Допуснати до писмен изпит кандидати за длъжността "Директор" на Домашен социален патронаж и клуб на пенсионера

П Р О Т О К О Л

№ 1

 

от заседание на Комисията за допускане на кандидатите до участие в конкурса за заемане на длъжността „директор” на Домашен социален патронаж и клуб на пенсионера в Община град Добрич, обявен със Заповед № 1037 от 29.07.2019 г. на Кмета на Община град Добрич

 

Днес, 12.09.2019 г., комисия в състав:

 

Председател:            Д-р Емилия Баева – зам.-кмет Хуманитарни дейности в Община град Добрич

Членове:

Членове:

1. Дияна Борисова – директор Дирекция „Хуманитарни дейности“, Община град Добрич;

2. Красимира Кирова – главен експерт в Дирекция „Хуманитарни дейности“, Община град Добрич;

3. Нели Желева – главен експерт „Кадрова политика“ в Дирекция „Хуманитарни дейности“, Община град Добрич;

4. Росица Маркова – главен юрисконсулт на Община град Добрич

 

определена със заповед № 1233 от 12.09.2019 г. на Кмета на Община град Добрич:

 

І. Констатира, че в срока за подаване на заявленията до 02.09.2019 г., определен в заповед № 1037 от 29.07.2019 г., са подадени 3 броя заявления за участие в конкурсната процедура. Няма подадени заявления след посочения срок.

 

Подали заявления в предвидения срок са следните кандидати:

1. Никола Димов, заявление вх. № 94Н-00-499/28.08.2019 г.  

2. Боряна Георгиева, заявление вх. № 94Б-00-179/29.08.2019 г.

3. Ивелина Драганова, заявление вх. № 94И-00-519/29.08.2019 г.

 

 

ІI. Разгледа постъпилите в Община град Добрич заявления на кандидатите и придружаващите ги документи за участие в конкурса, с цел да прецени дали кандидатите са представили всички необходими документи в съответствие с т. 9 от Заповед № 1037 от 29.07.2019 г. на Кмета на Община град Добрич  и утвърдените Правила за провеждане на конкурс за заемане на длъжността „директор“ на Домашен социа

лен патронаж и клуб на пенсионера и дали те удостоверяват посочените в раздел III Изисквания към кандидата за заемане на длъжността.

 

 

ІІI. ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА, КОМИСИЯТА РЕШИ:

 

1. Допуска до участие в конкурса следните кандидати:

 

1. Никола Димов

2. Боряна Георгиева

3. Ивелина Драганова

 

Допуснатите кандидати ще бъдат уведомени допълнително за датата, мястото и началния час на провеждане на втори етап от конкурса – писмен изпит - тест.

 

 

 

 

Актуално

Кметът на Добрич издаде заповед за преустановяване дейността на Центъра за базарна търговия като противоепидемична мярка

10.07.2020

З А П О В Е Д № 922 гр. Добрич, 10.07. 2020 г.     На основание чл. 44, ал.1, т.1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 63 и чл. 63в от Закона за здравето и...

Кметът на Добрич издаде заповед за преустановяване дейността на Центъра за базарна търговия като противоепидемична мярка
ВИЖ ДОБРИЧ
15.72° C тъмни облаци
Нагоре