Програма за управление на Община град Добрич за срока на мандат 2019 - 2023 година

Основни принципи на работа през управленския мандат:

 

 1. Върховенство на закона.
 2. Етичност и диалог с гражданите.
 3. Използване на всички възможности, в които Община град Добрич е допустим бенефициент, за кандидатстване и получаване на финансова подкрепа  със средства от ЕСИФ и национално финансиране.
 4. Отчетност, откритост и прозрачност при управлението и разпореждането с публични ресурси.

 

Основни приоритети:

Добрич – подреден град;

Добрич – добро място за отглеждане и образование на децата;

Добрич – привлекателен за бизнес и инвестиции;

Добрич – с добри здравни и социални услуги;

Добрич – културен и фестивален център;

Добрич – с отлични възможности за спорт и активен начин на живот;

Добрич – насърчаващ активното гражданско участие.

 

Поставените цели ще постигнем посредством:

 

 • Разумно планиране и разходване по приоритети на бюджетните средства;
 • Ефективно управление на общинската собственост;
 • Стимулиране на доброто управление на общинските предприятия и търговски дружества;
 • Повишаване компетентността и капацитета на общинската администрация;
 • Активно партньорство с гражданите.

 

Добрич – подреден град

 

Развитие и модернизация на инфраструктурата с цел повишаване на привлекателността на общината за живеене и инвестиции

 

·                     Устройствено планиране на територията, чрез създаване на нови и изменение на съществуващи Подробни устройствени планове, в полза на гражданите и бизнеса.

Срок: постоянен

·                     Цялостна реконструкция на пазара и прилежащите зони.

Срок: 2021 г.

·                     Нова визия на пешеходната зона в центъра и прилежащите зони. Осигуряване на благоприятна и безопасна архитектурна среда.

Срок: 2023 г.

·                     Подобряване на инженерната и комуникационна инфраструктури, и благоустройство на жилищните квартали, чрез:

Ø   Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в зони за въздействие с преобладаващ социален характер и преобладаващ икономически характер;

Срок: постоянен

Ø   Приключване на започнатите обекти по проект „Реконструкция и благоустрояване на градската среда в Добрич“ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020.

Срок: 2021 г.

 • Изграждане на зони за паркиране;

Срок: постоянен

 • Изграждане на нови кръгови кръстовища, за облекчаване автомобилния трафик;

Срок: постоянен

 • Подмяна на обикновените светофарни секции със светодиодни;

Срок: 2023 г.

 • Разширяване на зоната за видеонаблюдение;

Срок: постоянен

 • Ремонт и дооборудване на съществуващите детски площадки. Изграждане на нови детски площадки, включително комбинирани. Сертифициране на всички детски площадки;

Срок: постоянен

 • Облагородяване на зелени пространства. Изграждане на мини паркове;

Срок: постоянен

 • Реализация на дейности по благоустрояване на жилищните квартали, включително чрез „Програма за реализация на благоустройствени мероприятия върху обекти - общинска собственост, с участие на местното население 2019 - 2023 г.“;

Срок: постоянен

·                     Жилищен блок „Добрич“ - довършителни строително-монтажни работи за завършване на обекта;

Срок: 2022 г.

·                     Ремонт на обществено значими сгради;

Срок: постоянен

·                     Реконструкция на „Дървения град“ в Градски парк „Свети Георги“;

Срок: 2021 г.

·                     Рехабилитация и доизграждане на водопроводна и канализационна мрежа:

Ø   Приключване на дейностите по ЛОТ 1 по проект: „Интегриран проект за подобряване на водния сектор на град Добрич – фаза I“. Подменя се амортизираната канализационна и водопроводна мрежа, изграждат се нови ревизионни шахти, монтират се нови помпи и се реконструират съществуващите помпени станции. С реализиране на тази част от проекта се цели да се подобри съществуващата система за управление на питейните и отпадните води на територията на Добрич. Обхвата на оставащите дейности е:

 • Реконструкция и рехабилитация на 6,46 км главни колектори I, I-B, IV, V, VI от канализационната мрежа на град Добрич. Тези дейности обхващат части от бул. „Русия“, бул. „Двайсет и пети септември“, ул. „Поп Богомил“, улица „Калиакра“, улица „Климент Охридски“, ул. „Велико Търново“, улица „Кап. Димитър Списаревски“, улица „Вида Димитрова“, Северен парк, улица „Александър Друмев Сивков“, ул. „Хаджи Димитър“. Реконструкция на канализационни помпени станции: „Иглика, „Югоизток“ и „Свежест“;
 • Рехабилитация на 4,33 км съпътстваща водопроводна мрежа в участъците, където се извършва реконструкция и рехабилитация на канализационната мрежа. Тази дейност обхваща улиците: „Люлебургас“, „Александър Кръстев“, „Иларион Макариополски“, „Карвуна“, „Кап. Димитър Списаревски“, „Климент Охридски“, „Велико Търново“, „Вида Димитрова“ и бул. „Русия“;

Срок: 2020 г.

