Техническо задание

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

АРХИТЕКТУРЕН КОНКУРС

 

НОВ ОБЛИК НА ЦЕНТРАЛЕН ПАЗАР ГР. ДОБРИЧ

И ПРИЛЕЖАЩАТА МУ ТЕРИТОРИЯ

ИДЕЕН ПРОЕКТ

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ И ОРГАНИЗАТОР:

ОБЩИНА град ДОБРИЧ:  www.dobrich.bg; адрес: 9300 град Добрич, ул. „България“ № 12, п.к. 20.

 

КОНСУЛТАНТИ:

Христо Харлов – консултант по устройство на територията;

Камара на архитектите в България (КАБ) - Регионална колегия Добрич

 

ПАРТНЬОРИ:

Група за подготовка и провеждане на обществено допитване – доброволци;

Камара на архитектите в България (КАБ) -www.kab.bg;

Съюз на архитектите в България (САБ) - https://bularch.eu/bg/

Регионален фонд за градско развитие - http://jessicafund.bg/bg/

 

КОНТАКТИ:

арх. Боряна Станчева, главен архитект, Община град Добрич, arhstancheva@gmail.com, +359 89 999 1890

арх. Боян Коларов, зам.-кмет „Устройство на територията“, Община град Добрич, b_kolarov@dobrich.bg, +359 89 555 3357

 

 

 

 1. ПОКАНА:

Добре дошли в столицата на Златна Добруджа!

Добрич - градът на равнината, която първа среща изгрева Ви приветства. Ние, хората на Добрич тачим корените си и вярваме, че заедно можем да градим добро за нас и за децата си. Ние добричлии се грижим за своя град, уважаваме добрите идеи и работим активно за по–добра градска среда.  С провеждането на конкурса за нова визия на Пазара желаем да върнем славата му на притегателно, любимо място в града.

Имам удоволствието да Ви поканя за участие в архитектурния конкурс - да споделите своите идеи и заедно да обновим облика на централния пазар – рожденото място на днешния град Добрич. Защото общите решения са тези, които ще устоят на времето и ще възродят Добрич!

Успех на всички участници!

Йордан Йорданов

Кмет на Община град Добрич

II. КОНТЕКСТ И ИСТОРИЯ

 1. ЗА ГРАДА И ТЕРИТОРИЯТА
 • Местоположение

Град Добрич е разположен в Дунавската равнина върху Добруджанското плато. Градът е самостоятелна община и административен център на едноименната област. Същевременно е център и на още една община - Добричка. Тя е най-голямата община в България, обединяваща 68 села, разположени около града.

 

 • История

Съвременният град възниква на границата между ХVІІ и ХVІІІ век като пазарен център. Легендата разказва, че един хаджия - богат търговец на катран се установява на този кръстопът. Тук създал удобно място за почивка на пътуващите кервани по пътя им от Делиормана и северна Добруджа към пристанищата на Балчик и Варна и към пазарите далеч на юг.  Около този първи хан започнали да изникват и нови. Появили се дюкяни, а след тях - и махали. Така се поставили основите на бъдещия град. Още с възникването си селището започва да се развива изключително бързо. В началото на ХVІІ век изворите го посочват като село, но в средата на същото столетие то е вече град - Хаджиоглу Пазарджик. Половин век по-късно градът става административен и стопански център на кааза.

Градът започва развитието си от мястото заключено между днешните улици „Отец Паисий”, „Русия”, „Батак” и „Генерал Гурко”. В центъра на тази територия, по източната страна на улица „Отец Паисий” се намира днешният Пазар на Добрич.

На около 300 метра от него, в района на АЕМО „Стария Добрич” била старата татарска махала с един от най-известните пазари на града - Одун пазар.

Южно от татарската махала се установява арменска общност. Останалото пространство е заето от домовете и храмовете на местните мюсюлмани.

През Възраждането местното българско население в тази част на града е твърде малобройно. Основните маси християни  идват тук след Одринския мир от 1829 година. Заселниците са българи от Търговище, Сливен, Ямбол, Габрово, които се обособяват в две махали, разположени от двете страни на главната улица – Горната махала на запад, а Долната – на изток.

