находящ се в жк. „Балик” на ул. „Христо Ботев” №54 в град Добрич, ведно с построената в него сграда:

-масивна двуетажна сграда с идентификатор 72624.619.162.1 по КККР на град Добрич, със застроена площ 1181,00 кв. м;

обект за детско заведение

21

Детска градина № 23 – 1.Поземлен имот с идентификатор 72624.607.802 по КККР на град Добрич, с площ 7523,00 кв. м, находящ се на ул. „Велико Търново” №2 в град Добрич, ведно с построените в него сгради:

-масивна двуетажна сграда с идентификатор 72624.607.802.1 по КККР на град Добрич, със застроена площ 1022,00 кв. м;

-масивна едноетажна сграда с идентификатор 72624.607.802.2 по КККР на град Добрич, със застроена площ 151,00 кв. м;

2. Поземлен имот с идентификатор 72624.606.450 по КККР на град Добрич, с площ 2020,00 кв. м, находящ се на ул. „Богдан” № 2 в град Добрич, с начин на трайно ползване: за обект за комплекс за образование, ведно с построените в него сгради:

-масивна двуетажна сграда с идентификатор 72624.606.450.1 по КККР на град Добрич, със застроена площ 429,00 кв. м;

обект за детско заведение

22

Детска градина № 24 - Поземлен имот с идентификатор 72624.614.3227 по КККР на град Добрич, с площ 9793,00 кв. м, находящ се на ул. „Дунав” №16 в град Добрич, ведно с построените в него сгради:

-масивна двуетажна сграда с идентификатор 72624.614.3227.2 по КККР на град Добрич, със застроена площ 177,00 кв. м;

-масивна двуетажна сграда с идентификатор 72624.614.3227.3 по КККР на град Добрич, със застроена площ 145,00 кв. м;

-масивна двуетажна сграда с идентификатор 72624.614.3227.4 по КККР на град Добрич, със застроена площ 142,00 кв. м;

-масивна двуетажна сграда с идентификатор 72624.614.3227.5 по КККР на град Добрич, със застроена площ 147,00 кв. м;

-масивна двуетажна сграда с идентификатор 72624.614.3227.6 по КККР на град Добрич, със застроена площ 151,00 кв. м;

-масивна двуетажна сграда с идентификатор 72624.614.3227.7 по КККР на град Добрич, със застроена площ 144,00 кв. м;

-масивна двуетажна сграда с идентификатор 72624.614.3227.8 по КККР на град Добрич, със застроена площ 229,00 кв. м;

обект за детско заведение,

23

Детска градина № 25 - Поземлен имот с идентификатор 72624.615.3251 по КККР на град Добрич, с площ 6407,00 кв. м, находящ се на ул. „Никола Петков” №28 в град Добрич, ведно с построените в него сгради:

-масивна едноетажна сграда с идентификатор 72624.615.3251.1 по КККР на град Добрич, със застроена площ 1022,00 кв. м;

-масивна двуетажна сграда с идентификатор 72624.615.3251.2 по КККР на град Добрич, със застроена площ 376,00 кв. м;

обект за детско заведение

24

Детска градина № 26 - Поземлен имот с идентификатор 72624.618.79 по КККР на град Добрич, с площ 6031,00 кв. м, находящ се в жк „Балик” на ул. „Опълченец Димитър Ковачев” №2 в град Добрич, ведно с построените в него сгради:

-масивна едноетажна сграда с идентификатор 72624.618.79.1 по КККР на град Добрич, със застроена площ 293,00 кв. м;

-масивна двуетажна сграда с идентификатор 72624.618.79.2 по КККР на град Добрич, със застроена площ 198,00 кв. м;

-масивна двуетажна сграда с идентификатор 72624.618.79.3 по КККР на град Добрич, със застроена площ 131,00 кв. м;

-масивна двуетажна сграда с идентификатор 72624.618.79.4 по КККР на град Добрич, със застроена площ 334,00 кв. м;

обект за детско заведение

25

Детска градина № 27 -1. Поземлен имот с идентификатор 72624.604.471 по КККР на град Добрич, с площ 11668,00 кв. м, находящ се на ул. „Войнишка” №25 в град Добрич, ведно с построените в него сгради:

-масивна едноетажна сграда с идентификатор 72624.604.471.5 по КККР на град Добрич, със застроена площ 233,00 кв. м;

-масивна едноетажна сграда с идентификатор 72624.604.471.6 по КККР на град Добрич, със застроена площ 241,00 кв. м;

-масивна двуетажна сграда с идентификатор 72624.604.471.7 по КККР на град Добрич, със застроена площ 237,00 кв. м;

-масивна едноетажна сграда с идентификатор 72624.604.471.8 по КККР на град Добрич, със застроена площ 66,00 кв. м;

-масивна двуетажна сграда с идентификатор 72624.604.471.9 по КККР на град Добрич, със застроена площ 243,00 кв. м;

-масивна двуетажна сграда с идентификатор 72624.604.471.10 по КККР на град Добрич, със застроена площ 198,00 кв. м;

2. Поземлен имот с идентификатор 72624.601.407 по КККР на град Добрич, с площ 5562,00 кв. м, находящ се на ул. „Искър” № 29а в град Добрич, с начин на трайно ползване: за обект за детско заведение, ведно с построените в него сгради:

-масивна двуетажна сграда с идентификатор 72624.601.407.1 по КККР на град Добрич, със застроена площ 230,00 кв. м;

-масивна едноетажна сграда с идентификатор 72624.601.407.2 по КККР на град Добрич, със застроена площ 394,00 кв. м;

-масивна двуетажна сграда с идентификатор 72624.601.407.3 по КККР на град Добрич, със застроена площ 56,00 кв. м;

-масивна двуетажна сграда с идентификатор 72624.601.407.4 по КККР на град Добрич, със застроена площ 404,00 кв. м;

обект за детско заведение

26

Детска градина № 32 -1. Поземлен имот с идентификатор 72624.612.66 по КККР на град Добрич, с площ 4638,00 кв. м, находящ се в жк „Строител” до бл. 65 в град Добрич, ведно с построените в него сгради:

-масивна триетажна сграда с идентификатор 72624.612.66.1 по КККР на град Добрич, със застроена площ 458,00 кв. м;

-масивна триетажна сграда с идентификатор 72624.612.66.2 по КККР на град Добрич, със застроена площ 251,00 кв. м;

-масивна едноетажна сграда с идентификатор 72624.612.66.3 по КККР на град Добрич, със застроена площ 372,00 кв. м;

-масивна едноетажна сграда с идентификатор 72624.612.66.4 по КККР на град Добрич, със застроена площ 53,00 кв. м;

2. Поземлен имот с идентификатор 72624.619.212 по КККР на град Добрич, с площ 9245,00 кв. м, находящ се в жк „Балик” на ул. „Теменуга” до бл. 24 в град Добрич, с начин на трайно ползване: за обект за детско заведение, ведно с построените в него сгради:

-масивна триетажна сграда с идентификатор 72624.619.212.2 по КККР на град Добрич, със застроена площ 395,00 кв. м;

-масивна двуетажна сграда с идентификатор 72624.619.212.3 по КККР на град Добрич, със застроена площ 155,00 кв. м;

-масивна едноетажна сграда с идентификатор 72624.619.212.4 по КККР на град Добрич, със застроена площ 243,00 кв. м;

-масивна триетажна сграда с идентификатор 72624.619.212.5 по КККР на град Добрич, със застроена площ 218,00 кв. м;

-масивна едноетажна сграда с идентификатор 72624.619.212.6 по КККР на град Добрич, със застроена площ 53,00 кв. м;

обект комплекс за образование

27

Кабинети, представляващ част от сграда с идентификатор 72624.614.2423.1 по ул. „Отец Паисий” № 16

Хуманитарни дейности

28

Административна сграда, представляваща:

