Общинска Програма за закрила на детето 2019 г. - Община град Добрич

 

Стратегическа цел I

Подобряване на стандарта на живот на всяко дете и гарантиране на правото му да живее в подкрепяща развитието му семейна или близка до семейната среда

 

 

 

ЦЕЛИ

 

ДЕЙНОСТИ

 

ОТГОВОРЕН ОРГАН

 

ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ

 

СРОК

1. Развиване на мерки в подкрепа на родителите при наличие на риск за изоставяне на детето.

1.1.Развиване на социални услуги и дейности по превенция на изоставянето на дете и настаняването му в специализирана институция.

Община Добрич–Дирекция „Хуманитарни дейности“, Център за обществена подкрепа, Общностен център за деца и семейства, Дирекция „Социално подпомагане“-Добрич

В рамките на утвърдения годишен бюджет от посочените отговорни органи.

2019г.

 

1.2.Популяризиране възможностите на социалните услуги за начините и видовете на подкрепа за деца  и семейства в нужда.

Община Добрич – Дирекция „Хуманитарни дейности“, Център за обществена подкрепа , отдел „Закрила на детето“ при Дирекция "Социално подпомагане"- Добрич,

В рамките на утвърдения годишен бюджет от посочените отговорни органи.

2019г.

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Координация между Община град Добрич- проект „Приеми ме 2015”, МБАЛ Добрич, Дирекция „Социално подпомагане“- Добрич, относно предотвратяване постъпването на дете в институции.

 

 

 

 

Община град Добрич, Дирекция „Социално подпомагане“-Добрич,  медицински заведения.

В рамките на утвърдения годишен бюджет от посочените отговорни органи.

2019г.

2. Развиване система за подкрепа на отговорно родителство.

2.1. Осигуряване на финансова подкрепа на семейства, отговарящи на условията за месечно  подпомагане за деца съгл. ЗСПД и ЗЗД.

Дирекция

"Социално подпомагане"- Добрич

В рамките на утвърдения годишен бюджет от посочените отговорни органи.

2019г.

 

2.2. Предоставяне на психологически, здравни и социални услуги, извършване на индивидуална и групова работа с деца от 0 до 3 г. и от 3 до 7 г., както и с техните родители и учители, ранна интервенция за деца с увреждания, рехабилитация, психологически консултации, почасово гледане на деца в Общностен център за деца и семейства.

 

Дирекция „Хуманитарни дейности”, Общностен център за деца и семейства

 

Проект за социално включване към Министерство на труда и Социалната политика.

 

2019г.

 

2.3. Осъществяване на мерки за превенция и подпомагане на родители, срещащи трудности в процеса на отговорно родителстване.

Дирекция "Социално подпомагане"- Добрич, Местна комисия за Борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

Център за обществена подкрепа.

В рамките на утвърдения годишен бюджет от посочените отговорни органи.

2019г.

 

2.4. Повишаване на родителския капацитет и преодоляване на проблемите във взаимоотношенията с децата. Консултации на родители на деца с противообществени прояви в Информационно-консултативния кабинет  на Комисията, както и в училища, където има нагласа за това.

МКБППМН- Община Добрич

Център за обществена подкрепа.

В рамките на утвърдения бюджет на МКБППМН- Община Добрич

Учебната 2018г.-2019 г.

3.Осигуряване на жизнен стандарт, съответстващ     на потребностите на детето за неговото правилно физическо, умствено, духовно, морално и социално развитие.

 

3.1. Предоставяне на социална услуга от резидентен тип в 3-те Центъра за настаняване от семеен тип на територията на Община град Добрич за деца без увреждания.

 

Дирекция „Хуманитарни дейности", при Община град Добрич,

 

 

 

 

 

 

В рамките на утвърдения годишен бюджет от посочените отговорни органи.

2019г.

 

3.2 Предоставяне на социална услуга от резидентен тип в Комплекса за социални услуги/ 4 ри Центъра за настаняване от семеен тип на територията на Община град Добрич за деца и младежи с увреждания.

 

Дирекция „Хуманитарни дейности", при Община град Добрич

 

 

 

 

 

 

В рамките на утвърдения годишен бюджет от посочените отговорни органи.

2019

 

3.3. Предоставяне на социална услуга в Дневен център за деца с увреждания, с дейности по Център за социална рехабилитация и интеграция на деца  с увреждания и техните семейства.