Хаджиоглу Пазарджик впечатлява с етническата си пъстрота. Този колорит личи най-много на Пазара в от изобилието от стоки, донесени от всички краища на империята. По тесните криволичещи улички водещи към днешния пазар са били разположени чаршиите със занаятчийските работилници, а на Шадраван площад (дн. площад Свобода), на Ун чаршия и Одун чаршия са били разположени тържища за дърва, брашно и домашни животни. Най-дълго чакан бил панаирът в града, който се провеждал всяка година по Гергьовден. Той бил толкова предпочитан, че обявите за него излизали месеци преди да се състои, а местата свършвали за броени дни. Наред с купищата търсени и висококачествени стоки, панаирът събирал пътуващи музиканти и акробати, жонгльори и пехливани, които забавлявали хората и превръщали панаира в незабравимо преживяване.

 

 • Географски фактори

Районът е в Умерено-континенталната климатична област. Характерни са относително студената зима и горещо лято, през което падат максималните за годината валежи. Пролетта е хладна и влажна, а есента е малко по-топла и по-суха. Районът е един от най-сухите за България. Тенденцията е към засушаване на климата с все по-редки валежи, но с все по голяма интензивност за кратко време.

Пазарът е в центъра на града.

 

 • Социално-икономически фактори

Като център едновременно на Община град Добрич и на Община Добричка, градът е естествено средище за среща на двете култури - градската и селската. Пазарът е мястото за непосредственото докосване помежду им, но в последните години има отлив както на местни производители на селскостопански стоки, така и на клиенти от града. Причините са комплексни - конкуренцията на търговските вериги, прилагането в близкото минало на различни управленски концепции, влошаването на условията за работа, трудният достъп с автомобил и др.

 

 • Транспорт

Град Добрич има радиално-кръгова улична схема. Пазарът е разположен в центъра на града, по източната страна на ул. “Отец Паисий” - натоварена улица, провеждаща включително линии на градския транспорт. Спирка на градския транспорт има в зоната на пешеходния подлез в северния край на Пазара.

Пешеходният достъп откъм централния площад „Свобода“ е през тази улица, като възможностите за нейното пресичане са основно две – по пешеходна пътека, неубедително водеща към югозападния ъгъл на Пазара или през пешеходния подлез, който не е проектиран да бъде достъпен за трудно-подвижни хора, велосипедисти и детски колички.

Достъпът от източна посока е възможен както за пешеходци, така и за автомобили и велосипедисти. Проблем създават натовареността на улиците, амортизираните им настилки и недостатъчните места за паркиране.

 

 • Собственост и ползване

УПИ І “ЗА ПОДЛЕЗ И ТЪРГОВИЯ” (1385 м2), УПИ ІІ “ЗА ПАЗАР” (4268 м2) в кв. 510 по ПРЗ “Русия І” и УПИ Х - “ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И ПОДЛЕЗ” (1187 м2), кв. 14  по ПРЗ на ЦГЧса Публична Общинска собственост.

 

 • Резултати от анкетата

Обобщение

Категорично е изразено желание за значима промяна на Пазара в гр. Добрич и прилежащите му улици и пространства. Преобладава очакването там да срещаме производители, от които да купуваме зеленчуци, плодове и подправки, като основни артикули. Мнозинството от респондентите смятат, че трябва да се подобри достъпността, да се обособят няколко зони, както търговски, така и зони за отдих и организиране на събития, складова зона, зони за паркиране и др. Според голяма част от изследваните лица, на територията на Пазара би следвало да има и допълнителни възможности, като обществена тоалетна, течаща вода, подходящо осветление, лаборатория за проверка на количеството и качеството на стоките и др.

Пълният текст на анализа от допитването е наличен в глава VI. ПРИЛОЖЕНИЯ И ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, т.2. ИЗХОДНИ ДАННИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ

 

 

 

 1. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

Пазарът няма ясна функционална схема. Основно е разделен на „горен“ и „долен“, като това е обусловено от площадки, чиято вертикална планировка е ориентирана към улици на различни абсолютни височини. На „горния“ пазар е изградена самостоятелна стоманена конструкция с винилово покритие. Там са разположени 78 щанда, но 20 от тях са трайно незаети, заради неблагоприятното им разпределение и прекомерната гъстота. На тази „горна“ площадка са построени и част от монолитните магазини, към които също няма достатъчен търговски интерес.

