НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

СЪОБЩЕНИЕ – Писмо изх. рег. № 63-00-60 от 14 юли 2017 г.

До Управителите на

сдруженията на собствениците на

жк Балик бл. 31

жк Дружба бл. 39

жк Дружба бл. 4

бул.Русия бл. 55

жк Балик бл. 62

жк Дружба бл. 33

бул.Русия бл. 49

бул.Русия бл. 53

жк Дружба бл. 36

ул. Максим Горки бл. 5

град Добрич

Относно: Разпореждане за разчистване на общите части и осигуряване на достъп

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

            Във връзка с изпълнение на енергоспестяващи строителни мерки по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради /Програмата/ е необходимо да осигурите достъп на строителните работници до общите части на жилищния блок. Всички собственици следва да изпълняват задълженията си съгласно чл. 6 от Закона за управление на етажната собственост, а именно:

„Чл. 6. (1) Собствениците са длъжни да:

1. (доп. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) не пречат на другите собственици, ползватели и обитатели да използват общите части на сградата;

2. не причиняват вреди на други обекти и общи части на сградата;

3. не завземат общи части на сградата;

………………………………………….

11. спазват санитарните и хигиенните норми;

12. (изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 26 от 2016 г.) осигуряват достъп в своя самостоятелен обект или в част от него за извършване на необходимите проучвателни, проектни, измервателни, строителни и монтажни работи, свързани с поддържане, ремонт, реконструкция, преустройство, основен ремонт или основно обновяване на общи части или на други помещения и за проверка на състоянието на инсталациите и на конструктивните елементи на сградата;

………………………………………………

19. (нова - ДВ, бр. 26 от 2016 г.) не извършват дейности в общите части на сградата, включително и по фасадата, които нарушават тяхната цялост и архитектурен вид, носимоспособността, устойчивостта на строителната конструкция, пожарната безопасност или безопасното ползване на сградата.“

Общите части на сградата – етажни и междуетажни стълбищни площадки трябва да бъдат разчистени в срок до 31 юли 2017 г. от ненужни предмети, които през годините нерегламентирано са пригодени в „складови помещения“. 

При необходимост бихте могли да използвате контейнер, предоставен от фирмата-оператор FCC България ЕООД, който извършва сметосъбирането и сметоизвозването на територията на Община град Добрич. Цена за доставка и обслужване на контейнер с вместимост 7м3  - 152 лв./бр. с включен ДДС.

Заявка за контейнер може да се направи на следните телефони на фирмата: 058/604 352 или 0886/000 290.

Събирането и извозване до Регионалното депо с. Стожер на ненужни вещи и отпадъци от освобождаването на общите части бихте могли да организирате и по друг, избран от Вас начин.

/п/

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

* * *

Съобщение

С писмо изх. № 90-05-636 от 5 юли 2017 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) до всички общини се припомня, че кандидатстването по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради е „в рамките на 2 години: 2015 и 2016 г. Продължителността на Програмата може да бъде удължавана при наличен свободен финансов ресурс.“

По-нататък в писмото от МРРБ се казва:

„Към настоящия момент разчетите показват, че с одобрения финансов ресурс по Програмата ще се финансират допустимите дейности за 2022 сгради, които вече имат сключен договор за целево финансиране. Предвид факта, че към настоящия момент допълнителен ресурс не е одобрен, считаме за необходимо:

  • Да бъде преустановен приемът на заявления за интерес и финансова помощ от общинските администрации към „Българска банка за развитие“ АД;
  • Общинските администрации да прекратят приема на документи от сдруженията на собствениците при настоящите условия по Програмата.

След приключване на всички дейности по обновяването на одобрените сгради ще бъде направен анализ на свободния финансов ресурс в границите на одобрените по Програмата 2 млрд. лв. и при възможност ще бъде подновен приемът на документи в „Българска банка за развитие“ АД. … Към настоящия момент се извършва анализ на Програмата. … По-нататъшното подпомагане на изпълнение на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради може да бъде извършвано при различни правила и условия за финансиране, за които Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще ви уведоми своевременно.“

 * * *

Съобщение

ДО Управителите на

сдруженията на собствениците на

жк Балик бл.31; 

жк Дружба бл.39; 

жк Дружба бл.4; 

бул.Русия бл.55; 

жк Балик бл.62; 

жк Дружба бл.33; 

бул.Русия бл.49; 

бул.Русия бл.53; 

жк Дружба бл.36; 

ул.“Максим Горки“ бл.5  

град Добрич

Във връзка със сключени между нас договори за изпълнение на дейности по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, финансирани от Българска банка за развитие АД, Ви каним на среща в голямата заседателна зала в сградата на Община град Добрич на 05.07.2017 г. от 17,30 ч.

На срещата ще бъдат  представени резултатите от изпълнение на дейностите по програмата и бъдещите стъпки по сключени договори с изпълнителите по проведени обществени поръчки за сградите на представляваните от Вас сдружения.  Присъствието на поне двама членове на управителния съвет е задължително, тъй като на срещата ще Ви бъде предоставен по един комплект от изготвената техническа документация на сградата. 

 * * *

Обявена обществена поръчка в Община град Добрич по изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради - Р-81/06.10.2017 г.

Обявена обществена поръчка в Община град Добрич по изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за сгради, за които  не са извършени строително-монтажни работи по проект„Енергийно обновяване на българските домове“ по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013, за които към 31.12.2015г. - Р-38/19.05.2017 г.

Обявена обществена поръчка в Община град Добрич по изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради - Р-18/17.03.2017 г.

Обявена обществена поръчка в Община град Добрич по изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради - Р-39/8.11.2016 г.

* * *

Във връзка със стартирането на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, Министерство на регионалното развитие и благоустройството заедно с Министерство на финансите и Българската банка за развитие разработи пакет от документи, включващи методически указания към общините и сдруженията на собствениците, както и необходимите образци за кандидатстване по програмата. 

Изготвената от МРРБ брошура - натиснете тук.

Изготвената презентация от ММРБ  - натиснете тук.

Актуално

Кметът на Добрич Йордан Йорданов се срещна с народния представител д-р Хасан Адемов

19.03.2018

Кметът на Добрич Йордан Йорданов се срещна днес с народния представител от листата на ДПС д-р Хасан Адемов по негово искане. Д-р Адемов е председател на парламентарната комисия по труда, социалната и демографска политика към 44 – то Народно...

Кметът на Добрич Йордан Йорданов се срещна с народния представител д-р Хасан Адемов
ВИЖ ДОБРИЧ
-1° C тъмни облаци
Нагоре