Заседание № 48 на 23.04.2019 г.

Проект!

ДНЕВЕН   РЕД

 

1. Изменение на решение № 42-16/18.12.2018 г. на Общински съвет град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Иво Пенчев, Председател на ОбС град Добрич

2. Годишен доклад за наблюдение на изпълнението през 2018 г. на Общински План за развитие – 2014-2020 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

3. Информация за извършени промени по бюджета на Община град Добрич, включително по бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет към  Община град Добрич през първо тримесечие на 2019 г. и актуализираното разпределение на променените бюджети  към 31.03.2019 г.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

4. Одобряване на разходите за командировки на Кмета на Община град Добрич и Председателя на Общински съвет град Добрич за  периода от 01 януари 2019 година до 31 март 2019 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

5. Одобряване проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за Поземлен имот (ПИ) 72624.274.87 (местен път – публична общинска собственост) за обект: „Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Добрич“ – фаза 1, ВиК - разпределителна водопроводна и канализационна мрежа - 3 ЛОТА, обхващащ частта от проекта извън границите на урбанизираните територии.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

6. Одобряване проект на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за Поземлени имоти (ПИ) 72624.252.22 (пасище – общинска публична собственост) и 72624.274.86 (път от републиканската пътна мрежа - държавна собственост) за обект: „Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Добрич“ – фаза 1, ВиК - разпределителна водопроводна и канализационна мрежа - 3 ЛОТА, обхващащ частта от проекта извън границите на урбанизираните територии.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

7. Одобряване проект на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за Поземлени имоти (ПИ) 72624.621.107 (път от републиканската пътна мрежа - държавна собственост) и 72624.474.81 (за движение и транспорт - публична държавна собственост) за обект: „Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Добрич“ – фаза 1, ВиК - разпределителна водопроводна и канализационна мрежа - 3 ЛОТА, обхващащ частта от проекта извън границите на урбанизираните територии до разпределителна шахта в ПИ 72624.474.82.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

8. Разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 72624.904.380 в местност „Гаази баба“ в землището на град Добрич (за „Жилищно строителство“).

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

9. Одобряване проект на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за Поземлен имот (ПИ) 72624.621.63 (за първостепенна улица – общинска собственост) за обект: Външно кабелно електрозахранване Н.Н. 1kV от БКТП „Монев” до нов кабелен шкаф тип ШК-4 и ново ТЕПО за сграда в ПИ 72624.443.41 (урбанизирана територия) в землището на град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

10. Одобряване проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ VI, IX, X, XLVII и XLVIII в кв. 256 по плана на ПЗ „Запад”, УПИ I и II в кв. 324, УПИ I в кв. 325, УПИ I в кв. 333, УПИ I в кв. 334 и УПИ I в кв. 336 по плана на „Бизнес зона град Добрич“.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

11. Разрешаване изработване на Частично изменение на Общ устройствен план на Община (ОУПО) град Добрич с обхват ПИ 72624.474.108.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

12. Приемане на Доклад на Народно читалище „Йордан Йовков – 1870 г.“ – Добрич за осъществените дейности в изпълнение на Програма за развитие на читалищната дейност в Община град Добрич през 2018 г. и за изразходваните от бюджета средства през 2018 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

13. Приемане на Доклад на Народно читалище „Пробуда - 1939 г.“ – Добрич за осъществените дейности и за изразходваните от бюджета средства през 2018 година в изпълнение на Програма за развитие на читалищната дейност в Община град Добрич през 2018 г.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

14. Приемане на Доклад на Народно читалище „Романо дром-2002 г.“ – Добрич за осъществените дейности и за изразходваните от бюджета средства през 2018 година в изпълнение на Програма за развитие на читалищната дейност в Община град Добрич през 2018 г.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

15. Приемане на Доклад на Народно читалище „Мевляна – 2012 г.“ – Добрич за осъществените дейности и за изразходваните от бюджета средства през 2018 година в изпълнение на Програма за развитие на читалищната дейност в Община град Добрич през 2018 г.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

16. Приемане на Доклад на Народно читалище „Български искрици – 2016 г.“ – Добрич за осъществените дейности в изпълнение на Програма за развитие на читалищната дейност в Община град Добрич през 2018 г.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

17. Приемане на Доклад на Народно читалище „Добрич – 2017 г.“ – Добрич за осъществените дейности в изпълнение на Програма за развитие на читалищната дейност в Община град Добрич през 2018 г.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

18. Отчет за изпълнение на дейностите, заложени в Общинската програма за управление на отпадъците 2015 -2020 г. и Актуализацията на програмата за намаляване нивата на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на установените норми за вредни вещества 2014 – 2017 г.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

19. Отчет за изпълнение на дейностите, заложени в Общинската програма  за опазване на околната среда през 2018 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

20. Предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2019 г.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

21. Актуализация на „Програма за реализация на благоустройствени мероприятия върху обекти – общинска собственост, с участие на местното население, 2016-2019 г.“

ВНОСИТЕЛ: арх. Боян Коларов, Зам.-кмет на Община град Добрич

22. Предложение за продажба на нежилищен имот – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.615.3122.1.70 по КККР на град Добрич, находящ се на бул. „25-ти септември” № 18, ет. 1 по реда на ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

23. Учредяване право на строеж по реда на Закона за общинската собственост върху имот, частна общинска собственост – УПИ ХІ-25 в кв. 305 по ПУП-ПРЗ на част от „Северна индустриална зона“ на град Добрич за изграждане на обект за обществено обслужване.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

24. Предложение за прекратяване на съсобственост в поземлен имот с идентификатор ПИ 72624.601.248 по КККР на град Добрич, находящ се на ул. „Никола Тахтунов“ № 27, кв. „Рилци”.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