 

Дирекция „Хуманитарни дейности", при Община град Добрич

 

В рамките на утвърдения годишен бюджет от посочените отговорни органи.

2019г.

 

3.4 Предоставяне на социални услуги в Центровете за обществена подкрепа на територията на Община град Добрич.

Дирекция „Хуманитарни дейности", при Община град Добрич, БЧК Добрич

В рамките на утвърдения годишен бюджет от посочените отговорни органи.

2019г.

 

3.5. Предоставяне на социални услуги в Общностен център за деца и семейства град Добрич.

Дирекция „Хуманитарни дейности", при Община град Добрич

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

2019г.

 

3.6. Предоставяне на социалната услуга „Личен асистент” за деца с увреждания.

Дирекция „Хуманитарни дейности", при Община град Добрич

Финансира се по ПМС 344/21.12.2018г.

Август 2019

4. Развиване на     алтернативна семейна грижа за деца, които не могат да живеят с биологичните си родители и за деца  настанени в специализирани институции или социални услуги резидентен тип.

4.1.Развиване на професионалната и доброволна приемна грижа чрез продължаване на дейностите по проект „Приеми ме 2015”. Оказване на професионална подкрепа в грижите и възпитанието на деца отглеждани в приемна грижа. Провеждане на надграждащи обучения на приемни родители.

 

Дирекция „Хуманитарни дейности” Отдел „Закрила на детето"- Добрич, Център за обществена подкрепа

В рамките на утвърдения годишен бюджет от посочените отговорни органи.

2019г.

 

4.2.Осигуряване на индивидуални и групови супервизии на приемни семейства и членове на Областен екип по приемна грижа по проект „Приеми ме 2015”, както и надграждащо и специализирано обучение от специалисти на фондация „Ръка за помощ”.

Дирекция „Хуманитарни дейности”, Фондация „Ръка за помощ”

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

2019г.

 

 

 

4.3. На деца от социални услуги резидентен тип, застрашени от отпадане от училище, да се осигури допълнителна подкрепа в Центровете за обществена подкрепа, както и възможност за придобиване на степен на професионална квалификация.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дирекция „Хуманитарни дейности”, ЦОП

 

В рамките на утвърдения годишен бюджет от посочените отговорни органи.

 

2019г.

Стратегическа цел  II

Гарантиране на достъпа на всяко дете до качествено образование и грижи на всеки етап от жизнения цикъл и придобиване на умения и компетентности за пълноценно включване в обществото

 

 

 

ЦЕЛИ

 

ДЕЙНОСТИ

 

ОТГОВОРЕН ОРГАН

 

ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ

 

СРОК

1.Продължаване на политиката за включващо обучение на децата със специални образователни потребности.

1.1.Изработване на индивидуални програми за обучение и развитие на деца със           специални образователни потребности от екипите за подпомагане на интегрирано   обучение в детските градини и училищата.

 

Регионално управление на образованието - Добрич

 

В рамките на утвърдения годишен бюджет от посочения отговорен орган.

 

2019г.

 

1.2. Осигуряване на възможности за осигуряване на достъпна среда за децата с увреждания в училищата и детските градини.

Община град Добрич- Дирекция „Хуманитарни дейности"

В рамките на утвърдения годишен бюджет от посочените отговорни органи.

2019г.

 

1.3. Да продължи ресурсното осигуряване на общообразователните училища за работа с деца със специални образователни нужди (държавна политика).

Община град Добрич Дирекция „Хуманитарни дейности", Регионално управление на образованието - Добрич

В рамките на утвърдения годишен бюджет от посочените отговорни органи.

2019г.

 

1.4. Да продължи работата на Центъра за работа с деца със СОП ”Д-р П. Берон”.

Регионално управление на образованието - Добрич

В рамките на утвърдения годишен бюджет от посочените отговорни органи.

2019

2.Осигуряване на качествено образование и  подготовка за по-пълна реализация на всички деца.

2.1 Подобряване на материалните условия на институциите в системата на образованието чрез изпълнение на дейностите по инвестиционен проект „Основен ремонт (реконструкция), обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност, в  ДГ № 12, 18, 25, 32, ЕГ „Гео Милев, ПМГ „Иван Вазов“ и ОУ „Христо Ботев“.