-едноетажен корпус (блок А) със ЗП 288,80 кв.м, ет. 1

-триетажен корпус (блок Б) със ЗП 320,00 кв.м, ет.3

-вход на триетажния корпус с площ 18,00 кв.м, ет. 1

Изба с площ 592,00 кв.м

Застроено дворно място с площ 626,80 кв.м, находящо се на бул. „Добруджа“ 8а

Административни нужди

 

 

4. УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ

 

4. 1. Учредяване възмездно право на ползване:

 

И м о т

Площ (кв. м)

Предназначение

ПИ с идентификатор 72624.176.52 по КККР на град Добрич

10366,00

Пустееща необработваема земя

 

 

4.2.  Учредяване безвъзмездно право на ползване:

 

И м о т

Площ

(кв. м)

Предназначение

1

Сграда по ул. Васил Левски № 7

 

1133.00

административни нужди

2

І-ви и II – ри етаж и стаи с № 4, 5 и 6 на ІІІ-ти етаж в сграда по ул. Йордан Йовков №17 от сграда по ул. Йордан Йовков № 17, с ПИ 72624.623.251.2

341.00

офиси

3

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.622.1115.1.57 по бул.”25-ти септември” №25

275.39

административни нужди

4

Общински нежилищен имот по ул.”Климент Охридски” №36А

214.50

клуб на инвалидите

5

Общински имот във вход Б на общежитие №2 по ул. „Калиакра” 54

43,00

пощенска станция

6

Апартамент с идентификатор 72624.622.5564.1.23, по ул. „Методи Кусевич” № 4, ет. 8, ап. 23,

144.75

социални услуги

7

Сграда с идентификатор 72624.614.2888.1 по ул. Вардар 45

349.90

административна сграда

8

Сграда с идентификатор 72624.625.5649.2.9 по бул. 25-ти септември 62

482.00

административна сграда

9

Част от двуетажна сграда с идентификатор 72624.608.1779.2 /Корпус І/, представляваща целия първи етаж

260.00

стопанска дейност

10

Офис № 1 с идентификатор 72624.625.389.1.1 на ул. „Иван Пенаков” № 15 в жк „Добруджа”, вх. Г

102.40

обществена дейност

11

Помещения по ул. Александър Стамболийски № 13А

100.85

клуб на пенсионера

12

Сграда с идентификатор 72624.624.1123.1 по бул. 3-ти март № 38,

изба,

 гараж

 и застроено дворно място

68.00

26.00

16.00

270.00

офиси, клубна база

13

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.604.472.1.116, апартамент № 16 и изба № 6, находящ се на ул. „Силистра” № 53, вх. В, ет. 8

94.01

жилище за социални услуги

14

Част от сграда на ОУ „Хан Аспарух” с идентификатор 72624.621.14.7

 и част от ПИ 72624.621.14

416.00

7280.00

учебни цели, монтиране на автоматична измервателна станция

15

Общински имот с идентификатор 72624.623.4469.1.2  на ул. „Шипка” № 5А

74.42

център за временно настаняване на хора

16

Сграда по ул. Независимост № 7 /Корпус ІІІ/

8 214.35

административни нужди, офиси

17

Имот в ж.к. „Добротица в ПИ 72624.621.15 в едно с сграда с идентификатор 72624.621.15.1

126

социални услуги

18

Общински имот в ж.к. „Добротица” с идентификатор 72624.621.17 в едно с

-72624.621.17.1;

-72624.621.17.2;

-72624.621.17.3;

-72624.621.17.4;

-72624.621.17.6;

4807.00

144.00

618.00

356.00

84.00

69.00

социални услуги

19

Помещение по ул.Орфей 21-А

93.84

клуб на пенсионера

20

Общински имот в кв. 572, парцел ХХІІІ, находящ се по ул. Суха река № 37 с идентификатор 72624.7626 по КК на град Добрич

8450.00

 

 

социални дейности

 

21

Общински нежилищен имот по бул.“Русия“    № 88

95.00

клубна база

22

Част от сграда на ЦДГ №20 в ж.к.“Балик“

4.05

за детска кухня

23

Част от общински поземлен имот с идентификатор 72624.615.9060 по КККР, идeнтичен с УПИ XXIX в кв. 572 по Кадастрален и ЗРП на жк „Русия 2”

3531.00

дейност с нестопанска цел

24

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.607.998.2.10 по КККР на град Добрич, находящ се в град Добрич, бул. „Добруджа” № 32а, ет.7, обект 10, със застроена площ – 52.59 кв.м и 23.50 кв.м от общите части на сграда с идентификатор 72624.607.998.2, който се намира в сграда с 72624.607.998.2, разположена в поземлен имот с идентификатор 72624.607.998.

52.59

за офис и провеждане на безплатни скринингови прегледи

 

25

Поземлен имот с идентификатор 72624.620.18, ведно с:

-          Масивна четириетажна сграда с идентификатор 72624.620.18.1 с площ 1 248.00 кв. м и изба с площ 1 248.00 кв. м;

-          Масивна едноетажна сграда с идентификатор 72624.620.18.2, със застроена площ 573.00 кв. м и изба с площ 573.00 кв. м;

-          Част от масивна двуетажна сграда с идентификатор 72624.620.18.4 с площ 215.00 кв.м

-          Масивна едноетажна сграда с идентификатор 72624.620.18.3 с площ 381.00 кв. м и изба с площ 381.00 кв.м;

-          Малък физкултурен салон, представляващ изба с площ 215.00 кв. м. към масивна двуетажна сграда с идентификатор 72624.620.18.4

 

29 085.00

читалищни, образователни, здравни, социални, хуманитарни дейности

 

 

 

 

 

-спортни дейности;

 

- спортни дейности;

 

26

Сграда по ул. „Даме Груев” 1Б

72.00

дейност с нестопанска цел

27

Първи етаж от масивна двуетажна сграда с идентификатор 72624.619.214.2, находящ се в град Добрич, ул. „Агликина поляна“ №19

172.60

Пункт за раздаване на хранителни продукти

 

 

5. УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ:

 

Имот

Площ  (кв. м)

Отреждане

Идентификатор по КККР

1

УПИ XI, кв. 572 по плана на ЖК”Русия 2”

3163.00

за гаражи

72624.615.7631

2

УПИ XXV, кв.1510 по плана на ЖК ”Иглика”

52.00

за трафопост

72624.612.248

3

УПИ III, кв.1501 по ПУП- ПРЗ на ЖК „Иглика”

1 000.00

за обществено и делово обслужване

72624.612.255

4

УПИ XІІ, кв.15 по Кадастрален и ЗРП на ЖК”Балик- Йовково”- север

3 295.00

за гаражи и озеленяване

72624.618.230

 

 

5.1. Учредяване право на пристрояване и/или надстрояване, на основание чл. 38, ал. 2 от ЗОС

 

Имот

Площ (кв. м)

Отреждане

Идент. по КККР

1.

УПИ ХХI-3589 в кв. 582 по Кадастрален и ЗРП на ЖК „Русия 2“

283

за жилищно строителство

72624.615.3650

2.

УПИ II в кв. 563 по Кадастрален и ЗРП на ЖК „Русия 1“

15,05

за социален сервиз

72624.614.3333

3.

