Програма за реализация на благоустройствени мероприятия върху обекти – общинска собственост, с участие на местното население 2016 – 2019 г.

Резюме на Програмата

Местното самоуправление се изразява в правото и реалната възможност на гражданите и избраните от тях органи да решават самостоятелно всички въпроси от местно значение, които ЗМСМА е предоставил в тяхна компетентност, включително в сферата на: благоустрояването и комуналните дейности, устройството и развитието на територията на общината; опазването на околната среда и рационалното използване на природните ресурси; поддържането и опазването на културни, исторически и архитектурни паметници и др. В този смисъл първостепенен ангажимент на Общината е както поддръжката на елементите на техническата инфраструктура, така и ефективното управление на откритите пространства като важен елемент от градската архитектурна среда.

По правило това са дейности, които изискват акумулирането на значителен финансов ресурс и кадрово обезпечаване. Това налага преосмислянето на функциите на Общината, свързани с поддръжката на елементите на техническата инфраструктура и с опазването и развитието им и търсене на механизми за устойчивост на тези дейности.

Община град Добрич е Първата българска община, която разработи и успешно изпълни Програма за реализация на благоустройствени мероприятия върху обекти – общинска собственост, с участието на гражданите на Добрич в периода 2005 – 2007. Философията на Програмата бе в процесите на подобряване на жизнената среда да привлече като активни участници местните общности – формални сдружения, обединени от идеята да реализират инициативи в обществена полза, насочени към благоустрояването на публични пространства, в партньорство с Общината.

Програмата е една изключително полезна инициатива, която в годините след 2005г. намери широка подкрепа както сред местните общности (граждани, фирми и НПО), така и в други общини от страната. По почина на Община гр.Добрич Програмата вече се реализира и в общините: Монтана, Търговище, Габрово, Бургас, Самоков, Свиленград и др.

На практика Програмата се превърна в първия по своя характер документ в национален мащаб, който насърчава граждански инициативи в полза на Общината и чието изпълнение е обезпечено със средства от общинския бюджет

Повишеният интерес на гражданите и бизнеса към тази инициатива на Общината, успешно реализираните дейности и постигнати резултати, както и нейната национална и международна популярност са основание за преосмисляне на досегашната практика и предлагането на нова Програма, основана на принципите на приемственост и допълняемост.

Същност, Цели и Срок на действие

Настоящата програма за реализация на благоустройствени мероприятия върху обекти – общинска собственост с участието на местното население е отворен документ, който може да бъде променян, изменян и допълван с решения на Общински съвет.

Програмата е разработена в съответствие със съществуващата законова рамка и е съотносима с приоритетите на Общинския план за развитие, Стратегията за развитие на Добрич 2020.

Настоящата Програма има за свой предмет да бъде практическо ръководство, определящо:

 • Условията за включването на обекти – общинска собственост, конкретните допустими дейности по благоустрояването им и начинът, по който те да бъдат изпълнявани и финансирани;
 • Механизмите за осъществяване на контрол по управление на откритите пространства и разходването на отпуснатите средства за реализация на дейностите, и
 • Ресурсното осигуряване – възможни източници на финансиране.

Цели на Програмата:

 • Да създаде устойчив модел на партньорства между Община и физически и юридически лица при извършването на дейности по благоустрояване на откритите пространства;
 • Да формира  механизъм за ефективно управление и стопанисване на откритите пространства в град Добрич;
 • Да насърчи гражданската активност в процесите на изграждане и опазване на общинското имущество.

Срок на действие:

Настоящата Програма е краткосрочен документ. Срокът на действието й е за периода 2016 – 2019 година, съобразено с мандата на настоящия общински съвет.

Описание на дейностите

Настоящата програма е насочена към реализация на инициативи, свързани с поддържане на вътрешно-квартални, околоблокови, алейни пространства, ремонт и възстановяване на подходи към отделни имоти в различни части на град Добрич, ремонт и възстановяване на тротоари и други благоустройствени мероприятия.

Допустими дейности на Програмата:

В рамките на тази Програма могат да се изпълняват следните видове дейности:

 • Ремонт, възстановяване и изпълнение на прилежащи тротоарни площи;
 • Ремонт, възстановяване и изпълнение на пешеходни пътеки и алеи;
 • Ремонт, възстановяване и изпълнение на подходи към съществуващи имоти;
 • Монтиране на неподвижни елементи, ограничаващи паркирането на МПС на нерегламентирани места;
 • Монтиране на стълбове и изпълнение на улично осветление;
 • Възстановяване на указателни табели и други елементи от градския дизайн;
 • Ремонт, възстановяване и изпълнение на прилежащи паркинги;
 • Ремонт, възстановяване и изпълнение на места за отдих и спорт;
 • Ремонт, възстановяване и изпълнение на детски площадки;
 • Други благоустройствени мероприятия.

