Допуснати до участие в конкурса за длъжността "директор" на ДЯ №5 "Пролет"

П Р О Т О К О Л

№ 1

 

 

от заседание на Комисията за допускане на кандидатите до участие в конкурса за заемане на длъжността „директор” на Детска ясла № 5 „Пролет“ в Община град Добрич, обявен със Заповед № 365 от 25.03.2019 г. на Кмета на Община град Добрич

 

Днес, 09.05.2019 г., комисия в състав:

 

Председател:            Д-р Емилия Баева – зам.-кмет Хуманитарни дейности в Община град Добрич

Членове:

1. Дияна Борисова – директор Дирекция „Хуманитарни дейности“, Община град Добрич;

2. Д-р Бисерка Пачолова – общински съветник в Община град Добрич, член на ПК „Здравеопазване, социални дейности и демографска политика“;

3. Нели Желева – главен експерт „Кадрова политика“ в Дирекция „Хуманитарни дейности“, Община град Добрич;

4. Фатма Капитанова – юрисконсулт в Община град Добрич,

 

определена със заповед № 586 от 09.05.2019 г. на Кмета на Община град Добрич:

 

І. Констатира, че в срока за подаване на заявленията до 30.04.2019 г., определен в заповед № 365 от 25.03.2019 г., са подадени 4 броя заявления за участие в конкурсната процедура. Няма подадени заявления след посочения срок.

Кандидатитe подали заявления в предвидения срок са:

1. Стоянка Петрова, заявление вх. № 94С-00-362/08.04.2019 г.  

2. Миглена Григорова, заявление вх. № 94М-00-345/11.04.2019 г.

3. Ваня Тодорова, заявление вх. № 94В-00-221/19.04.2019 г.

4. Мария Боянова, заявление вх. 94М-00-371/23.04.2019 г.

 

ІI. Разгледа постъпилите в Община град Добрич заявления на кандидатите и придружаващите ги документи за участие в конкурса, с цел да прецени дали кандидатите са представили всички необходими документи в съответствие с т. 9 от Заповед № 365 от 25.03.2019 г. на Кмета на Община град Добрич  и утвърдените Правила за провеждане на конкурс за заемане на длъжността „директор“ на Детска ясла № 5 „Пролет“ и дали те удостоверяват посочените в раздел III Изисквания към кандидата за заемане на длъжността.

ІІI. ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА, КОМИСИЯТА РЕШИ:

1. Допуска до участие в конкурса следните кандидати:

1. Стоянка Петрова

2. Миглена Григорова

3. Ваня Тодорова

4. Мария Боянова

Допуснатите кандидати ще бъдат уведомени допълнително за датата, мястото и часа на провеждане на втори етап от конкурса – писмен изпит - тест.

Актуално

Определени са Годишните награди „Добрич“ в областта на културата и науката

15.10.2019

Годишните награди „Добрич“ в областта на културата и науката на Община град Добрич  за 2019 година бяха определени на 14 октомври  от комисия, назначена със заповед на кмета на Община град Добрич. Заседанието беше...

Определени са Годишните награди „Добрич“ в областта на културата и науката
ВИЖ ДОБРИЧ
19.72° C разсеяна облачност
Нагоре