УПИ ХII-783 в кв. 1254 по ПУП-ПРЗ на ЖК „Север 2“

582,00

за жилищно строителство

72624.607.783

 

 

6. ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ ИМОТИ:

 

6.1. Продажба на урегулирани поземлени имоти:

 

Имот

Отреждане

Идентификатор по КККР

Площ /кв. м./

1

УПИ XI, кв. 738 по ПУП-ПРЗ на   ЖК ”Добротица”, южно от бл. 23

обществено и делово обслужване

72624.621.34

368.00

2

УПИ ІV, кв. 721 по ПУП-ПРЗ на

ЖК ”Добротица”

жилищно строителство

72624.621.361

922.00

3

УПИ V, кв. 721 по ПУП-ПРЗ на

ЖК ”Добротица”

жилищно строителство

72624.621.362

624.00

4

УПИ VІII, кв. 721 по ПУП-ПРЗ на   ЖК ”Добротица”

жилищно строителство

72624.621.365

980.00

5

УПИ IX, кв. 721 по ПУП-ПРЗ на

ЖК ”Добротица”

жилищно строителство

72624.621.366

1035.00

6

УПИ І, кв. 720 по ПУП-ПРЗ на

ЖК ”Добротица”

обществено и делово обслужване

72624.621.272

7 359.00

7

УПИ І, кв. 727 по ПУП-ПРЗ на

ЖК ”Добротица”

жилищно строителство

72624.621.270

5 919.00

8

УПИ I, кв. 729 по ПУП-ПРЗ  на ЖК ”Добротица”

жилищно строителство

72624.621.269

6 555.00

9

УПИ I, кв. 731 по ПУП-ПРЗ на ЖК ”Добротица”

жилищно строителство

72624.621.275

4 573.00

10

УПИ II, кв.719 по ПУП- ПРЗ на  ЖК ”Добротица”

жилищно строителство

72624.621.357

902.00

11

УПИ III, кв.719 по ПУП- ПРЗ на ЖК ”Добротица”

жилищно строителство

72624.621.358

903.00

12

УПИ II, кв. 5 по плана на

ЖК ”Дружба”, южно от бл. 18

обществено и делово обслужване

72624.620.74

1 556.00

13

УПИ VI, кв. 5 по плана на

ЖК ”Дружба”, срещу СОУ „Дора Габе”

обществено и делово обслужване

72624.620.73

2 755.00

14

УПИ VIII, кв. 5 по плана на

ЖК ”Дружба”, западно от бл. 18

обществено и делово обслужване

72624.620.71

1 547.00

15

УПИ V, кв. 5 по плана на

ЖК ”Дружба”, между бл. 18 и бл. 22

етажен паркинг

72624.620.68

1 934.00

16

УПИ V, кв. 67 по плана на

ЖК ”Балик Йовково” – юг,

ЖК ”Модерна махала”

търговия и услуги

72624.619.459

2 073.00

17

УПИ І, кв. 66, по плана на

ЖК ”Балик Йовково” – юг, ЖК ”Модерна махала”

обществено обслужване

72624.619.456

6 834.00

18

УПИ I, кв.59 по Кадастрален и ЗРП на ЖК ”Балик- Йовково”- Юг

жилищно строителство

72624.619.487

609.00

19

УПИ I, кв.63 по Кадастрален и ЗРП на ЖК ”Балик- Йовково”- Юг

търговия, услуги, паркинг и озеленяване

72624.619.513

9 858.00

20

УПИ II, кв.59 по Кадастрален и ЗРП на ЖК ”Балик- Йовково”- Юг

жилищно строителство

72624.619.488

432.00

21

УПИ III, кв.59 по Кадастрален и ЗРП на ЖК ”Балик- Йовково”- Юг

жилищно строителство

72624.619.489

432.00

22

УПИ IV, кв.59 по Кадастрален и ЗРП на ЖК ”Балик- Йовково”- Юг

жилищно строителство

72624.619.490

588.00

23

УПИ V , кв.59 по Кадастрален и ЗРП на ЖК ”Балик- Йовково”- Юг

жилищно строителство

72624.619.491

448.00

24

УПИ VI, кв.59 по Кадастрален и ЗРП на ЖК ”Балик- Йовково”- Юг

жилищно строителство

72624.619.492

476.00

25

УПИ XXXI, кв. 45 по плана на ЖК ”Балик- Йовково”- Юг,

ул. „Орфей”

за пазар

72624.619.426

978.00

26

УПИ VI, кв. 10 по плана на

ЖК ”Балик- Йовково” – Север, ул. „Боряна”

обществено обслужване

72624.618.295

490.00

27

УПИ I, кв. 23 по плана на

ЖК ”Балик – Йовково” – Север,

ул. „Емона” и ул. „Теменуга”

търговия и услуги

72624.618.266

883.00

28

„УПИ VІІІ, кв. 529 по плана на ЖК „Русия 1”, ул. Осъм, южно от № 1А

обществено и делово обслужване

72624.614.9056

412.00

29

„УПИ VІІ, кв. 529 по плана на ЖК „Русия 1”, ул. „Осъм”, южно от № 1А

обществено и делово обслужване

72624.614.9055

400.00

30

УПИ II, кв. 664 по плана на

ЖК ”Русия 1”, ул. „Осъм”, срещу №4 и 6

обществено обслужване

72624.614.2656

394.00

31

УПИ XVI, кв. 741 по плана на ЖК „Изгрев”, ул. Роза  №16а

жилищно строителство

72624.613.873

221.00

32

УПИ I- 467, кв.725 по ПУП- ПРЗ на ЖК ”Изгрев”, ул. „Купен” №68

жилищно строителство

72624.613.467

328.00

33

УПИ I- 240, 241, кв. 1504 по плана на ЖК ”Иглика”,

ул. „Надежда”  №29

обществено и делово обслужване

72624.612.250

1 544.00

34

УПИ XVIII, кв. 4 по плана на

ПЗ ”Север”, бул. „25- ти септември”

обществено и делово обслужване

72624.611.9551

495.00

35

УПИ XIII- 1824, кв. 1125 по плана на ЖК ”Север 1, 2”,

ул.  „Хайдут Пейо”  №2

жилищно строителство

72624.609.1831

237.00

36

УПИ III, кв. 1297 по плана на

ЖК ”Север 1, 2”, ул. „Баба Тонка” №49а

жилищно строителство

72624.606.550

664.00

37

УПИ Х, кв. 328 по ПУП- ПРЗ на „Бизнес зона”, ул. „Св. П. Атанасов”, ведно с построената в него масивна едноетажна сграда с идентификатор 72624.604.1044.21 със ЗП-1670.00 кв.м.

производствена и складова дейност (ПСД)

72624.604.1044

3 985.00

38

УПИ ІХ, кв. 328 по ПУП- ПРЗ на „Бизнес зона”, ул. „Св. П.Атанасов”, ведно с построената в него масивна едноетажна сграда с идентификатор 72624.604.1043.22 със ЗП-809.00 кв.м.

производствена и складова дейност (ПСД)

72624.604.1043

3 637.00

39

УПИ V, кв.25 по плана на ЖК ”Запад”, ул. „Хан Тервел”, срещу №195

жилищно строителство

72624.604.1014

1 200.00

40

УПИ I, кв. 25 по плана на ЖК ”Запад”, ул. „Хан Тервел”

жилищно строителство

72624.604.1013

1 782.00

41

УПИ VIII, кв. 4 по плана на ЖК ”Запад”, ул. „Св.П.Атанасов”, западно от №14

жилищно строителство

72624.604.1011

251.00

42

УПИ I, кв. 4 по плана на ЖК ”Запад”, ул. „Катюша”, западно от №7

жилищно строителство

72624.604.1010

336.00

43

УПИ ХІІІ, кв. 957 по Кадастрален и ЗРП на ЖК „Рилци”

жилищно строителство

72624.602.688

1 865.00

44

УПИ ІІ-661, 663, кв. 960 по Кадастрален и ЗРП на ЖК „Рилци”, ул. „Сирма войвода”  №47А

жилищно строителство

72624.602.661

871.00

45

УПИ ІІ, кв. 961 по Кадастрален и ЗРП на ЖК ”Рилци”

жилищно строителство

72624.602.1089

670.00

46

УПИ І, кв. 961 по Кадастрален и ЗРП на ЖК ”Рилци”

жилищно строителство

72624.602.1088

726.00

47

УПИ І- 660, кв. 960

по Кадастрален и ЗРП на

ЖК „Рилци”

