Обявление за 2 свободни работни места за длъжността "Библиотекар" в Регионална библиотека "Дора Габе"

Обявление

 

Регионална библиотека „Дора Габе” град Добрич обявява две свободни работни места за длъжността „Библиотекар”.

  1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност: Библиотечно-библиографска и информационна дейност.

1.2. Кратко описание на длъжността: Познава и спазва нормативните актове, инструкции, правила и други, отнасящи се до изпълняваната библиотечно-библиографска и информационна дейност; участва в дейности по: набавяне, организация, съхранение, опазване и ползване на библиотечните фондове; изгражда и поддържа библиотечно-библиографски и информационно-търсещи системи: каталози и картотеки в традиционен и електронен вид; осъществява библиотечно-библиографско и информационно обслужване на ползвателите на библиотеката; поддържа отчетна и технологична документация; осъществява културни, образователни, информационни и квалификационни прояви. Участва в комисии и работни групи по определени проблеми; планира и отчита дейността си.

     1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование: висше, степен „Бакалавър” или ”Магистър” с образователно-квалификационна степен по библиотечно-информационни науки.

     1.4. Професионална област  на специалността, по която е придобито образованието – Специалности с професионално направление "Обществени комуникации и информационни науки", професионална квалификация, придобита във висше училище,обучението, по която включва най-малко 50 на сто дисциплини на библиотечно-информационния цикъл.

     1.5. Години професионален опит: Професионалният опит и владеене на чужди езици е предимство

     1.6. Допълнителни изисквания: Добра компютърна грамотност.

      Необходими документи за кандидатстване:

      2.1.   Заявление за участие (свободна форма).

      2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация.

      2.3.   Автобиография.

      2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

      3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично /или чрез пълномощник/ в Регионална библиотека „Дора Габе“, ул. Независимост № 7, гише Регистрация всеки делничен ден от 09:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 до 16.00 часа.

Лице за контакт: Веселина Божинова. Телефон за контакти: 058/602 544

     4. Срок за подаване на документите: 23 май 2019 година включително.

     5. Етапи:

     5.1. Подбор по документи 27 май 2019г. Списъкът на допуснатите до събеседване  ще бъде публикуван  на електронната страница на Регионална библиотека „Дора Габе” http://www.libdobrich.bg и на електронната страница на Община град Добрич.

    

     5.2. Събеседване.

     Събеседването с одобрените кандидати ще се проведе на 29 май 2019 г. от 10,00 часа в зала 200 на Регионална библиотека „Дора Габе” – Добрич.

 

С избраните кандидати ще бъдат сключени трудови договори, както следва:

  1. Постоянен на основание  Чл. 67. (1) т.1 от КТ, във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ
  2. За заместване на служител, който отсъства от работа на основание чл. 68, ал. 1, т. 3, във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ.

 

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността при подаване на документите.

 

Актуално

Община Добрич обявява обществено обсъждане на Наредба за осигуряване на обществения ред

21.01.2021

Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Наредба за осигуряване на обществения ред, изискванията към шума в жилищни сгради, опазването на общинската собственост, инфраструктура и околната среда на територията на Община град...

Община Добрич обявява обществено обсъждане на Наредба за осигуряване на обществения ред
ВИЖ ДОБРИЧ
7.43° C ясно небе
Нагоре