Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2019 г. на Община град Добрич

Настоящата програма е разработена на основание чл. 12, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби (НУРОЗДИД), приета с ПМС № 298 от 17.12.2003 г. (обн. ДВ бр. 111 от 22.12.2003 г., посл. изм. ДВ бр. 36 от 03.05.2019 г.), в съответствие с чл. 5а, т. 1, 2 и 3 от Закона за закрила на детето и Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби  от държавни, общински и частни училища през 2019  г., приета  от  Министерски съвет с Постановление № 97/25.04.2019 г., обн. ДВ бр.36/03.05.2019 г.

 

  1. ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ

            Закрила на деца с изявени дарби по смисъла на Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби (НУРОЗДИД) е система от мерки за насърчаване на творческите заложби и потребности на децата, която им осигурява финансово  подпомагане и възможности за изява. Право на закрила има всяко дете с изявени дарби в областта на науката, изкуството или спорта.

           Средствата за стимулиране на деца с изявени дарби, които се отпускат на ученици от VIII – XII клас, класирани до навършване на 18-годишна възраст на национален или международен конкурс, олимпиада или състезание, включени в програмата по чл. 11 на НУРОЗДИД, се осигуряват от държавния бюджет.

           Мерките за закрила на деца с изявени дарби, приети с Общинската програма, извън мерките по чл. 11, ал. 1 от НУРОЗДИД се финансират от общинския бюджет.

            Право на закрила по тези мерки има всяко дете с изявени дарби в областта на науката, изкуството или спорта, класирано до навършване на 18-годишна възраст на национален или международен конкурс, олимпиада или състезание.

 

            II. МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ

  1. За ученици от общински училища на територията на град Добрич, искане за закрила на деца с изявени дарби се подава до Кмета на Община град Добрич.

Закрила се предоставя по искане на:

- детето;

- родител, настойник/попечител или лице, полагащо грижи за детето.

              2.   За ученици от държавни и частни училища на територията на град Добрич, искане за закрила на деца с изявени дарби се подава до Министъра на културата, Министъра на образованието и науката, Министъра на младежта и спорта.

              3.  За мерките от Раздел I и  Раздел II от Общинската програма се представят документи и се спазват условията и реда, съгласно изискванията на НУРОЗДИД (от чл. 13 до чл. 16а вкл.). 

4. Документите по т. 1 и т. 3 се подават в деловодството на Община град Добрич в едномесечен срок от възникване на основанието за предоставяне на закрила. При пропускане на този срок по обективни причини, ученикът не губи правото си на стипендия или еднократно финансово подпомагане, в случай че заяви искането си в рамките на календарната година.

5. Исканията за предоставяне на закрила на деца с изявени дарби и приложените документи се разглеждат в срок  до  10 дни след края на всяко тримесечие. 

6.  При вземане на решение за предоставяне на закрила на деца с изявени дарби Кметът на общината се подпомага от Експертно - консултативна комисия, назначена с негова заповед. След обсъждането на документите, комисията в тридневен срок представя протокола от работата си на Кмета на общината, заедно с мотивирано предложение за всяко едно от постъпилите искания.

7. Всеки ученик има право да получава само една стипендия по реда на НУРОЗДИД  или на основание закон или акт на Министерския съвет.

              8. Освен по т. 7 от настоящата Програма, всеки ученик има право и на еднократно финансово подпомагане от мерките от Раздел II на Общинската програма, което да е в различна област от получената стипендия – наука, изкуство, спорт или от различни състезания.

 

Раздел I

ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ, ПРЕДОСТАВЕНА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.  5,  т. 2 от НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ  

(Приета с ПМС №298/2003 г., посл. изм. ДВ бр. 36/03.05.2019 г.)

МЕРКИ ПО НАРЕДБАТА

ОБХВАТ НА МЕРКИТЕ

1. Насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби по чл. 8 чрез еднократно  финансово подпомагане.

Ученик от общинско училище, класиран индивидуално до навършване на 18 години през 2019 г.  на първо, второ или трето място на национален или международен конкурс, олимпиада или състезание в областта на науката, изкуството и спорта, включени в  Националната програма за 2019 г. по чл. 11, ал. 1 от НУРОЗДИД.