 

Община град Добрич Дирекция „Хуманитарни дейности", Ръководства на детски градини и училища

Оперативна програма „Региони в растеж”

2019

 

2.2. Работа на училищата по национални програми на МОН - НП "Училището-територия на учениците"-модул „Подкрепа на целодневна организация на учебния ден за учениците от начален етап"; НП „С грижа за всеки ученик“, модул „Осигуряване на допълнително обучение за деца от подготвителните групи“; модул „Осигуряване на допълнително обучение на учениците от началния етап на основното образование за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка"; модул „Осигуряване на допълнително обучение на учениците от прогимназиалния етап на основното образование за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка"; НП „На училище без отсъствия“, мярка „Без свободен час“;

Община град Добрич-Дирекция „Хуманитарни дейности"

Национални програми към

Министерство на образованието и науката.

2019г.

 

2.3. Продължаване на дейностите по превенция на отпадането от училище – Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.

Община град Добрич- Дирекция „Хуманитарни дейности”, Регионално управление на образованието – Добрич

Дирекция „Социално подпомагане“ Добрич с и ОД на МВР Добрич

В рамките на утвърдения годишен бюджет от посочените отговорни органи.

2019г.

 

2.4. Осигуряване на допълнителна педагогическа подкрепа за деца в риск от отпадане, чрез допълващо обучение, извънкласни форми, включително по време на ваканции, както и професионално и кариерно ориентиране на ученици 7-ми,11-ти,12-ти клас като целева група.

 

Община град Добрич-Дирекция „Хуманитарни дейности", Център за подкрепа на личностното развитие- Добрич,

Дирекция „Бюро по труда"- Добрич,

 

В рамките на утвърдения годишен бюджет от посочените отговорни органи.

2019г.

3. Да се развива подпомагането на децата и родителите с цел редовно посещаване на училище.

3.1.Консултиране на родители за интересите и способностите на децата и възможности за подпомагане при прием на децата в средно общообразователно училище и професионална гимназия.

Регионално управление на образованието – Добрич

В рамките на утвърдения годишен бюджет от посочените отговорни органи.

2019г.

 

 

3.2 Интегриране на деца от малцинствен произход в образователната система, чрез насърчаване разработването и работата по проекти, отнасящи се до образователната интеграция.

 

 

 

Община град Добрич – ДХД, Училищни ръководства, РУО – Добрич, НПО

 

В рамките на утвърдения годишен бюджет от посочените отговорни органи.

2019г.

 

3.3 Утвърждаване на задължителната предучилищна подготовка като условие за равен достъп на децата до училищно образование чрез повишаване на контрола на качеството на детското обучение в предучилищна възраст.

 

Община град Добрич – ДХД, Училищни ръководства, РУО – Добрич

В рамките на утвърдения годишен бюджет от посочените отговорни органи.

2019г.

4.Усъвършенстване на системата за професионално  ориентиране професионално обучение и образование.

4.1. Създаване на координация между различните институции в подкрепа на професионално консултиране и насочване при подбор на професии с оглед на променящите се условия на труд и особености на местно ниво.

 

Община град Добрич, Регионално управление на образованието – Добрич,

Професионални гимназии

В рамките на утвърдения годишен бюджет от посочените отговорни органи.

2019г.

 

4.2. Организиране и провеждане на  Кандидатстудентска борса с участието на висши училища от страната, образователни институции и фирми и Панорама на средните училища в Общински младежки център, с участието на всички средни училища, професионални и профилирани училища в града и с представители на бизнеса.

 

 

Община град Добрич- Дирекция „Хуманитарни дейности", Регионално управление на образованието – Добрич

В рамките на утвърдения годишен бюджет от посочените отговорни органи.

2019г.

5.Училището – територия за придобиване на социални умения.

5.1. Обучение на учители за разпознаване и прилагане на определени подходи при деца с    обучителни затруднения и емоционални проблеми.

Община град Добрич- Дирекция „Хуманитарни дейности", Регионално управление на образованието – Добрич

В рамките на утвърдения годишен бюджет от посочените отговорни органи.

2019г.

 

5.2. Провеждане на програми и обучения на деца с цел развиване на взаимоотношения на доверие и сътрудничество, умения за общуване помежду си.

 

Община град Добрич- Дирекция „Хуманитарни дейности", Регионално управление на образованието – Добрич

В рамките на утвърдения годишен бюджет от посочените отговорни органи.

2019г.

