Община Добрич удължава срока за подбор на персонал за позицията "медицинска сестра" в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания

О Б Я В А

 

Във връзка с изпълнението на проект BG051PO001-5.2.12-0051-C0001 «Шанс за по-добър живот», финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Бюджетна линия BG051PO001-5.2.12, „РАЗКРИВАНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА”

 

ОБЩИНА ДОБРИЧ

 

УДЪЛЖАВА СРОКА ЗА ПОДБОР  НА ПЕРСОНАЛ – ПОЗИЦИЯ”МЕДИЦИНСКА СЕСТРА”

в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания  

 

Настоящата обява се публикува в изпълнение на процедура за подбор на персонал, утвърдена от  Кмета  на община Добрич.                                                                                                                                                            

            Подборът на персонал се извършва за целите на разкриване на нови социални услуги на територията на община Добрич - Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания – 4 броя. Персоналът се подбира на базата на  необходимите квалификация и опит, така че да изпълнява заложените в проекта  дейности.

 

Подаване на документи. Срок и място за подаване.

Документите на кандидатите  се приемат в срок от 27.11.2014г. до 05.12.2014 г. включително, в стая № 1107, етаж 11 в сградата на бивш партиен дом /адрес: гр. Добрич, ул. „Независимост” №7.

Извършване на подбор.

Кметът на общината издава заповед за сформиране на комисия за подбор на персонала. Подборът се извършва в два етапа.

      2.1 Първи етап: Разглеждане на подадените документи:

Комисията разглежда подадените за участие в конкурса документи и съставя протокол, който се утвърждава от кмета на община Добрич. Списъците с допуснати и недопуснати кандидати се обявяват на информационното табло в сградата на Община Добрич и на сайта на Община Добрич на 08.12.2014.

За целите на провеждане на втория етап от конкурса, комисията съставя график за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати.

Забележка: Кандидатите, които не са представили всички необходими документи или представените документи не отговарят на изискванията за заемане на съответната длъжност, няма да бъдат допуснати до втори етап на конкурса.

 

      2.2 Втори етап: Събеседване с допуснатите кандидати

Събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе на 09.12.2014 г. от 9,00 часа, в офиса на Проекта, етаж 11 в сградата на бивш партиен дом /адрес: гр. Добрич, ул. „Независимост” №7.

 

 Събеседването цели изясняване на:

мотивите за кандидатстване;
очакванията към работата;
професионалните компетенции;
уменията за работа в екип и общуване;
нагласите за вземане на решения;
нагласите за работа с деца и лица с увреждания, осигуряване на грижа в среда близка до семейната и взаимодействие  с близки и роднини  на децата.

 

Класиране

За работата си, комисията съставя протокол, който се утвърждава от кмета на община Добрич. Списъкът с класираните кандидати се обявява на сайта на Община Добрич и на  информационното табло в сградата на Община Добрич на 10.12.2014 г.  Комисията предлага на Кмета на община Добрич да сключи трудови договори с класираните кандидати за целите и в рамките на изпълнение на проекта.

 

 Спецификация  на длъжностите за ЦНСТ:

1/ Медицинска  сестра -  2  работни позиции

     - трудов договор;

 

 

Медицинска  сестра

Специфични изисквания  за заемане на длъжността:

 

Образование – висше, степен специалист;
Специалност – „Медицинска сестра”, „Медицински фелдшер”;
Условия за стаж по специалността –  стажа и опита  се считат  за предимство;
Отлично владеене, писмено и говоримо, на български език. 
Умения и  нагласа  за работа с деца;
Допълнителни квалификации  и опит са предимство.

 

  Документи за кандидатстване.

Заявление за допускане до конкурс – по образец;
Професионална автобиография (CV);
Копия на документи, удостоверяващи трудов стаж и/ или опит в съответната сфера;
Копие от диплома за завършено образование;
Други приложими документи /удостоверения, сертификати за преминати обучения и др./.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящият документ е изготвен с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд. Община Добрич носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията за социално подпомагане.

 

Актуално

Държавни финали на ученическите игри по баскетбол 5-7 клас ще се проведат на 2 юни в Добрич

31.05.2023

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА   МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА  БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ СПОРТ ЗА УЧАЩИ           УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ –...

Държавни финали на ученическите игри по баскетбол 5-7 клас ще се проведат на 2 юни в Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
25.16° C предимно ясно
Нагоре