Програма за реализация на благоустройствени мероприятия върху обекти – общинска собственост, с участие на местното население 2019 – 2023 г.

Резюме на Програмата

Местното самоуправление се изразява в правото и реалната възможност на гражданите и избраните от тях органи да решават самостоятелно всички въпроси от местно значение, които ЗМСМА е предоставил в тяхна компетентност, включително в сферата на: благоустрояването и комуналните дейности, устройството и развитието на територията на общината; опазването на околната среда и рационалното използване на природните ресурси; поддържането и опазването на културни, исторически и архитектурни паметници и др. В този смисъл първостепенен ангажимент на Общината е както поддръжката на елементите на техническата инфраструктура, така и ефективното управление на откритите пространства като важен елемент от градската архитектурна среда.

По правило това са дейности, които изискват акумулирането на значителен финансов ресурс и кадрово обезпечаване. Това налага преосмислянето на функциите на Общината, свързани с поддръжката на елементите на техническата инфраструктура и с опазването и развитието им и търсене на механизми за устойчивост на тези дейности.

Община град Добрич е Първата българска община, която разработи и успешно изпълни Програма за реализация на благоустройствени мероприятия върху обекти – общинска собственост, с участието на гражданите на Добрич в периода 2005 – 2007. Философията на Програмата бе в процесите на подобряване на жизнената среда да привлече като активни участници местните общности – формални сдружения, обединени от идеята да реализират инициативи в обществена полза, насочени към благоустрояването на публични пространства, в партньорство с Общината.

Програмата е една изключително полезна инициатива, която в годините след 2005г. намери широка подкрепа както сред местните общности (граждани, фирми и НПО), така и в други общини от страната.

На практика Програмата се превърна в първия по своя характер документ, който насърчава граждански инициативи в полза на Общината и чието изпълнение е обезпечено със средства от общинския бюджет.

Повишеният интерес на гражданите и бизнеса към тази инициатива на Общината, успешно реализираните дейности и постигнати резултати, както и нейната популярност са основание за преосмисляне на досегашната практика и предлагането на нова Програма, основана на принципите на приемственост и допълняемост.

Същност на Програмата

Настоящата програма за реализация на благоустройствени мероприятия върху обекти – общинска собственост с участието на местното население е отворен документ, който може да бъде променян, изменян и допълван с решения на Общински съвет.

Програмата е разработена в съответствие със съществуващата законова рамка и е съотносима с приоритетите на Общинския план за развитие.

Настоящата Програма има за свой предмет да бъде практическо ръководство, определящо:

 • Условията за включването на обекти – общинска собственост, конкретните допустими дейности по благоустрояването им и начинът, по който те да бъдат изпълнявани и финансирани;
 • Механизмите за осъществяване на контрол по управление на откритите пространства и разходването на отпуснатите средства за реализация на дейностите, и
 • Ресурсното осигуряване – възможни източници на финансиране.

Цели на Програмата:

 

 • Да създаде устойчив модел на партньорства между Община и физически и юридически лица при извършването на дейности по благоустрояване на откритите пространства;
 • Да формира  механизъм за ефективно управление и стопанисване на откритите пространства в град Добрич;
 • Да насърчи гражданската активност в процесите на изграждане и опазване на общинското имущество.

 

Срок на действие

 

Настоящата Програма е краткосрочен документ. Срокът на действието й е за периода 2019 – 2023 година, съобразено с мандата на настоящия общински съвет.

 

Описание на дейностите

 

Настоящата програма е насочена към реализация на инициативи, свързани с поддържане на вътрешно-квартални, околоблокови, алейни пространства, ремонт и възстановяване на подходи към отделни имоти в различни части на град Добрич, ремонт и възстановяване на тротоари и други благоустройствени мероприятия.

 

Допустими дейности на Програмата

 

В рамките на тази Програма могат да се изпълняват следните видове дейности:

 1. Ремонт, възстановяване и изпълнение на прилежащи тротоарни площи;
 2. Ремонт, възстановяване и изпълнение на пешеходни пътеки и алеи;
 3. Ремонт, възстановяване и изпълнение на подходи към съществуващи имоти;
 4. Монтиране на неподвижни елементи, ограничаващи паркирането на МПС на нерегламентирани места;
 5. Ремонт, възстановяване и изпълнение на прилежащи паркинги;
 6. Други благоустройствени мероприятия;
 7. Рехабилитация и/или изграждане на канализационни отклонения.