 

5.3.Дискусии с ученици в рамките на часа на класа с цел превенция и противодействие на противообществените прояви. Дискусии за опасностите в интернет и вероятността децата да станат жертви на киберпрестъпления, когато не са подготвени да се предпазват в социалното интернет пространство.

 

 

 

 

 

МКБППМН

Община град Добрич

 

В рамките на утвърдения бюджет на МКБППМН-Община град Добрич

2019г.

6.Продължаване на политиката за включващо обучение на децата със специални образователни потребности.

6.1 Методическо осигуряване и подкрепа на педагогическите специалисти  за формиране на положителни нагласи към приобщаващо образование и осигуряване на позитивна образователна среда.

 

 

РУО Добрич, РЦПППО - Добрич, Ръководства на учебни и детски заведения

 

В рамките на утвърдения годишен бюджет на отговорните институции

2019

 

 

6.2 Периодично предоставяне на актуална информация на родителите на деца със СОП относно тяхното развитие. Участие на родителите при изготвяне и преразглеждане на индивидуалните им програми.

 

 

РУО Добрич, РЦПППО - Добрич, ЕПЛР в образователните институции, Ръководства на учебни и детски заведения

 

 

В рамките на утвърдения годишен бюджет на отговорните институции

2019

 

 

6.3 Осигуряване на подкрепяща среда за децата и учениците със СОП съвместно със специалистите от екипите за подкрепа за личностно развитие и педагогическите специалисти за гарантиране равен достъп до образование.

 

 

РУО Добрич ,РЦПППО - Добрич, ЕПЛР в образователните институции, Ръководства на учебни и детски заведения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамките на утвърдения годишен бюджет на отговорните институции

2019

Стратегическа цел  III

Гарантиране на правото на всяко дете да живее в сигурна среда; превенция и защита от насилие и от други вредни действия и ефективен достъп до правосъдие

 

 

ЦЕЛИ

 

ДЕЙНОСТИ

 

ОТГОВОРЕН ОРГАН

 

ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ

 

СРОК

1. Повишаване осведомеността на обществото, относно правата на детето, насилието над деца и  стимулиране на активно  участие в противодействие на насилието.

 

 

1.1 Идентифициране на деца, жертви на насилие, насочването им към подходящи социални услуги и включването им   в консултативни програми.

 

 

 

 

 

 

 

 

МКБППМН, УКБППМН

ИДПС, Дирекция „Социално подпомагане”

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции

 

 

 

 

 

 

 

 

2019г.

 

 

1.2 Изпълнение на Общинска  стратегия за превенция на наркоманиите 2015 -2020 – обучителни модули за деца с противообществени прояви и семинарни занятия във връзка със Световния ден за борба с наркотиците.

 

 

ОСНВ – ПИЦ, Училищни ръководства, МКБППМН

РЗИ Добрич

 

 

 

 

 

В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции

 

 

 

2019г.

 

 

1.3 Участие в местни и национални кампании по превенция на противообществените прояви и трафика на хора.

 

 

МКБППМН

ИКК – Информационно – консултативен кабинет

 

 

В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции

 

 

2019г.

 

 

  1. Продължаване на добрата практика за организиране на „Лятно училище за тийнейджъри”- осмисляне свободното време на децата

 

 

МКБППМН Община град Добрич

 

 

 

 

 

В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции

 

 

2019г.

2. Повишаване на професионалната компетентност на специалистите, работещи с деца, за разпознаване белезите на насилие и незабавно сигнализиране за случаите на насилие

 

2.1. Организиране и провеждане на обучения на работещите в учебни и детски заведения за разпознаване белезите на насилие и процедурите за незабавно сигнализиране.

 

 

 

Община град Добрич- Дирекция „Хуманитарни дейности”, МКБППМН, ОЗД при ДСП Добрич

 

 

В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции

 

 

          2019г.

 

2.2 Участие на представители на Съвета на децата, както и на ученически и младежки неформални организации в общински, регионални и национални инициативи и кампании за борба срещу насилието над деца.

 

 

Община град Добрич- Дирекция „Хуманитарни дейности” , МКБППМН, Съвет на децата

 

 

В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции

 

 

          2019г.

 

2.3 Сформиране на мобилни групи от РУП, отдел „ЗД”  и МКБППМН за периодични проверки с цел превенция на попадането на децата на улицата и контрол по спазване на обществения ред.

 

 

 

МКБППМН, ОЗД при ДСП Добрич,

инспектори ДПС

 

 

В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции

 

 

          2019г.