При кандидатстване за реализиране на дейности, за които се изисква изготвяне на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж (РС) съгласно Закон за устройство на територията (ЗУТ), е необходимо кандидатът да представи инвестиционен проект, изготвен и заверен от правоспособен проектант по съответната част.

Изготвянето на проекта е за сметка на кандидата подал предложението за реализация.

Недопустими дейности по Програмата:

 • Рехабилитация и/или изграждане на подземни комуникации: водопроводи, канализации и техните отклонения, газопреносна мрежа, ИТ-инфраструктура и др.;
 • Изграждане на подпорни стени над 2 м и извършване на укрепителни мероприятия;

Източници на финансиране (ресурсно осигуряване):

 • Общински бюджет, в това число Програма за капиталовите разходи на Община град Добрич за съответната календарна година;
 • Съучастие на физически и юридически лица.

      Механизъм за реализация на дейностите по Програмата

Допустимите дейности по Програмата имат за основна цел да насърчат участието на граждани и търговски дружества, които осъществяват дейността си на територията на града, в изпълнението на малки благоустройствени мероприятия, в поддръжката на прилежащите около домовете им пространства, както и в опазване на изграденото с техен труд.

Допустимост на кандидатите

Допустими кандидати по настоящата Програма са:

 • Физически и юридически лица, упражняващи своята дейност на територията на Общината;
 • Местни общности или отделни граждани;
 • Неправителствени организации.

По смисъла на настоящата Програма местните общности са формална група от физически лица, обединени от идеята и заинтересовани от решаването на конкретен проблем, свързан с подобряване на средата за обитаване в даден квартал, жилищен блок, комплекс и др.

По настоящата програма не могат да участват държавни и общински структури, които се явяват първостепенни и второстепенни разпоредители с бюджетни средства. Недопустимо е участието на общински и държавни училища и детски градини.

Финансово разпределение на ресурсите по Програмата

Ежегодно, с Програмата за капиталовите разходи на Общината, се определя общият размер на средствата за финансиране на дейностите по настоящата Програма. Този общ размер има два източника: собствени бюджетни средства и съфинансиране от физически и юридически лица.

Размерът на средствата може да бъде коригиран с Решение на Общински съвет, съобразно хода на изпълнение на дейностите и възможностите на общинския бюджет.

Кандидатстване за включване на обекти в Програмата

Срокове за кандидатстване

Предложения от допустимите кандидати за реализация на обекти се приемат през календарната година, за която има осигурено финансиране от общинския бюджет.

Разглеждането на предложенията се извършва на две сесии в рамките на календарната година, както следва:

Първа сесия: до 30 април на текущата година;

Втора сесия: до 31 август на текущата година;

Постъпилите през предходната година и неразгледани от Комисията предложения /поради недостиг на финансов ресурс, липса на достатъчно време за реализирането им и др./ се разглеждат на първото за следващата година заседание.

Предложените и одобрени от Комисията дейности трябва да бъдат реализирани най-късно до 4 месеца от сключване на споразумението за финансиране, но не по-късно от края на календарната година.

Условия за включване на обекти в Програмата

Задължителните условия, на които трябва да отговаря конкретното предложение за включване на обекти за реализиране в рамките на програмата, са следните:

 • Обектът, който се предлага, да е общинска собственост;
 • Дейностите, предложени за изпълнение, да са сред допустимите по Програмата;
 • Да се осигури финансово участие на кандидата в реализацията на дейностите в размер:
  • не по-малък от 30 % от общата стойност на обекта за физически лица и
  • не по-малък от 50% от общата стойност - за юридически лица, като се допуска участието на кандидата да бъде под формата на закупени материали по предварително зададена от общината спецификация;
 • Обектът да е изпълним в рамките на календарната година;
 • Не се допуска повече от едно предложение за един обект, независимо от кандидата, в рамките на една календарна година;
 • Общата стойност на ремонтните работи на всеки обект да е в границите от 1 500 до 15 000 лева с ДДС.