 • Реализиране на проект: Битова канализация в кв. Рилци - етап 1. Подмяна на водопровод в квартала;

Срок: 2021 г.

 • Подмяна на част от водопровод в Лозята;

Срок: 2021 г.

 • Изграждане на канализация  в райните, където все още няма.

Срок: постоянен

·                     Изготвяне на нов инвестиционен проект за реконструкция на корекцията на река Добричка и нейните притоци, преминаваща през територията на града. Чрез проекта ще се търси нова визия (нов напречен профил) на съществуващата корекция, така че същата да отговаря на всички действащи нормативи към момента, съобразен със приетите ПУРН и ПУРБ от МОСВ;

Срок: 2023 г.

·                     Създаване на Зелен кадастър и План за развитие на зелената система;

Срок: 2023 г.

 

·                     Поетапна санитарна резитба на дърветата на територията на целият град - Аварийният метод, по който се работи от години насам е нерентабилен, разпокъсан и няма визуален ефект. Систематизираните резитби ще доведат до цялостното осигуряване на безопасност и правилно развитие на дърветата;

Срок: постоянен

 

·                     Повишаване на енергийната ефективност на сгради и съоръжения на територията на града, чрез:

Ø   Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради;

Ø   Енергийно обновяване на общински сгради (сгради на образователната, социалната и културната инфраструктура), чрез прилагане на интегриран пакет от мерки за енергийна ефективност и монтиране на соларни инсталации за БГВ.

Срок: постоянен

·                     Обновяване на системата за улично осветление на град Добрич:

Ø   Поетапна подмяна на съществуващие осветителни тела с енергоефективни такива, чрез ЕСКО договор;

Ø   Кандидатсване с проектно предложение за „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините“ по  Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“, която се финансира от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.

Ø   Проектиране и изграждане на ново улично осветление (допълване и разширяване на системата за улично осветление на град Добрич).

Ø   Ежегодно аварийно възстановяване и поддържане на системата за улично осветление на град Добрич.

Срок: постоянен

·                      Актуализация и изпълнение на:

Ø   Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновями източници и биогорива на Община град Добрич 2020-2024;

Ø   Общинска енергийна програма 2020-2024;

Ø   План за устойчиво енергийно развитие на Община град Добрич – 2020-2030.

 

·                     Повишаване на качеството на живот, чрез опазването на околната среда и природните ресурси:

 • Осигуряване на чистотата на територията на Община град Добрич;
 • Изграждане на втора клетка за депониране на отпадъци;
 • Търсене на възможности за финансиране на проекта за  рекултивация на старото депо за битови отпадъци на град Добрич при с. Богдан;
 • Търсене на възможността за внедряване на електробуси, което ще доведе до намаляване на вредните емисии от отработените газове, изпускани от старите и амортизирани микробуси/ автобуси.

Срок: постоянен

·                     Допълнителен ресурс за общинския приют за безстопанствени кучета, с цел справянето с проблема за овладяването на популацията на бездомните кучета, както и ще се търсят варианти за решаването на проблема с популацията на бездомните котки чрез хуманно отношение.

Срок: постоянен

 

Добрич – добро място за отглеждане и образование на децата

 

Устойчивост в осигуряването на достъпно, модерно и качествено образование и гарантиране на равен достъп до качествени образователни услуги

 

 •    Продължаване модернизацията и осъвременяването на образователната инфраструктура със целеви средства или със средства по Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич;

  Срок: постоянен

 • Финализиране на проект Реконструкция и обновяване на образователна инфраструктура в Добрич- I- срок 2020г.
 • Осигуряване на безопасна транспортна инфраструктура около детски градини и училища;

Срок: постоянен

 • Подобряване на пропускателния режим в общинските образователни институции;

Срок: постоянен

 • Създаване на пилотни групи в детските градини с обучение по метода Монтесори;

Срок: 2021 г.

