Проект „Функциониране на Областен информационен център – Добрич“

 

Проект „Функциониране на Областен информационен център – Добрич“  се реализира по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFOP001-4.004-0017-С01 

Процедурата за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ BG05SFOP001-4.004 е с наименование „Осигуряване функционирането на националната мрежа от 27 областни информационни центъра през периода 2019-2021 г. по “Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020, Приоритетна ос № 4 „Техническа помощ за управлението на ЕСИФ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Общата цел на проекта е осигуряване на ефективно функциониране на Областен информационен център-Добрич.

Специфичните цели са насочени към предоставяне информация на потенциалните бенефициенти и общността, относно политиките на ЕС, Споразумението за партньорство, управлението и изпълнението на ЕСИФ. Разпространяване на информация относно целите, начините и възможностите за финансиране от ЕСИФ в България. Организиране на събития за популяризиране на програмите, съ-финансирани от ЕСИФ, съобразени със специфичните нужди на потенциалните бенефициенти от област Добрич. Проектът ще осигури прозрачност при изпълнение и управление на програмите и ще надгради постигнатото до момента, като повиши информираността на потенциалните бенефициенти и популяризира възможностите за финансиране, които предоставя ЕС през програмен период 2014-2020.

Проектът е на стойност 369 936,00 лева, от които 314 445,60 лв. европейско и 55 490,40 лв. национално съфинансиране

Начало: 01 януари 2019 година Срокът на изпълнение на проекта е 36 месеца.лева

Край: 31 декември 2021 година

Основната дейност по проекта е свързана с осигуряване функционирането на ОИЦ-Добрич през периода 2019-2021 година

Проектът ще допринесе за повишаване на информираността относно възможностите за финансиране, които предоставя ЕС в България през програмен период 2014-2020 и ще осигури устойчивост и надграждане по проект "Създаване и функциониране на ОИЦ Добрич" по Оперативна програма "Техническа помощ" 2007-2013.

 

 

 

Този документ е създаден в рамките на проект „Функциониране на Областен информационен център – Добрич“ BG05SFOP001-4.004-0017-С01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“2014-2020 г., съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ

Актуално

Община град Добрич ще закупи нови контейнери и оборудване за специализиран камион

04.06.2020

Сдружение „Регионално управление на отпадъците – Добрич“ даде своето съгласие Община град Добрич да използва сумата от  262 440 лв. от отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, за закупуване по...

Община град Добрич ще закупи нови контейнери и оборудване за специализиран камион
ВИЖ ДОБРИЧ
16.07° C ниска облачност
Нагоре