 

 

 

2.4 Подпомагане на деца и семейства – съвместни инициативи с  Община град Добрич, ОЗД при ДСП, ДБТ, БЧК за реализирането на родителите на пазара на труда, битово устройване, социално подпомагане и др.

 

Община град Добрич – Дирекция „Хуманитарни дейности”

МКБППМН

Дирекция „Социално подпомагане”, Д”БТ”, НПО

 

 

В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции

 

 

          2019г.

3. Оказване на ефективна закрила на непридружени деца, деца бежанци и имигранти , деца претърпели насилие.

 

 

3.1 Междуинституционално сътрудничество при прилагането на Координационен механизъм за рефериране и обгрижване на случаи на непридружени деца и деца – жертва на трафик.

 

Община град Добрич – Дирекция „Хуманитарни дейности”

МКБППМН

Дирекция „Социално подпомагане”, ОД на МВР, Прокуратура

 

В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции

 

 

2019г.

 

 

3.2 Сътрудничество при прилагането на Координационен механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция.

 

Отдел „Закрила на детето“, ОД на МВР, Екип на общинско ниво по координационен механизъм за работа с деца, жертви на насилие или в риск от насилие и/или при кризисна ситуация.

 

 

 

 

 

 

 

В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции

 

 

2019г.

 

 

3.3 Прилагане на Координационен механизъм за взаимодействие на заинтересованите институции при работа в случай на деца в риск от ХИВ, хепатит С, хепатит В и сексуално предавани инфекции.

 

 

Отдел „Закрила на детето“, РЗИ, Екип на общинско ниво по координационен механизъм за взаимодействие на заинтересованите институции при работа в случай на деца в риск от ХИВ, хепатит С, хепатит В и сексуално предавани инфекции.

 

В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции

 

 

2019г.

 

4. Развиване на услуги, насочени към превенция на насилието .

 

  4.1 Предлагане на психологическо, социално и медицинско консултиране на жертви и предоставяне на правна помощ.

 

 

Община град Добрич, МКБППМН, Центрове за обществена подкрепа, НПО

 

В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции

 

 

2019г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Развиване на услугата семейно консултиране в Центровете за обществена подкрепа по направление  превенция на насилието.

 

Община град Добрич,  Центрове за обществена подкрепа

В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции

 

 

2019г.

  4.3 Функциониране на специализирано помещение за щадящо участие на деца в съдебни процедури в „Синя стая“ към Добрички районен съд.

 

Дирекция „Социално подпомагане” Добрич, Добрички районен съд

В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции

 

 

2019г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стратегическа цел IV

Гарантиране на детското здраве и насърчаване на здравословния начин на живот и здравната култура

 

 

ЦЕЛИ

 

ДЕЙНОСТИ

 

ОТГОВОРЕН ОРГАН

 

ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ

 

СРОК

 

1. Разширяване на обхвата и повишаване качеството на грижите за децата в ранна възраст. Повишаване на здравната култура в семейството.

 

1.1 Съдействие при осигуряване на личен лекар на децата от най-ранна детска възраст.

 

1.2 Осигуряване на здравословна жизнена среда за отглеждане и възпитание на децата от ранна детска възраст в общинските детски заведения чрез:

 - здравословно и балансирано хранене;

  - превенция на възникване и разпространение на заразни и социално значими заболявания;

  - съдействие за осигуряване достъп до здравни услуги на деца от уязвими рискови групи;

  - осигуряване на информационни материали на здравна тематика за родителите и провеждане на обучения за насърчаване на добри родителски практики.

 

1.3 Увеличаване на потребителите на услугата на  Детска млечна кухня - доставка на храната до адрес, при заявено желание.

 

  1.  Осигуряване на обучения за повишаване на квалификацията на медицинските специалисти, работещи в  детско и училищно здравеопазване.

 

1.5  Съблюдаване спазването на Алгоритъм за осигуряване на диетично хранене за деца със специфични хранителни потребности, посещаващо детско заведение.

 

 

 

Училищните ръководства ,

Ръководствата на детски и социални заведения,

Община град Добрич – Дирекция ”Хуманитарни  дейности”, РЗИ Добрич

 

 

В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции

 

 

2019г.

 

 

2.Намаляване на социално значимите заболявания  сред децата и учениците.

 

 

 

2.1 Провеждане на информационни кампании за здравословно хранене и здравословен начин на живот.