жилищно строителство

72624.602.660

645.00

48

УПИ ІІІ- 662, кв. 960

по Кадастрален и ЗРП на

ЖК „Рилци”

жилищно строителство

72624.602.662

857.00

49

УПИ ІV- 1084, кв. 960

по Кадастрален и ЗРП на

ЖК „Рилци”

жилищно строителство

72624.602.1084

555.00

50

УПИ ХХІІІ- 1085, кв. 960

по Кадастрален и ЗРП на

ЖК „Рилци”

жилищно строителство

72624.602.1085

408.00

51

УПИ ХХІV- 1086, кв. 960

по Кадастрален и ЗРП на

ЖК „Рилци”

жилищно строителство

72624.602.1086

536.00

52

УПИ ХХV- 1087, кв. 960

по Кадастрален и ЗРП на

ЖК „Рилци”

жилищно строителство

72624.602.1087

458.00

53

УПИ ХХVІ-664 в кв. 960

по Кадастрален и ЗРП на

ЖК „Рилци”

жилищно строителство

72624.602.664

268.00

54

УПИ ХІІ-884 в кв. 937 по Кадастрален и ЗРП на ЖК „Рилци“, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 6

жилищно строителство

72624.602.884

1 251.00

55.

УПИ V, кв. 1191 по ПУП-ПРЗ на жк „Север 1“

за гаражи

72624.608.2009

634.00

56.

УПИ Х-1086, кв. 1124 по ПУП-ПРЗ на жк „Север 1“

за обществено и делово обслужване

72624.608.1860

1 148.00

 

6.2. Продажба на земеделски земи (лозя):

 

Поземлен имот (идент. по КККР)

Местност

Площ      

(кв. м.)

Начин на трайно ползване

1

72624.436.100

"Хиподрума"

549

лозе

2

72624.436.103

"Хиподрума"

571

лозе

3

72624.436.95

"Хиподрума"

500

лозе

4

72624.436.96

"Хиподрума"

463

лозе

5

72624.436.99

"Хиподрума"

506

лозе

6

72624.900.14

"Алмалии"

572

лозе

7

72624.900.21

"Алмалии"

425

лозе

8

72624.902.308

"Гаази баба"

1102

лозе

9

72624.902.32

"Гаази баба"

924

лозе

10

72624.903.14

"Гаази баба"

533

лозе

11

72624.904.49

"Гаази баба"

1702

лозе

12

72624.905.320

"Гаази баба"

518

лозе

13

72624.906.269

"Гаази баба"

567

лозе

14

72624.906.275

"Гаази баба"

473

лозе

15

72624.906.463

"Гаази баба"

712

лозе

16

72624.603.327

Землище град Добрич

15518

изоставена орна земя

17

72624.903.19

"Гаази баба"

637

лозе

18

72624.603.95

Землище град Добрич

81 830

друг вид земеделска земя

19

72624.123.806

Землище град Добрич

747

зеленчукова градина

20

72624.900.91

„Алмалии“

511

лозе

21

72624.900.43

„Лозя Алмалии“

499

лозе

22

72624.906.280

„Гаази баба“

1004

лозе

23

72624.906.220

„Гаази баба“

1052

лозе

24

72624.5.900

„Богдан“

511

лозе

25

72624.436.92

„Хиподрума“

500

лозе

 

 

6.3. Продажба на жилищни имоти (апартаменти):

 

