Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Помощник възпитател" в ДГ № 23 „Звездица”

П Р О Т О К О Л

 

Днес, 30.01.2018 г., Комисия, назначена със Заповед № 110/ 22.01.2018 г. на директора на ДГ № 23 „Звездица“ в състав:

Председател: Калинка Великова – старши учител в ДГ № 23 “Звездица“

и членове:

1. Нели Желева – главен експерт “Кадрова политика“, Д“ХД“

2. Антоанета Атанасова - старши учител в ДГ № 23 “Звездица“,

проведе събеседване с кандидатите за длъжността “помощник възпитател“ в ДГ № 23 „Звездица“.

До събеседване за длъжността са допуснати:  

 1. Виолета Ангелова Донева – Петрова;
 2. Божанка Димитрова Маринова;
 3. Светла Славова Петкова;
 4. Росинка Миткова Михайлова – Иванова;
 5. Вярка Василева Сарандева;
 6. Валентина Янкова Петрова;
 7. Диляна Ванева Мързъкова;
 8. Павлета Атанасова Маркова;
 9. Галина Иванова Георгиева;
 10. Магдалена Борисова Георгиева;
 11. Даниела Георгиева Видинова;
 12. Петранка Георгиева Кирова.

Кандидатите се явиха на събеседването по предварително уточнен график.

На събеседването не се яви кандидатът  Магдалена Борисова Георгиева.

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе четири предварително формулирани въпроси (еднакви за всеки от кандидатите).

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 1 към Протокола).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 2 към Протокола), веднага след приключването му. Максималният брой точки е 60.

 

Кандидатите се класират както следва:

 1. Петранка Георгиева Кирова – 58 точки;
 2. Божанка Димитрова Маринова  - 42 точки;
 3. Росинка Миткова Михайлова – Иванова – 41 точки;

3.Вярка Василева Сарандева – 41 точки;

 1. Светла Славова Петкова – 38 точки;
 2. Павлета Атанасова Маркова – 35 точки;
 3. Виолета Ангелова Донева – Петрова – 29 точки;
 4. Даниела Георгиева Видинова – 27 точки;
 5. Диляна Ванева Мързъкова – 26 точки;
 6. Валентина Янкова Петрова – 24 точки;
 7. Галина Иванова Георгиева – 21 точки.

 

Комисията предлага на Директора на ДГ № 23 „Звездица“ да сключи трудов договор с класираният на първо място участник Петранка Георгиева Кирова на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 70, ал. 1, уговорен в полза на работодателя.

 

Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

 

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият за работодателя, вторият за комисията.

 

           

Актуално

Културен афиш на Община град Добрич за периода 6 - 12 юли

03.07.2020

Продължават инициативите от Културния афиш на Община град Добрич при строго спазване на всички притивоепидемични мерки, разпоредени от Министъра на здравеопазването.   КУЛТУРЕН АФИШ за периода 6 юли – 12 юли...

Културен афиш на Община град Добрич за периода 6 - 12 юли
ВИЖ ДОБРИЧ
21.07° C ниска облачност
Нагоре