 

 

 

 

2.2 Организиране и участие в програми, свързани с профилактиката и промоцията на здравето на децата и учениците.

 

 

 

 

2.3 Осигуряване на обучение и информационни материали за спешните състояния и правилата на действие при възникване на такива състояния в детските заведения и училищата.

 

 

 

 

2.4 Осигуряване на здравословно и балансирано хранене в детските заведения, училищата и социалните заведения и услуги за деца, както и достъп до здравни и спортни услуги с цел терапия, социализация и подобряване здравето на децата .

 

 

 

 

 

 

 

 

Училищните ръководства,

Ръководствата на детски и социални заведения,

Община град Добрич - ДХД

РЗИ Добрич, медицински специалисти, БЧК и БМЧК Добрич

 

 

 

В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции

 

 

 

2019г.

 

3. Повишаване здравната култура и информираността на децата и  учениците за разпространение на ХИВ/СПИН, сексуално предавани болести и злоупотреба с психоактивни вещества, алкохол и тютюнопушене.

 

 

3.1 Провеждане на информационни кампании за превенция на ХИВ/СПИН и подобряване на контрола на туберкулозата .

 

 

 3.2 Реализиране на дейности по училищни програми в областта на превенцията на рисковото сексуално поведение, употреба на психоактивни вещества, алкохол и тютюнопушене.

 

 

 3.3 Организиране и провеждане на обучения и кампании по различни здравно-образователни модули в училищата на територията на Община град Добрич в изпълнение на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести.

- Кампания за борба с тютюнопушенето

- Празници на двигателната активност в ДЯ

- конкурс за рисунка на тема” Деца, изкуство и спорт срещу дрогата”;

 

 

3.4 Седмица на здравето със следните инициативи:

 

-    Празник на Витамините в ДЯ;

-  Спортни празници ”Движението е здраве” в детските градини;

-    Приложно колоездене;

- Здрави и силни” - спортен турнир в СУ ”Кл. Охриски”,ОУ ”П. Волов” и ОУ ”Й. Йовков”;

-  Спортно ориентиране за ученици от 12-16г.;

 

 

 

 

 

 

 

Училищните ръководства,

Медицинските специалисти

ОСНВ – ПИЦ

РЗИ Добрич, БЧК

Община град Добрич - ДХД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДХД ,

РЗИ-Добрич, спортни клубове, медицински специалисти, училищни ръководства и ръководства на детски и социални заведения;

 

В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамките на утвърдения годишен бюджет по  Програма „Синди“.

 

2019г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

април 2019г.

 

Стратегическа цел V Насърчаване участието на децата

 

ЦЕЛИ

 

ДЕЙНОСТИ

 

ОТГОВОРЕН ОРГАН

 

ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ

 

СРОК

1. Подкрепа и насърчаване на детското участие.

1.1 Провеждане на нова процедура за избор представители на Съвета на децата  към Държавна агенция за закрила на , детето от Община град Добрич.

Съвет на децата Добрич

ОМЦ ”З. Стоянов”

Община град Добрич

В рамките на утвърдения годишен бюджет на посочените  институции

2019г.

 

1.2 Насърчаване участието на Съвета на децата в работата на Комисията за детето и оказване на подкрепа за техни инициативи.

 

ОМЦ „З. Стоянов”

Община град Добрич

ДСП Добрич

В рамките на утвърдения годишен бюджет на посочените  институции

2019г.

 

 

1.3. Продължаване дейностите и инициативите по развиване на доброволчеството сред учениците в град Добрич.

 

 

 

 

Община Добрич- ДХД, БМЧК-Добрич, ОМЦ „З. Стоянов“

 

В рамките на утвърдения годишен бюджет на посочените  институции

2019г.

 

1.4. Сътрудничество между Дирекция „Социално подпомагане"-Добрич, Отдел „Закрила на детето" и Съвета на децата в работата на Комисия за детето.

Община Добрич- ДХД и Дирекция „Социално подпомагане"-Добрич, Съвет на децата

 

В рамките на утвърдения годишен бюджет на посочените отговорни институции

2019г.

2.Повишаване информираността на децата.

2.1 Разширяване на обхвата на обучението по правата на човека и правата на детето и възпитание чрез използване на възможностите на общообразователната подготовка, на извънкласните и извънучилищни дейности.