 • Реализация на програми, проекти и инициативи за професионално ориентиране и кариерно развитие на учениците;

Срок: постоянен

 • Подкрепа на професионалното образование, ориентирано към изискванията на пазара на труда и възможностите за реализация на младите хора;

Срок: постоянен

 • Поетапно преминаване към едносменен режим на обучение;

Срок: съобразен с насоките от МОН

 • Изпълнение на дейностите по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на децата и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст;

Срок: постоянен

 • Прилагане на мерките от Закона за предучилищното и училищното образование по отношение на родители, които отказват да запишат или не осигуряват присъствие на децата си, подлежащи на задължително предучилищно или училищно образование в съответната образователна институция;

Срок: постоянен

 • Осигуряване на условия за провеждане на качествено обучение по безопасност на движението;

Срок: постоянен

 • Осъществяване на превенция на рисковете сред децата и учениците включително от бедствия и извънредни ситуации чрез реализиране на различни инициативи;

Срок: постоянен

 • Насърчаване на учениците с постижения в областта на образованието, културата и спорта чрез осъществяване на закрила с еднократно подпомагане и стипендии;

Срок: постоянен

 • Подпомагане развитието на ученическия и масовия спорт чрез организиране на спортни прояви и реализиране на проекти;

Срок: постоянен

 • Съдействие за личностно развитие на младите хора чрез създаване и реализиране на План за младежта.

Срок: ежегоден

 

Добрич – привлекателен за бизнес и инвестиции

 

Постигане на условия за развитие на конкурентноспособна икономика, основана на прозрачно управление и ясни правила.

 

 • Подобряване състоянието на инфраструктурата в индустриалните зони.

Срок: 2023 г.

 • Работа за изграждането на интермодален транспортен терминал, който ще разшири конкурентните предимства на Добрич като място за инвестиции с непосредствената близост до железопътен, въздушен и воден транспорт.

Срок: 2023 г.

 • Търсене на възможности за привличане на инвеститори и осигуряване на необходимите условия за развитие на бизнеса.

Срок: постоянен 

 • Осигуряване на приоритетна грижа, бързи и качествени административни услуги за инвеститорите, при реализирането на плановете им за нови предприятия и откриване на работни места.

Срок: постоянен

 • Съдействие на фирмите от Добрич за осъществяване на допълнителни контакти с партньори и клиенти чрез сътрудничество с търговско-икономическите представителства на други страни в България.

Срок: постоянен

 • Гарантиране на ускорени процедури и съкратени срокове за предоставяне на услуги на бизнеса.

Срок: постоянен

 • Продължаване на политиката за равни условия за всички фирми при участието им в обществени поръчки в общината;

Срок: постоянен

 • Разработване и прилагане на Общински план за развитие и ИПГВР за периода 2021-2027 г., в който ще бъдат заложени по – високи изисквания за гражданско участие в процеса на стратегическо планиране и изпълнение.

Срок: 2020 г.

 

Добрич – с добри здравни и социални услуги

 

Осигуряване на устойчивост в развитието на предлаганите в Община град Добрич социални услуги.

 

·                Извършване на ситуационен анализ на социалните услуги в Община Добрич 2016 – 2020 г.;

Срок: 2020 г.

·                Планиране обхвата и вида социални услуги на територията на общината на база ситуационния анализ;

Срок: 2020 г.

·                Разработване на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община град Добрич 2020 – 2024 г.;

Срок: 2020 г.

·                Продължаване дейността и подобряване качеството на грижа в съществуващите социални услуги в Община град Добрич;

Срок: постоянен

·                Подобряване на материално-техническата база на социалните услуги;

Срок: постоянен

·                Изпълнение на Проект „Приеми ме 2015” по ОП РЧР чрез предоставяне на услугата „Приемна грижа”;

Срок:2020 г.

·                Продължаване дейността на шестте интегрирани услуги, предоставяни в Общностен център за деца и семейства, чрез изпълнение на Проект „За равен шанс за децата” по схема „Услуги за рано детско развитие”;

Срок: 2020 г.

·                Подкрепа на деца с увреждания и техните семейства за включване в масови или специализирани учебни заведения като част от изпълнение на услугите „Ранна интервенция на уврежданията” и „Индивидуална педагогическа подкрепа на децата за училище” по Проект „За равен шанс за децата”, схема „Услуги за ранно детско развитие“;

Срок: 2020 г.

