Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Помощник готвач" в Детска градина "Приказен свят"

П Р О Т О К О Л

 

ЗА  ОЦЕНЯВАНЕ ПРОФЕСИОНАЛНАТА  ПОДГОТОВКА И  КАЧЕСТВА НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ,НЕОБХОДИМИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ПОМОЩНИК –ГОТВАЧ“ В ДЕТСКА ГРАДИНА”

 

Днес, 23.07.2019 г., комисия  назначена със Заповед №261 /08.07.2019г. в състав:

Председател –  Мария Колева Костадинова  – старши учител      

     Членове:  1.Марияна Атанасова Иванова  – готвач в ДГ№ 24 „Приказен свят”

                        2.Гергана Жечева Иванова –Завеждащ административна служба в ДГ№ 24 „Приказен свят”

                        3. Нели Петрова Желева – гл. експерт „Кадрова политика“, Дирекция „Хуманитарни дейности“, Община Добрич

           и  в присъствието на Директора на ДГ№ 24 „Приказен свят” Яна Иванова Димова

 

проведе събеседване с допуснатите кандидати за оценяване професионалната подготовка и качества за длъжността „помощник –готвач”, съгласно Протокол от събеседване са допуснати:

 

1. Дилек Бейзат Енчева

2. Милена Петрова Кирчева

3. Дарина Димитрова Иванова

4. Соня Василева Славова

5. Костадинка Георгиева Андреева

 

Комисията предварително формулира седем въпроса ,еднакви за всеки един от кандидатите. Всеки член от комисията оцени представянето на кандидатите  по тристепенна скала. Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на карта с въпроси за събеседване.

Въз основа на показаните професионална мотивация, делови и лични качества, комисията оцени кандидатите, както следва :

       1.Дилек Бейзат Енчева -  77 точки

2. Дарина Димитрова Иванова - 45 точки

3. Соня Василева Славова -41 точки

4. Милена Петрова Кирчева -  37 точки

      4. Костадинка Георгиева Андреева - 37точки

 

 След приключване на събеседването, комисията предлага на Директора на ДГ №24 „Приказен свят“, град Добрич да сключи трудов договор с класираната на първо място Дилек Бейзат Енчева, на основание чл. 67, ал. 1, т.1  във връзка с чл. 70, ал.1  от КТ  в полза на работодателя.

Кандидатите ще бъдат уведомени лично за резултата от проведеното събеседване.

Съставеният протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич.

 

Актуално

Комисията по Програмата за финансиране на граждански инициативи допусна до втори етап всички постъпили 12 проектни предложения

03.04.2020

Комисията по Програмата за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност проведе днес своето заседание за отваряне на проектните предложения и определяне на тяхната допустимост. До втория етап, който включва...

Комисията по Програмата за финансиране на граждански инициативи допусна до втори етап всички постъпили 12 проектни предложения
ВИЖ ДОБРИЧ
7.56° C ясно небе
Нагоре