На „долния“ пазар се намират сградата на „халите“ и хаотично разположени още 79 щанда. Около 40 от тях се намират извън регулационните граници на УПИ ІІ „ЗА ПАЗАР” в кв. 510 по ПРЗ „Русия І”.

На Пазара няма общо-достъпна тоалетна. Има една чешма на открито, която може да се ползва само в топлите сезони. В момента е скрита и труднодостъпна, заради разположените около нея щандове и павилиони.

Пазарът и подходите към него са труднодостъпни за хора с двигателни затруднения, велосипеди и детски колички.

Усеща се недостиг от места за паркиране. В радиус от около 100 метра има общо около 120 паркоместа. От тях около 65 са безплатни, а около 55 са част от платената „синя зона“.

Няма велосипедни стоянки.

Осветеността на щандовете и на общите пространства в тъмната част на денонощието е лоша.

Няма нормативно определена зона за сметосъбиране. Всички отпадъци се изхвърлят в съществуващите контейнери в околните улици, които се ползват и от други потребители в района.

Зареждането и изнасянето на стока става главно по обслужващата улица, източно от УПИ ІІ. В двата й края са поставени нерегламентирани бариери, които се контролират от търгуващите на Пазара. Отварят се сутрин до 10:00 и следобед след 16:00 часа. Администрацията на Пазара не контролира този процес. През активната част на деня тази улица е недостъпна за автомобили. Част от нея е заета от стока, разположена пред най-източните щандове, а друга част от стока на магазините в околните сгради.

 

3. ПРОЕКТНО ПОЛОЖЕНИЕ

 • Съгласно действащия ПРЗ „Русия 1“ в кв. 510 са отредени УПИ І „ЗА ПОДЛЕЗ И ТЪРГОВИЯ” и УПИ ІІ „ЗА ПАЗАР“. УПИ ІІ съвпада до известна степен със сега действащия пазар, но неговите регулационни линии не съвпадат с границите му, тъй като улица „Отец Паисий“ се разширява за негова сметка, а също така обслужващата улица от изток се разширява съгласно нормите и се предвижда паркинг.
 • Съгласно действащия план за застрояване (ПЗ), траен устройствен статут имат само сградата на „Халите“ и „П“-образната сграда в северната част, в която в момента се помещава администрацията.

 

III. ПРОЕКТИРАНЕ

 ОБХВАТ НА КОНКУРСНАТА ЗОНА

Територията, предмет на настоящия конкурс е част от определената в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) зона с публични функции с висока обществена значимост (О) - „Разширен център“, обхващаща освен същинския градски център, допълнително на изток част от район Русия І в района на Пазара, автогарата и др.

 • УПИ І „ЗА ПОДЛЕЗ И ТЪРГОВИЯ“ и УПИ ІІ „ЗА ПАЗАР“ в кв. 510 по ПРЗ „Русия І“; УПИ Х – „ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И ПОДЛЕЗ“, кв. 14  по ПРЗ на ЦГЧ
 • улиците: „Полковник Дрангов“, „Даме Груев“, „Охрид“, „Гоце Делчев“, „Генерал Цимерман“, „Княз Дондуков“ и обслужващата улица, източно от УПИ І „ЗА ПОДЛЕЗ И ТЪРГОВИЯ“ и УПИ ІІ „ЗА ПАЗАР“ в кв. 510 по ПРЗ „Русия І“
 • Допустимо е проектът да включва други улици и комуникационни връзки, извън описаните, ако това обслужва проектното решение.

 

1. ОБЩИ ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТА (ИП):

 • Предвижданията на Плана за застрояване (ПЗ) не са задължителни;
 • Всички търговски дейности да се извършват на ниво терен;
 • Проектът да предвижда етапно изпълнение на реализацията (2-3 етапа, съгл. ЗУТ), за да се обезпечи поне частично продължаване на работата на пазара по време на предвидените в проекта СМР;
 • Запазване в максимална степен на съществуващата трайна дървесна растителност;
 • Прилагане на устойчиви, енергоефективни и икономически изгодни решения;
 • Проектът да спазва действащата нормативна уредба на Република България.

