Програма за капиталовите разходи на Община град Добрич за 2020 г.

Приложение № 1

 

     Програма за капиталови разходи на Община град Добрич за 2020 г.

 

ОБЕКТ                                                                            

Годишна задача

 

І. Собствени  бюджетни  средства

3 641 611

1

Строително монтажни работи на Клетка 2 на Регионално депо Стожер

2 963 116

2

Училища

135 926

2.1

ОУ „Христо Ботев“

9 000

2.1.1

Компютърна техника

3 000

2.1.2

Придобиване на стопански инвентар - обзавеждане на кабинет

6 000

2.2

ОУ „Хан Аспарух“

2 000

2.2.1

Закупуване на мултимедия

2 000

2.3

ПМГ „Иван Вазов“

124 926

2.3.1

Основен ремонт на физкултурен салон

124 926

3

Дирекция „Хуманитарни дейности“ 

353 268

3.1

Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“

111 400

3.1.1

Придобиване на компютри и хардуер; мултимедия  Център за обществена подкрепа

4 000

3.1.2

СМР на  огради ЦНСТ, Център за обществена подкрепа, Преходно жилище

40 000

3.1.3

СМР  Комплекс за социални услуги

20 000

3.1.4

Кухненско обзавеждане за Преходно жилище

2 000

3.1.5

Подмяна на водогрейни бойлери с газови в Дом за стари хора

20 000

3.1.6

Придобиване на конвектомат в Дом за стари хора

13 000

3.1.7

Придобиване на обръщателен тиган в Дом за стари хора

8 000

3.1.8

Придобиване на компютри и хардуер в Център за социална рехабилитация и интеграция

2 400

3.1.9

Придобиване на компютри и хардуер в Дневен център за деца с увреждания

2 000

3.2

Функция „Здравеопазване“

51 500

3.2.1

Проектиране на вертикална планировка на дворни пространства на 6 сгради на Детски ясли (ДЯ)

6 000

3.2.2

Ремонт газова инсталация ДЯ № 6

4 200

3.2.3

Професионален кухненски робот за Детска млечна кухня

3 200

3.2.4

Професионална готварска печка  2 бр.:  ДЯ № 4 втора сграда и ДЯ № 5 основна сграда

7 200

3.2.5

Климатик 4 бр.: 2 бр. ДЯ № 4 филиал 1 и филиал 2; ДЯ № 5 втора сграда; ДЯ № 6 основна сграда

4 800

3.2.6

Кухненско обзавеждане за ДЯ № 5 втора сграда

3 500

3.2.7

Кухненско и готварско оборудване за ДЯ № 5

13 200

3.2.8

Доставка и монтаж на секции и легла за ДЯ № 6 за двете сгради

8 200

3.2.9

Доставка на сушилня за ДЯ № 4 основна сграда

1 200

3.3

Функция „Култура“

2 400

3.3.1

Компютърна техника

2 400

3.4

Детски градини

187 968

3.4.1

Проектиране на вертикална планировка на дворни пространства на 17 сгради на детски градини (ДГ)

19 718

3.4.2

Строително монтажни работи по ограда на ДГ № 9

4 800

3.4.3

Строително монтажни работи по ограда на ДГ № 12

17 000

3.4.4

Обследване и изготвяне на инвестиционен проект за основен ремонт на ДГ № 17

32 000

3.4.5

Строително монтажни работи по ограда на ДГ № 24

40 000

3.4.6

Строително монтажни работи по ограда на ДГ № 25

20 000

3.4.7

Строително монтажни работи по ограда на ДГ № 23

30 000

3.4.8

Строително монтажни работи по ограда на ДГ № 32

17 000

3.4.9

Основен ремонт на газова инсталация на ДГ № 20

6 000

3.4.10

Закупуване на стерилизатор за ДГ № 7

1 450

4

Компютърна техника - общинска администрация

15 000

5

Програмни продукти - общинска администрация

12 643

6

Регионална библиотека „Дора Габе“

11 462

6.1

Програмни продукти (библиотечен софтуер)

8 462

6.2

Компютърна техника

3 000

7

Регионален исторически музей - Добрич

9 800

7.1

Реконструкция по автентични данни и адаптация за творчески дейности на къща - музей „Адриана Будевска“ (преходен)