Адрес

Предназначение

1

 ЖК "Балик", бл.1, вх.А, ет.2, ап.6

жилищен имот, апартамент

2

ЖК "Балик", бл.1, вх.А, ет.7, ап.28

жилищен имот, апартамент

3

ЖК "Балик", бл.3, вх.А, ет.3, ап.12

жилищен имот, апартамент

4

ЖК "Балик", бл.5, вх.Б, ет.8, ап.32

жилищен имот, апартамент

5

ЖК "Балик", бл.7, вх.А, ет.3, ап.10

жилищен имот, апартамент

6

ЖК "Балик", бл.7, вх.Б, ет.7, ап.27

жилищен имот, апартамент

7

ЖК "Балик", бл.7, вх.Б, ет.8, ап.30

жилищен имот, апартамент

8

ЖК "Балик", бл.7, вх.Б, ет.8, ап.30

жилищен имот, апартамент

9

ЖК "Балик", бл.7, вх.В, ет.6, ап.21

жилищен имот, апартамент

10

ЖК "Балик", бл.7, вх.Г, ет.2, ап.5

жилищен имот, апартамент

11

ЖК "Балик", бл.7, вх.Г, ет.2, ап.7

жилищен имот, апартамент

12

ЖК "Балик", бл.8, вх.А, ет.4, ап.9

жилищен имот, апартамент

13

ЖК "Балик", бл.8, вх.Б, ет.2, ап.4

жилищен имот, апартамент

14

ЖК "Балик", бл.9, вх.А, ет.7, ап.19

жилищен имот, апартамент

15

ЖК "Балик", бл.9, вх.Г, ет.6, ап.17

жилищен имот, апартамент

16

ЖК "Балик", бл.11, вх.А, ет.2, ап.3

жилищен имот, апартамент

17

ЖК "Балик", бл.13, вх.А, ет.7, ап.27

жилищен имот, апартамент

18

ЖК "Балик", бл.13, вх.А, ет.8, ап.32

жилищен имот, апартамент

19

ЖК "Балик", бл.15, вх.А, ет.1, ап.4

жилищен имот, апартамент

20

ЖК "Балик", бл.16, вх.Б, ет.4, ап.15

жилищен имот, апартамент

21

ЖК "Балик", бл.16, вх.Г, ет.1, ап.4

жилищен имот, апартамент

22

ЖК "Балик", бл.17, вх.В, ет.4, ап.13

жилищен имот, апартамент

23

ЖК "Балик", бл.17, вх.Г, ет.5, ап.18

жилищен имот, апартамент

24

ЖК "Балик", бл.17, вх.Г, ет.4, ап.15

жилищен имот, апартамент

25

ЖК "Балик", бл.18, вх.В, ет.8, ап.29

жилищен имот, апартамент

26

ЖК "Балик", бл.20, вх.Е, ет.1, ап.1

жилищен имот, апартамент

27

ЖК "Балик", бл.20, вх.Е, ет.7, ап.18

жилищен имот, апартамент

28

ЖК "Балик", бл.21, вх.З, ет.3, ап.6

жилищен имот, апартамент

29

ЖК "Балик", бл.22, вх.Г, ет.5, ап.20

жилищен имот, апартамент

30

ЖК "Балик", бл.24, вх.Г, ет.1, ап.1

жилищен имот, апартамент

31

ЖК "Балик", бл.24, вх.Г, ет.5, ап.17

жилищен имот, апартамент

32

ЖК "Балик", бл.29, вх.Г, ет.7, ап.19

жилищен имот, апартамент

33

ЖК "Балик", бл.32, вх.В, ет.8, ап.24

жилищен имот, апартамент

34

ЖК "Балик", бл.32, вх.Г, ет.8, ап.24

жилищен имот, апартамент

35

ЖК "Балик", бл.34, вх.А, ет.5, ап.14

жилищен имот, апартамент

36

ЖК "Балик", бл.34, вх.А, ет.6, ап.16

жилищен имот, апартамент

37

ЖК "Балик", бл.39, вх.А, ет.3, ап.5

жилищен имот, апартамент

38

ЖК "Балик", бл.44, вх.А, ет.1, ап.3

жилищен имот, апартамент

39

ЖК "Балик", бл.44, вх.А, ет.4, ап.16

жилищен имот, апартамент

40

ЖК "Балик", бл.44, вх.Б, ет.3, ап.10

жилищен имот, апартамент

41

ЖК "Балик", бл.44, вх.Б, ет.6, ап.22

жилищен имот, апартамент

42

ЖК "Балик", бл.46, вх.А, ет.5, ап.17

жилищен имот, апартамент

43

ЖК "Балик", бл.49, вх.А, ет.1, ап.2

жилищен имот, апартамент

44

ЖК "Балик", бл.49, вх.А, ет.7, ап.20

жилищен имот, апартамент

45

ЖК "Балик", бл.50, вх.А, ет.3, ап.5

жилищен имот, апартамент

46

ЖК "Балик", бл.51, вх.Б, ет.8, ап.29

жилищен имот, апартамент

47

ЖК "Балик", бл.51, вх.В, ет.7, ап.18

жилищен имот, апартамент

48

ЖК "Балик", бл.53, вх.А, ет.1, ап.3

жилищен имот, апартамент

49

ЖК "Балик", бл.53, вх.Б, ет.2, ап.6

жилищен имот, апартамент

50

ЖК "Балик", бл.54, вх.А, ет.7, ап.19

жилищен имот, апартамент

51

ЖК "Балик", бл.55, вх.Е, ет.1, ап.2

жилищен имот, апартамент

52

ЖК "Балик", бл.57, вх.А, ет.5, ап.13

жилищен имот, апартамент

53

ЖК "Балик", бл.59, вх.Г, ет.1, ап.3

жилищен имот, апартамент

54

ЖК "Балик", бл.66, вх.А, ет.6, ап.16

жилищен имот, апартамент

55

ЖК "Дружба", бл.1, ет.2, ап.6

жилищен имот, апартамент

56

ЖК "Дружба", бл.10, ет.11, ап.43

жилищен имот, апартамент

57

ЖК "Дружба", бл.14, вх.Б, ет.7, ап.19

жилищен имот, апартамент

58

ЖК "Дружба", бл.14, вх.Е, ет.1, ап.2

жилищен имот, апартамент

59

ЖК "Дружба", бл.14, вх.Е, ет.8, ап.23

жилищен имот, апартамент

60

ЖК "Дружба", бл.19, вх.Г, ет.7, ап.20

жилищен имот, апартамент

61

ЖК "Дружба", бл.20, вх.Г, ет.2, ап.5

жилищен имот, апартамент

62

ЖК "Дружба", бл.20, вх.Д, ет.2, ап.4

жилищен имот, апартамент

63

ЖК "Дружба", бл.21, вх.А, ет.3, ап.9

жилищен имот, апартамент

64

ЖК "Дружба", бл.29, вх.Е, ет.2, ап.3

жилищен имот, апартамент

65

ЖК "Дружба", бл.30, вх.А, ет.7, ап.20

жилищен имот, апартамент

66

ЖК "Дружба", бл.30, вх.Б, ет.4, ап.10

жилищен имот, апартамент

67

ЖК "Иглика", бл.2, вх.Б, ет.1, ап.1

жилищен имот, апартамент

68

ЖК "Иглика", бл.5, вх.Б, ет.5, ап.13

жилищен имот, апартамент

69

ЖК "Строител", бл.61, вх.В, ет.2, ап.4

жилищен имот, апартамент

70

ЖК "Строител", бл.62, вх.Б, ет.5, ап.10

жилищен имот, апартамент

71

ЖК "Строител", бл.62, вх.В, ет.1, ап.1

жилищен имот, апартамент

72

ЖК "Строител", бл.63, вх.Б, ет.1, ап.3

жилищен имот, апартамент

73

ЖК "Строител", бл.64, вх.А, ет.1, ап.1

жилищен имот, апартамент

74

ЖК "Строител", бл.65, вх.А, ет.2, ап.3

жилищен имот, апартамент

75

ЖК "Строител", бл.71, вх.Б, ет.2, ап.4

жилищен имот, апартамент

76

ЖК "Строител", бл.73, вх.Б, ет.1, ап.3

жилищен имот, апартамент

77

ЖК "Строител", бл.73, вх.Б, ет.5, ап.15

жилищен имот, апартамент

78

ЖК "Хр.Ботев", бл.2, вх.Б, ет.4, ап.12

жилищен имот, апартамент

79

ЖК "Хр.Ботев", бл.4, вх.А, ет.8, ап.22

жилищен имот, апартамент

80

ЖК "Хр.Ботев", бл.5, вх.Б, ет.4, ап.12

жилищен имот, апартамент

81

ЖК "Хр. Ботев", бл.6, вх.Д, ет.4, ап.11

жилищен имот, апартамент

82

ЖК "Хр.Ботев", бл.8, вх.А, ет.8, ап.24

жилищен имот, апартамент

83

ЖК "Хр.Ботев", бл.8, вх.Б, ет.1, ап.2

жилищен имот, апартамент

84

ЖК "Хр.Ботев", бл.9, вх.А, ет.5, ап.15

жилищен имот, апартамент

85

ЖК "Хр. Ботев", бл.4, вх.Г, ет.1, ап.2

жилищен имот, апартамент

86

ЖК "Хр. Ботев", бл.8, вх.В, ет.2, ап.4

жилищен имот, апартамент

87

бул."25-ти септември", №27, вх.Б, ет.1, ап.3

жилищен имот, апартамент

88

бул. "Трети март", бл.41, вх.В, ет.4, ап.11

жилищен имот, апартамент

89

бул. "Добр. епопея", №10, вх.Б, ет.7, ап.34

жилищен имот, апартамент

90

бул. "Добр. епопея", №14, вх.Г, ет.2, ап.5

жилищен имот, апартамент

91

бул. "Русия", бл.49, ет.4, ап.25

жилищен имот, апартамент

92

бул. "Русия", бл.49, ет.10, ап.69

жилищен имот, апартамент

93

бул. "Русия", бл.49, ет.15, ап.99

жилищен имот, апартамент

94

бул. "Русия", бл.51, ет.3, ап.17

жилищен имот, апартамент

95

бул. "Русия", бл.51, ет.6, ап.42

жилищен имот, апартамент

96

бул. "Русия", бл.51, ет.7, ап.45

жилищен имот, апартамент

97

бул. "Русия", бл.51, ет.7, ап.46

жилищен имот, апартамент

98

бул. "Русия", бл.51, ет.7, ап.48

жилищен имот, апартамент

99

бул. "Русия", бл.51, ет.10, ап.65

жилищен имот, апартамент

100

бул. "Русия", бл.51, ет.10, ап.67

жилищен имот, апартамент

101

бул. "Русия", бл.51, ет.13, ап.86

жилищен имот, апартамент

102

бул. "Русия", бл.51, ет.15, ап.105

жилищен имот, апартамент

103

бул. "Русия", бл.51, ет.16, ап.112

жилищен имот, апартамент

104

бул. "Русия", бл.55, ет.1, ап.2

жилищен имот, апартамент

105

бул. "Русия", бл.55, ет.11, ап.63

жилищен имот, апартамент

106

бул. "Русия", бл.55, ет.15, ап.85

жилищен имот, апартамент

107

бул. "Русия", бл.59, ет.15, ап.101

жилищен имот, апартамент

108

ул. "Боряна", бл.4, вх.А, ет.3, ап.8

жилищен имот, апартамент

109

ул. "Г. Бенковски", №3, вх.Б, ет.1, ап.2

жилищен имот, апартамент

110

ул. "Дунав", бл.22, вх.Г, ет.8, ап.23

жилищен имот, апартамент

111

ул. "Дунав", бл.22, вх.Е, ет.6, ап.16

жилищен имот, апартамент

112

ул. "Дунав", бл.24, вх.В, ет.8, ап.22

жилищен имот, апартамент

113

ул. "Емона", бл.3, вх.Г, ет.5, ап.15

жилищен имот, апартамент

114

ул. "Ил. Макариополски", №45, ет.1, ап.1

жилищен имот, апартамент

115

ул. "Оп. Дим.Ковачев", №6, вх.А, ет.1, ап.1

жилищен имот, апартамент

116

ул. "Оп. Дим.Ковачев", № 23, вх.А, ет.5, ап.10

жилищен имот, апартамент

117

ул. "Оп. Дим.Ковачев", №25, вх.В, ет.4, ап.12

жилищен имот, апартамент

118

ул. "Оп. Дим.Ковачев", №40, вх.Б, ет.6, ап.16

жилищен имот, апартамент

119

ул. "Силистра", №53, вх.А, ет.1, ап.2

жилищен имот, апартамент

120

ул. "Силистра", №53, вх.Б, ет.1, ап.1

жилищен имот, апартамент

121

ул. "Силистра", №53, вх.Е, ет.6, ап.12

жилищен имот, апартамент

122

ул. "Хан Тервел", №194, ет.1, ап.3

жилищен имот, апартамент

123

ул. "Цар Петър", №24, вх.А, ет.3, ап.15

жилищен имот, апартамент

124

жк „Балик“, бл. 7, вх. В, ет. 8, ап. 31

 