25. Предложение за прекратяване на съсобственост в поземлен имот с идентификатор ПИ 72624.626.4934 по КККР на град Добрич, находящ се на ул. „Байкал“ № 3.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

26. Отдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост за поставяне на преместваем павилион за търговска дейност по бул. „Русия”.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

27. Представяне на финансово - икономически резултати и приемане на Годишния финансов отчет и Баланса за 2018 година на „ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР І - ДОБРИЧ” EООД, ЕИК 124140855.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова, Зам.-кмет на Община град Добрич

28. Представяне на Финансово - икономически резултати и приемане на  Годишния финансов отчет и Баланса за 2018 година на „ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР – II - ДОБРИЧ” ЕООД, ЕИК 124140780.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова, Зам.-кмет на Община град Добрич

29. Представяне на Финансово - икономически резултати и приемане на  Годишния финансов отчет и Баланса за 2018 година  на „ЦПЗ Д-Р П. СТАНЧЕВ – ДОБРИЧ” ЕООД, ЕИК 000851111.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова, Зам.-кмет на Община град Добрич

30. Представяне на Финансово - икономически резултати и приемане на Годишния финансов отчет и Баланса за 2018 година на „ЖИЛФОНД-ИНВЕСТ” ЕООД, ЕИК 834052321.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова, Зам.-кмет на Община град Добрич

31. Представяне на Финансово - икономически резултати и приемане на  Годишния финансов отчет и Баланса за 2018 година  на  „СТОЛОВЕ” ЕООД, ЕИК 834025865.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова, Зам.-кмет на Община град Добрич

32. Представяне на Финансово - икономически резултати и приемане на Годишния финансов отчет и Баланса за 2018 година на  „ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ” ЕООД,  ЕИК 124086119.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова, Зам.-кмет на Община град Добрич

33. Представяне на Финансово - икономически резултати и приемане на  Годишния финансов отчет и Баланса за 2018 година  на „АВТОБУСЕН ТРАНСПОРТ” ЕООД, ЕИК 124653046.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова, Зам.-кмет на Община град Добрич

34. Представяне на Финансово - икономически резултати и приемане на  Годишния финансов отчет и Баланса за 2018 година на  „ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ ДОБРИЧ” ЕООД, ЕИК 202966915.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова, Зам.-кмет на Община град Добрич

35. Определяне правомощията на представителя на oбщината в Oбщото събрание на акционерите на „Добрички Панаир” АД, ЕИК 834017612.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова, Зам.-кмет на Община град Добрич

36. Определяне правомощията на представителя на oбщината в Oбщото събрание на акционерите на „Многопрофилна болница зa активно лечение - Добрич” АД, ЕИК: 124141302.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова, Зам.-кмет на Община град Добрич

37. Промяна на механизма за разпределение на субсидиите за вътрешноградските пътнически превози.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова, Зам.-кмет на Община град Добрич

38. Кандидатстване с проектно предложение „Наблюдавано жилище за младежи – град Добрич“, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства” Компонент 1 с конкретни бенефициенти общини, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

ВНОСИТЕЛ: д-р Емилия Баева, Зам.-кмет на Община град Добрич

39. Кандидатстване с проектно предложение „Реконструкция на сграда с цел разкриване на нова социална услуга – Приют за бездомни лица и семейства“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-1.011 – Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Добрич по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Инвестиционен приоритет 4 „Социална инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в растеж“.

ВНОСИТЕЛ: д-р Емилия Баева, Зам.-кмет на Община град Добрич

40. Приемане на Отчет за изпълнение на Общинската програма за закрила на детето за 2018 година и Общинска програма за закрила на детето за 2019 година.

ВНОСИТЕЛ: д-р Емилия Баева, Зам.-кмет на Община град Добрич

41. Приемане на План за развитие на социалните услуги в Община град Добрич за 2019/2020 г.

ВНОСИТЕЛ: д-р Емилия Баева, Зам.-кмет на Община град Добрич

42. Одобряване предложението на Конкурсната комисия за избор на управител на „Диагностично-консултативен център - І - Добрич“ ЕООД, град Добрич ЕИК: 124140855 за определяне на кандидата, спечелил конкурса.

ВНОСИТЕЛ: д-р Емилия Баева, Зам.-кмет на Община град Добрич

43. Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

ВНОСИТЕЛИ: Мая Димитрова – зам.- председател на ПК ПУКИЕ и Зорница Михайлова – председател на ПК ЗОРК

44. Отмяна на Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община град Добрич и Приемане на Правилник  за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община град Добрич.

ВНОСИТЕЛИ: Михаел Игнатов и група общински съветници от различни политически партии

45. Приемане на Правилник за реда и условията за работата и устройство на Общински фонд „Подпомагане на родители на новородени или осиновени деца от Община град Добрич“.

ВНОСИТЕЛИ: Група общински съветници от ПП ВМРО-БНД

Предоставяне на временен безлихвен  заем  за допустими възстановими разходи  по Проект „OPEN EUROPE, OPEN HEARTS“ от Програма „Еразъм +”, Ключова дейност 2: „Стратегически партньорства”, сектор „Училищно образование”, проекти само между училища, на ДГ №20 „Радост“, град Добрич, Договор № 2017-1 E S01-KA219-037817_3.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

46. ДРУГИ:

46.1. Изслушване на граждани (ако има заявки).

Актуално

Община град Добрич ще закупи нови контейнери и оборудване за специализиран камион

04.06.2020

Сдружение „Регионално управление на отпадъците – Добрич“ даде своето съгласие Община град Добрич да използва сумата от  262 440 лв. от отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, за закупуване по...

Община град Добрич ще закупи нови контейнери и оборудване за специализиран камион
ВИЖ ДОБРИЧ
15.72° C ниска облачност
Нагоре