Техническо задание

ЗАДАНИЕ

 

За изработване на Проектно предложение за Входен монумент (знак) на град Добрич на Входно-изходната артерия - Варна

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ И ОРГАНИЗАТОР:

ОБЩИНА град ДОБРИЧ:  www.dobrich.bg; адрес: 9300 град Добрич, ул. „България“ № 12, п.к. 20.

 

КОНТАКТИ:

- арх. Боряна Станчева, главен архитект, Община град Добрич: +359 89 999 1890

- инж. Пенчо Керванов, зам.-кмет „Устройство на територията“, Община град Добрич: +359 89 555 3357

- арх. Петър Николов, главен експерт, дирекция „УТСК“, Община град Добрич: +359 899984690  

 

 1. УСЛОВИЯ:

ПРЕДМЕТ:

Изработване на проектно предложение на Входен монумент (знак) на град Добрич.

 

ФОРМАТ:

Явен, едноетапен.

 

ЖУРИ:   жури съставено от членове на ОбЕСУТ с разширен състав включващ членове на СБХ, САБ и КИИП

 

 1. УЧАСТНИЦИ:
 • В изготвянето на проектните предложения могат да участват всички български граждани (художници, скулптури, дизайнери, архитекти и всички други граждани с художествени наклонности и творческо въображение), които ще изработят проект за определяне на уникален обемно пространствен и художествено творчески образ на входния знак на град Добрич.
 • В конкурса не могат да участват лица, които са членове на журито или са в трудови и служебни взаимоотношения с Възложителя, Организаторите или членовете на журито.

   

   

  НАГРАДЕН ФОНД:

 • І награда:  1500,00 (хиляда и петстотин) лева;
 • ІІ място: 1000,00 (хиляда) лева;
 • ІІІ място:  500,00 (петстотин) лева.

   

  3. ГРАФИК

 • 16.12.2019 г.:  официално обявяване
 • До 20.01.2020 г.: заявка за участие и получаване на изходни данни
 • До 20.02.2020 г.: внасяне на проектното предложение в Община град Добрич
 • В срок от 14 работни дни комисията ще се събере и оцени представените проектни предложения;

 

4. ЦЕЛИ НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

 • Да се даде необходимата информация за пристигане в населеното място или напускане. Входният знак се поставя на входно-изходните пътни артерии;
 • Да се посрещнат и да се изпратят по подобаващ начин влизащите и излизащите от град Добрич, със средствата на монументалното изкуство и графичния дизайн;

  II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

   

 1. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

  На входно изходните артерии има поставени входни табели, които са добри и дават необходимата информация. Това са информационни табели, които се родеят по-скоро с пътните знаци, отколкото с елементите на монументалната украса.

   

  III ОБХВАТ НА КОНКУРСНИЯ ПРОЕКТ

  Проектното предложение ще третира визията за Входен знак на изходната артерия към град Варна.

  Подходящо място е пред лицето на ПИ 72624.509.136 (срещу бензиностанция „Лукойл“).

   

  IV. ПРЕДСТАВЯНЕ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

  1. Табла или листи на руло (без сгъване):

    

 • Всички материали от проекта да се композират на лист – стандартен формат А0, А1, А2 (по избор). Ориентацията на листа трябва да бъде хоризонтална
 • Таблата да имат минимално съдържание:
 • Ситуация в М= 1: 250, с нанесено местоположение.
 • Изгледи в М= 1:20 или 1:25
 • Визуализация – желателно е да бъде фотомонтаж, откъдето да е видно как Входния знак се вписва в конкретната архитектурна и ландшафтна среда;
 • Макет (по желание)
 • Да се представят в цифров вид (формат PDF с резолюция на образите мин. 300 dpi, (за публикуване проектите в интернет или на табла),
 • Композицията и съдържанието на таблата (графични части и обяснителни текстове) е по преценка на участниците, но обемът и съдържанието в тях е задължително, както е указано по-горе;

   

  V.  ЖУРИРАНЕ

   

 • Журито разглежда и оценява представените проекти на свое заседание.
 • Журито взема решение с открито гласуване и определя победителя с обикновено мнозинство, като всеки член има един глас.
 • Резултатите от оценяването и класирането се обявяват на публично на сайта на общината и в един местен вестник.
 • Членовете на журито декларират отсъствието на интерес от премирането на конкретен проект.
 • Всички присъстващи членове на журито подписват всяко едно от представените табла или листи на гърба. В протокола се вписва името (имената) на авторите на наградените предложения.

   

  ГЛАСУВАНЕ НА ГРАЖДАНИТЕ

   

  На сайта на общината ще бъдат обявени всички проектни предложения. По този начин всички участниците ще имат отлична мотивация да дадат най-доброто от себе си; гражданите ще оценят както проектите така и избора на проекти. Проектите ще бъде публикувани на сайта на община град Добрич: www.dobrich.bg.

   

  СПЕЦИАЛНИ СЛУЧАИ

   

  Възложителят си запазва правото да прекрати конкурса в случай, че:

 • са предадени по-малко от 3 проекта.
 • всички постъпили проекти не отговарят на предварително обявените условия.
 • се установят нарушения при откриване на конкурса за проект, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявен конкурсът.
 • отпадне необходимостта от провеждането на конкурса за проект вследствие на съществена промяна в обстоятелствата, включително при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които Възложителят не е могъл да предвиди.
 • Журито има право да присъди:

  - Първа, Втора, и Трета награда;

  - Или Втора и Трета награда (без Първа) само при негова преценка, че представените проекти по една или друга причина не могат да бъдат реализирани.

  При прекратяване на конкурса участниците ще бъдат уведомени за това в тридневен срок от вземането на решение за прекратяване.

   

  VI. ПРИЛОЖЕНИЯ

   

 1. Скица извадка от ОУПО град Добрич и от Кадастралната карта.
 2. Герб на Община град Добрич в PNG формат.
 3. Лого на Община град Добрич в PNG формат.

 

Актуално

Детска млечна кухня гр. Добрич ще предлага възможност за регистрация и заявки по електронен път

26.05.2023

На пресконференция днес бе представена пред местните средства за масова информация новата електронна услуга „Виртуална кухня“, която въвежда от 5 юни 2023 г. Община град Добрич. Абонатите на Детска млечна кухня в гр....

Детска млечна кухня гр. Добрич ще предлага възможност за регистрация и заявки по електронен път
ВИЖ ДОБРИЧ
18.05° C облачно
Нагоре