Протокол от конкурс за туристическо лого на град Добрич

П Р О Т О К О Л

От заседание на журито по провеждане на открит конкурс на тема „Проект на туристическо лого на град Добрич“, на основание Заповед № 1304/08.11.2018 год. на кмета на Община град Добрич

 

Дата: 07.12.2018 год., час: 9.00 часа

Място: Община град Добрич, кабинет на секретаря на общината

Задача на журито: Оценка и класиране на постъпилите предложения за туристическо лого на град Добрич.

На своето  първо заседание жури в състав:

Председател: Доц. Д-р Соня Алексиева – ръководител на секция „Туризъм” в департамент „Бизнес администрация” при Нов български университет град София – участва онлайн;

и членове :  1. Проф. д-р Пламен Братанов – ръководител  катедра  „Индустриален дизайн” в

Технически университет град Варна;

                     2. Димитър Трайчев – художник, член на СБХ;

                     3. Галина Миткова – началник отдел „Канцелария”;

                     4. Богдан Добрев Богдев – член на Консултативен съвет по туризъм;

                     5. Койчо Коев – майстор на художествена дърворезба, член на РЗК Добрич;

                     6. Божидар Тонев – председател на съюза на художниците

 

Р Е Ш И :

Въз основа на постъпилите и допуснати до конкурса проектни предложения от Комисията, определена със заповед № 1305/08.11.2018 год., членовете  на комисията – Красимира Мавродиева и Руслана Димитрова предадоха с приемателно – предавателен протокол на члена на журито Божидар Тонев, упълномощен от доц. Д-р Соня Алексиева 12 броя пликове под № 1, които съдържат проектните предложения на участниците.

Във връзка с оценяването и класирането на проектите журито:

Формира критериите и методиката за оценка на проектните предложения както следва:

Съобразяване на проектите със заданието на конкурса;

Съобразяване на проектите с принципните изисквания за изграждане на логотип (четивност, опознаваемост чрез цвят, баланс между изображение и типография, информативност, адекватност в различни мащаби и други);

Оригиналност на идеята.

Г-н Божидар Тонев отвори всички 12 плика с № 1 и изписа на гърба на съдържанието им уникален код, след което  трима членове на журито положиха подписите си.

След задълбочена и аргументирана дискусия за всеки проект от представените 12 предложения, журито  на база договорените  критериите и условията в заданието реши да излъчи за победител в конкурса участник № 5 – Христо Викторов Христов.

Актуално

Нова спортна площадка ще има в СУ "Св. Климент Охридски"

18.08.2022

Нова спортна комбинирана площадка за лека атлетика и волейбол ще имат учениците от Средно училище „Св. Климент Охридски“. Тя ще бъде изградена по Програмата на Министерство на образованието и науката за изграждане и основен...

Нова спортна площадка ще има в СУ "Св. Климент Охридски"
ВИЖ ДОБРИЧ
30.13° C ясно небе
Нагоре