Инвестиционно предложение за "Изграждане и възстановяване на зона за обществен отдих - парк "Св. Димитър"

О Б Я В А

 

до заинтересованите лица и общественост

 

Изх.№: 93-00-75/26.08.2014 г.

На основание чл. 6, ал. 1 и ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

Адрес: гр. Добрич, ул. „България” 12

/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

 

съобщава

 

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за: "Изграждане и възстановяване на зона за обществен отдих – парк "Св. Димитър“, находящ се в УПИ II, кв. 51, с площ от 52 138 кв. м, в гр. Добрич, Община Град Добрич, област Добрич. Паркът "Св. Димитър" се разработва във връзка с изпълнение на Проект „Бъдеще за Добрич”, по Договор № BG161РО001/5-02/2012/001 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално Развитие” 2007 – 2013.

Основната цел на проекта е превръщането на парк „Св. Димитър”, в зона за ежедневен отдих на жителите на големите жилищни територии в град Добрич – кварталите „Балик-Йовково”, „Дружба” и „Русия” 3 – 4. Реализацията на проекта ще повиши привлекателността на градската среда, качеството и комфорта на обитаване.

В обхвата на разработката са предвидени изискващите се функционални зони:

  • Зона за игри и забавления на открито ­ за деца и възрастни и разполагане в бъдеще на обслужващи обекти.
  • Места за хоби дейности, свободна игра и разходка на домашни любимци и др.
  • Места за ежедневен спорт в североизточната част на парка и зона за екстремни спортове;
  • Зони и места за спокоен отдих;
  • Озеленяване и засаждане на подходящи растителни видове за подобряване микроклимата на района.
  • Използване на трайни материали и насищане на средата с паркови елементи (пейки, осветителни тела, кошчета за отпадъци, чешми и др.);
  • Изграждане, реконструкция на паркови алеи и подходи, изграждане на велосипедни трасета и алеи;
  • Изграждане на улица към парка, свързваща го с ул. Димитър Ковачев и паркинг, обслужващ парка и близките жилищни блокове (обособени паркоместа - 164 бр);
  • Поставяне на енергоспестяващо парково осветление, изграждане на подземна техническа инфраструктура на обекта на интервенция (електро, ВК), изграждане на поливна система;
  • Обособяване на място за генериране на компост за нуждите на ландшафтната поддръжка, до вход за обслужващ паркинг;

/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

 

За контакти: Надежда Петкова, Зам.-кмет ИРЕФ, гр. Добрич, ул. „България” 12, тел. 058/601 205

/лице, адрес, телефон/

 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. Варна

 

Приложение:

Информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС – на хартиен носител – 1 бр. и на CD- 2 бр.

Актуално

Новата транспортна схема влиза в сила от 1 май

28.03.2023

От 1 май 2023 г. ще влезе в сила Новата транспортна схема. Това реши днес на свое заседание Общински съвет гр. Добрич с Решение №46-12 от 28.03.2023 г. Припомняме, че схемата беше обявена за обществено обсъждане в периода 21.02 –...

Новата транспортна схема влиза в сила от 1 май
ВИЖ ДОБРИЧ
-1.89° C ясно небе
Нагоре