Протокол за допуснатите кандидати за длъжността "Младежки работник" по проект "Младежки център Добрич - Вашето утре"

ПРОТОКОЛ 1/ 02.10.2014 г.

 

ЗА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

ЗА ДЛЪЖНОСТТА “МЛАДЕЖКИ РАБОТНИК”

ПО ПРОЕКТ BG06 – 102 „МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР ДОБРИЧ – ВАШЕТО УТРЕ“,

ПО ПРОГРАМА „ДЕЦА И МЛАДЕЖИ В РИСК“, КОМПОНЕНТ 1 „МЛАДЕЖИ В РИСК” ПО ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

 

НА КОНКУРСНАТА  КОМИСИЯ,  НАЗНАЧЕНА  СЪС  ЗАПОВЕД  №  904/ 27.08.2014  г.  НА  КМЕТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

 

Николета Коларова, ст.юрисконсулт, АПИТО към Община град Добрич - редовен член от комисията, отсъства поради участието й в обучение беше замествана от резервен член Камен Михайлов, ст.юрисконсулт, АПИТО.

 

І. ТАБЛИЦА ЗА ПРЕЦЕНКА НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ ОТ КАНДИДАТИТЕ

 

1. Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата:

1.1. Заявление по образец.

1.2. Декларация по образец.

1.3. Автобиография по образец.

1.4. Копие на документ за самоличност.

1.5.1. Копие на диплом за придобита образователно - квалификационна степен - Висше: Бакалавър.

1.5.2. Копие на диплом за придобита образователно - квалификационна степен - Висше: Магистър.

1.6. Копие от документ/и, удостоверяващи професионален опит - трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка.

1.7. Копие от сертификат/и и/или удостоверение/я за завършени курсове, доказващи придобити умения и натрупан опит.

1.8. Копие на сертификат/и и/или удостоверения за владеене на английски език.

1.9. Актуална снимка.

    

2. Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата:

2.1 Описание на длъжността: Младежкият работник работи за подобряване благосъстоянието на младежите в общината, интеграция на младежи в неравностойно положение и такива в риск от социално изключване, роми и други етноси. Младежкият работник подкрепя младия човек, като окуражава социалното му развитие и индивидуална реализация и подпомага пълноценното и равнопоставено участие в гражданския, политическия и икономическия живот. Предлага конструктивна и образователна реализация на свободното време, информация, съвет и подкрепа.

2.2 Минимални изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

 • Да са младежи до 29 ненавършени години към 30.04.2016 г. включително;
 • Висше образование  - завършена образователна степен бакалавър или магистър;
 • Владеене на английски език – ниво B1;
 • Да не са осъждани.

2.3. Специфични изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

 • Опит в извършване на подобен вид дейност е предимство: участие като доброволец; участие в младежки и/или неправителствени организации; иницииране на младежки инициативи; участие в реализиране на проекти;
 • Добри компютърни умения;
 • Добри комуникативни умения.

 

 

Име, презиме и фамилия

Представени ли са всички документи

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността

Основание за недопускане

 1.  

Галина Тошкова Костадинова

Да

Да

-

 1.  

Цветелина Георгиева Добрева

Да

Да

-

 1.  

Добромира Петкова Петкова

Да

Да

-

 

ІІ. ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА, КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ ДОПУСКА ДО КОНКУРС СЛЕДНИТЕ КАНДИДАТИ:

 

Име, презиме и фамилия

 1.  

Галина Тошкова Костадинова

 1.  

Цветелина Георгиева Добрева

 1.  

Добромира Петкова Петкова

 

Посочените кандидати трябва да се явят на интервю на 06 октомври (понеделник) от 13.30 ч., в Малка заседателна зала, ет. 2, Община град Добрич, ул. България № 12, град Добрич.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ /П/

Дата: 02.10.2014 г.

Актуално

Поклон пред светлата памет на Рада Въртунинска!

24.03.2023

На 23 март почина Рада Въртунинска, свързала живота си с културата в Добрич - с Окръжна библиотека, Държавен архив, Окръжен съвет за култура и Окръжен център за художествена самодейност. Тя е автор на над 15 книги – краеведски...

Поклон пред светлата памет на Рада Въртунинска!
ВИЖ ДОБРИЧ
15.85° C предимно ясно
Нагоре