Заседание № 33 на 24.04.2018 г.

Проект!

 

ДНЕВЕН   РЕД

 

1. Предложение за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

2. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организацията, безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Община град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

3. Информация за извършени промени по бюджета на Община град Добрич, включително по бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет към  Община град Добрич през първо тримесечие на 2018 г. и актуализираното разпределение на променените бюджети  към  31.03.2018 г.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

4. Одобряване проект на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за Поземлен имот (ПИ) 72624.308.121 (път от републиканската пътна мрежа)  и 72624.308.106 (селскостопански, горски, ведомствен път) за обект: Подземен електропровод СрН-20 kV от Жр стълб на ВЕЛ до трафопост в ПИ 72624.308.126  (урбанизирана територия за „ПСД“) в землището на град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

5. Разрешаване изработване на проект на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за Поземлени имоти (ПИ) 72624.497.54 (път от републиканската пътна мрежа)  и 72624.497.78 (земеделска земя) за обект: Електрозахранване на склад за съхранение и почистване на резене в ПИ 72624.497.77 (урбанизирана територия за „ПСД“) в землището на град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

6. Разрешаване изработване на проект на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 72624.904.567 в местността „Гаази баба“ в землището на град Добрич (за „Жилищно строителство“).

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

7. Приемане на Доклад на Народно читалище „Йордан Йовков – 1870 г.“ - Добрич за осъществените дейности и за изразходваните от бюджета средства през 2017 г., в изпълнение на Програма за развитие на читалищната дейност в Община град Добрич през 2017 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

8. Приемане на Доклад на Народно читалище „Пробуда – 1939 г.“ - Добрич за осъществените дейности и за изразходваните от бюджета средства през 2017 г., в изпълнение на Програма за развитие на читалищната дейност в Община град Добрич през 2017 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

9. Приемане на Доклад на Народно читалище „Романо дром – 2002 г.“ - Добрич за осъществените дейности и за изразходваните от бюджета средства през 2017 г., в изпълнение на Програма за развитие на читалищната дейност в Община град Добрич през 2017 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

10. Приемане на Доклад на Народно читалище „Мевляна – 2012 г.“ - Добрич за осъществените дейности и за изразходваните от бюджета средства през 2017 г., в изпълнение на Програма за развитие на читалищната дейност в Община град Добрич през 2017 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

11. Одобряване на разходите за командировки на Кмета на Община град Добрич и Председателя на Общински съвет град Добрич за периода от 01 януари 2018 година до 31 март 2018 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

12. Одобрение на проект на решение на Кмета на Община град Добрич за даване на съгласие за замяна на концесионер с правоприемник по договор № 39 от 09.10.2003 г. за предоставяне на концесия върху имот, публична общинска собственост– „Шапкарска работилница”, находящ се в АЕМО „Стария Добрич”, град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

13. Отдаване под наем на части от имоти, публична общинска собственост за поставяне на преместваем павилион за вестници и списания в ПИ 72624.625.9516 в УПИ Х, кв. 14 на ЦГЧ (до подлеза на централен кооперативен пазар) и в ПИ 72624.623.332 по ул. „Независимост“, в улична регулация, пред УПИ Х в кв. 26 на ЦГЧ (пред кино „Добрич”).

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

14. Отдаване под наем на части от имоти– публична общинска собственост за поставяне на преместваеми обекти по одобрен модел.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

15. Представяне на Финансово - икономически резултати и приемане на Годишния отчет и Баланса за 2017 година на „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР – II - ДОБРИЧ” ЕООД, ЕИК 124140780.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова, Зам.-кмет на Община град Добрич

16. Представяне на Финансово - икономически резултати и приемане на Годишния отчет и Баланса за 2017 година  на „ЦПЗ Д-Р П. СТАНЧЕВ – ДОБРИЧ” ЕООД, ЕИК 000851111.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова, Зам.-кмет на Община град Добрич

17. Представяне на Финансово - икономически резултати и приемане на Годишния отчет и Баланса за 2017 година на  „ЖИЛФОНД-ИНВЕСТ” ЕООД, ЕИК 834052321.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова, Зам.-кмет на Община град Добрич

18. Представяне на Финансово - икономически резултати и приемане на Годишния отчет и Баланса за 2017 година  на  „СТОЛОВЕ” ЕООД, ЕИК 834025865.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова, Зам.-кмет на Община град Добрич

19. Представяне на Финансово - икономически резултати и приемане на Годишния отчет и Баланса за 2017 година на „ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ” ЕООД,  ЕИК 124086119.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова, Зам.-кмет на Община град Добрич

20. Представяне на Финансово - икономически резултати и приемане на Годишния отчет и Баланса за 2017 година  на „АВТОБУСЕН ТРАНСПОРТ ”  ЕООД, ЕИК 124653046.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова, Зам.-кмет на Община град Добрич

21. Представяне на Финансово - икономически резултати и приемане на Годишния отчет и Баланса за 2017 година на  „ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ ДОБРИЧ” ЕООД, ЕИК 202966915.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова, Зам.-кмет на Община град Добрич

22. Представяне на Финансово - икономически резултати и приемане на Годишния отчет и Баланса за 2017 година на  ПФК „ДОБРУДЖА” ЕАД в ликвидация, ЕИК 124510646.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова, Зам.-кмет на Община град Добрич

23. Определяне правомощията на представителя на Общината в Общото събрание на акционерите на „Център за бизнес и култура” АД, ЕИК 834023049.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова, Зам.-кмет на Община град Добрич

24. Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община град Добрич 2018 – 2019 година.

ВНОСИТЕЛ: д-р Емилия Баева, Зам.-кмет на Община град Добрич

25. Приемане на отчет за изпълнение на Общинската програма за закрила на детето за 2017 година и Общинска програма за закрила на детето за 2018 година.

ВНОСИТЕЛ: д-р Емилия Баева, Зам.-кмет на Община град Добрич

26. Актуализиране на Стратегия за развитие на социалните услуги в Община град Добрич 2016 – 2020 година и приемане на Годишен план за развитието на социалните услуги на Община град Добрич за 2018 – 2019 година.

ВНОСИТЕЛ: д-р Емилия Баева, Зам.-кмет на Община град Добрич

27. Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

ВНОСИТЕЛ: Иво Пенчев, Председател на ОбС град Добрич

28. Приемане на Правилник за организацията, реда и работата на Общински фонд „Здраве“ на Община град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Атанас Атанасов, Общински съветник и председател на Временната комисия за изработване на Правилник за организацията, реда и работата на Общински фонд „Здраве“

29. Одобрение на проект на решение на Кмета на Община град Добрич за изменение на договор № 50 от 03.12.2004 г. за предоставяне на концесия върху част от имот, публична общинска собственост: част от градски парк „Св. Георги”, град Добрич: ретро будка за продажба на пакетирани хранителни стоки с площ от 6 кв.м.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

30. Изменение на Решение № 30-25/30.01.2018 г. на Общински съвет град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Иво Пенчев, Председател на ОбС град Добрич

 

31. ДРУГИ:

31.1. Изслушване на граждани (ако има заявки).

Актуално

Община град Добрич ще закупи нови контейнери и оборудване за специализиран камион

04.06.2020

Сдружение „Регионално управление на отпадъците – Добрич“ даде своето съгласие Община град Добрич да използва сумата от  262 440 лв. от отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, за закупуване по...

Община град Добрич ще закупи нови контейнери и оборудване за специализиран камион
ВИЖ ДОБРИЧ
16.42° C разкъсана облачност
Нагоре