                                                        

Недопустими дейности по Програмата:

 

 1. Рехабилитация и/или изграждане на подземни комуникации – водопроводи и техните отклонения, газопреносна мрежа, ИТ-инфраструктура и др.;
 2. Изграждане на подпорни стени и извършване на укрепителни мероприятия.

 

Източници на финансиране (ресурсно осигуряване):

 

 1. Общински бюджет, в това число Програма за капиталовите разходи на Община град Добрич за съответната календарна година;
 2. Съучастие на физически и юридически лица.

 

 

 

Механизъм за реализация на дейностите по Програмата

 

При кандидатстване за реализиране на дейности по Програмата е необходимо за кандидатът да представи:

 

 1. Коректно попълнен и заверен Формуляр за кандидатстване за финансиране на обект – публична общинска собственост, със средства от Програма за реализация на благоустройствени мероприятия върху обекти – общинска собственост, с участието на местното население;
 2. Протокол от законно проведено по реда и изискванията на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) общо събрание на собствениците (за обекти в режим на етажна собственост).

 

Допустимост на кандидатите

 

Допустимите дейности по Програмата имат за основна цел да насърчат участието на граждани и търговски дружества, които осъществяват дейността си на територията на града, в изпълнението на малки благоустройствени мероприятия, в поддръжката на прилежащите около домовете им пространства, както и в опазване на изграденото с техен труд.

 

Допустими кандидати по настоящата Програма са:

 1. Физически и юридически лица, упражняващи своята дейност на територията на Общината;
 2. Местни общности или отделни граждани;
 3. Неправителствени организации.

 

По смисъла на настоящата Програма местните общности са формална група от физически лица, обединени от идеята и заинтересовани от решаването на конкретен проблем, свързан с подобряване на средата за обитаване в даден квартал, жилищен блок, комплекс и др.

 

По настоящата програма не могат да участват държавни и общински структури, които се явяват първостепенни и второстепенни разпоредители с бюджетни средства. Недопустимо е участието на общински и държавни училища и детски градини.

 

Финансово разпределение на ресурсите по Програмата

 

Ежегодно, с Програмата за капиталовите разходи на Общината, се определя общият размер на средствата за финансиране на дейностите по настоящата Програма. Този общ размер има два източника: собствени бюджетни средства и съфинансиране от физически и юридически лица.

Размерът на средствата може да бъде коригиран с Решение на Общински съвет, съобразно хода на изпълнение на дейностите и възможностите на общинския бюджет.

 

Кандидатстване за включване на обекти в Програмата

Срокове за кандидатстване

Предложения от допустимите кандидати за реализация на обекти се приемат през календарната година, за която има осигурено финансиране от общинския бюджет.

Разглеждането на предложенията се извършва от Комисия, на сесии в рамките на календарната година, след избор на изпълнител на дейностите  по Програмата.

Постъпилите през предходната година и неразгледани от Комисията предложения (поради недостиг на финансов ресурс, липса на достатъчно време за реализирането им и др.) се разглеждат на първото за следващата година заседание на комисията.

Предложените и одобрени от Комисията дейности трябва да бъдат реализирани най-късно до 4 месеца от сключване на споразумението за финансиране, но не по-късно от края на календарната година.

Условия за включване на обекти в Програмата

Задължителните условия, на които трябва да отговаря конкретното предложение за включване на обекти за реализиране в рамките на програмата, са следните:

 • Обектът, който се предлага, да е общинска собственост;
 • Дейностите, предложени за изпълнение, да са сред допустимите по Програмата;
 • Да се осигури финансово участие на кандидата в реализацията на дейностите в размер:
  • не по-малък от 25 % от общата стойност на обекта за физически лица и
  • не по-малък от 50% от общата стойност - за юридически лица.

 

 • Обектът да е изпълним в рамките на календарната година;
 • Не се допуска повече от едно предложение за един обект, независимо от кандидата, в рамките на една календарна година;
 • Общата стойност на ремонтните работи на всеки обект да е в границите от 1 500 до 15 000 лева с включен ДДС.