·                Изпълняване на дейностите по предоставяне на Механизма за лична помощ;

Срок: постоянен

·                Подкрепа и съдействие на уязвими групи – осигуряване на достъп до услуги за бездомните;

Срок: постоянен

·                Участие в програми, осигуряващи работни места за лица с увреждания;

Срок: постоянен

·                Развиване на устойчиви партньорства в областта на социалните дейности;

Срок: постоянен

·                Подобряване състоянието на материално-техническата база на клубовете на пенсионера и подкрепа инициативите на лицата от третата възраст за по-добър и достоен живот;

Срок: постоянен

·                Изпълнение на Проект „Подкрепа в дома“ по ОП РЧР чрез предоставяне на услугата „патронажна грижа“;

Срок:2020 г.

·                Търсене на нови възможности по оперативни програми за продължаване на социалната услуга „Обществена трапезария”;

Срок:2021 г.

·                Стартиране на нова социална услуга Наблюдавано жилище за младежи от 18 до 21 години, финансирана по ОП РЧР;

Срок:2020 г.

·                Изпълнение на проект „Реконструкция на сграда за приют за бездомни лица и семейства“ и разкриване на нова социална услуга с капацитет за 15 души;

Срок: 2021 г.

·                Оптимизиране качеството на грижа в съществуващите социални услуги чрез разширяване спектъра на предоставяните услуги в дневните центрове и ЦНСТ;

Срок: постоянен                                               

 

Осигуряване на модерно, достъпно и качествено здравеопазване на жителите на община Добрич чрез:

 

 • Подкрепа на иновациите и развитието на здравни заведения в Добрич с оглед предоставянето на качествени медицински услуги за гражданите;

Срок: постоянен

·                         Логистична подкрепа за подготовка на проекти за европейско финансиране за реновиране на материално-техническата база;

Срок: постоянен

·                Осигуряване на общински жилища за медицински специалисти с цел привличането им;

Срок: постоянен

·                Устойчивост и развитие на финансовото подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми.

Срок: постоянен

 

Предоставяне на качествено детско и училищно здравеопазване

 

·                Реализиране на програми в детското и училищното здравеопазване за превенция на рисково поведение и промоция на здравето;

Срок: постоянен

·                Работа по превенция на насилието сред подрастващите чрез дейността на МКБППМН;

Срок: постоянен

·                Актуализиране и реализиране на Общинската стратегия за превенция на зависимости и Плана за действие 2020 – 2024;

Срок: 2020 г.

· Разширяване на училищно базирани програми за превенция на употреба на наркотични вещества;

Срок: постоянен

·                Продължаване дейността на Първичен здравен център с медицинска практика и услуги на здравните медиатори;

Срок: постоянен

·                Подкрепа на неправителствения сектор, пациентски организации и др. при реализиране на здравни програми, проекти и инициативи;

Срок: ежегоден

·                Изготвяне и реализиране на Общинска програма за закрила на детето;

Срок: 2020 г.

·      Надграждане и развитие на общинската кампания „Бъди здрав!“

Срок: постоянен

·      Изграждане на комбинирани детски площадки, където децата с различни заболявания, които не могат да се движат без инвалидна количка, да се забавляват и общуват с връстниците си;

Срок: постоянен

·      Осигуряване на устойчивост в отглеждането и възпитанието на децата в общинските детски ясли;

Срок: постоянен

·      Създаване на пилотни групи в детските ясли, в които да започне обучение на децата по метода Монтесори;

Срок: 2020 г.

·      Подобряване на пропускателния режим в общинските детски ясли;

Срок: постоянен

·      Реновиране на материално-техническата база на детските ясли;

Срок: постоянен

·      Осигуряване на устойчивост в здравословното хранене на децата в детските заведения и Детска млечна кухня;

Срок: постоянен

·      Организиране дейността на здравни кабинети в училища и детски градини;

Срок: постоянен

·                Обучение и супервизия на персонала в общинските детски заведения и социални услуги.

Срок: постоянен

 

Добрич – културен и фестивален център

 

Съхраняване и социализиране на културното наследство. Грижа за културната инфраструктура

 

·                Изграждане на експозиция в къща музей „А. Будевска“;

Срок: 2021 г.

·                Създаване и съгласуване на План за опазване и управление на Военно гробище музей;

Срок:2023 г.