 

Училищни ръководства,

Педагогически съветници,

МКБППМН

Дирекция ”Социално подпомагане”

В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции

 

 

2019г.

 

 

 

 

 

 

2.2 Подкрепа на младежки инициативи в областта на културата и социалното включване на децата и младежите в Община град Добрич.

 

 

 

Община град Добрич - ДХД

ОМЦ „З. Стоянов“

Училищни ръководства.

МКБППМН

Съвет на децата

 

В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции

 

 

 

2019г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стратегическа цел VI

Отдих, свободно време и развитие на способностите на детето

 

 

ЦЕЛИ

 

ДЕЙНОСТИ

 

ОТГОВОРЕН ОРГАН

 

ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ

 

СРОК

1.Разширяване  на възможностите за участие на децата в различни форми на отдих, спорт, културни дейности и занимания по интереси.

1.1.     Подобряване     на     условията     за     спорт           в образователната система - оборудване на  физкултурни салони и спортни площадки в училищата; създаване на условия за безплатен достъп до спортни бази и съоръжения за деца и ученици.

Община град Добрич -ДХД, Комисия за младежта и спорта към ОбС Добрич, училищни ръководства, спортни клубове

В рамките на утвърдения годишен бюджет на отговорните институции.

2019г.

2.Осъществява не      на специална закрила на деца с изявени дарби.

2.1. Дейности за изпълнение на Национална програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2019  г.

– насърчаване изявите на учениците и успехите на училищата чрез осигуряване средства за стимулиране и награждаване на ученици, спечелили призови места в национални и международни олимпиади,  конкурси и състезания.

 

 

Община град Добрич -  ДХД

В рамките на утвърдения годишен бюджет на отговорните институции.

2019г.

3.Разширяване на възможности за осмисляне на свободното време.

3.1 Продължаване работата с младите хора с оглед активното им включване в културния и спортния живот на града. Засилване връзката „Култура – училище” чрез реализиране на съвременни образователни програми и увеличаване дела на модерните иновативни практики.

 

Община град  Добрич - ДХД

ОМЦ „З. Стоянов“, Културни институти, Спортни клубове и школи

Училищни ръководства, НПО

 

В рамките на утвърдения годишен бюджет на отговорните институции.

2019г.

             

 

 

 

3.2 Засилване интереса на децата и учениците към миналото и традициите на Добрич и региона чрез включването им в различни инициативи  за патриотично възпитание в Община град Добрич.

 

 

 

Община град Добрич - ДХД,

Училищни ръководства, Културни институти

 

 

 

В рамките на утвърдения годишен бюджет на отговорните институции.

 

2019г.

 

 

3.3 Популяризиране сред децата и учениците на различните извънкласни дейности, предлагани в  Общинския младежки център „З. Стоянов” Добрич

 

 

Община град Добрич - ДХД

ОМЦ „З. Стоянов“

Училищни ръководства

 

 

 

 

В рамките на утвърдения годишен бюджет на отговорните институции

 

2019г.

4.Разширяване на възможностите за участие на децата с увреждания, децата в неравностойно положение и децата с асоциално поведение в различни форми на отдих, спорт, културни дейности.

 

 

4.1Съдействие за безплатен достъп до организирани дейности на деца с увреждания, деца в неравностойно положение и деца с девиантно поведение до подходящи за тях инициативи в Общински младежки център.

 

 

 

4.2 Подпомагане на спортните организации, развиващи спорт за деца  в неравностойно положение, с цел подобряване качеството им на живот и социална интеграция.

 

 

 

 

Община град Добрич - ДХД

Общински младежки център

Училищни ръководства

 

 

 

 

 

 

Община град Добрич  – ДХД Комисия за младежта и спорта към ОбС Добрич,

Юридически лица с нестопанска цел

 

В рамките на утвърдения годишен бюджет от посочените отговорни институции.

 

2019г.

 

КОМИСИЯ ЗА ДЕТЕТО

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

                                    

Приета с решение № 48-39 от 23.04.2019 година на Общински съвет град Добрич.

Прикачени файлове

Актуално

Програмата на Община град Добрич за Националния празник 3 март

26.02.2021

3 март – Национален празник на Република България 09.30 ч. Място: Храм „Св. Георги” Панихида в памет на загиналите за Освобождението на България и празничен водосвет   10.00 ч....

Програмата на Община град Добрич за Националния празник 3 март
ВИЖ ДОБРИЧ
4.66° C ясно небе
Нагоре