жилищен имот, апартамент

125

жк „Балик“, бл. 13, вх. Б, ет. 8, Ап. 30

жилищен имот, апартамент

126

жк „Балик“, бл. 13, вх. В, ет. 8, Ап. 31

жилищен имот, апартамент

127

жк „Балик“, бл. 16, вх. А, ет. 4, Ап. 15

жилищен имот, апартамент

128

жк „Балик“, бл. 21, вх. В, ет. 4, Ап. 9

 

жилищен имот, апартамент

129

жк „Балик“, бл. 24, вх. Г, ет. 5, Ап. 18

 

жилищен имот, апартамент

130

жк „Балик“, бл. 32, вх. Г, ет. 4, Ап. 12

жилищен имот, апартамент

131

жк „Балик“, бл. 42, вх. А, ет. 2, Ап. 4

жилищен имот, апартамент

132

жк „Балик“, бл. 44, вх. А, ет. 3, Ап. 11

жилищен имот, апартамент

133

ул. „Боряна“, бл. 3, вх. В, ет. 6, Ап. 18

 

жилищен имот, апартамент

134

жк „Дружба“, бл.14, вх. Д, ет. 7, Ап. 21

жилищен имот, апартамент

135

жк „Дружба“, бл. 15, вх. Д, ет. 1, Ап. 2

жилищен имот, апартамент

136

ул. „Оп. Д. Ковачев“, бл.3, вх. А, ет.7, Ап. 19

жилищен имот, апартамент

137

жк „Иглика“, бл. 3, вх. Г, ет. 5, Ап. 14

жилищен имот, апартамент

138

бул. „Русия“, бл. 51, ет. 15, Ап. 102

жилищен имот, апартамент

139

ул. „Силистра“, № 53, вх. Д, ет.1, Ап. 1

жилищен имот, апартамент

140

жк „Хр. Ботев“, бл. 6, вх. А, ет. 1, Ап. 2

жилищен имот, апартамент

141

жк „Хр. Ботев“, бл. 9, вх. Б, ет.8, Ап. 24

жилищен имот, апартамент

142

жк Балик, бл. 1, вх. Б, ет. 1, Ап. 1

жилищен имот, апартамент

143

жк Балик, бл. 2, вх. Б, ет. 6, Ап. 22

жилищен имот, апартамент

144

жк Балик, бл. 4, вх. А, ет. 2, Ап. 7

жилищен имот, апартамент

145

жк Балик, бл. 4, вх. А, ет. 4, Ап. 13

жилищен имот, апартамент

146

жк Балик, бл. 4, вх. Б, ет. 4, Ап. 15

жилищен имот, апартамент

147

жк Балик, бл. 4, вх. Б, ет. 6, Ап. 23

жилищен имот, апартамент

148

жк Балик, бл. 7, вх. Б, ет. 6, Ап. 21

жилищен имот, апартамент

149

жк Балик, бл. 9, вх. А, ет. 6, Ап. 17

жилищен имот, апартамент

150

жк Балик, бл. 9, вх. Г, ет. 1, Ап. 1

жилищен имот, апартамент

151

жк Балик, бл. 9, вх. Г, ет. 8, Ап. 23

жилищен имот, апартамент

152

жк Балик, бл. 17, вх. Б, ет. 1, Ап. 2

жилищен имот, апартамент

153

жк Балик, бл. 21, вх. Г, ет. 1, Ап. 1

жилищен имот, апартамент

154

жк Балик, бл. 21, вх. З, ет. 2, Ап. 4

жилищен имот, апартамент

155

жк Балик, бл. 47, вх. А, ет. 7, Ап. 19

жилищен имот, апартамент

156

жк Балик, бл. 50, вх. А, ет. 1, Ап. 1

жилищен имот, апартамент

157

жк Балик, бл. 50, вх. А, ет. 1, Ап. 2

жилищен имот, апартамент

158

жк Балик, бл. 50, вх. А, ет. 1, Ап. 3

жилищен имот, апартамент

159

жк Балик, бл. 53, вх. А, ет. 8, Ап. 22

жилищен имот, апартамент

160

жк Балик, бл. 55, вх. Б, ет. 6, Ап. 16

жилищен имот, апартамент

161

жк Балик, бл. 59, вх. Г, ет. 5, Ап. 13

жилищен имот, апартамент

162

ул. „Оп. Д. Ковачев“, бл.6, вх.А, ет.2, Ап. 7

жилищен имот, апартамент

163

жк Дружба, бл.31, вх. Б, ет. 4, Ап. 10

жилищен имот, апартамент

164

бул. „Русия“, бл. 49, ет. 10, Ап. 64

жилищен имот, апартамент

165

бул. „Русия“, бл. 51, ет. 4, Ап. 28

жилищен имот, апартамент

166

бул. „Русия“, бл. 53, ет. 15, Ап. 87

жилищен имот, апартамент

167

бул. „Русия“, бл. 53, ет. 15, Ап. 89

жилищен имот, апартамент

168

бул. „Русия“, бл. 55, ет. 7, Ап. 41

жилищен имот, апартамент

169

жк Строител, бл.71, вх. Б, ет. 7, Ап. 19

жилищен имот, апартамент

170

жк Хр. Ботев, бл. 4, вх. В, ет.3, Ап. 8

жилищен имот, апартамент

171

жк Хр. Ботев, бл. 5, вх. А, ет.2, Ап. 6

жилищен имот, апартамент

172

жк Балик, бл. 2, вх. А, ет. 5, Ап. 18

жилищен имот, апартамент

173

жк „Балик“, бл. 31, вх. В, ет. 7, Ап. 20

жилищен имот, апартамент

174

ул. „Силистра“, бл. 53, вх. Б, ет. 4, Ап. 11

жилищен имот, апартамент

175

жк „Балик“, бл. 51, вх. Б, ет. 8, Ап. 31

жилищен имот, апартамент

176

жк „Дружба“ бл. 14, вх. Б, ет. 6, Ап. 17

жилищен имот, апартамент

177

жк „Балик“, бл. 55, вх. Е, ет. 2, Ап. 5

жилищен имот, апартамент

178

жк „Балик“, бл. 31, вх. В, ет. 59, Ап. 13

жилищен имот, апартамент

179

ул. „Ясна поляна“ № 2, вх. А, ет. 3, Ап. 7

жилищен имот, апартамент

180

жк „Балик“, бл. 3, вх. А, ет. 4, Ап. 15

жилищен имот, апартамент

181

жк „Балик“, бл. 1, вх. Б, ет. 1, Ап. 2

жилищен имот, апартамент

182

жк „Балик“, бл. 17, вх. Г, ет. 6, Ап. 21

жилищен имот, апартамент

183

жк „Балик“, бл. 34, вх. Б, ет. 1, Ап. 3

жилищен имот, апартамент

184

жк „Балик“, бл. 42, вх. Б, ет. 2, Ап. 3

жилищен имот, апартамент

185

жк „Балик“, бл. 44, вх. Б, ет. 1, Ап. 4

жилищен имот, апартамент

186

жк „Балик“, бл. 31, вх. В, ет. 2, Ап. 4

жилищен имот, апартамент

187

жк „Балик“, бл. 39, вх. А, ет. 7, Ап. 14

жилищен имот, апартамент

188

жк „Балик“, бл. 31, вх. В, ет. 1, Ап. 1

жилищен имот, апартамент

189

жк „Балик“, бл. 61, вх. Б, ет. 1, Ап. 1

жилищен имот, апартамент

190

жк „Дружба“ 2, бл. 20, вх. Е, ет. 1, Ап. 3

жилищен имот, апартамент

191

жк „Строител“, бл. 61, вх. А, ап. 3, Ап. 3

жилищен имот, апартамент

192

Общежитие „Студенско“ бл. 2 , вх. А, Ап. 8

жилищен имот, апартамент

193

жк „Балик“, бл. 49, вх. А, ет. 2, Ап. 4

жилищен имот, апартамент

194

ул. „Емона“ № 5, вх. А, ет. 1, Ап. 3

жилищен имот, апартамент

195

жк „Дружба“, бл. 30, вх. Г, ет. 4, Ап. 10

жилищен имот, апартамент

196

