Обява за свободно работно място за длъжността "счетоводител, ЗАС" в ДГ №7 "Пролет"

Детска градина № 7 „Пролет“ обявява свободно работно място за длъжността  „Счетоводител, ЗАС” в детска градина

1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност – ръководи, организира, контролира и отговаря за финансово – счетоводна, административно-стопанска дейност и материалната база на ДГ.

1.2. Цел на длъжността – осъществява цялостната счетоводна отчетност на детската градина. Следи за спазването на финансовата дисциплина. Изготвя финансовите отчети и всички необходими справки, извлечения, обосновки и др. Осъществява дейностите по направления ТРЗ, личен състав, деловодство, архивиране. Участва в подготовката и провеждането на обществените поръчки. Следи за правилното и точно водене на задълженията за наеми и консумативи на наемателите. Осигурява необходимата информация на директора по отношение на областите на дейността си. Съхранява и опазва имуществото на детската градина, отговаря за него; снабдява институцията с всички необходими материали, основни средства и хранителни продукти; извърша касови операции и отговаря за тях в определените срокове.

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование – висше - бакалавър;

1.4. Професионална област на специалността, по която е придобито образованието – специалности от направление икономика.

1.5. Години професионален опит – професионалният опит по специалността и/или сходна професия и/или длъжност се счита за предимство

1.6. Допълнителни изисквания - компютърна грамотност, познаване на нормативната база, касаеща бюджетната и финансова дейност, работа с програмни продукти, свързани със счетоводната дейност и обработката на трудовите правоотношения и работните заплати, умения за изготвяне на текстови материали по текущи отчети и обработка на данни. Да притежава чувство за отговорност, комуникативност, лоялност.

2. Необходими документи за кандидатстване:

2.1.   Заявление за участие (свободна форма);

2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

2.3.   Автобиография;

2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в ДГ № 7 „Пролет“, ж.к. „Добротица“ № 16,  всеки делничен ден от 09:00 часа до 14:00 часа.Тел. за контакти: 058/602 367. Лице за контакт: Бонка Иванова, директор ДГ №7 „Пролет“, тел. 0884 311 400.

4. Краен срок за подаване на документите – до 14:00 часа на 11.06.2019 г. включително.

5. Етапи на подбора

      5.1. Подбор по документи

      5.2. Събеседване с допуснатите кандидати

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен безсрочен трудов договор на осн. чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ,  със срок на изпитване 6 месеца, уговорен в полза на работодателя.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността в Детската градина.

Актуално

Напредък на Община Добрич по реализацията на Национална Програма за Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

20.08.2019

Към 20 август  2019г. Община град Добрич има сключени общо 41 договора за целево финансиране по Програмата между  Общината, Българска банка за развитие и Областна управа, като за  всички сключени...

Напредък на Община Добрич по реализацията на Национална Програма за Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
ВИЖ ДОБРИЧ
18° C ясно небе
Нагоре