1.1. Подпомагане за обучение в курсове по изкуства, наука или спорт.

Ученик от общинско училище, представил служебна бележка от организатора за включване в курс за обучение и документ за  класиране на първо, второ или трето място на национален или международен конкурс, олимпиада или състезание, в областта на изкуството, науката или спорта, включени в Националната програма  за 2019 г.

1.2. Подпомагане за участие в пленери, обучителни и тренировъчни лагери.

Ученик от общинско училище, представил служебна бележка от организатора за участие в пленер, обучителен или тренировъчен лагер, класиран на първо, второ или трето място на конкурс, олимпиада или състезание, в областта на изкуството, науката или спорта, включени в Националната програма за 2019 г.

1.3. Подпомагане за участие в национални и международни конкурси, олимпиади и състезания, включени в програмата по чл. 11, ал. 1 за 2019  г.

Ученик от общинско училище, класиран на първо, второ или трето място на конкурс, олимпиада или състезание в областта на изкуството, науката и спорта, включени в Националната програма за 2019 г., представило документи за класиране.

2. Подпомагане за участие в подготвителни курсове и/или индивидуална подготовка за постъпване в спортни училища или в училища по изкуствата по чл. 9, т. 2 от НУРОЗДИД.

Ученик от общинско училище, класиран на първо, второ и трето място на конкурс, олимпиада или състезание в областта на изкуството или спорта на общинско,  регионално,  национално или международно равнище за 2019  г., предоставило документи по чл. 15, ал. 4 и ал. 5 от НУРОЗДИД.

3. Стимулиране на деца с изявени дарби по чл. 10, чрез предоставяне на стипендия.

Ученик  от VIII до XII клас от общинско училище, който до навършване на 18 години е класиран  индивидуално през 2019 г. на първо, второ или трето място на национален или международен конкурс, олимпиада или състезание, включени в Националната програма за  2019 г. съгласно чл.11, ал.1 от НУРОЗДИД.

 

 

Раздел II

ДРУГИ МЕРКИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

 

МЕРКИ

ОБХВАТ НА МЕРКИТЕ

ФИНАНСИРАНЕ

Предоставяне на специална закрила на деца с изявени дарби чрез еднократно финансово подпомагане.

1. Ученик до 18-годишна възраст от общинско училище, класиран индивидуално на първо, второ или трето място на национален или международен конкурс, олимпиада или състезание, включени в Националната програма за 2019 г., когато възрастовата група не се подпомага със стипендия, съгласно разпоредбите на НУРОЗДИД.

 

2. Ученик до 18-годишна възраст от общинско училище, класиран на първо, второ или трето място на конкурс, олимпиада или състезание в областта на изкуството, науката или спорта на общинско, областно, регионално, национално или международно равнище през 2019 г.

 

 

 

 

I  място – до 160 лева

 

II място – до 130 лева

 

III място – до 100 лева

 

 

 

 

Забележка:

1. Финансирането на Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2019 г. на Община град Добрич се осъществява от:

- Раздел I, т. 1 и 2 и  Раздел II -  средства от общинския бюджет в размер на 5 000 (пет хиляди) лева, съгласно Решение № 45-8/29.01.2019 г. на Общински съвет град Добрич;

- Раздел I, т. 3  -  средства от държавния бюджет.       

 2.  За всяко изключение, несъответстващо в пълна степен на Програмата, Експертно - консултативната комисия приема решение за финансово подпомагане в рамките на осигурените средства.

              

Настоящата Програма е приета с Решение № 49-8 от 28.05.2019  г. на Общински съвет град Добрич.

Прикачени файлове

Актуално

481 участници ще рецитират любими стихове в V областен конкурс рецитал „За да я има България"

24.02.2021

В V Областен конкурс рецитал „За да я има България“ ще участват 481 деца и ученици от общините Добрич, Добричка, Тервел, Генерал Тошево, Каварна, Крушари. I възрастова група – деца от подготвителна група участниците са...

481 участници ще рецитират любими стихове в V областен конкурс рецитал „За да я има България"
ВИЖ ДОБРИЧ
3.93° C лека мъгла
Нагоре