жк „Балик“, бл. 20, вх. Е, ет. 2, Ап. 3

жилищен имот, апартамент

197

жк „Балик“, бл. 36, вх. Б, ет. 1, Ап. 2

жилищен имот, апартамент

198

жк „Балик“, бл. 4, вх. Б, ет. 4, Ап. 16

жилищен имот, апартамент

199

жк „Дружба“ 1 бл. 5, ет. 8, Ап. 32

жилищен имот, апартамент

200

жк „Балик“, бл. 18, вх. А, ет. 2, Ап. 4

жилищен имот, апартамент

201

жк „Дружба“, бл. 14, вх. Е, ет. 6, Ап. 18

жилищен имот, апартамент

202

жк „Балик“, бл. 32, вх. Б, ет. 2, Ап. 5

жилищен имот, апартамент

203

ул. „Стоил Войвода“ № 16, ет. 12, Ап. 58

жилищен имот, апартамент

204

жк „Балик“, бл. 1, вх. Б, ет. 5, Ап. 20

жилищен имот, апартамент

205

жк „Балик“, бл. 61, вх. Б, ет. 8, Ап. 24

жилищен имот, апартамент

206

бул. „Русия“, бл. 55, ет. 9, Ап. 51

жилищен имот, апартамент

207

жк „Балик“, бл. 44, вх. Б, ет. 3, Ап. 11

жилищен имот, апартамент

208

жк „Балик“, бл. 8, вх. А, ет. 4, Ап. 10

жилищен имот, апартамент

209

жк „Иглика“, бл. 21, вх. Б, ет. 1, ап. 2

жилищен имот, апартамент

210

бул. „Русия“, бл. 55, ет. 15, ап. 90

жилищен имот, апартамент

211

жк „Дружба“,  бл. 29, вх. В, ет. 5, ап. 13  

жилищен имот, апартамент

212

бул. „Русия“, бл. 55,  ет. 9, ап. 49 

жилищен имот, апартамент

213

ул. „Иларион Макариополски“ №45, ет. 7, ап. 33

жилищен имот, апартамент

214

жк „Балик“, бл. 55, вх. Д, ет. 3, ап. 7

жилищен имот, апартамент

215

жк  „Балик“, бл. 21, вх. Г, ет. 2, ап. 3 

жилищен имот, апартамент

216

жк  „Балик“, бл. 59, вх. Г, ет. 2, ап. 4 

жилищен имот, апартамент

217

жк „Балик“, бл. 66, вх. Б, ет. 3, ап. 9 

жилищен имот, апартамент

218

жк „Строител“, бл. 58, вх. Б, ет. 1, ап. 1

жилищен имот, апартамент

219

бул. „Русия“, бл. 55, ет. 13, ап. 78 

жилищен имот, апартамент

220

жк „Балик“, бл. 47, вх. Б, ет. 1, ап. 1

жилищен имот, апартамент

221

жк „Балик“, бл. 16, вх. А, ет. 1, ап. 2

жилищен имот, апартамент

222

жк „Балик“, бл. 54, вх. Б, ет. 5, ап. 13

жилищен имот, апартамент

223

жк „Балик“, бл. 3, вх. А, ет. 4, ап. 15

жилищен имот, апартамент

224

жк „Строител“, бл. 61, вх. А, ет. 1, ап. 3

жилищен имот, апартамент

 

6.4. Продажба на нежилищни имоти

Имот

Отреждане

Идентификатор по КККР

Площ /кв. м/

1.

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.607.998.1.13 по КККР на град Добрич, бул.Добруджа № 32

 

 

офис

72624.607.998.1.13

89.80

2.

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.622.4289.1.82 по КККР на град Добрич, бул.”Добричка епопея” №10 (бивше парокотелно)

 

за инфраструктурен обект

72624.622.4289.1.82

81.60

 

6.5. Продажба на имоти по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС

Имот

Отреждане

Идентификатор по КККР

Площ /кв. м/

1.

УПИ II- 3538, кв.586 по кадастрален и ЗРП на ЖК”Русия 2”, ул.”Белмекен” № 4

жилищно строителство

ПИ 72624.615.3538

322.00

 

 

 

 

7. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ:

 

                           Имот

Площ, кв.м

             Описание

1.

Земеделска земя с площ  106.00 кв. м, представляваща 106/622 кв. м в идеални части от поземлен имот с идентификатор 72624.902.209 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич,  находящ се в местността „Гаази баба“.

106/622

Земеделска земя

2.

УПИ ХVІІІ-557 в кв. 941, предвиден „за жилищно строителство“ по Кадастрален и ПРЗ на жк „Рилци“, идентичен с ПИ 72624.602.557 по КККР на град Добрич.

 

61

Жилищно строителство

3.

УПИ XXVII-1076 в кв. 934, дворно място с площ 5 кв. м, представляващо 5/762 кв. м идеални части от поземлен имот с идентификатор 72624.602.1076 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, находящ се на ул. „Момчил войвода“ №11  , кв. „Рилци“

5/762

Дворно място

4.

УПИ VII-851 в кв.955 предвиден „за жилищно строителство“ по Кадастрален и ЗРП на жк „Рилци“, идентичен с ПИ 72624.602.851 по КККР на град Добрич.

35

Жилищно строителство

5.

УПИ XII-801 в кв. 935, дворно място с площ 82 кв. м, представляващо 82/1582 кв. м идеални части от поземлен имот с идентификатор 72624.602.801 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, находящ се на бул. „Добруджа“ №182  

82/1582

Дворно място

6.

УПИ XIII-4555 в кв. 60, предвиден „за жилищно строителство“ с площ 29 кв. м, представляващо 29/239 кв. м идеални части от поземлен имот с идентификатор 72624.623.4555 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, находящ се на ул. „Кирил и Методий“ №58

29/239

Жилищно строителство

7.

Земеделска земя с площ  62.00 кв. м, представляваща 62/1062 кв. м в идеални части от поземлен имот с идентификатор 72624.906.442 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич,  находящ се в местността „Гаази баба“.

62/1062

Земеделска земя

8.

Земеделска земя с площ  90.00 кв. м, представляваща 90/640 кв. м в идеални части от поземлен имот с идентификатор 72624.903.12 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич,  находящ се в местността „Гаази баба“.

90/640

Земеделска земя

9.

Земеделска земя с площ  126.00 кв. м, представляваща 126/626 кв. м в идеални части от поземлен имот с идентификатор 72624.905.49 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич,  находящ се в местността „Гаази баба“.

126/626

Земеделска земя

10.

