Заседание № 45 на 29.01.2019 г.

Проект!

ДНЕВЕН   РЕД

1. Отчет за дейността на Общински съвет град Добрич и неговите комисии през второто шестмесечие на 2018 г.

ВНОСИТЕЛ: Иво Пенчев, Председател на ОбС град Добрич

2. Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет град Добрич през второто шестмесечие на 2018 г.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

3. Отчет за изпълнение на Програмата за управление на Община град Добрич за третата година от мандат 2015 - 2019 г.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

4. Информация за извършени промени по бюджета на Община град Добрич, включително по бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет към Община град Добрич през четвърто тримесечие на 2018 г. и актуализирано разпределение на променените бюджети към 31.12.2018 г.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

5. Приемане на Програма за капиталовите разходи на Община град Добрич за 2019 година.

ВНОСИТЕЛ: арх. Боян Коларов, Зам.-кмет на Община град Добрич

6. Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2019 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

7. Приемане на бюджета за 2019 година, индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2019 – 2021 година на Община град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

8. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

9. Представяне на годишен доклад за дейността на звено „Вътрешен одит“ при Община град Добрич за 2018 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

10. Представяне за сведение на Стратегически план за периода 2019 - 2021 г. и Годишен план за 2019 г. за дейността на Звено „Вътрешен одит“ при Община град Добрич на Общински съвет.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

11. Одобрение на проект на решение на Кмета на Община град Добрич за приемане на предложение за прекратяване по взаимно съгласие на договор № 30 от 26.05.2003 г., за предоставяне на концесия върху имот, публична общинска собственост: „Кафене”  находящо се в АЕМО „Стария Добрич”, град Добрич с концесионер ЕТ „Миг – 52 – Мино Минов”, град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

12. Решение за разпореждане с дяловете, собственост на „Тролейбусен транспорт“ ЕООД в друго търговско дружество: „Автобусен транспорт“ ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

13. Решение за преобразуване чрез вливане на „Тролейбусен транспорт” ЕООД и „Автобусен транспорт“ ЕООД в „Градски транспорт” ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

14. Приемане на актуализация на План за действие на Община град Добрич за подкрепа на интеграционните политики за граждани в уязвимо социално положение за периода 2015-2020 г.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

15. Приемане на Отчет за изпълнение на Националната стратегия за младежта (2010-2020) за 2018 г. на Община град Добрич и Аналитична справка по Отчета за младежта за 2018 г. на Община град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

16. Одобряване проект на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за Поземлени имоти (ПИ) 72624.509.117 (урбанизирана територия за „Търговски обект, комплекс“ – частна собственост) и 72624.509.115 (път от републиканската пътна мрежа – държавна собственост) за обект: Електрозахранване на Шоурум в ПИ 72624.509.126 (урбанизирана територия за „ОО“ – частна собственост) в землището на град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

17. Одобряване на разходите за командировки на Кмета на Община град Добрич и Председателя на Общински съвет град Добрич за  периода от 01 октомври 2018 година до 31 декември 2018 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

18. Учредяване безвъзмездно право на строеж по реда на чл. 37, ал. 6, т. 2 от Закона за общинската собственост за изграждане на православен храм „Свети Лука Кримски” в УПИ II, кв. 716 по ПУП-ЗРП на ЖК „Добротица”.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

19. Отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост за поставяне на Рекламно-информационен елемент.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

20. Откриване на процедура и определяне състав на комисия за провеждане на конкурс за управител на „Диагностично-консултативен център-I-Добрич” EООД, ЕИК 124140855, град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: д-р Емилия Баева, Зам.-кмет на Община град Добрич

21. Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в град Добрич през 2018 г.

ВНОСИТЕЛ: д-р Емилия Баева, Зам.-кмет на Община град Добрич

 

22. Предсрочно прекратяване на правомощията на Председателя на ОбС Добрич и избор на нов Председател.

ВНОСИТЕЛ: Група общински съветници от БСП

23. Създаване на Общински фонд "Стимулиране на родители с висше образование" и временна комисия, която да изработи и предложи на ОбС гр. Добрич правилник за работа и устройство на фонда.

ВНОСИТЕЛ: Група общински съветници от ПП ВМРО - БНД

24. Разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП - ПР с обхват квартали с номера 333, 334, 325, 324, част от кв. 336 УПИ І за "Озеленяване" и неурегулиран терен на ПУП "БИЗНЕС ЗОНА" и част от кв. 256 УПИ ХLVIII 300, 301, УПИ VІ по ПУП на ПЗ "Запад".

ВНОСИТЕЛ: арх. Боян Коларов, Зам.-кмет на Община град Добрич

25. Даване на мандат за представляване на Община град Добрич на редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К в обособена територия ,обслужвана от «В и К Добрич» АД, град Добрич, което ще се проведе на 20-ти февруари 2019 г.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

26. ДРУГИ:

26.1. Изслушване на граждани (ако има заявки).

Актуално

Община град Добрич ще закупи нови контейнери и оборудване за специализиран камион

04.06.2020

Сдружение „Регионално управление на отпадъците – Добрич“ даде своето съгласие Община град Добрич да използва сумата от  262 440 лв. от отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, за закупуване по...

Община град Добрич ще закупи нови контейнери и оборудване за специализиран камион
ВИЖ ДОБРИЧ
15° C разкъсана облачност
Нагоре