Ред за кандидатстване

За кандидатстване по Програмата се подава изцяло попълнен формуляр (заявление) по образец, в Центъра за услуги и информация, на работно място „Деловодство”.

Ако кандидата е местна общност, която е в режим на етажна собственост, формуляра за кандидатстване по програмата трябва да е придружен от Протокол от общото събрание на Етажната собственост, в който да е отразено съгласието на съсобствениците да кандидатстват за реализиране на благоустройствени мероприятия по Програмата.

Кандидатът задължително посочва данните, изисквани в заявлението, както размерът на съфинансиране, който трябва да бъде:

 • За физически лица - не по-малък от 30 % от общата стойност на дейностите по обекта;
 • За юридически лица - не по-малк от 50% от общата стойност на дейностите по обекта;

Непопълнени формуляри, както и такива с липсващи данни или Протоколи от общото събрание на Етажната собственост, няма да бъдат завеждани и разглеждани.

Постъпилите предложения се разглеждат от Комисия, назначена със Заповед на Кмета на Община град Добрич, която включва задължително представители на:

Общински съвет – 7 души;

Общинска администрация – 6 души.

Комисията разглежда постъпилите до момента предложения на свои заседания и описва мотивите си за одобряване или отхвърляне на даден обект в Констативен протокол.

По – голям размер на съфинансиране от страна на кандидата носи предимство за одобряване на предложението.

В едномесечен срок след провеждане на заседанието, отговорния за реализацията на програмата служител от Община град Добрич, задължително уведомява всеки кандидат за решението по неговото предложение. Решенията на комисията са окончателни и не подлежат на повторно преразглеждане.

На одобрените кандидати се отправя писмено предложение за сключване на Споразумение за финансиране, имащо за предмет да определи рамката на финансиране на конкретния обект.

В случай на отказ на кандидата от сключване на споразумение, независимо от посочените причини, неговото предложение автоматично отпада.

Ако кандидата е сключил споразумение за финансиране, но не е внесъл  своя дял в упоменатия в него срок, споразумението се счита за развалено и обекта не подлежи на изпълнение.

Споразуменията за финансиране се сключват след провеждането на процедури от Общинска администрация за избор на изпълнител, регламентирани в Системата за финансово управление и контрол на Общината, Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки и Закона за обществените поръчки.

Община гр.Добрич, чрез възлагателно писмо, придружено с количествена сметка за обекта, възлага на фирмата-изпълнител реализирането на дейностите за конкретния обект, след осигуряване на финансирането от страна на кандидатите (местните общности).

След изпълнение на всеки обект, се съставя констативен протокол за реализираните дейности, подписан от Община град Добрич, представител на фирмата-изпълнител и представител на местната общност.

Мерки за информация и публичност

За улеснение на гражданите на официалната Интернет-страница на Общината, в рубриката „Програми”, е публикуван текста на самата Програма. От там желаещите да кандидатстват могат да изтеглят и формуляра за кандидатстване. 

Ежегодно се помества и справка за реализираните през предходната година обекти и изразходваните средства.

Ползи от реализацията на дейностите по Програмата

 • Благоустроени пространства – тротоари, алейни пространства, зелени площи;
 • Съхранено общинско имущество;
 • Подобрено качество на живот на местните общности;
 • Подобрени параметри на околната среда;
 • Провокирана солидарност и гражданско чувство за отговорност чрез равностойно поемане на задължения;
 • Утвърдени партньорства с граждани и фирми;
 • Реализиран продукт с добавена стойност.

Контрол по реализация на дейностите и изразходените средства

Контролът по изпълнение на дейностите в настоящата Програма ще се осъществява от общинска администрация град Добрич;

Главен юрисконсулт – по отношение на законосъобразност на финансовите споразумения, сключвани в рамките на Програмата.

Приета с решение № 48-21 от 23.04.2019 година на Общински съвет град Добрич

Актуално

Кметът на Добрич Йордан Йорданов се срещна с новоизбрания депутат Албена Симеонова

19.04.2021

Кметът на Добрич Йордан Йорданов се срещна днес с новоизбрания депутат Албена Симеонова от листата на „Демократична България“. Срещата е инициирана от народния представител в отговор на призива на кмета Йордан Йорданов за...

Кметът на Добрич Йордан Йорданов се срещна с новоизбрания депутат Албена Симеонова
ВИЖ ДОБРИЧ
8.08° C облачно
Нагоре