Община Добрич обявява конкурс за избор на управител в областен информационен център Добрич

Минимални изисквания:

 • висше образование – степен магистър
 • професионален опит – минимум 1 година на управленска позиция, свързана с разработването, изпълнението, мониторинга и контрола и/или управлението и реализацията на проекти с европейско финансиране, или опит в работа с мрежи за предоставяне на информационни услуги, или опит в организирането и провеждането на информационни събития, семинари, обучения и др.
 • компютърни умения – Word, Excel, PowerPoint, Internet, др.
 • владеенето на английски език и/или друг от работните езици на ЕС се счита за предимство.

Основни задачи:

 • планира, организира, ръководи и контролира цялостната дейност на ОИЦ
 • контактува и сътрудничи с други мрежи за информация на ЕК, регионалните структури на министерствата, с областните управи и с общините
 • координира и контролира работата по разпространяването на информация и документи
 • контактува с представителите на медиите
 • отговаря за организирането на събития за популяризиране на оперативните програми на територията на областта – семинари, обучения, посещения, лекции и др.

Провеждане на конкурса:

 1. Всеки кандидат подава документи лично или чрез пълномощник.
 2. Конкурсната комисия извършва подбора по документи и преценява дали те удостоверяват изпълнението на минималните изисквания за заемане на длъжността. До участие в конкурса се допускат само лица, представили всички необходими документи.
 3. Конкурсът ще се проведе на два етапа – писмен тест и интервю.
 4. Необходими документи:
 • професионална автобиография на български, в Europass формат
 • копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен
 • копия от документи, удостоверяващи продължителност на професионалния опит (трудова/служебна/осигурителна книжка/длъжностна характеристика/договор за услуга и други относими)
 • други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

Основна заплата: 1136,78 лв.**

** Стартова заплата за периода на изпитване 570 лв.

Място на подаване на документите: Община град Добрич, ул. България 12, „Център за услуги и информация”, работно място „Деловодство”

Срок за подаване на документи: до 16.00 часа на 09 юли 2014 г., включително.

Списък на допуснатите до следващия етап ще бъдат публикувани на информационното табло в сградата на Община град Добрич, както и на Единния портал: http://www.eufunds.bg/bg/page/815 .

 

www.eufunds.bg

 

 

 

Проект „Създаване и функциониране на Областен информационен център – Добрич” № BG161PO002-3.3.02-00015-С0001, финансиран от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.                                      

Прикачени файлове

Актуално

Любовта няма възраст!

08.02.2023

Община Добрич се включва в Международната седмица на брака, която се провежда от 7 до 14 февруари и цели да обърне значимо внимание на семейството като институция. По този повод и в името на любовта на 10 февруари от 10.30 часа в Дом...

Любовта няма възраст!
ВИЖ ДОБРИЧ
-3.07° C облачно
Нагоре