·                Осигуряване на целеви средства за консервационно-реставрационни или  ремонтни дейности на недвижими културни ценности, стопанисвани от Община град Добрич или от културни институти в града;

Срок: постоянен

·                Подпомагане съхраняването и популяризирането на нематериалното културно наследство;

Срок: 2020 г.

·                Стимулиране участието на местната общност в процесите на управление и вземане на решения за опазването и социализирането на културното наследство на Община град Добрич чрез обществения съвет по култура, професионални и обществени дискусии, доброволчески акции и информационни кампании;

Срок: постоянен

·                Изграждане на Парк на миниатюрите „Малка Добруджа“;

Срок: 2021 г.

·                Решаване на проблемите с базата на хор „Добруджански звуци“ и на Детски хор „Маестро Захари Медникаров“;

Срок: 2020 г.

·                Реновиране и модернизация на Концертна зала „Добрич“ и на Огледална зала „Нели Божкова“;

Срок: 2021 г.

·                Изграждане на Туристически и информационен център.

Срок: 2023 г.

 

Развитие на културния календар

 

 • Запазване и развитие на основните принципи, на добрите практики и на  утвърдените формати в Културния календар на Община град Добрич;

Срок: постоянен

·                Обогатяване на културния календар с нови събития и/или форми /Алея на книгата, Библиотека на открито и др./;

Срок: постоянен

·                Подобряване информационното осигуряване на Културния календар чрез социални медии и мобилни приложения;

Срок: 2021 г.

·                Разширяване участието на местната общност в създаването и реализирането на Културния календар на Община град Добрич;

Срок: постоянен

·                Създаване на общински фонд за дофинансиране на прояви от Културния календар на Община град Добрич.

Срок:2020 г.

 

Работа с младите хора

 

 • Подпомагане развитието на млади добрички творци и изпълнители;

Срок: постоянен

·                Разширяване на връзката „Култура – училище” чрез реализиране на съвместни инициативи и образователни програми;

Срок: постоянен

·               Подкрепа на младежки инициативи.

Срок: постоянен

 

Разширяване на културния обмен

 

·                Запазване, надграждане и развитие на утвърдените конкурсни и фестивални форми и на приемаща сцена Добрич;

Срок: постоянен

·                Подпомагане мобилността на добрички творци, състави и индивидуални артисти;

Срок: постоянен

·                Разширяване обмена на културен продукт чрез представяне на гостуващи прояви в Добрич.

Срок: постоянен

 

Добрич – с възможности за спорт и активен начин на живот

 

 • Популяризиране календара на спортни събития в общината;

Срок: постоянен

·                Обособяване и оборудване на зони за стрийт фитнес и ремонт;

Срок:2020 г.

 • Продължаване ремонтите на спортните бази в града и спортните игрища;

Срок: постоянен

 • Продължаване на дейностите по ремонта на Спортна зала „Добротица“ – изграждане на достъпна среда за хора с увреждания, подмяна на осветлението, ремонт на съблекални;

Срок: 2022 г.

 • Търсене на възможност за изграждане на физкултурен салон в ОУ „Хан Аспарух“.

Срок:2023 г.

 

Добрич – насърчаващ активното гражданско участие

 

 • Определяне на общински съветници, които да отговарят за всеки един от кварталите на града;

Срок: 2020 г.

 • Организиране на редовни допитвания за мнението на гражданите по актуални проблеми на общината;

Срок: постоянен

 • Подобряване начина на провеждане на обществени обсъждания;

Срок: 2020 г.

 • Създаване на нови и оптимизиране дейността на съществуващите обществени съвети;
 • постоянен
 • Увеличаване финансирането на Програмата за малки проекти, което да даде възможност на повече неправителствени организации да реализират свои проекти, касаещи общността;

Срок: 2020 г.

 • Създаване на местен стратегически съвет с участие на местния бизнес с цел генериране на полезни идеи за развитието на града;

Срок: 2020 г.

 • Активна работа с граждански организации и инициативни граждански групи при решаване на обществено значими проблеми.

Срок: постоянен

 

Приета с решение № 4-4 от 28.01.2020 г. на Общински съвет град Добрич.

Прикачени файлове

Актуално

Програмата на Община град Добрич за Националния празник 3 март

26.02.2021

3 март – Национален празник на Република България 09.30 ч. Място: Храм „Св. Георги” Панихида в памет на загиналите за Освобождението на България и празничен водосвет   10.00 ч....

Програмата на Община град Добрич за Националния празник 3 март
ВИЖ ДОБРИЧ
6.82° C разкъсана облачност
Нагоре