 

 

3.       БЮДЖЕТНИ ОГРАНИЧЕНИЯ

 • Предвижда финансиране на проекта чрез финансови инструменти;
 • Обемът на инвестицията за реализация на работния проект (СМР) се предвижда да бъде около2 000 000 (два милиона) лв. и следва предложените идейни проекти да бъдат съобразени с тази стойност.

 

 4. ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ЗА ГРАДОУСТРОЙСТВЕНО РЕШЕНИЕ:

 • Да се оформи централен вход за пешеходци и велосипедисти откъм подлеза под ул. „Отец Паисий“ (УПИ І „ЗА ПОДЛЕЗ И ТЪРГОВИЯ“ в кв. 510 по ПРЗ „Русия І“) с необходимата за това представителност.
 • Реконструкцията на подлеза да предвижда неговото използване от пешеходци, велосипедисти и хора с двигателни увреждания без технически съоръжения.
 • Да се обособят регламентирани входове от прилежащите улици с пределна яснота за предназначение и посока с цел осигуряване на безопасност;
 • Да се осигури разделяне или ограничаване на смесването на автомобилни потоци - клиенти/обслужващи;
 • Да се осигури разделяне или ограничаване на смесването на потоци пешеходци/автомобили. За пешеходците да се осигури по-висок приоритет;
 • Да се предвиди озеленяване и парково обзавеждане (пейки, места за сядане, осветление и др.);
 • По възможност, да се осигури паркиране за автомобили и велосипеди в границите на УПИ I и/или УПИ II, кв. 510 и да се запази паркирането в УПИ Х, кв. 14;
 • Проектът да предложи нови мерки по градското обзавеждане и при нужда, по нова организация на движението, като например „споделено движение“ по улиците „Полковник Дрангов“, „Даме Груев“, „Охрид“, „Гоце Делчев“, „Генерал Цимерман“, „Княз Дондуков“ и обслужващата улица, източно от УПИ І „ЗА ПОДЛЕЗ И ТЪРГОВИЯ“ и УПИ ІІ „ЗА ПАЗАР“ в кв. 510 по ПРЗ „Русия І“(територията от площад „Свобода“ до автогара Добрич). Тези улици осигуряват достъп до Пазара и трябва да подсказват подход към забавно и привлекателно място.
 • По възможност, да се осигури паркиране за автомобили и велосипеди в улиците, които са предмет на проекта (територията от площад „Свобода“ до автогара Добрич);
 • Да се предложат решения за реконструкция и модернизация на други прилежащи площи и площадни пространства, ако това обслужва концепцията на проекта.

 

 

5. ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ЗА ПАЗАРА - УПИ ІІ „ЗА ПАЗАР“ в кв. 510 по ПРЗ „Русия І“.

5.1. Проектът да осигурява изпълняване на следните функции:

 • продажба на земеделски стоки, собствено и местно производство – на дребно и на големи количества;
 • продажба на консервирани храни - собствено производство (сладка, компоти, туршии, лютеници, сушени плодове, сухи подправки и др);   
 • продажба на открито от физически лица на малки количества сезонни градински стоки - например цветя, лапад, коприва, зелени или сушени подправки и др. подобни;
 • продажба на млечни, месни, рибни и хлебни хранителни продукти от местни производители или приготвени на място;
 • бързо хранене (съгл. т. 3.2.7. от Наредба за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечение);
 • администриране на дейността.
 • провеждане на събития и представяния пред специфична аудитория на продукти, технологии, регулации и др., свързани с основната дейност;
 • провеждане на събрания на наемателите и други мероприятия на администрацията на пазара;
 • провеждане на еднодневни тематични изложения, фермерски пазари, представяне на гостуващи производители, специализирани браншови представяния и др.;
 • провеждане на периодични тематични борси на открито за граждани за размяна/продажба;
 • целогодишно действащ санитарен възел за клиенти и работещи с топла и студена вода, оборудван с трайни, нечупливи арматури и санитария;
 • външни чешми (за сезонно ползване) с течаща вода за миене и пиене;
 • разделно сметосъбиране;
 • зона/ зони за отдих с естетическо оформено пространство с подходящи акценти, вкл. водни площи и  др.;

 

* Забележка: Площите и алеите за достъп до търговските единици да позволяват лесно почистване и миене – ръчно и механизирано.