2 800

7.1.1

Строителен надзор

1 800

7.1.2

Авторски надзор

1 000

7.2

Компютърна техника

1 000

7.3

Доставка и монтаж на газов котел

6 000

8

Закупуване на валяк за ОП „Комуналстрой“

12 000

9

Упражняване на строителен и авторски надзор за обект - жилищен блок „Добрич“

8 000

10

Упражняване на строителен и авторски надзор за обект: Изграждане на битова канализация в кв. Рилци, гр. Добрич - I-ви етап

60 000

11

Програма за реализация на благоустройствени мероприятия върху обекти – общинска собственост, с участие на местното население, 2016 – 2019 г. (средства от местното население - преходен)

8 996

12

Компютърна техника за „Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни“

6 000

13

Основен ремонт на водоплътен тротоар и хидроизолация на стени и под в приземни помещения  на  ЕГ „Гео Милев“

45 400

 

II. Целева субсидия по ЗДБРБ за 2020 г.

899 214

1

Гробищен парк

135 734

1.1

Разширение на Гробищен парк  - закупуване на земя

22 260

1.2

Изграждане на ограда

10 000

1.3

Изграждане на алеи (преходен)

103 474

2

Изграждане на детска площадка в района между ул. „Боряна“ и ул. „Трапезица“ (преходен)

9 000

3

Преасфалтиране на ул. „Момин проход“ в участъка от ул. „Александър Батенберг“ до ул. „Владая“ (преходен)

45 000

4

Център за защита на природата и животните

5 100

4.1

Парково осветление (преходен)

3 000

4.2

Бариера (преходен)

2 100

5

Закупуване на климатик за ОП „Паркинги и пазари“  (преходен)

2 400

6

Изграждане на подпорна стена и ограда между УПИ I, публична общинска собственост „За спортна площадка“ и УПИ V в кв. 810 на ЦГЧ на Община град Добрич (преходен)

9 000

7

Закупуване на товарен автомобил за ОБП „Устойчиви дейности и проекти“ (преходен)

70 000

8

Програма за реализация на благоустройствени мероприятия върху обекти – общинска собственост, с участие на местното население, 2016 – 2019 г. (преходен)

20 994

9

Програма за реализация на благоустройствени мероприятия върху обекти – общинска собственост, с участие на местното население, 2019 – 2023 г.

100 000

10

СМР по реконструкция и обновяване на образователната инфраструктура на сградата на ОУ „Христо Ботев“

52 696

11

Пожароизвестителна система за СК „Добротица“

45 000

12

Доставка и монтаж на стенен газов котел за пенсионерски клуб „Димят“

2 280

13

Реконструкция на улична канализация по ул. „Брацигово“, до р. Добричка

34 000

14

Автоматична станция за контрол на атмосферния въздух

10 000

15

Изработване на ПУР за „Гаази баба“

57 600

16

Изготвяне на технически инвестиционен проект за обект: Изграждане на „Парк на миниатюрите „Малката Добруджа“

104 400

17

Изработване на инвестиционен проект – „Централен пазар“

120 000

18

Закупуване на помпи за отоплителна инсталация на Корпус 3

6 010

19

Строително монтажни работи по ограда на ДГ № 7

40 000

20

Строително монтажни работи по ограда на ДГ № 26

30 000

 

III. Средства от краткосрочен дълг

624 749

1

Строително монтажни работи - жилищен блок „Добрич“

600 000

2

Изграждане на детска площадка по ул. „Екзарх Антим I“

24 749

 

IV. Средства от дългосрочен  дълг

139 000

1

Основен ремонт покрив и отводнителна система ДГ № 18 „Дора Габе“ (преходен)

139 000

 

V. Проекти

48 466 474

1

Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Добрич - фаза I (преходен)

39 365 970

2

Подобряване на връзката с мрежата TEN-T в трансграничния регион Меджидия - Добрич, INTERREG V-А ROBG 39246/04.04.2018 г. (преходен)

2 578 916

3

Енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради в град Добрич, рег. №BG16RFOP001-1.011-0003 (преходен)

