Община Добрич обявява конкурс за подбор на персонал на Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания - 4 броя

О Б Я В А

 

Във връзка с изпълнението на проект BG051PO001-5.2.12-0051-C0001 «Шанс за по-добър живот», финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Бюджетна линия BG051PO001-5.2.12, „РАЗКРИВАНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА”

 

ОБЩИНА ДОБРИЧ

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ПОДБОР  НА ПЕРСОНАЛ

на Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания – 4 броя

 

Настоящата обява се публикува, в изпълнение на процедура за подбор на персонал, утвърдена от  Кмета  на община Добрич.                                                                                                                                                            

            Подборът на персонал се извършва за целите на разкриване на нови социални услуги на територията на община Добрич - Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания – 4 броя. Персоналът се подбира на базата на  необходимите квалификация и опит, така че да изпълнява заложените в проекта  дейности.

 

Подаване на документи. Срок и място за подаване.

Документите на кандидатите  се приемат в срок от 03.11.2014г. до 07.11.2014 г. включително, в стая № 1107, етаж 11 в сградата на бивш партиен дом /адрес: гр. Добрич, ул. „Независимост” №7.

Извършване на подбор.

Кметът на общината издава заповед за сформиране на комисия за подбор на персонала. Подборът се извършва в два етапа.

      2.1 Първи етап: Разглеждане на подадените документи:

Комисията разглежда подадените за участие в конкурса документи и съставя протокол, който се утвърждава от кмета на община Добрич. Списъците с допуснати и недопуснати кандидати се обявяват на информационното табло в сградата на Община Добрич и на сайта на Община Добрич на 14.11.2014.

За целите на провеждане на втория етап от конкурса, комисията съставя график за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати.  Всеки допуснат до втори етап кандидат ще бъде уведомен за часа и датата за събеседване.

Забележка: Кандидатите, които не са представили всички необходими документи или представените документи не отговарят на изискванията за заемане на съответната длъжност, няма да бъдат допуснати до втори етап на конкурса.

 

      2.2 Втори етап: Събеседване с допуснатите кандидати

Събеседването с допуснатите кандидати се провежда в периода 17.11.2014 г. -20.11.2014.

 Събеседването цели изясняване на:

мотивите за кандидатстване;
очакванията към работата;
професионалните компетенции;
уменията за работа в екип и общуване;
нагласите за вземане на решения;
нагласите за работа с деца и лица с увреждания, осигуряване на грижа в среда близка до семейната и взаимодействие  с близки и роднини  на децата.

Класиране

За работата си, комисията съставя протокол, който се утвърждава от кмета на община Добрич. Списъкът с класираните кандидати се обявява на сайта на Община Добрич и на  информационното табло в сградата на Община Добрич на 20.11.2014 г.  Комисията предлага на Кмета на община Добрич да сключи трудови договори с класираните кандидати за целите и в рамките на изпълнение на проекта.

 Спецификация  на длъжностите за ЦНСТ:

1/ Директор  на ЦНСТДМУ - една работна позиция,

- трудов договор – начало на трудово правоотношение – месец 01.12. 2014г.;

2/ Социален работник -  две работни  позиции,

- трудов договор – начало на трудово правоотношение – месец 01.12.2014г.;

3/ Медицинска  сестра -  две работни позиции,

- трудов договор – начало на трудово правоотношение – месец 01.12. 2014г.;

4/ Детегледач – дванадесет работни позиции,

- трудов договор – начало на трудово правоотношение – месец 01.12.2014г.;

 

 

Изисквания  за заемане на длъжностите

 

5.1 Общи изисквания  за заемане на длъжностите  в ЦНСТДМУ -  Община Добрич:

Добри комуникативни умения, мотивация за работа в екип;
Готовност  за работа по  график;
Готовност за активно участие в обучителен процес, дейности свързани с  обмяна на опит;
Готовност за работа с деца и младежи с увреждания;
Кандидатите да не са поставени под запрещение, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, да не са лишени по съответен ред от правото да заемат длъжността, за която кандидатстват.

 

5.2 Специфични изисквания за заемане на длъжностите

 

Директор  на ЦНСТДМУ.

Специфични изисквания  за заемане на длъжността:

Образование – висше, хуманитарен профил;
Специалност – „Социални дейности”; „Социална педагогика”, „Психология”, или  друга специалност – хуманитарен профил ;
Управленски опит в сферата  на социални, образователни или други дейности (умения  за управление на персонал, умения за планиране, бюджетиране, управление  на изпълнението  на дейността, умения за отчитане на дейността;)
Условия за стаж по специалността –  3 години;
Отлично владеене, писмено и говоримо на български език. Владеенето  на друг език е предимство;
Владеене на  Microsoft Office, Internet;
Умения за работа с деца, с близки и роднини,  умения  за взаимодействие с различни институции;
Допълнителни квалификации и опит са предимство

 

 

 

 

Социален работник

Специфични изисквания  за заемане на длъжността:

 

Образование – висше, хуманитарен профил;
Специалност – „Социални дейности”; „Социална педагогика”, „Психология” или  друга специалност хуманитарен профил;
Условия за стаж по специалността – 1 година по специалността, стажът и опитът  се считат  за предимство;
Отлично владеене, писмено и говоримо, на български език. Владеенето  на друг език е предимство. 
Владеене на  Microsoft Office; Internet ;
Нагласи   за работа с деца, с близки и роднини, взаимодействие с различни институции;
Допълнителни квалификации  и опит са предимство.

 

Медицинска  сестра

Специфични изисквания  за заемане на длъжността:

 

Образование – висше, степен специалист;
Специалност – „Медицинска сестра”, „Медицински фелдшер”;
Условия за стаж по специалността –  стажа и опита  се считат  за предимство;
Отлично владеене, писмено и говоримо, на български език. Владеенето  на друг език е предимство. 
Умения и  нагласа  за работа с деца;
Допълнителни квалификации  и опит са предимство.

 

Детегледач

 Специфични изисквания  за заемане на длъжността:

 

Образование – средно;
Условия за стаж по специалността – няма, стажа и опита  с деца се считат  за предимство;
Отлично владеене, писмено и говоримо, на български език.
Умения и  нагласа  за работа с деца;
Допълнителни квалификации  и опит са предимство.

 

  Документи за кандидатстване.

Заявление за допускане до конкурс – по образец;
Професионална автобиография (CV);
Копия на документи, удостоверяващи трудов стаж и/ или опит в съответната сфера;
Копие от диплома за завършено образование;
Други приложими документи /удостоверения, сертификати за преминати обучения и др./.

 

* При кандидатстване за повече от една длъжност, се представят отделни комплекти с документи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящият документ е изготвен с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд. Община Добрич носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията за социално подпомагане.

Актуално

Новата транспортна схема влиза в сила от 1 май

28.03.2023

От 1 май 2023 г. ще влезе в сила Новата транспортна схема. Това реши днес на свое заседание Общински съвет гр. Добрич с Решение №46-12 от 28.03.2023 г. Припомняме, че схемата беше обявена за обществено обсъждане в периода 21.02 –...

Новата транспортна схема влиза в сила от 1 май
ВИЖ ДОБРИЧ
-1.89° C ясно небе
Нагоре