 

5.2. Проектът да осигурява поместване на следните минимални търговски площи и единици:

 • площ за индивидуален щанд 5 м2 – 130 бр., обща площ 650 м2;
 • търговски обекти на закрито с осигурен достъп до течаща вода и канализация
  • 6 м2 – 15 бр.;
  • 12 м2 – 10 бр.;
  • 24 м2 – 5 бр.;
 • терен за търговия с дръвчета  100 м2;

* Забележка: Цели се постигане на общите площи за съответните видове търговски единици – за щандове - 650 м2 и за магазини - 350 м2. По този общ параметър предвиждането може да варира с до 10%.

 

 

5.3. Проектът да дава примерно решение за щанд за излагане на продукция със следните характеристики:

 • преместваем, модулен, позволяващ различно подреждане и съединяване по дължина и под ъгъл;
 • оптимална площ за излагане на продукция;
 • купувачът да има достъп до стоката;
 • да има място за касов апарат и да се захранва с електричество;
 • място за поставяне на надпис, представящ производителя и стоката;
 • място за сигурно съхранение (заключване) на лични вещи, пари, малки количества стока;
 • място за сядане на продавача (при възможност);
 • място за поставяне на торби/пакети с покупки на клиента;
 • конструкцията на щанда да позволява почистване на пода на помещението/повърхността и по механичен начин, и с измиване с вода.  

 

ИЗХОДНИ ДАННИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ

 • комбинирана скица за УПИ І “ЗА ПОДЛЕЗ И ТЪРГОВИЯ” и УПИ ІІ “ЗА ПАЗАР” в кв. 510 по ПРЗ “Русия І”; УПИ Х - “ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И ПОДЛЕЗ”, кв. 14  по ПРЗ на ЦГЧ с нанесени елементи на подземните проводи и съоръжения М 1:500;
 • комбинирана скица на територията от площад „Свобода“ до автогара Добрич. М 1:1000;
 • ортофотоплан на територията в цифров и графичен вид, съвместен с Кадастралната карта на гр. Добрич, посочващ всички съществуващи на място обекти и подобекти, които не са били предмет на кадастралната карта – тротоари, бордюри, стъпала, площадки, временни обекти, подпорни стени и др. Върху този съвместен модел са нанесени измерените на място характерни точки с коти с надморска височина. Измерванията на характерни точки с надморската им височина обхващат всички обслужващи улици, Централния пазар с основните му сгради, Подлеза на ул. „Отец Паисий“ и Паркинга заключен между улиците „Пере Тошев“ и „Полк. Дрангов“.
 • Извадка на СХЕМА по чл.56 от ЗУТ за разполагане на преместваеми обекти

на територията на ЦКП гр. Добрич;

 • Протокол № 5/9.05.2019 г. на ОбЕСУТ;
 • Правилник за организацията и реда за ползване на общинските пазари на територията на град Добрич – 2016г.;
 • Правилник за дейността на Общинско предприятие „Паркинги и пазари“ – 2018г.;
 • Справка за заетост на търговските обекти на Централен пазар гр. Добрич, актуална към м. април 2019 г.;
 • Линк към проведеното допитване към гражданите на Добрич;
 • Схема за брой места за паркиране в радиус от 100 метра;
 • Схема на съществуващите контейнери за сметосъбиране в района на Пазара;
 • Схема на съществуващи дървета;
 • Съществуваща стоманена конструкция с винилово покритие.

Актуално

Спряно водоподаване утре по ул. „Опълченец Димитър Ковачев“, ж.к. „Строител“, част от ж.к. „Христо Ботев“ и част от ж.к. „Балик“

29.11.2021

Община град Добрич уведомява, че във връзка с извършваните строителни дейности по ул. „Димитър Ковачев“ и спешна необходимост от почистване на канализационна мрежа по улицата, утре 30.11.21 г. ще бъде спряно водоподаването...

Спряно водоподаване утре по ул. „Опълченец Димитър Ковачев“, ж.к. „Строител“, част от ж.к. „Христо Ботев“ и част от ж.к. „Балик“
ВИЖ ДОБРИЧ
3.23° C предимно облачно
Нагоре