48 363

4

Реконструкция и обновяване на образователна инфраструктура в Добрич - I, рег. №BG16RFOP001-1.011-0005 (преходен)

2 317 736

5

Реконструкция и благоустрояване на градска среда в град Добрич, рег. №BG16RFOP001-1.011-0006 (преходен)

4 152 289

6

Развитие на общински информационен център - Добрич

3 200

 

VI. Средства по §10-30

2 169 800

1

Поддържане на уличната мрежа

1 854 600

2

Доставка и монтаж на дограма на ДГ № 12

30 000

3

Доставка и монтаж на дограма на ДГ № 10

12 000

4

Доставка и монтаж на дограма на ДГ № 20

6 000

5

Доставка и монтаж на дограма на ДГ № 7

10 000

6

Доставка и монтаж на дограма на ДГ № 24

24 700

7

Доставка и монтаж на дограма на ДГ № 32

24 500

8

Доставка и монтаж на дограма на ДГ № 23

26 000

9

Смяна дограма на Дом за стари хора

25 000

10

Доставка и монтаж ПВЦ дограма ДЯ № 4;ДЯ № 5 втора сграда и ДЯ № 6 втора сграда

32 000

11

СМР на покрив на ДЯ № 4 и на покрив ,сграда и двор ДЯ № 5

32 000

12

Доставка и монтаж на дограма на ГРОН

19 000

13

Ремонт на покрива на сградата на детски хор „Захари Медникаров“

33 000

14

Ремонт на покриви

41 000

 

ОБЩО:

55 940 848

 

 

 

Приложение № 2

 

РАЗШИФРОВКА НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ, ФИНАНСИРАНИ ПРЕЗ 2020 Г. ОТ ПРИХОДИ ПО §40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи съгл. чл.127, ал.2 от Закона за публичните финанси

No

Наименование и местонахождение на обектите

Годишна задача за 2020 г.

Източник на финансиране

§40-00

Постъпления от продажба на общински нефинансови активи,  (планирани по бюджета на общината за 2020 г.)

3 050 000

3 050 000

Внесен ДДС върху продажбите (планиран по бюджета на общината за 2020 г.)

300 000

300 000

Преходен остатък от 2019 г.

0

0

Общо:

2 750 000

2 750 000

Планирано финансиране на текущи ремонти на социална и техническа инфраструктура

1 580 400

1 580 400

Планирано финансиране на капиталови разходи:

206 200

206 200

Планирано погасяване на ползвани заеми  за финансиране на проекти на социалната и техническата инфраструктура

963 400

963 400

  Параграф 5100: Основен ремонт на дълготрайни материални активи

206 200

206 200

СМР по направа на водоплътен тротоар и хидроизолация на стени и под в приземни помещения  на  ЕГ „Гео Милев“

45 400

45 400

Строително монтажни работи по ограда на ДГ № 9

4 800

4 800

Строително монтажни работи по ограда на ДГ № 12

17 000

17 000

Обследване и изготвяне на инвестиционен проект за основен ремонт на ДГ № 17

32 000

32 000

Строително монтажни работи по ограда на ДГ № 24

40 000

40 000

Строително монтажни работи по ограда на ДГ № 25

20 000

20 000

Строително монтажни работи по ограда на ДГ № 23

30 000

30 000

Строително монтажни работи по ограда на ДГ № 32

17 000

17 000

Параграф 5200: Придобиване на дълготрайни материални активи

0

0

Погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническа инфраструктура, в т.ч. за проекти

963 400

963 400

 

§83-22 „Погашения по дълг. Заеми от банки в страната“ – „Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Добрич - фаза I“

963 400

963 400

         

 

Приета с решение № 4-5 от 28.01.2020 г.

на Общински съвет град Добрич.

 

Актуално

Програмата на Община град Добрич за Националния празник 3 март

26.02.2021

3 март – Национален празник на Република България 09.30 ч. Място: Храм „Св. Георги” Панихида в памет на загиналите за Освобождението на България и празничен водосвет   10.00 ч....

Програмата на Община град Добрич за Националния празник 3 март
ВИЖ ДОБРИЧ
7.28° C разкъсана облачност
Нагоре