Община град Добрич обявява конкурс за длъжността "Началник отдел" на отдел "Инфраструктура и околна среда"

Обявление

 

            Община град Добрич, ул. „България” №12, на основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед №843/07.08.2014 година на Кмета на Община град Добрич

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

за длъжността „НАЧАЛНИК ОТДЕЛ”

 на отдел „Инфраструктура и околна среда”,

дирекция „Устройство на територията, инфраструктура и околна среда”, както следва:

 

1. Минималните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

- образование: висше, минимална степен „Бакалавър”;

- професионален опит, минимум 4 години, или ранг ІІІ младши.

2. Допълнителните изисквания за длъжността са:

- професионално направление – „Архитектура, строителство и геодезия” или „Електротехника, електроника и автоматика”;

- компютърни умения - MS Office, Internet;

- познаване на действащото законодателство, основните и подзаконовите нормативни актове, свързани с дейността – Закон за устройство на територията, Закон за опазване на околната среда.

3. Начинът за провеждане на конкурса е:

- решаване на тест;

- интервю.

4. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса са:

4.1. Заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (образец);

4.2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС (образец);

4.3. Декларация по чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от ЗДСл (образец);

4.4. Автобиография СV формат;

4.5. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, документи за степен на образование или професионална квалификация. Документи издадени от други държави се признават след легализирането им от Министерството на образованието и науката при условия и по ред, определени с наредба на министъра на образованието и науката;

4.6. Копие от документа, удостоверяващ придобит ранг като държавен служител.

4.7. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

5. Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно), в 10 дневен срок (от публикуване на обявлението) в сградата на Община град Добрич, ул. “България“ №12, етаж 3, стая №320, всеки делничен ден от 08:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 до 17.00 часа.

Определените служители за приемане на документите - Стоянка Казанлиева, главен експерт ЧР и Христина Николова, младши експерт АБДЧР, дирекция БФ, уведомяват кандидатите за пречките за назначаване, при наличие на посочените в чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от ЗДСл условия.

След проверката, кандидатите получават длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и регистрират само заявленията си в “Център за услуги и информация”, работно място “Деловодство”, ет. 1. Телефон за контакти: 058/601 605, в. 216.

Формулярите по Образец се получават всеки работен ден в “Център за услуги и информация”, работно място “Деловодство”, ет. 1 от 08.00 часа до 17.00 часа.

6. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационната табела пред входа на общината, както и на Интернет страницата на общината.

7. Описание на длъжността: Да провежда дейността по инвестиционната политиката на Общината в областта на инфраструктурата, благоустрояването, жилищното строителство и околната среда, както и да осъществява контрол по изпълнението им.

8. Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност: 1.

9. Размерът на основната заплата за длъжността – от 390.00 лв. до 2800 лв. (при назначаване основната месечна заплата ще бъде определена съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация).

 

ДЕТЕЛИНА НИКОЛОВА

КМЕТ НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

Актуално

Община Добрич обявява обществено обсъждане на Наредба за осигуряване на обществения ред

21.01.2021

Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Наредба за осигуряване на обществения ред, изискванията към шума в жилищни сгради, опазването на общинската собственост, инфраструктура и околната среда на територията на Община град...

Община Добрич обявява обществено обсъждане на Наредба за осигуряване на обществения ред
ВИЖ ДОБРИЧ
7.67° C ясно небе
Нагоре