 

Ред за кандидатстване

 

За кандидатстване по Програмата се подава изцяло попълнен формуляр (заявление) по образец, в Центъра за услуги и информация, на работно място „Деловодство”.

Ако кандидата е местна общност, която е в режим на етажна собственост, формуляра за кандидатстване по програмата трябва да е придружен от Протокол от общо събрание на Етажната собственост, проведено по реда и изискванията на ЗУЕС, в който да е отразено съгласието на съсобствениците да кандидатстват за реализиране на благоустройствени мероприятия по Програмата.

Кандидатът задължително посочва данните, изисквани в заявлението, както и размерът на съфинансиране, който трябва да бъде:

 • За физически лица - не по-малък от 25% от общата стойност на дейностите по обекта;
 • За юридически лица - не по-малък от 50% от общата стойност на дейностите по обекта.

 

Непопълнени формуляри, както и такива с липсващи данни или Протоколи от общото събрание на Етажната собственост, няма да бъдат завеждани и разглеждани.

Постъпилите предложения се разглеждат от Комисия, назначена със Заповед на Кмета на Община град Добрич, която включва задължително членове от:

Общински съвет – 7 члена;

Общинска администрация – 6 члена.

Комисията разглежда постъпилите до момента предложения на свои заседания и описва мотивите си за одобряване или отхвърляне на даден обект в Констативен протокол. При кандидатстване, комисията изисква от кандидата да представи инвестиционен проект, изготвен и заверен от правоспособен проектант по съответната част, в едно с обяснителна записка и количествена сметка. Изготвянето на проекта е за сметка на кандидата, подал предложението за реализация. В едномесечен срок след провеждане на заседанието, отговорния за реализацията на програмата служител от Община град Добрич, задължително уведомява всеки кандидат за решението по неговото предложение. Решенията на комисията са окончателни и не подлежат на повторно преразглеждане.

На одобрените кандидати се отправя писмено предложение за сключване на Споразумение за финансиране, имащо за предмет да определи рамката на финансиране на конкретния обект.

В случай на отказ на кандидата от сключване на споразумение, независимо от посочените причини, или неявяването му в срок, преписката по неговото предложение за реализация се прекратява.

Ако кандидата е сключил споразумение за финансиране, но не е внесъл своя дял в упоменатия в него срок, споразумението се счита за развалено и обекта не подлежи на изпълнение.

Споразуменията за финансиране се сключват след провеждането на процедури от Общинска администрация за избор на изпълнител, регламентирани в Системата за финансово управление и контрол на Общината, Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки и Закона за обществените поръчки.

Община град Добрич, чрез възлагателно писмо, възлага на фирмата изпълнител изпълнението на дейностите за конкретния обект, след осигуряване на финансирането от страна на кандидатите (местните общности).

 

Мерки за информация и публичност

 

За улеснение на гражданите на официалната Интернет-страница на Общината, в рубриката „Стратегии, Планове, Програми”, е публикуван текста на самата Програма. От там желаещите да кандидатстват могат да изтеглят и формуляра за кандидатстване.

 

Ползи от реализацията на дейностите по Програмата

 

 • Благоустроени пространства – тротоари, алейни пространства, зелени площи;
 • Съхранено общинско имущество;
 • Подобрено качество на живот на местните общности;
 • Подобрени параметри на околната среда;
 • Провокирана солидарност и гражданско чувство за отговорност чрез равностойно поемане на задължения;
 • Утвърдени партньорства с граждани и фирми;
 • Реализиран продукт с добавена стойност.

 

Контрол по реализация на дейностите и изразходените средства

 

Контролът по изпълнение на дейностите в настоящата Програма се осъществява от общинска администрация град Добрич.

 

Приета с решение № 3-29 от 20.12.2019 г. на Общински съвет град Добрич.

Актуално

481 участници ще рецитират любими стихове в V областен конкурс рецитал „За да я има България"

24.02.2021

В V Областен конкурс рецитал „За да я има България“ ще участват 481 деца и ученици от общините Добрич, Добричка, Тервел, Генерал Тошево, Каварна, Крушари. I възрастова група – деца от подготвителна група участниците са...

481 участници ще рецитират любими стихове в V областен конкурс рецитал „За да я има България"
ВИЖ ДОБРИЧ
11.25° C предимно облачно
Нагоре