Земеделска земя с площ 212.00 кв. м, представляваща 212/542 кв. м в идеални части от поземлен имот с идентификатор 72624.2.214 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич,  находящ се в местността „Богдан“.

212/542

Земеделска земя

11.

Дворно място с площ 152 кв. м, представляващо 152/2552 кв. м идеални части от поземлен имот с идентификатор 72624.123.476 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, находящ се на ул. „Александър Батенберг“ №88  , кв. „Рилци“

152/2552

Дворно място

12.

Земеделска земя с площ 154.00 кв. м, представляваща 154/654 кв. м в идеални части от поземлен имот с идентификатор 72624.905.488 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич,  находящ се в местността „Гаази баба“.

154/654

Земеделска земя

13.

Земеделска земя с площ 82.00 кв. м, представляваща 82/582 кв. м в идеални части от поземлен имот с идентификатор 72624.904.317 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич,  находящ се в местността „Гаази баба“.

82/582

Земеделска земя

14.

УПИ I-1584 в кв. 1118, предвиден „за жилищно строителство“ с площ 140 кв. м, представляващо 140/296 кв. м идеални части от поземлен имот с идентификатор 72624.608.1584 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, находящ се на ул. „Иван Рилски“ №2

140/296

Жилищно строителство

15.

Земеделска земя с площ 64.00 кв. м, представляваща 64/649 кв. м в идеални части от поземлен имот с идентификатор 72624.905.421 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич,  находящ се в местността „Гаази баба“.

64/649

Земеделска земя

16.

Земеделска земя с площ 21.00 кв. м, представляваща 21/651 кв. м в идеални части от поземлен имот с идентификатор 72624.902.282 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич,  находящ се в местността „Гаази баба“.

21/651

Земеделска земя

17.

Земеделска земя с площ 103.00 кв. м, представляваща 103/603 кв. м в идеални части от поземлен имот с идентификатор 72624.905.417 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич,  находящ се в местността „Гаази баба“.

103/603

Земеделска земя

18.

Дворно място с площ 231 кв. м, представляващо 231/420 кв. м идеални части от поземлен имот с идентификатор 72624.607.1131 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, находящ се на бул. „Стоил войвода“ №5.

231/420

Дворно място

19.

УПИ II-257 в кв. 24, предвиден „за жилищно строителство“ с площ 11 кв. м, представляващо 11/431 кв. м идеални части от поземлен имот с идентификатор 72624.623.257 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, находящ се на ул. „Капитан Димитър Списаревски“ №11

11/431

Жилищно строителство

20.

Земеделска земя с площ 92.00 кв. м, представляваща 92/702 кв. м в идеални части от поземлен имот с идентификатор 72624.904.21 по КККР на град Добрич,  находящ се в местността „Гаази баба“.

92/702

Земеделска земя

21.

Дворно място с площ 69 кв. м, представляващо 69/535 кв. м идеални части от поземлен имот с идентификатор 72624.625.870 по КККР на град Добрич, находящ се на ул. „Кольо Фичето“ №8-10.

69/535

Дворно място

22.

УПИ XXVI в кв. 1104, предвиден „за обществено и делово обслужване“ по ПУП-ПРЗ на жк „Север 1“ с площ 540 кв. м, представляващо 540/1461 кв. м идеални части от поземлен имот с идентификатор 72624.609.1897 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, находящ се на бул. „Русия“ №73

540/1461

Обществено и делово обслужване

 

 

8. ИМОТИ/ОБЕКТИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ, ЗА КОИТО ПРЕДСТОЯТ ПРОЦЕДУРИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ЧРЕЗ КОНЦЕСИЯ ПО РЕДА НА ЗК:

 

 

1.

Части от имоти, общинска собственост, представляващи: елементи на градското обзавеждане  - спирки на масовия градски транспорт (тристранно заграден навес до 8,50 кв.м с осигурени места за сядане) – 7 бр. и определените, съгласно дадената виза от главния архитект на Община град Добрич, места за поставяне на преместваеми обекти за търговска дейност – павилиони до 6,00 кв.м, разположени в близост до спирките – 7 бр., както следва:

- Общинско място по ул. „Отец Паисий”, в улична регулация, североизточно от УПИ II, кв.79 по плана на ЦГЧ.

- Общинско място по бул. „25 септември”, в уличната регулация, срещу бившия магазин „Млад техник“.

- Общинско място по бул. „25-ти септември”, пред бившия магазин „Млад техник“.

- Общинско място по ул. „Христо Ботев”, в уличната регулация, на северния тротоар пред Пощата в ЖК „Балик“.

- Oбщинско място по ул. „Никола Петков”, в уличната регулация, на западния тротоар, пред бившия РУМ.

- Общинско място по бул. „Добруджа“ на тротоара пред КАТ.

- Общинско място по бул. „Добруджа“, на тротоара срещу КАТ.

 

С решение № 37-2/18.09.2018 г. Общински съвет град Добрич прие план за действие за общинските концесии за периода 2018 - 2020 г. на Община град Добрич, в който са включени описаните по-горе обекти.

 

 

9. ЗАКУПУВАНЕ НА ИМОТИ

 

Поземлен имот (идент. по КККР)

Местност

Площ      

(кв. м.)

Начин на трайно ползване

1

72624.433.108

Гробищен парк

400

лозе

 

10. ПРИНУДИТЕЛНО ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ – ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ОБЩИНСКИ НУЖДИ

 

Поземлен имот (идент. по КККР)

Местност

Площ      

(кв. м.)

Начин на трайно ползване

1

72624.433.110

Гробищен парк

500

лозе

2

72624.433.111

Гробищен парк

500

лозе

3

72624.433.120

Гробищен парк

800

лозе

 

 

 

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Настоящата Програма обхваща бюджетната 2020 година. Тя се приема на основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост. По своята същност тя е отворен документ и може да бъде актуализирана през годината.

 

 

Приета с решение № 4-8 от 28.01.2020 г. на Общински съвет град Добрич, доп. с решение № 5-12, решение № 5-13, решение № 5-37 от 28.02.2020 година на Общински съвет град Добрич, доп. с решение № 8-1, решение № 8-10, решение № 8-11 от 28.04.2020 година на Общински съвет град Добрич, доп. с решение № 9-2, решение № 9-9, решение № 9-10, решение № 9-13 от 26.05.2020 година на Общински съвет град Добрич, доп. с решение № 10-10, решение № 10-27 от 30.06.2020 година на Общински съвет град Добрич, доп. с решение № 11-11, решение № 11-12 и решение № 11-13 от 28.07.2020 година на Общински съвет град Добрич, доп. с решение № 12-11, решение № 12-15, решение № 12-16, решение № 12-17, решение № 12-20, решение № 12-21, решение № 12-25 от 16.09.2020 година на Общински съвет град Добрич, доп. с решение № 14-11, решение № 14-12, решение № 14-13, решение № 14-14, решение № 14-15, решение № 14-16, решение № 14-17, решение № 14-18, решение № 14-19 от 27.10.2020 година на Общински съвет град Добрич; доп. с решение № 15-11, решение № 15-12, решение № 15-13 и решение № 15-14 от 24.11.2020 година на Общински съвет град Добрич; доп. с решение № 16-9 и решение № 16-10 от 18.12.2020 година на Общински съвет град Добрич.

 

 

Дата на публикуване: 04.01.2021 г.

Прикачени файлове

Актуално

Кметът на Добрич Йордан Йорданов се срещна с новоизбрания депутат Албена Симеонова

19.04.2021

Кметът на Добрич Йордан Йорданов се срещна днес с новоизбрания депутат Албена Симеонова от листата на „Демократична България“. Срещата е инициирана от народния представител в отговор на призива на кмета Йордан Йорданов за...

Кметът на Добрич Йордан Йорданов се срещна с новоизбрания депутат Албена Симеонова
ВИЖ ДОБРИЧ
8.08° C облачно
Нагоре