Инвестиционно предложение за "Изграждане и възстановяване на зона за обществен отдих - парк "Св. Димитър"

О Б Я В А

 

до заинтересованите лица и общественост

 

Изх.№: 93-00-75/26.08.2014 г.

На основание чл. 6, ал. 1 и ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

Адрес: гр. Добрич, ул. „България” 12

/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

 

съобщава

 

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за: "Изграждане и възстановяване на зона за обществен отдих – парк "Св. Димитър“, находящ се в УПИ II, кв. 51, с площ от 52 138 кв. м, в гр. Добрич, Община Град Добрич, област Добрич. Паркът "Св. Димитър" се разработва във връзка с изпълнение на Проект „Бъдеще за Добрич”, по Договор № BG161РО001/5-02/2012/001 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално Развитие” 2007 – 2013.

Основната цел на проекта е превръщането на парк „Св. Димитър”, в зона за ежедневен отдих на жителите на големите жилищни територии в град Добрич – кварталите „Балик-Йовково”, „Дружба” и „Русия” 3 – 4. Реализацията на проекта ще повиши привлекателността на градската среда, качеството и комфорта на обитаване.

В обхвата на разработката са предвидени изискващите се функционални зони:

  • Зона за игри и забавления на открито ­ за деца и възрастни и разполагане в бъдеще на обслужващи обекти.
  • Места за хоби дейности, свободна игра и разходка на домашни любимци и др.
  • Места за ежедневен спорт в североизточната част на парка и зона за екстремни спортове;
  • Зони и места за спокоен отдих;
  • Озеленяване и засаждане на подходящи растителни видове за подобряване микроклимата на района.
  • Използване на трайни материали и насищане на средата с паркови елементи (пейки, осветителни тела, кошчета за отпадъци, чешми и др.);
  • Изграждане, реконструкция на паркови алеи и подходи, изграждане на велосипедни трасета и алеи;
  • Изграждане на улица към парка, свързваща го с ул. Димитър Ковачев и паркинг, обслужващ парка и близките жилищни блокове (обособени паркоместа - 164 бр);
  • Поставяне на енергоспестяващо парково осветление, изграждане на подземна техническа инфраструктура на обекта на интервенция (електро, ВК), изграждане на поливна система;
  • Обособяване на място за генериране на компост за нуждите на ландшафтната поддръжка, до вход за обслужващ паркинг;

/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

 

За контакти: Надежда Петкова, Зам.-кмет ИРЕФ, гр. Добрич, ул. „България” 12, тел. 058/601 205

/лице, адрес, телефон/

 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. Варна

 

Приложение:

Информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС – на хартиен носител – 1 бр. и на CD- 2 бр.

Актуално

Анкета на Община град Добрич за новия облик на градския център

17.02.2020

Община град Добрич извършва анкетно проучване за виждането на гражданите за новия облик на градския център за съставяне на по–конкретно и обстойно задание за проектиране. Анкетата на  Община град Добрич съдържа 12 въпроса,...

Анкета на Община град Добрич за новия облик на градския център
ВИЖ ДОБРИЧ
4.29° C ясно небе
Нагоре